مطالب جدیدمقالاتمهارتهای زندگی

اندرزهایی ارزنده برای لذت بردن از زندگی

اندرزهایی ارزنده برای لذت بردن از زندگی

نویسنده: دکتر طارق سویدان

برگردان: عبدالرحمن عزام

زمینه ی اول: سفر کن و به سیر و سیاحت بپرداز!

 • زیاد سفرکن. سفر؛ آموزگار و آراینده ای نیکو است. لذا کسانی که به سیر و سیاحت نمی پردازند، دارای عقل و فکر و اندیشه هایی راکد، خشک و متحجر اند.
 • با رفتن به سفر و گردش، هوشمند شو؛ زیرا سفر میزان درک و فهمت را افزایش می دهد.
 • بعد از فراغت تحصیلی یک سال را بدون انجام کار و در تعطیلی سپری کن تا در این مدت، برای آینده ات برنامه ریزی کرده و مسیر زندگی خویش را با تامل و از روی دقت، انتخاب کنی.
 • به مسافرت بپرداز تا آموزه های فراوانی را آموخته و پدیده های ارزنده ای را فراچنگ آوری. و هدف عمده ات از سفر تنها به سیاحت و گردش منحصر نباشد.
 • جهت فراگیری باورها و اندیشه های دانشمندان و بزرگمردان، رهسپار دیارشان شو.
 • برای حصول معرفت و شناخت شهر نشینان و انتخاب یارِ یاوری از هر شهر، به مسافرت اقدام، و اقدام خویش را جامه ی عمل بپوشان.
 • سفر کن تا با ادیان و علوم و مذاهب، شناخت حاصل نمایی.

زمینه ی دوم: بخوان

 • همه روزه به کتابخوانی بپرداز و مطالعه را با «کتاب» داشته باش نه از سایت و نت.
 • لحظه های فراغتت را با «خواندن» سپری کن، و مطالعه را برای خویش شغل و عشق و دلبستگی بگردان و نه سرگرمی.
 • با برنامه و به شکل منظم به مطالعه و کتابخوانی مبادرت ورزیده و از خواندنِ مطالبی که وقت را ضایع می گرداند، دوری کن. حداقل مقدار مطالعه برای رشد بعد فرهنگی شخص، ۴۰۰ صفحه در ماه است. اگر خواسته باشی دانشمند و متفکر شوی، حداقل باید در هر ماه هفت کتاب بخوانی. از این مقدار، % ۵۰ در عرصه ی تخصص ات و % ۵۰ در مجالات علمی و تخصص های دیگر، بخوان. اگر بتوانی % ۵۰ در زمینه ی تخصص خویش مطالعه بنمایی، از صاحبان علم و دانش گردیده و از زمره ی دانشمندان به شماری خواهی رفت؛ اما مطالعه در باب مسایل غیر تخصصی ات، تو را حکمت خواهد آموخت.
 • زبان انگلیسی را بیاموز.
 • آیین و روشِ تندخوانی را فراگیر. و عادتِ کندخوانی خویش را با ممارست و تمرین، به روش تندخوانی تغییر بده.
 • خاطرات شخصی دانشمندان و شخصیت ها و بزرگان را بخوان. هیچ بهره ای بهتر از خریدنِ یک کتاب نیست؛ زیرا با خرید یک کتاب، در واقع تجربه های انسانی بزرگ و موفق را از آنِ خویش می نمایی.
 • در مورد کسانی که با آنها اختلاف نظر داری، مطالعه کن.

زمینه ی سوم: برنامه ریزی داشته باش

دنیا به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. رویدادهای معینی وجود دارند که با نگرش در آنها می شود سختی ها و بلاهای روزگار را فهمید.

پژوهشی در زمینه ی برنامه ریزی ثابت نموده است شرکت ها و مؤسساتی که در کارهای خویش برنامه ریزی دارند، % ۳۰ موفقیت و برتری شان در انجام امور، نسبت به شرکت هایی که برنامه ریزی ندارند، بیشتر است. لذا برنامه ریزی را فراگیر و در زندگی خویش، تمرین کن.

 • از ابتدا برای کارهای خویش برنامه ریزی کن؛ زیرا کسی که در کارها برنامه ریزی داشته باشد، مسابقه را از هم‏قطاران خویش برده و در میدانِ رقابت، به پیروزی می رسد.
 • بر آنچه نیک می پنداری، تمرکز کن. و همچنان بر نقاط قوت خویش نیز تمرکز داشته باش. به تنهایی در پیِ علاج نقاط ضعف خود مباش؛ بلکه با کسی همراه شو که مجال های ضعف و ناتوانی ات را به خوبی می داند؛ زیرا راه حل و علاج فوری این مشکلات، فعالیت و کار جمعی است.
 • برای پیروزی و موفقیت، وقت و زمان مشخصی وجود ندارد؛ زیرا موفقیت به زمان وابسته نیست.
 • همواره برنامه ریزی هایت را تغییر بده! به اتفاق آراء ثابت شده است که بینش و بصیرتِ انسان، قابل تغییر و دگرگونی است.
 • تلاش خویش را با بی برنامه گی برای تحقق ایده ها و افکار دیگران، صرف مکن. هرگاه به جماعت و نهادی منتسب بودی، بر تو است تا در وضع و کارگزاری برنامه ها شرکت کنی -به استثنای کسی که تحت تربیت قرار داشته و هنوز به پختگی نرسیده باشد- و یا اینکه به تنهایی خود، به فعالیت بپرداز. گاهی نتیجه بخشی فعالیت فرد، بر کار جمعی چیره می شود.
 • هرگاه دیدی در برنامه ریزی ها تو پیرو محض هستی و مجری برنامه ها از کسی در امور، نظر نمی گیرد و مشورت نمی خواهد، خودت به تنهایی خود، به فعالیت و کار بپرداز.
 • مشکلات، سختی ها، کارهای محنت آور و اندوه زا، همان هایی است که به سرعت و با شتاب به سوی انسان آمده و دامنگیرش می شود. صبر و شکیبایی، نتایج و دست آوردهای بزرگی در پی دارد. دانش حقیقی در کتاب های آسان یافت نمی شود؛ بلکه در دلِ کتاب های ضخیم نهفته است. به جستجوی کتاب هایی بپرداز که دارای مراجع فراوان، بزرگ و جدیدی بوده و از ارقام و آمار برخوردار باشند.
 • در باره ی اوضاع و احوالِ جهان بیندیش. به شنیده ها اکتفا نکن؛ بلکه در باره ی شنیده هایت تفکر و اندیشه نما. و اندوه مخور.

زمینه ی چهارم: خوی و عاداتت را تغییر بده

 • وقت خویش را ضایع مساز.
 • از افتادن در خطر هراس نداشته باش؛ زیرا هر کس از بالا رفتن از کوه ها بترسد، همیشه در گودال ها زندگی خواهد کرد. نسبت بین فرصت ها % ۰٫۲ دو در هزار است و این هم از آن کسی خواهد شد که آمادگی آن را داشته باشد. مدیریت شبکه ی «الرساله» برای من، فرصتی بود که در عمر برای من پیش آمده بود، گر چه می دانستم که این فرصت برایم ریسک داشت، با آن هم برای پذیرش و رویارویی با این ریسک، آماده بودم؛ زیرا می دانستم این خطر، زود گذر بوده و دوام نخواهد کرد.
 • از شکست خوردن ها درس گرفته و بهره ببر، و هرگز اندوه و غم مخور. از تکرار تجربه در صورتی که برایت منفعت داشته باشد، ترس به دل راه مده.
 • نیمی از گردهمایی های غیر فعال را لغو کن… و یا همواره آن ها را به خوبی اداره کن… در اجتماعات روش های برخورد مردم را مورد بررسی قرار بده و زبان جسم و جان مردم را فراگیر. و بیاموز چگونه سوال می کنی نه چگونه سخن می گویی.
 • بسیار سوال کن.
 • از خوبی ها برخوردار شو و بیاموز.
 • فیلم هایی سینمایی که کتاب ها را برایت خلاصه می نماید و در آن ها ابعاد فکری ای نهفته است، برای خویش انتخاب کن.

زمینه ی پنجم: پیوندها و روابط را سازماندهی کن

 • ارزش و قدر دوست دارانِ خویش را بدان.
 • دردها را تحمل کرده گمانت را نسبت به دیگران نیک دار و به مردم اعتماد کن.
 • با کسی که تو را آزار می دهد و همواره اذیتت می کند، قطع رابطه نموده و کاملا از او دوری کن.
 • در زمینه ی بنای روابط جدید و دایمی، عجله نکن.
 • تعداد دوستان نزدیکت را افزایش نده، سه تا هفت نفر دوست نزدیک، کافی است. شمار شان از ده بیش نباشد که وقتت را ضایع می سازند.
 • با خردمندان همراه باش و با انسان های حقیر و نادان، هم‏سفر مشو.
 • با انسانِ موفق و پیروزی همراه شو تا تو را با خود به موفقیت و پیروزی برساند، سپس سرِ پای خود بایست و مستقل شو.

زمینه ی ششم: برنامه ریزی مالی داشته باش

 • هر سه سال برای افزایشِ پس اندازهایت برنامه ریزی کن.
 • هر پنج سال برای افزایش مالکیت خویش، برنامه ریزی کن.
 • از همین اکنون برای دوران تقاعد و بازنشستگی خویش، برنامه ریزی مالی داشته باش.
 • در ابتدای دورانِ زندگی، به سرمایه گذاری بپرداز.
 • در زمینه هایی که چیزی نمی دانی، سرمایه گذاری نکن.
 • تلاش کن تا قرض هایت از % ۱۰ درآمدِ سالیانه ات افزون نباشد.
 • مواظب حوادث و کارهای غیر مترقبه در زندگی باش.

زمینه ی هفتم: قواعد زندگی را بیاموز

 • بر مراقبت و حفظ خانواده ات، علاقه مند باش.
 • زیر ساخت ها و اصول از مصالح و منافع ارزنده تر اند.
 • آرزو و آرمان اسلام، سعادت انسان است. طوری به مشکلات امت توجهِ زیادی مبذول مدار که مشکلات شخصی خود و خانواده ات را فراموش نمایی.
 • آزادی حق قانونی و مقدس همه ی انسان ها بوده و در قبول دین، اجبار و اکراهی برای کسی نیست.
 • آزادی من، قابل فروش نیست.
 • عقل و اندیشه ام، برای فروش نیست.
 • جز خدا، از کسی ترس و هراس نداشته باش.

در نتیجه و پس از حفظ و مراقبتِ این اندرزها، از زندگی، لذت ببر!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا