به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
فقه معاصر

مسجد وسیاست

مسجد وسیاست

دکتر یوسف قرضاوی

 سؤال : درباره مسأله مهمی با دوستان به مجادله پرداختیم و بعضی آن را اثبات وبرخی دیگر آن رانفی کردند و هیچ کدام از دو طرف نتوانست دیگری را قانع کند . نظر ما بر این شد که به خاطر اهمیت موضوع بخصوص در این عصر کنونی جنابعالی را داور خود قرار دهیم . مسأله مورد نزاع این است : که آیا جایز است مسجد را برای اهداف سیاسی به کار گرفت یا خیر ؟ دلیل جواز یا ممنوعیت آن چیست ؟ مرقوم فرمایید.

خداوند شما را موفق گرداند و مسلمانان از علم شما بهره مند گردند .

جواب :

 در عصر نبوت ، مسجد به عنوان جایگاه دعوت و مرکز حکومت به شمار می آمده است .

مسجد در عهد رسول خدا (ص) محور تمام فعالیتهای جامعه اسلامی بوده و تنها به عنوان یک مرکز تعلیم و تربیت ، کانون ادبی ، پارلمان شور و مشورت ، دیدار وملاقات و … به شمار می رفت . مسجد مرکز ورود سفرا و نمایندگان نواحی مختلف جزیره عربی بود و پیامبر گرامی (ص) در این مکان با سفرا و کاروانهای اعراب ملاقات می نمود و در آنجا به موعظه و سخنرانیهایی پیرامون مسائل دینی ، اجتماعی، سیاسی و… ، می پرداخت.

در عصر پیامبر گرامی (ص) جدایی و تمایزی میان آنچه که امروزه مردم آن را دین و یا سیاست می نامند ، وجود نداشته است . یعنی در عصر نبوت ، مکانی غیر از مسجد برای طرح مسائل سیاسی و حکومتی وجود نداشته است . به این معنی مکانی برای طرح مسائل دینی و مکانی برای طرح مسائل دنیایی باشد !!

 تفاوت مسجد در زمانهای شکوفایی اسلام و زمانهای رکود و عقب مانگی اسلام:

خلفای راشدین ، تابعین و تابع تابعین ، مسجد را مرکز تمام فعالیتهای خود و از جمله فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی به شمار می آورند . ابوبکر صدیق (رض) نخستین بیانیه مشهور خود را که در آن به بیان برنامه های سیاسی و استراتژیکی حکومت پرداخت ، در مسجد ایراد نمود که اینکه فرازی از آن بیانات مشهور ایشان که در مسجد ایراد گردید به استحضار می رساند :

(( ای مردم ، من به سرپرستی شما گماشته شدم در صورتی که از بهترین شما نیستم ، اگر مرا در مسیر حق یافتید ، یاریم دهید . اگر مرا بر باطل و ناحقی یافتید ، مرا راست گردانید .))

و باز در مسجد بود که عمر ابن خطاب هنگام به دست گرفتن زمام امور مسلمانان گفتند :

((ای مردم اگر هر کدام از شما از من کژی و انحرافی بیند مرا به سوی راستی هدایت نماید ))

یکی از نمازگزاران به نشانه اعتراض بر می خیزد و می گوید :

(( به خدا قسم اگر در تو کژی و انحرافی را مشاهده نماییم ، به وسیله شمشیرهایمان آن کژی و انحراف را راست خواهیم کرد .))

و عمر ابن خطاب (رض) در پاسخ آنان چنان گفتند :

(( سپاس خدایی که در میان رعیت عمر کسانی را قرار داده است که کژی و انحرافش را با لبه شمشیر راست خواهند نمود )).

مسجد در بهترین قرون این امت و در اعصار شکوفایی اسلام اینگونه بوده است ، ولی هنگامی که ستاره تمدن اسلامی به افول گرایید و مسلمانان در زمینه های گوناگون زندگی ، عقب ماندند ، به تبع آن ، مسجد هم تغییر یافت و منحصراً به مکانی برای فعالیتهای فردی از جمله : ادای نماز [و ختم و تهلیله ] و… محدود شد و خطبه ها و مواعظی که در آن ایراد می شد حالت رکود و بی روحی را داشت؛ زیرا که غالب آن خطبه ها از روی دیوانهای گذشته و تکراری و از پیش تعیین شده با عبارات تزئینی و کلمات مسجع ومرصع که همه آنها تنها حول یک موضوع یعنی تشویق به زهد و رهبانیت ،یاد مرگ،فتنه قبر و عذاب آخرت ، می چرخید، ایراد می گردید .

لذا از آن زمان که تن بی روح این امت ، جان تازه ای به خود گرفت و بعضی از مساجد به کیان و وظیفه خود راه یافت و بعضی از خطیبان و امامان جمعه به بحث درباره قضایا و مسائل عمومی مسلمانان پرداختند و بعضی از اوضاع کژ و منحرف را در زندگی این امت بویژه در رابطه با انحراف حکام عصر ، و ظلم نیرومندان بر ضعیفان ، ظلم توانگران بر فقیران ، سکوت عالمان  و حاکمان در مقابل نافرانیهای خداوند انتقاد نمودند و به روشنگری امت پرداختند ، گروهی از مردمان گفتند :

((خطیب ما وارد مسائل سیاسی شده است !))

مسجد وسیاست! عالم اسلامی را با سیاست چه کار !

سیاست مقبول و سیاست مردود :

نمی دانم چرا واژه ((سیاست )) به عنوان یک رذیله و یا یک جریمه به حساب می آید ؟! در حالی که سیاست از این جهت که یک دانش است به عنوان یکی از اشرف علوم به شمار آمده است و می آید و از این جهت که یک عمل و تجربه زندگی است ، به عنوان مهمترین شغل ها و حرفه ها به حساب می آید . شگفت اینجاست که بعضی از سیاستمداران که خود سراپا در مسائل سیاسی غوطه ورند ، می پرسند: آیا می توان مسجد را به نظور اهداف سیاسی به کار گرفت ؟! هر گاه سیاست مطابق با اصول اسلام و در چارچوب احکام و ارزشهای اسلامی قرار گیرد ، در ذات خود نه قبیح است و نه مذموم. سیاست مردود ، عبارت است از سیاست (( ماکیاولی )) که شخص معتقد باشد به اینکه :هدف وسیله را توجیه می کند و نسبت به مسائل اخلاقی و ارزشهای دینی و قضایای حلال و حرام هیچ گونه تعهد و التزامی نداشته باشد ، اما سیاستی که مربوط به تدبیر و اداره امور عمومی مردم است و در راستای تحقق مصالح و دفع مفاسد و اقامه موازین قسط و عدالت در میان امت باشد ، همگام با دین در خط واحدی قرار دارد و برای ما مسلمانان چنین سیاستی جزئی از دین ماست ؛ زیرا اسلام عبارت است از عقیده ،عبادت،اخلاق، حکومت و نظامی که شامل تمام زندگی مسلمانان باشد .

رسالت مسجد همانگونه که اسلام صحیح و واقعی خواهان آن است ، نمی تواند از سیاست به آن مفهومی که بیان شد ، دور باشد. مسجرد برای امور مسلمانان و برای تمام آنچه که به خیر و صلاح دین و دنیای آنان می انجامد ، وضع شده است ودر این مرکز که مردم با حقایق اسلامی و واقعیات شریعت در تمام امور زندگی خود اعم از معنوی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و… آشنا می شوند .

بنابراین تعلیم و تعلم چنان مواردی ، از واجبات ضروری اسلام است که همان نصیحت و خیر خواهی است ،می باشد . و پیامبر گرامی (ص) تمام ذین را نصیحت قرار داده است آنجا که میفرماید :

((کمال دین نصیحت و خیر اندیشی است .گفتند برای ه کسی ؟فرمود :برای خدا و برای کتابش و رسولش و برای پیشوای مسلمانان و برای همه مسلمانان))

 تعلیم وتعلم اینگونه موارد در حقیقت همدیگر را به حق سفارش نمودن و همدیگر را به شکیبایی توصیه کردن است و قرآن کریم چنین توصیه هایی را شرط ذستگاری انسانها از زیان دنیا و قیامت قرار داده است .

((ΎóÇyèø9$#ur ÇÊÈ   ¨bÎ) z`»|¡SM}$# ’Å"s9 AŽô£äz ÇËÈ   žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#öq|¹#uqs?ur Èd,ysø9$$Î/ (#öq|¹#uqs?ur Ύö9¢Á9$$Î/ ÇÌÈ   )) عصر

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f9-\u06f1\u06f5 \u06f1\u06f9:\u06f4\u06f3:\u06f5\u06f6 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f9-\u06f1\u06f5 \u06f1\u06f9:\u06f4\u06f3:\u06f5\u06f6 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f1-\u06f8-\u06f2\u06f0 \u06f1\u06f1:\u06f3\u06f5:\u06f1\u06f6 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","headline":"\u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a","name":"\u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a","keywords":[],"url":"http:\/\/eslahe.com\/305\/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa","description":"\u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0642\u0631\u0636\u0627\u0648\u06cc \u00a0\u0633\u0624\u0627\u0644 : \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0627\u062f\u0644\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u062b\u0628\u0627\u062a \u0648\u0628\u0631\u062e\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0622\u0646 \u0631\u0627\u0646\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0637\u0631\u0641 \u0646\u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0642\u0627\u0646\u0639 \u06a9\u0646\u062f . \u0646\u0638\u0631 \u0645\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5","articleSection":"\u0641\u0642\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631","articleBody":"\u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0642\u0631\u0636\u0627\u0648\u06cc \u00a0\u0633\u0624\u0627\u0644 : \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0627\u062f\u0644\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u062b\u0628\u0627\u062a \u0648\u0628\u0631\u062e\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0622\u0646 \u0631\u0627\u0646\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0637\u0631\u0641 \u0646\u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0642\u0627\u0646\u0639 \u06a9\u0646\u062f . \u0646\u0638\u0631 \u0645\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u062e\u0635\u0648\u0635 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0635\u0631 \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062c\u0646\u0627\u0628\u0639\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0647\u06cc\u0645 . \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0632\u0627\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a : \u06a9\u0647 \u0622\u06cc\u0627 \u062c\u0627\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0645\u0633\u062c\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u06cc\u0627 \u062e\u06cc\u0631 \u061f \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062c\u0648\u0627\u0632 \u06cc\u0627 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u06cc\u062a \u0622\u0646 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f \u0645\u0631\u0642\u0648\u0645 \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f.\u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0634\u0645\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0644\u0645 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0645\u0646\u062f \u06af\u0631\u062f\u0646\u062f .\u062c\u0648\u0627\u0628 :\u00a0\u062f\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u0646\u0628\u0648\u062a \u060c \u0645\u0633\u062c\u062f \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0639\u0647\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u062e\u062f\u0627 (\u0635) \u0645\u062d\u0648\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u060c \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0627\u062f\u0628\u06cc \u060c \u067e\u0627\u0631\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0645\u0634\u0648\u0631\u062a \u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648\u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u0648 ... \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0641\u062a . \u0645\u0633\u062c\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0633\u0641\u0631\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0627\u062d\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0628\u0648\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc (\u0635) \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0641\u0631\u0627 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0631\u0627\u0628 \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u0645\u06cc \u0646\u0645\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0639\u0638\u0647 \u0648 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0627\u0645\u0648\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u060c \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc\u060c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648... \u060c \u0645\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\u062f\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc (\u0635) \u062c\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u0645\u0627\u06cc\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u06cc\u0627 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0646\u062f \u060c \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a . \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u0646\u0628\u0648\u062a \u060c \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a . \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u0646\u06cc \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f !!\u00a0\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06a9\u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0631\u06a9\u0648\u062f \u0648 \u0639\u0642\u0628 \u0645\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645:\u062e\u0644\u0641\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0634\u062f\u06cc\u0646 \u060c \u062a\u0627\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0648 \u062a\u0627\u0628\u0639 \u062a\u0627\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u060c \u0645\u0633\u062c\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u063a\u06cc\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0622\u0648\u0631\u0646\u062f . \u0627\u0628\u0648\u0628\u06a9\u0631 \u0635\u062f\u06cc\u0642 (\u0631\u0636) \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9\u06cc \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f \u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f :(( \u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u060c \u0645\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u06af\u0645\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u060c \u0627\u06af\u0631 \u0645\u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062d\u0642 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc\u062f \u060c \u06cc\u0627\u0631\u06cc\u0645 \u062f\u0647\u06cc\u062f . \u0627\u06af\u0631 \u0645\u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0628\u0627\u0637\u0644 \u0648 \u0646\u0627\u062d\u0642\u06cc \u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc\u062f \u060c \u0645\u0631\u0627 \u0631\u0627\u0633\u062a \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f .))\u0648 \u0628\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0645\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u062e\u0637\u0627\u0628 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f :((\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06af\u0631 \u0647\u0631 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0646 \u06a9\u0698\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u062f \u0645\u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u0631\u0627\u0633\u062a\u06cc \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f ))\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u0632\u06af\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0631 \u0645\u06cc \u062e\u06cc\u0632\u062f \u0648 \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f :(( \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0627 \u0642\u0633\u0645 \u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0648 \u06a9\u0698\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u0645 \u060c \u0628\u0647 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0634\u0645\u0634\u06cc\u0631\u0647\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0646 \u06a9\u0698\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641 \u0631\u0627 \u0631\u0627\u0633\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f .))\u0648 \u0639\u0645\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u062e\u0637\u0627\u0628 (\u0631\u0636) \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f :(( \u0633\u067e\u0627\u0633 \u062e\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0639\u06cc\u062a \u0639\u0645\u0631 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06a9\u0698\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0644\u0628\u0647 \u0634\u0645\u0634\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f )).\u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u0631\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0631 \u0634\u06a9\u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0648\u0644\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0648\u0644 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0648 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06af\u0648\u0646\u0627\u06af\u0648\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u060c \u0639\u0642\u0628 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f \u060c \u0628\u0647 \u062a\u0628\u0639 \u0622\u0646 \u060c \u0645\u0633\u062c\u062f \u0647\u0645 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648 \u0645\u0646\u062d\u0635\u0631\u0627\u064b \u0628\u0647 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 : \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u0632 [\u0648 \u062e\u062a\u0645 \u0648 \u062a\u0647\u0644\u06cc\u0644\u0647 ] \u0648... \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f \u0648 \u062e\u0637\u0628\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0648\u0627\u0639\u0638\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f \u0645\u06cc \u0634\u062f \u062d\u0627\u0644\u062a \u0631\u06a9\u0648\u062f \u0648 \u0628\u06cc \u0631\u0648\u062d\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u061b \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u063a\u0627\u0644\u0628 \u0622\u0646 \u062e\u0637\u0628\u0647 \u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634 \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u062a\u0632\u0626\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u0645\u0633\u062c\u0639 \u0648\u0645\u0631\u0635\u0639 \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062d\u0648\u0644 \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0632\u0647\u062f \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0627\u0646\u06cc\u062a \u060c\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0631\u06af\u060c\u0641\u062a\u0646\u0647 \u0642\u0628\u0631 \u0648 \u0639\u0630\u0627\u0628 \u0622\u062e\u0631\u062a \u060c \u0645\u06cc \u0686\u0631\u062e\u06cc\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f \u0645\u06cc \u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f .\u0644\u0630\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062a\u0646 \u0628\u06cc \u0631\u0648\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u062a \u060c \u062c\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0637\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u062d\u062b \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u0627 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u06a9\u0698 \u0648 \u0645\u0646\u062d\u0631\u0641 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u062a \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641 \u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0639\u0635\u0631 \u060c \u0648 \u0638\u0644\u0645 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0636\u0639\u06cc\u0641\u0627\u0646 \u060c \u0638\u0644\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0641\u0642\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u060c \u0633\u06a9\u0648\u062a \u0639\u0627\u0644\u0645\u0627\u0646\u00a0 \u0648 \u062d\u0627\u06a9\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0646\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0634\u0646\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0645\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u060c \u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f :((\u062e\u0637\u06cc\u0628 \u0645\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a !))\u0645\u0633\u062c\u062f \u0648\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a! \u0639\u0627\u0644\u0645 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0686\u0647 \u06a9\u0627\u0631 ! \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u0642\u0628\u0648\u0644 \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u0631\u062f\u0648\u062f :\u0646\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0645 \u0686\u0631\u0627 \u0648\u0627\u0698\u0647 ((\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a )) \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0631\u0630\u06cc\u0644\u0647 \u0648 \u06cc\u0627 \u06cc\u06a9 \u062c\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f \u061f! \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0647\u062a \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0634\u0631\u0641 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0647\u062a \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0639\u0645\u0644 \u0648 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a \u060c \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u063a\u0644 \u0647\u0627 \u0648 \u062d\u0631\u0641\u0647 \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f . \u0634\u06af\u0641\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u0645\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0633\u0631\u0627\u067e\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u063a\u0648\u0637\u0647 \u0648\u0631\u0646\u062f \u060c \u0645\u06cc \u067e\u0631\u0633\u0646\u062f: \u0622\u06cc\u0627 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0638\u0648\u0631 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u061f! \u0647\u0631 \u06af\u0627\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u0628\u0627 \u0627\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0630\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0646\u0647 \u0642\u0628\u06cc\u062d \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0646\u0647 \u0645\u0630\u0645\u0648\u0645. \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u0631\u062f\u0648\u062f \u060c \u0639\u0628\u0627\u0631\u062a \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a (( \u0645\u0627\u06a9\u06cc\u0627\u0648\u0644\u06cc )) \u06a9\u0647 \u0634\u062e\u0635 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f \u0628\u0627\u0634\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 :\u0647\u062f\u0641 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u0648\u062c\u06cc\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u0627\u06cc \u062d\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u062d\u0631\u0627\u0645 \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u062a\u0639\u0647\u062f \u0648 \u0627\u0644\u062a\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c \u0627\u0645\u0627 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u062a\u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0648 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0645\u0635\u0627\u0644\u062d \u0648 \u062f\u0641\u0639 \u0645\u0641\u0627\u0633\u062f \u0648 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0632\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0637 \u0648 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0645\u062a \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c \u0647\u0645\u06af\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u062f\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0637 \u0648\u0627\u062d\u062f\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0627 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u06cc \u062c\u0632\u0626\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0633\u062a \u061b \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0628\u0627\u0631\u062a \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0639\u0642\u06cc\u062f\u0647 \u060c\u0639\u0628\u0627\u062f\u062a\u060c\u0627\u062e\u0644\u0627\u0642\u060c \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f .\u0631\u0633\u0627\u0644\u062a \u0645\u0633\u062c\u062f \u0647\u0645\u0627\u0646\u06af\u0648\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0648 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0646\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u062f \u060c \u062f\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0645\u0633\u062c\u0631\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u06cc\u0631 \u0648 \u0635\u0644\u0627\u062d \u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u062f \u060c \u0648\u0636\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u0627\u062a \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0639\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u060c \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u060c \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u060c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648... \u0622\u0634\u0646\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f .\u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0639\u0644\u0645 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u06cc \u060c \u0627\u0632 \u0648\u0627\u062c\u0628\u0627\u062a \u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0635\u06cc\u062d\u062a \u0648 \u062e\u06cc\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0633\u062a \u060c\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f . \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc (\u0635) \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0630\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0635\u06cc\u062d\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0622\u0646\u062c\u0627 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u062f :((\u06a9\u0645\u0627\u0644 \u062f\u06cc\u0646 \u0646\u0635\u06cc\u062d\u062a \u0648 \u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u06cc \u0627\u0633\u062a .\u06af\u0641\u062a\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647 \u06a9\u0633\u06cc \u061f\u0641\u0631\u0645\u0648\u062f :\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628\u0634 \u0648 \u0631\u0633\u0648\u0644\u0634 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646))\u00a0\u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648\u062a\u0639\u0644\u0645 \u0627\u06cc\u0646\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0647\u0645\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u0642 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u0631\u0637 \u0630\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0648 \u0642\u06cc\u0627\u0645\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .((\u00ce\u008e\u00f3\u00c7y\u00e8\u00f89$#ur \u00c7\u00ca\u00c8\u00a0\u00a0 \u00a8b\u00ce) z`\u00bb|\u00a1SM}$# \u0092\u00c5"s9 A\u008e\u00f4\u00a3\u00e4z \u00c7\u00cb\u00c8\u00a0\u00a0 \u009ew\u00ce) t\u00fb\u00ef\u00cf%\u00a9!$# (#q\u00e3ZtB#u\u00e4 (#q\u00e8=\u00cfJt\u00e3ur \u00cfM\u00bbys\u00ce=\u00bb\u00a2\u00c19$# (#\u00f6q|\u00b9#uqs?ur \u00c8d,ys\u00f89$$\u00ce\/ (#\u00f6q|\u00b9#uqs?ur \u00ce\u008e\u00f69\u00a2\u00c19$$\u00ce\/ \u00c7\u00cc\u00c8\u00a0\u00a0 )) \u0639\u0635\u0631 ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0646\u0648\u06af\u0631\u0627","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/logo.png"},"sameAs":["http:\/\/eslahe.com\/rss","http:\/\/facebook.com\/eslahe.nogara","http:\/\/www.twitter.com\/eslahe","https:\/\/t.me\/eslahe"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/eslahe.com\/305\/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"\u0645\u062f\u06cc\u0631","url":"http:\/\/eslahe.com\/author\/fkp38"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/frghemoaser.jpg","width":696,"height":150}}

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن