جواناندعوت و داعیمطالب جدیدمقالات

توطئه ها و نیرنگ های داعیان مسیحی را بشناسید

توطئه ها و نیرنگ های داعیان مسیحی را بشناسید

هدف این رهنمایی بهبود بخشیدن آگاهی در مورد تاکتیک های که بعضی گروپ ها و حلقات مذهبی به ‏خصوص مبلغین مسیحت در مقابل مسلمانان بکار می برند، می باشد.‏

نیرنگ های مبلغین مسیحیت چه به شکل فردی و یا گروهی، یکسان نیستند. اما بعضی رهنمایی های ‏اساسی که در ذیل شرح داده شده، میتواند در معامله با آنها موثر واقع شود. ‏

توطئه نهفته:‏

بعضی از مبلغین می خواهند که یک فضای سازگار را در قسمت مطلب خود انکشاف دهند بدون اینکه ‏علایق و اهداف مذهبی شانرا فاش سازند. بطور مثال بخاطراینکه بشکل نهفته فعالیت کنند، مبلغین ‏مسیحیت توسط بزرگان شان تدریس می شوند که از استعمال کلمات (عیسی) و یا (ناجی) و یا (تعمید ‏دادن) ابا ورزند. ‏

اگر در قسمت عقاید شخص بیگانه یی که با شما هم صحبت می شود، نمی دانید، مستقیما از او در قسمت ‏عقیده و مقصد اش بپرسید. البته در مورد هر گونه جواب غیر مستقیم مشکوک و مظنون باشید و بدانید ‏که آنها همیشه از ارایه یک جواب درست خود داری خواهند کرد. ‏

بیاد داشته باشید که این افراد علاقمند گفتگو و مباحثه نیستند. و یا می خواهند در گفتار شان (ارتباط ‏مسلمان و انگلیس) را بهبود بخشند. مگر اکثراٌ بشکل (پنهان و وظیفه با مزد) می خواهند عیسویت را ‏بفروش برسانند. ‏

بوجود آوردن فضای شک و تردید: ‏

مبلغین مسیحیت وقتیکه با یک مسلمان در قسمت مذهب صحبت می کنند، کوشش می کنند که از شما ‏سوالهای را بپرسند که شما جواب ارایه کرده نتوانید و مجبور شوید که در پاسخ (نمی دانم) بگویید. تا ‏بدینوسیله بر تری خود را بالای شما در مسایل مذهبی برقرار نمایند. آنها را اجازه ندهید که موفق شوند ‏تا در دل های شما وسوسه و اظطراب را ایجاد کنند. ‏

به یاد داشته باشید که داعیین عسیویت عقاید اسلامی را آموخته اند، فقط و فقط بمنظور اینکه عیسویت را ‏بالای مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده است و دیگر علاقمند در جستجوی حقیقت ‏نیستند. همچنان بیاد داشته باشید! که ایشان بخاطر تبادل افکار با شما صحبت نمی کنند، مگر آنها می ‏خواهند در اذهان شما شک و تردید بی حد زیاد خلق کنند تا شما را از عقیده یی تان بدور بکشانند. لازم ‏است بدون کدام احساس ناراحتی به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار روید.

اگر می خواهید بیشتر در مورد قرآن بدانید و بیاموزید، از شخصیکه اهداف نهفته ندارد، بیاموزید. ‏

به یاد داشته باشید که بسیاری ازین سوالها و ارتباطات ایکه آنها به منظور فروش عیسیویت ارایه می ‏کنند، چندین بار توسط برادران مسلمان آگاه و عالم پاسخ داده شده و بالای شان خط بطلان کشیده شده ‏است. اگر اینها حقیقتاٌ علاقمند گفتگو باشند، البته با بزرگان و علمای انجمن های مربوطه گفتگو مینمودند ‏تا یک فضای مشترک بوجود می آمد که به آن وسیله ایشان از موقف مسلمانان پی میبردند و ما هم از ‏سوء تفاهم ایشان در باره اسلام آگاه میشدیم. اما هر چند می بینیم ایشان اکثراَ و مکرراَ با همان پرسش ‏های فریب آمیز بر مسلمانان ناخود آگاه یورش میبرند. از خود بپرسید که اینها آرزومند نائل شدن چه ‏هدف میباشند؟ ‏

بر حال ممکن است بعضی از شما به منازعات ایشان گوش دهد، برای آموختن پاسخ اسلامی در مقابل ادعاء ‏آنها و برای آماده گی بهتر و توانایی بیشتر برای رد دروغ های آنها. ‏

همچنان بخاطر باید داشت که بعضی از داعیین مسیحیت به مناطق مسلمان نشین انگلستان و دیگر کشور ها ‏رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه میکنند، و آموزش حرفه ای تبلیغ عیسیویت را بر علیه اسلام فرا ‏میگیرند. در قدم اول مسلمان های را که از علم دین بی بهره باشند هدف دسیسه شوم خود قرار میدهند. ‏همچنان آنهایراکه به نوع از انواع سردچار روزگار باشند و یا فاقدامتیازات مادی بوده و یا کدام نیازمندی ‏دیگری داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعیف آنها سوء استفاده مینمایند. ‏

در معامله با این چنین اشخاص که ساکن در اعماق تاریکی ها بوده و در بطن جهالت زیست مینمایند، ‏مواظب نقاط ذیل باشید : ‏

توطئه فریب:

در مرحله اول مبلغ عیسویت هدف نهای خود را آشکارا نمیگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش (و ‏یا یک دوست عیسوی و یا کدام شناخته اش) یک زمانی مسلمان بوده و یا تعلیمات اسلامی کامل و قابل ‏اطمینان داشته و یا در یک محیط اسلامی بزرگ شده و همچون مثال های دیگر. البته همیشه این قصه ها ‏دروغ خواهند بود. اجازه ندهید که شما را فریب دهد. هدف اصلی او از این صحبت ها گرایش شما به جانب ‏عیسویت و ترک اسلام است. ‏

پیام نهفته اش که به شما می خواهد انتقال دهد اینست که با وجود آنکه از تمام انتقادات و اعتراضات مسلمان ‏ها مانند (عیسی فرزند خدا نیست، انجیل توسط انسانها دست خورده است وغیره) با خبر است و بر این ‏انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به دین خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود چنین ‏وانمود میکند که لهذا ضرورتی نیست که روی این اعتراضات بحث و تحقیق صورت گیرد. برای جلب ‏اعتماد، او از تربیت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های بیان خواهد کرد. در حقیقت خاطرات او ‏دروغ های رهبری شده و ثمره ای مشق و تمرین و آموزَش حرفه ای میباشد. او برای شمااظهار خواهد کرد ‏که از تمام اعتراضات و دلایل اسلامی با خبر است و در جریان صحبت برای شما نشان خواهد داد که این ‏اعتراضات چقدر ناقص میباشند. اما یقین داشته باشید که او هر گز بیانگر موقف واقعی اسلام نبوده و هرچه ‏از اعتراضات و دلایل اسلامی روایت کند همه آنها آلوده با دروغ است، و از کتاب های تدریس و تبلیغ ‏عیسویت و جذب مسلمان ها به دین عیسویت میباشد. بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام ‏اسلام و منابع اسلامی در یابید – نه از یک مبلغ عیسوی. ‏

سوء استفاده از مفهوم اینکه ” هر مردم خوب و بد دارد:

برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان، مبلغ عیسوی از عیسویان “خوب” تعریف میکند که گویا ‏آنها مسلمان ها را دوست دارند و به دین اسلام احترام قایل میباشند. حتا با مسلمانها ابراز همدردی کرده و ‏مثال های در این زمینه بیان میکند. و به عین منوال، از عیسوی های “بد” سخن می زند که از مسلمانان ‏متنفر بوده و آنهارا تحت تعقیب قرار می دهند. او این فرقه را تقبیح می نماید تا بتواند جذب علاقه اشخاص ‏را نماید که ساده لوح بوده و معلومات کافی در قسمت تاریخچه و تعصب عیسویت ندارند. این چنین افراد ‏خوش باور در قضاوت مبلغ عیسوی احساس خوش بینی کرده و او را دوست مخلص خود میپندارند. متوجه ‏باش! به انگیزه های پلید و شیطانی که در پی این دوستی ها و این مردم “خوب” نهفته است. ‏ چه کسی عقیده به فرزند خدا دارد؟ ‏

مبلغ مسیحیت در ابتداء صحبت از عقیده براینکه عیسی، مسیح است (یعنی نجات دهنده – همانطور که ‏مسلمانان عقیده دارند که او سر آنجام بر میگردد) سخن می زند. بسیاری از مسلمانان تا مدت زیاد از عقیده ‏اصلی این مبلغ پی نمی برند تا بعد از پیوستن به یک گروهی رفاقت با عیسویان – و آن عقیده اصلی و تنفر ‏انگیز اینست که عیسی (نعوذ بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسیح) و (فرزند خدا) فقط پرده اندازی ‏روی همان عقیده فاسد و بی بنیاد است که تهداب عیسویت را تشکیل می دهد. ‏

 

تثبیت و یا تمسخر؟ ‏

شما متاثر و متحیر نگردید به اینکه مسیحین اظهار میکنند که ۵۰ تا ۱۰۰ یا ۳۰۰ ثبوت در تثبیت ادعا شان ‏در مورد عیسی علیه السلام دارند. چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان می دهند که همه دلایل ‏عیسویان بی معنا اند. مبلغ عیسویت شمار دقیق این دلایل شانرا پنهان می کند. چنانچه می گوید: “خوب! ما ‏بسیار دلایل دیگری داریم، چه پروا می کند که یک تعداد آنرا رد کنید. او می خواهد با شما “اختلاف نظر” ‏را درین قسمت بسگلاند. او همچنان می گوید: “خوب! حتی اگر نصفی از دلایل ما چیزی را ثابت نسازد، ما ‏هنوز ۲۵، ۵۰ یا ۱۵۰ دلیل دیگر داریم. ‏

بیاد داشته باشید که تمام دلایل شان غیر قابل دفاع تثبیت شده است. همچنان بخاطر داشته باشید که یک ‏موضوع ناقص ارزش ۵۰ در صد یا ۲۵ در صد و یا حتی ۱۰ در صد یک مطلب خوب را ندارد. این ‏کاملا بی ارزش است. در فورمول ساده ریاضی چنین توضیح شده می تواند: ‏

‏۵۰‏x0 = 0, 100×0 = 0, 300×0 = 0‎

 

دلیل های دایره وی: ‏

بسیار معمولاٌ دلیل و برهان که عیسوی ها از آن استفاده میکنند مقید به این شرط میباشد که در مرتبه اول ‏شما عقیده داشته باشید به چیزی که آنها میخواهند آنرا ثابت کنند. در مورد اینطور دلیل میتوان گفت که ‏آن در حقیقت نه دلیل است و نه چیزی را ثابت میکند. به عباره دیگر – اگر شما به آن چیزی که ما ‏پیشنهاد کرده ایم یقین ندارید، پس هیچ دلیلی شما را قناعت داده نمیتواند. برای عقل سلیم این دلیل شده ‏نمیتواند.

 

ترجمه غلط: ‏

از ترجمه یی غلط قران کریم که یک مشکل خطرناک بشمار میرود آگاه باشید. شخصی که به لسان ‏عربی آشنایی نداشته باشد، امکان دارد که مبلغیین مسیحیت او را وادار به قبول ترجمه غلط نمایند، در ‏آیت قران کریم چنان تاب و بیچ داده اند که در اصل آن هرگز چنین معنی موجود نبوده است. مشوره ما ‏این است، که اگر شما خود نمی توانید از صحت ترجمه شان بررسی درست نمایید پس به یک شخصی ‏مورد اعتماد و دانسته مراجعه کنید که بتواند با شما همکاری کند. بیاد داشته باشید که مسلمان های ادوار ‏قبلی که در زبان عربی صلاحیت بهتر و بیشتر داشتند، رد دلایل عیسویت بریشان هرگز کدام مشکل ‏بزرگ نبود، زیرا آنها از لسان عربی و علم دین بهره مند بودند. بر علاوه بیاد داشته باشید که قران کرِیم ‏که قران کریم توسط مسیحین در تواریخ متعدد از قرون شانزده الی هجده به این طرف ترجمه شده که ‏یگانه هدف آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام میباشد. ‏

این را هم بخاطر داشته باشید که در هر ترجمه و تفسیر قران کریم حتماٌ غلطی ها و کوتاهی ها و ‏نقصاناتی موجود خواهد بود؛ با مقایسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کریم کلام مستقیم خداوند متعال ‏است و از طریق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به دسترس بشریت – بدون کم و کاست و بدون ‏اضافه شدن چیزی در آن – قرار گرفته است. هیچ ترجمه ای نمیتواند که جانشین متن اصلی آن گردد. ‏ترجمه و تفاسیر قران کریم برای نوآموزان قران کریم یک وسیله سودمند است، اما آموزش لسان عربی ‏در این زمینه اهمیت شدید دارد. ‏

ما، کسانیکه را که می خواهند در مورد اسلام مطالعه کنند و بیاموزند سریعا تشویق می کنیم که یک ‏نسخه یی از قران کریم را که دارایی شرایط ذیل باشد، هدیه نمایند. ‏

  • ‎همرا ه با تفسیر باشد. ‏
  • ‎متیقن باشْید که تفسیر اش بشکل علمی (بطور مثال دارایی مراجع به دلایل پیش شده و مراجع به حدیث ‏و سنت وغیره.) صورت گرفته باشد. ‏

 

نقل قول خارج از متن: ‏

مبلغ عیسوی اکثراٌ یک آیت را برای شما نقل قول خواهد کند که هیچ ارتباطی به متن و مضمون نداشته ‏باشد. وقتیکه همان سوره که این ایت شامل آن است بطور کامل خوانده شود، به واضحت معلوم میشود ‏که هیچ حمایه یی از گفته ها و موقف او نمی کند. بسیاری تاکتیک های داعیین عیسویت که در فروش ‏عقاید شان از آن کار میگیرند، شباهت زیادی به بازر تیزی فروشنده های دغلباز و قسم خور دارد. از ‏این روش ایشان نکته نقاط قابل توجه ذیل استنباط می گردد: ‏

چرا یک شخص عقیده و مذهب خود را به این شکل فریب آمیز و ذلیلانه تبلیغ می کند؟ جواب آن اینست: ‏که او میداند که فروش یک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اینکه بی ارزشی آنرا پنهان نکند و ‏از راه دروغ و نیرگ پیش نیاید, نمیتواند مشتری را فریب دهد. ‏

آیا خداوند کمک نمی کند کسی را که در جستجوی یافتن راه حق باشد؟ ‏

چرا مسلمانان را هدف قرار میدهند؟ با در نظر داشت اینکه جوامع عیسوی از هر معیار که ببینید مبتلاء ‏به ورشکست معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار دولت ایمان استند. این مبلغین تمام در های حق و ‏انصاف را بروی خود مسدود یافته اند، اما کینه، لج، بخل، و نفرت که در مقابل مسلمانان دارند آنها را ‏وادار میکند به انتخاب و عمل به زشت ترین روش ها. ‏

اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقیده اید چرا نزد یک شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد ‏نمی روید، به عوض اینکه مسلمانان بی تجربه ، ضعیف و بی دفاع را هدف سوالها ابلیسانه خود قرار ‏دهید. باوجود اینکه پاسخ و رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موثق اسلامی دریافته اید.‏

 

استهزا و تمسخر: ‏

شمار زیادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگلیسی توسط مسلمان ها در مورد توضیح اسلام نوشته شده ‏است ، وجود دارد. اما شما به کتاب خانه های عامه بروید و ببینید که یک قسمت زیاد این نشرات که در ‏دسترس مردم قرار داده شده توسط مستشرقین و مبلغین عیسویت نوشته شده است.

شما چه فکر می کنید که چه انگیزه یی باعث می شود که یک شخص کتابی در قسمت یک مضمونی می ‏نویسد که به آن ایمان ندارد و آن مضمون قبلاٌ درکتاب های زیادی مورد بحث قرار گرفته است؟

بخاطر داشته باشید! ترجمه قران کریم که توسط مسیحین – فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته، ‏نمونه یی از چنین اعمال زشت شان می باشد. ‏

 

جنگ های صلیبی : ‏

همه را بشمول زنان و اطفال بی دفاع و هر کسی که در مسیر راه شان قرار گرفت، قتل کردند. البته با گذشت ‏چندین صد سال این جنگجویان صلیبی در روش خود بهبود بخشیده اند، حالا فقط یک تعدادی از زنان را می ‏کشند و با متباقی آنان زنا می کنند. قرن بیستم شاهد” تصفیه کاری های نژادی ” که در عوض (جنگ های ‏صلیبی) بکار برده می شود، می باشد. در سال ۱۹۹۶ یکی از مصدومین خوردسال عبارت بوده از یک ‏دخترک ۴ ماهه در بوسنیا که با آن زنا صورت گرفته است. ‏

دو انگشت بسیاری از زنان و و اطفال توسط سرب ها قطع گردیده است تا یادبودی از (تثلیث) باقی بماند.

 

راه حل:

در حالیکه ما مسلمانان همه به این عقیده هستیم که قران کلام خداوند جل جلاله است و میخواهیم سایر ‏بشریت آنرا بپذیرد لیکن به این هم عقیده دارِیم که خداوند خودش آزادی مذهبی را داده است و به آن احترام ‏می گذاریم. با در نظر داشت چنین عقیده یی ما همه، از آنهاییکه غیر مسلم هستند می خواهیم که قلب و فکر ‏خود را با دانستن اینکه اسلام چه و چطور است، منور سازند. امیدوارِیم که مسلمانها، مسیحین ، و یهودی ‏ها راه های را دریابند که بصورت مشترک بد اخلاقی، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی را از بین ‏ببرند و در زمین صلح و امنیت را شایع سازند. ‏

امیدوارِیم که مسلمانها، مسیحین ، و یهودی ها راه های را دریابند که بصورت مشترک در آوردن صلح و ‏امنیت در زمین موفق شوند با ازبین بردن بد اخلاقی ، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی. ‏

مسلمانها از فرصت درک ، تفاهم و مذاکره با مذاهب دیگر استقبال گرم میکنند. برعلاوه، مااعتراضی بالای ‏گروپ های دیگر نداریم که نظریات و عقاید خود را با آنانیکه علاقمند آن نظریات باشند، توضیح بدهند. ‏مگر این غیر قابل قبول است که داعیین عیسویت مذاهب دیگر را تحقیر نمایند و از روش های فریب کارانه ‏استفاده نموده وبه اذیت اجتماع بپردازند. مثال این روش آنها مانند آن فروشنده است که مستچر به فروش ‏مواد بی ارزش شده و برای اجرای این ماموریت به او آموزش حرفه داده شده که شامل بر دروغ و نیرنگ ‏است.

 

استفاده از منابع مناسب: ‏

تعدادی زیادی از مسلمانان وقت خود را در مطالعه در مورد اسلام صرف می کنند تا راه یی را برای ‏رسیدن به نور حقیقی در یابند. لهذا این ها با روش گمراه کننده داعیین عیسویت ممکن است آشنا نباشند. اگر ‏شما ضرورت به مشوره یی در مورد همچو مشکلات دارید، لطفاٌ با آنانیکه از شیوء رفتار این عیسوی ها با ‏خبرند و میدانند که با آنها از کدام سلوک پیش آیند ، در تماس شوید.‏

بخوانید :

بررسی عقاید مسیحی ها، تثلیث یا سه خدایی

برگرفته ازسایت صبح أمید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا