زندگی نامه

احمد دیدات، دعوت تا آخرین لحظات زندگی

روز دوشنبه هشتم ماه اوت ۲۰۰۵ میلادی عالم برجسته و بلند پایه ی جهان اسلام ، داعی ومجاهد خستگی ناپذیرومناظربزرگ اسلام درمقابل جهان مسیحیت داعی اجل را لبیک گفت .
علامه احمد دیدات درتاریخ دعوت ودفاع ازاسلام وقرآن وپیامبراسلام راه جدیدی رابنیان گذاشت که ازراه وروش های عادی ممتازبود ونحوۀ کاردعوت ایشان برای دفاع ازاسلام وقرآن وپیامبراسلام با دیگرشخصیتهای اسلامی کاملا مختلف بود این شخصیت بزرگوارراه بسیارسخت ودشواری را انتخاب نمودکه پیمودن چنین راهی درتوان هرکس نبود مگرافرادی صاحب عزیمت وهمت ، شجاع ودلیر،
این مجاهد نستوه با انتخاب این راه در واقع به سوراخ سوسمار ولانه زنبورها داخل شد اهل کتاب ( یهود ومسیحی ها) را درداخل خانه شان تکان داد، وآنان را با استدلالهایش ازکتاب های خودشان لا جواب کرد .
تمام عیوب ونواقص ،تحریف واختلافات آنان را ظاهر ومشخص نمود،وبا کمال جرأت ودلایل قاطع اعلام کرد که کتابی با چنین عیوب ونواقص و زشتیها یی هرگز صلاحیت ندارد که کلام منزل پروردگار بر پیامبران باشد،وبا کمال شجاعت اعلام کرد که دین حق وپسندیده وآخرین دین نزد الله (ج) دین اسلام است .
وتمام این حقایق را درداخل مناظره ها وهمایش ها ومباحثات علمی با حکمت وخیرخواهی انجام داد واین امرباعث شد که هزاران نفراز اهل کتاب به دین حق ، دین اسلام بازگشتند ،احمد دیدات تمام زندگی اش را دربحث ومناظره گذراند ودرآخرین روزهای زندگی دربستر مرض قبل ازوفات پیام اسلام و وظیفه اش را ابلاغ واداء می نمود. زندگی ایشان برای یک فرد مسلمان وعالم دین بهترین الگو ومثالی بود، که هرنوع درس وعبرت رادربردارد .
دراین صفحات چکیده ای در مورد کوشش وزحمات ایشان خواهیم نوشت که هرگز ازکل آن مستغنی نخواهد کرد .

زادگاه و پرورش

علامه احمد حسین دیدات رحمه الله سال ۱۹۱۸ میلادی درشهر« سیرات » هند چشم به دنیا گشود. مدت زمانی کوتاه بعد ازولادت او پدرایشان به سوی کشور آفریقای جنوبی هجرت کرد، وقتی که فرزندش نه ساله شد، مادرش ازدنیا رفت . ازآن پس احمد دیدات درخردسالگی به پدرش درآفریقای جنوبی پیوست وباقیمانده زندگی اش را درآنجا سپری نمود .
ودرآفریقای جنوبی احمد دیدات درس خواندن را شروع کرد وعلی رغم اختلاف زبان برتمام همکلاسانش فوقیت وبرتری داشت، وازهمان زمان کودکی علامات تفوق ونبوغ دراو هویدا بود. امّا فقر میان ایشان وعلم وخواندن حائل گشت با بالاخره مجبورشد که برای کسب معاش ادامه تحصیل را ترک گوید ، وازمرحله متوسطه – راهنمائی – بیرون آمد ودنبال کاروکاسب رفت .
رویا رویی ابتدائی با مسیحیت

آقای دیدات برای کسب معاش به کاروبرنامه های گوناگونی پرداخت، تقریباً درسال ۱۹۳۶ میلادی زمانی که احمد دیات پای خود را درهیجدهمین سال عمرش گذاشت ، درمغازه ای شروع به کارشد که مالک آن مغازه یکی ازمسلمانان بود ومغازه محل کاردریک منطقه دور، جنوب ساحل استان « ناتال » واقع بود که به نزدیکی آن مغازه یک هیئت تبشیری { انجمن مبلغین } مسیحی وجود داشت. شاگردان واعضاء «انجمن تبشیری » به مغازه محل کار دیدات رفت وآمد داشتند وتعدادی مسلمان هم با ایشان همکاربودند، مسیحی ها معمولاً درشأن دین اسلام اهانت وبدزبانی می کردند ، وشخصیت گرامی آنحضرت صلی الله علیه وسلم را نیز مورد طعن قرارمی دادند- علامه احمد دیدات دراین خصوص می گوید : «آنچه که آنها می گفتند من چیزی سردرنمی آورم، چیزی که می دانستم فقط این بود که من یک فرد مسلمانم ، اسمم احمد است، نماز می خوانم کما اینکه پدرم را درحال نماز خواندن می دیدم، ومانند او روزه می گرفتم، گوشت خنزیر نمی خورم ،وشراب نمی نوشم، وگواهی می دهم که الله وحده لاشریک است ومحمد صلی الله علیه وسلم رسول اوست .

آشنایی با کتاب « اظهارالحق »

شیخ دیدات می گوید « کلمه شهادت برایم مانند یک جمله سحرآمیز بود که درباره ی آن پنداشتم فقط همین اندازه بود، هرگاه این کلمه رابر زبان آورم نجات می یابم البته اشتیاق فطری وشوقم به خواندن ومطالعه قدمم را درابتدای راه گذاشتم لذا به روزنامه هایی که کاملا آنها را می خواندم هرگز اکتفاء نکردم وتلاش وجستجو یم برای بیشتر ازمجله ها وروزنامه ها جاری بود، اثناء تلاش وجستجو، یک مرتبه کتابی یافتم که عنوانش به حروف لاتینی izhar ul haq ( اظهارالحق ) بود کتاب مزبور را ورق زدم تا درزبان انگلیسی عنوان truth revealed را بیابم ، برزمین نشستم تا آن را مطالعه کنم دیدم که کتاب بطورخصوصی و ویژه ای بر رد تهمتها ودروغ های مسیحیان درهند نوشته شده است ، استعمارانگلیس درآنجا بین مسلمانان احساس خطر می کرد، منجمله از حل و راه کارها برای ماندن انگلیس یکی سعی وکوشش آنها بود که مسلمانان را مسیحی کنند تا عقیده ی معروف مسیحیان « من ضربک علی خدک الایمن فأدرله خدک الأیسر» ۱- کسی به گونه ی راست شما سیلی زد – بجای انتقام- سمت دیگر را تقدیم کنید- دراذهان مسلمانان راسخ گردد واز سوی مسلمانان با مقاومت شدید مواجه نشوند بنابرین آنجا مسلمانان درقبال حملات سازمان یافته برای مسیحیت درمعرض خطرقرارگرفته بودند وکتاب مزبورتکنیک واسلوب ها وتجرباتی راشرح می دهد که ابتداء سخن وطرح سؤال وروش های جواب دادن هنگام بحث ومباحثه با مسیحیان را تیین می کند، کتاب مزبوربرای مسلمانان درهند بویژه با برنامه ریزی مناظره ومباحثه برای ذهن سازی عموم مرد برعلیه انگلیس سلاح مهمی بود .

برگشت به سوی شاگردان واعضاءهیئت تبشیری

یاوه سرایی های اعضای واعضاءهیئت تبشیری– انجمن مسیحی – احمد دیدات را برای تلاش وجستجوی بیشتروادارنمود، لذا اولین باریک نسخه ازکتاب انجیل را خرید وبا فهم وادراک به مطالعه آن پرداخت سپس نسخه هایی از اناجیل مختلف خریده ودرمطالعۀ آنها منهمک شد وبعد ازآن به مقارنه وتقابل بین محتویات آنها پرداخت، تضاد وتناقص های عجیبی را کشف کرد، وازخود می پرسید: کدام یک ازاین انجیل ها صحیح ترباشد ؟
وبا دقت کامل برآن تضاد وتناقص ها انگشت گذاشته وآنها را ضبط کرد تا برای طرح سؤالات ومباحثه با کسانی که درمغازه روزانه با اومناقشه می کردند موضع خویش را سلّح ومدلل گرداند.ودر ملاقات دوم با طلبه ارسالیه احمد دیات برای بحث ومناقشه با آنها استعداد کامل داشت . بلکه به فرا خواندن آنان برای مناظره هم آماده بود. وقتی آنان درمقابل دلایلش لا جواب مانده ، شکست خوردند، ازآن بعد به طورشخصی به فرا خواندن اساتید آنان از کشیش ها درمناطق مختلف برای گفتگوی مباحثه قیام کرد ،آهسته آهسته این اهتمام وعمل به یک هدف مشخص وروشی واضح وروشن برای دعوت تبدیل گشته وبرای همیشه ادامه یافت .
ودراین راه سفرها وپیروزی ها ی بسیاری بدست آورد وتا سه ده – سی سال – برآن استمرار داشت دراین زمان صدها سخنرانی ومناظره ها با کشیش ها انجام داد وبیشتر ازبیست نسخه کتاب ارزشمند دراین زمینه تالیف کرد ، ودربین آنها یکی کتاب اختیار « که کتابی است یکی جلدی دارای چند أجزاء .
علامه احمد دیات دراین کتاب چند مسائل اساسی را مطرح کرده است ازقبیل : آیا انجیل موجود کلام خداوندی است ؟ قرآن مجید معجزه معجزات است ، حضرت مسیح علیه السلام ازدیدگاه اسلام ،عرب واسرائیل جنگ وجدال است یا اتفاق ؟
ومسئله دارآویختن حضرت مسیح علیه السلام……….. وغیره ازاین بردیگرمسائل متعددی را نیز مورد بحث قرارداده است .

دیدات تاون / منطقه دیات ؟ ! !

الله تعالی برای کمک علامه احمد دیدات دو فرد دیگر را آماده ساخت که هر دو تای آنان درزندگی ودعوت وجهانی شدن دعوت ایشان نقش بسزائی را ایفاء نمودند .
یکی ازآن دوفرد « غلام حسن فنکا» جوانی بود ازجنوب آفریقا که مدرک لیسانس حقوق داشت ودرتجارت کفش مشغول به کاربود.شعور وانگیزه های مشترک واهتمام ورزیدن به فضایا اسلام باعث گشت که غلام حسین فنکا درکاردعوت ورسالت دیدات با وی بپیوندد
غلام حسن درسفرهای بحث ومباحثه ، تحقیق وپژوهش های عمیقانه درتقابل ومقارنه وبررسی ادیان با دیدات همسفرگشت ودربحث های علمی خیلی دیدات را اعانت کرد، هردو به شهرها ودهکده های زیادی درداخل جنوب آفریقا سفرها کردند ، ودرسال ۱۹۵۶ میلادی غلام حسن کاملاً زندگی خود را برای دعوت وقف کرد، وبالآخر هردوآن بزرگواران جمعیتی یا تشکّلی بنام « مکتب الدعوه » را درشهر «دوربان » تأسیس کردند .
وازآنجا به کلیساها ومدارس مسیحی داخل جنوب افریقا راه پیدا کردند.احمد دیات با مناظره ومباحثه های شگفت انگیز به میدان عمل آمد .
شخصیت دوم که همفکر وهمکارایشان به شمارمی رفت ، آقای «صالح محمد» بود که یکی ازشخصیت های برجسته کاردان و کارگذار مسلمان محسوب می شد، ایشان درشهر « کیپ تاون » زندگی می کرد دراین شهر مسلمانان جمعیت چشم گیری دارند البته غالب سکان شهر را مسیحی ها تشکیل می دهند .

لذا غلبه سیاسی به دست آنان بود؛ وهمچنان این شهرجایگاه اقتصادی وسیاسی ویژه ای دارد وشیخ محمد صالح که ساکن این شهر بود.جلسه و همایش هایی درشهر کیب تاون منعقد کرد واحمد دیدات را برای حضوروسخنرانی درجلسه ها دعوت می داد وحتی که مناظره های با شکوهی باکشیش ها برنامه ریزی و تدارک دید، چونکه مسیحی ها دراین شهرزیاد بودند وبه مناظره اشتیاق می ورزیدند بنابرین احمد دیدات بکثرت به این شهر رفت وآمد داشت مثل اینکه در شهر کیپ تاون مقیم بود ودربین مردم نام وشهرت والایی کسب نمود ، تا اینکه برشهرمزبور بجای «کیپ تاؤن » دیدات تاون اطلاق می شد .
احمد دیدات با دوستانش طول وعرض شهرها را سفرکرد ومناظره های داخل کلیسا وجوامع مسیحی یک حرکت واضطراب برپا کرد. مفاهیم وعقیده هایی که در آیین مسیحیت موجود راسخ ومقدس بشمار می رفتند آنها را متزلزل گردانید. بلکه برای تغییر آنها قدرت بدست آورد وشکاف بزرگی در داخل کلیسا ایجاد نمود که صدها نفر بعد از حضورشان در مناظره ها بلافاصله به رضا و رغبت خویش داخل اسلام می شدند وهمین طور گروه های زیادی بعد از ملاقات در دفتر ایشان که به یک نمایشگاه برای زائرین و وافدین محول شده بود دین اسلام را قبول می کردند .

گسترده وجهانی شدن دعوت

اولین باری که احمد دیدات از جنوب آفریقا به عنوان یک شخصیت جهانی شهرت کسب کرد ، بعد از یک مناظره جهانی بود که در سال۱۹۷۷میلادی در سالن« آلبرت هول» لندن برگزار شد. احمد دیدات در آن سفر بعدها با شخصیتهای بزرگ دین مسیحی امثال: کلارک – جیمی سواجارت- انیس شروش وغیره دیدار کرد. ومناظره های ایشان در جهان غرب سروصدای بزرگی را بر پا کردکه تا هنوز هم آثار آن باقیمانده است .
سخنان ایشان در خصوص تضاد وتناقضهای اناجیل چهارگانه باعث شد که کلیسا مؤسسه های حقیقی وپژوهشی تابع خودش را همچنان تعدادی از دانشگاه های غربی را وادار کند تا شعبه خاصی از کتابخانه های خود را برای تحقیق وبررسی مناظره ها وکتابهای دیدات تخصیص کنند، آنان را برای بحث وتحقیق قانع کرد تا کوشش وحیله ای برای باطل ساختن آثار وعدم انتشار آن مناظره ها انجام پذیرد .

زحمات وتألیفات

علامه احمد دیدات با کمال جرأت وشهامت به سوی اسلام دعوت می داد وبا روش واسلوب های گوناگونی از حریم اسلام و حقانیت قرآن دفاع کرد کما اینکه در میدان مناظره ومبارزه دشمنان اسلام را همیشه شکست می داد همینطور در عرصه تحقیق وتالیف وپژوهشی در موضوعات تخصصی اش آثار جاویدانی را برای ملت اسلام ونسل آینده در جای گذاشت از زحمات وکوششهای پر ارج شان بطور نمونه می توان امور ذیل را نام برد .
۱- تاسیس معهد السلام: ایشان در شهر« دوربان» جنوب آفریقا یک آموزشگاه علمی تأسیس کردند، من جمله دیگر مواد اسلامی ، دینی، موضوعات تخصصی راجع به دین مسیحیت بطور خصوصی در نظام درسی گنجاندند ؛وهدف اساسی از این آموزشگاه این بود افرادی با علم وصلاح : مجهز با هر نوع دلایل علمی ،عقلی، جدلی در آنجا تربیت شوند وبعنوان داعیان اسلام در شهرهای مختلف از آنها کار گرفته شود .
مرکز جهانی برای دعوت اسلامی ک همزمان با آموزشگاه تدریسی یک مرکز بنیادی برای دعوت اسلام در سطح بین المللی نیز تأسیس نمودند که دفترمرکزی آن در شهر دوربان بود تا بوسیله این مرکز داعیان مسلمانی به سراسرجهان فرستاده شوند واز این طریق شبهات واعتراضات مسیحیان دفع شود .

۲- تالیفات: ایشان در موضوعات تخصصی خویش، یعنی :در رد مسیحیت بیشتر از بیست جلد کتاب نوشتند که مشهور ترین آنها کتاب« الاختیار »(( the choice است که دارای اجزای متعددی است ودر این کتاب مسائلی از قبیل : آیا انجیل «موجود» کلام الهی است؟
– قرآن مجید معجزه معجزات است .
– مسئله بدار آویختن حضرت مسیح علیه السلام .
– میلیونها رسالۀ مختصر که چاپ شده ورایگان توزیع شده اند .
– نزدیک به هزاران سخنرانی مفید وعلمی که در گوشه وکنار جهان توسط ایشان ایراد گردیدند .
– بعضی از مناظره های مهم وتاریخی که به زبانهای مختلف چاپ شده اند .
بخاطر قدردانی از زحمات وکوششهای گسترده ایشان در سطح جهان وخدمت به اسلام در سال۱۹۸۶م جائزه جهانی ملک فیصل از طرف دولت سعودی با درجۀاستاذ افتخاری به ایشان اعطاء گردید .

دعوت تا آخرین نفس

شیخ احمد دیدات در سال ۱۹۹۶میلادی به مرض فلج در تمام بدنش مبتلا شده، واز آن به بعد صاحب فراش گشتند ، مگر با این همه از آرمان قلبی خویش دعوت وجهاد با زبان وقلم باز نماندند ،با اینکه بر صحبت ونوشتن قادر نبودند البته بوسیله حرکات چشم وپلک ها وبااشاره و رمزهای خاصی از مافی الضمیر خویش را تعبیر می نمودند واز راه اشاره با چشم وپلک ها شیخ دیدات با ملاقات کنندگان وهمکارانش یک زبان ویژه ای مانند یک سیستم آلی بکار می گرفت، پلک های خویش را سریعاً طبق جدول ابجدی تکان می داد واز آن حروف انتخاب نموده کلمات درست می کرد واز آنجا جمله می ساخت ، فرزندش یوسف همیشه مرافق و همراه پدرش بود. زبان ویژه پدر را بخوبی می فهمید وبرای مردم ترجمه می کردعجیب اینجاست که در آخرین روزهای زندگی اش تقریبا پانصد نامه برای شیخ دیدات می آمد وایشان به همین نحو آنها را پاسخ می داد واز آن آرمان قلبی وهدف سامی اش هرگز توقف نکرد تا اینکه در حالت جهاد ودعوت ، صبر واحتساب داعی اجل فرا رسید .
دعا می کنیم که الله تعالی ایشان را در بهترین نعمتهای جنات جای عطاء فرماید وبا انبیاء وصدیقین وشهداء وصالحین حشر فرماید. آمین .

منبع : سنی آن لاین

یک دیدگاه

  1. احمد دیدات رح شخص بود که هیچ ګاهى تکرار نخواهد شد به ده ها ویدو ها ى شانرا دیدم ویک افتخار بزرګ به دین اسلام بود خداوندج جنت فردوس نصیبش کند آمین یا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا