قرآن

 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۱۱- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، هر چیزی که خداوند به آن سوگند یاد کند بیانگر عظمت و بزرگی آن چیز است.

  ۱۱- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، هر چیزی که خداوند به آن سوگند یاد کند بیانگر عظمت و بزرگی آن چیز است. نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   قاعده یازدهم: هر چیزی که خداوند به آن سوگند یاد کند بیانگر عظمت و بزرگی آن چیز است.   توضیح قاعده : منظور از قسم و سوگند در قرآن تاکید بر خبر و حقیقت آن است و مفسرین اجماع دارند بر اینکه خداوند حق دارد به…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۱۰- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، زیاد بودن تاکید کننده ها دلالت بر بزرگی و جایگاه تاکید شده ها دارد.

  ۱۰- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، زیاد بودن تاکید کننده ها دلالت بر بزرگی و جایگاه تاکید شده ها دارد. نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   قاعده دهم: زیاد بودن تاکید کننده ها دلالت بر بزرگی و جایگاه تاکید شده ها دارد.   توضیح قاعده : جمله خبری با توجه مهم بودن خبر و تاکید نکردن آن از طرف شنونده تاکیدات زیاد را در بر می گیرد زیرا در هر آیه ای حرف تاکید…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۹- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، عطف خاص بر عام ، دلالت بر اهمیت خاص دارد

  ۹- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، عطف خاص بر عام ، دلالت بر اهمیت خاص دارد نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری قاعده نهم: عطف خاص بر عام ، دلالت بر اهمیت خاص دارد. توضیح قاعده : این است که لفظ عامی که تمام افراد خود را در برگیرد می آید سپس لفظ خاص که داخل در لفظ عام است بر آن عطف می شود. این عطف دلیل بر اهمیت و ارزش خاص است. ابن…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۸- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، صله موصول علت و هدف است برای ماقبل خود

  ۸- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، صله موصول علت و هدف است برای ماقبل خود نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری فرمول هشتم:  صله موصول علت و هدف است برای ماقبل خود توضیح قاعده: اسم موصول اسمی است که بواسطه جمله یا شبه جمله که بعد از خود ذکر می شود و صله آن قرار می گیرد، دلالت بر چیز معینی کند و از اسماء موصوله است:  الذی، اللذان، الذین، الالى و برای مؤنث: التی،…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۷- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، حذف کردن جواب شرط دلالت بر عظمت و بزرگی دارد

  ۷- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، حذف کردن جواب شرط دلالت بر عظمت و بزرگی دارد نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   فرومول هفتم : حذف کردن جواب شرط دلالت بر عظمت و بزرگی دارد .   توضیح قاعده: شرط مقتضی آن است که بعد از تحقق فعل شرط، جواب شرط نیز تحقق پیدا کند، همانند سخن ما که می گوییم: به شرطی که مرا زیارت کنید احترامت را می گیرم، می بینی که…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۶- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، زیاد بودن بنای فعل دلالت بر زیاد بودن معنی

  ۶- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، زیاد بودن بنای فعل دلالت بر زیاد بودن معنی نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری فرمول ششم: زیاد بودن بنای فعل دلالت بر زیاد بودن معنی است. توضیح قاعده:  معنی در لغت عرب با لفظ رابطه دارد و منظور از معنی این است، معنای ظریف حروفی را مناسب است که می تواند معنای آن را ادا کند، بنابراین هرگاه معنی زیاد شد حروف نیز زیاد می شود یا به…

  ادامه »»»
 • قرآن

  تدبر در قرآن و اسباب یاری دهنده بر آن

  تدبر در قرآن و اسباب یاری دهنده بر آن نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری / ترجمه: مسلم خدری   حضور قلب منظور این است که: بیدار دل و هوشیار باشد و بی توجه و غافل نباشد و بدین وسیله بیداردلی خود را برای درک و فهم آیه و نظر و دقت و تدبر در قرآن در معانی آن و عرضه کردن بر احوال و رفتار خویشتن جمع می کند. و ابن قیم رحمت خدا بر او باد استشهاد می…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۵- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، قرار دادن لفظ ظاهر به جای ضمیر

  ۵- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، قرار دادن لفظ ظاهر به جای ضمیر نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   فرمول پنجم : قرار دادن لفظ ظاهر به جای ضمیر بیانگر فائده ای است .   توضیح قاعده: اصل در کلام بر ظاهر بودن اسم است و گاهی ضمیر به جای اسم ظاهر می آید و آن هم به سبب اسباب بلاغی است. بنابراین قاعده و فرمول بیانگر آن است که کلام هنگامی که اسم…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۴- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، تعبیر از آینده با صیغه ماضی و گذشته مفید تحقق و قطعیت وقوع فعل  

  ۴- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، تعبیر از آینده با صیغه ماضی و گذشته مفید تحقق و قطعیت وقوع فعل نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری فرمول چهارم :  تعبیر از آینده با صیغه ماضی و گذشته مفید تحقق و قطعیت وقوع فعل است . توضیح قاعده: تصور مسئله ای از مسائل آینده که حق و یقین و صداقت است. این است که فعل به صیغه ماضی بیاید تا اینکه به شنونده معنی واقع بودن…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۳- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، نکره برای تحقیر یا تعظیم

  ۳- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، نکره برای تحقیر یا تعظیم نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   فرمول سوم: نکره در قرآن با توجه به سیاق آیه یا برای تحقیر است یا تعظیم و بزرگداشت.   توضیح قاعده: نکرہ: عبارت است از قرار دادن برای چیزی نامشخص و نکره در قرآن بیشتر برای تعظیم یا تحقیر است.  و صورت آن اینطور است: چیز نکره برای تعظیم و بزرگی است آنگاه که ما اندازه و…

  ادامه »»»
 • نکته های قرآنی

  ۳۰- نکات قرآنی، فرق بین “الحمد لله” با “احمد الله” یا “نحمد الله”

  ۳۰- نکات قرآنی، فرق بین “الحمد لله” با “احمد الله” یا “نحمد الله” ✍️مترجم: مسلم خدری   🔖نکته شماره ٣٠ 📌 فرق بین “الحمد لله” با “احمد الله” یا “نحمد الله” 🔹 جمله “الحمد لله” جمله ی اسمیه است و دلالت بر ثبات و دوام دارد . اما جمله ی احمد الله یا نحمد الله جمله‌ای فعلیه است، و به “فاعل معین” و “زمان معین” نیاز دارد اما مصدر به فاعل معین و زمان معین مرتبط نیست. 🔹 جمله اسمیه…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۲- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، جمله اسمیه دلالت بر دوام و ثبات دارد.

  ۲- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، جمله اسمیه دلالت بر دوام و ثبات دارد. نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری فرمول دوم : جمله اسمیه دلالت بر دوام و ثبات دارد. توضیح فرمول: جمله اسمیه عبارت است از هر جمله مفیدی که از دو اسم که اولی مبتدا و دوم خبر است تشکیل شده باشد. و به جمله اسمیه نام گذاری شده است زیرا به اسم آغاز شده است و دراصل مفید: ثبات است. یعنی…

  ادامه »»»
 • نکته های قرآنی

  ۲۹- نکات قرآنی، فرق بین برخی کلمات قرآنی

  ۲۹- نکات قرآنی، فرق بین برخی کلمات قرآنی ✍️مترجم: مسلم خدری   🔖نکته شماره ٢٩ 📌 فرق بین برخی کلمات قرآنی قُلْ‌ أَ فَاتَّخَذْتُمْ‌ مِنْ‌ دُونِهِ‌ أَوْلِیَاءَ لاَ یَمْلِکُونَ‌ لِأَنْفُسِهِمْ‌ نَفْعاً وَ لاَ ضَرّاً / رعد ۱۶ بگو: پس چرا غیر او سرپرستانى گرفته‌اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ وَ أَیُّوبَ‌ إِذْ نَادَى‌ رَبَّهُ‌ أَنِّی‌ مَسَّنِیَ‌ الضُّرُّ وَ أَنْتَ‌ أَرْحَمُ‌ الرَّاحِمِینَ‌ /انبیاء ۸۳ و ایوب را [یاد کن‌]، هنگامى که پروردگارش را ندا داد که مرا رنج…

  ادامه »»»
 • قواعد و فرمول تدبر در قرآن

  ۱- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، صیغه فعل مضارع دلالت بر تکرار و دوام

  ۱- فرمول ها و قواعد تدبر در قرآن، صیغه فعل مضارع دلالت بر تکرار و دوام نویسنده: دکتر عقیل بن سالم شمری/ مترجم: مسلم خدری   قاعده و فرمول یکم : صیغه فعل مضارع دلالت بر تکرار و دوام بر فعل و کار دارد. توضیح قاعده فعل مضارع به فعلی گفته میشود که دلالت بر حصول کار در زمان حال یا آینده کند و لازم است که با حرفی از حروف مضارع که همزه و نون و یاء و تاء…

  ادامه »»»
 • نکته های قرآنی

  ۲۶- نکات قرآنی،جمله ای در قرآن که بخشی از مشکلات خانواده را رهگشاست.

  ۲۶- نکات قرآنی،جمله ای در قرآن که بخشی از مشکلات خانواده را رهگشاست. مترجم: مسلم خدری 📌 جمله ای در قرآن که بخشی از مشکلات خانواده را رهگشاست. وَ اسْتَغْفِرِی‌ لِذَنْبِکِ‌ إِنَّکِ‌ کُنْتِ‌ مِنَ‌ الْخَاطِئِینَ‌ /یوسف ۲۹ و اى زن تو نیز براى گناه خود استغفار کن که تو از خطاکاران بوده‌اى. 🔹وقتی که زلیخا با یوسف مراوده کرد و شوهرش آن را فهمید، در نهایت سادگی به یوسف گفت از او دوری کن و به زنش گفت: برای گناهت…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا