تربیت، اخلاق و تزکیه

چهار اصل مهم در امر تربیت

چهار اصل مهم در امر تربیت

دکتر یوسف قرضاوی

مهمترین چیزی که در امر تربیت روی آن تاکید می ورزیم چهار چیز است :

1- اخلاص نیّت :

اصل اول تصحیح نیت است تا تمام تلاشهای صادقانه در جهت رضایت خداوند باشد . و همه عوامل مل و مقام و دوستی ، علاقه به ظهور و شهرت در میان مردم و آرزو های نفسانی و سایر تمایلات پنهانی نفسی آن را آلوده و لکه دار ننماید .این هم بدین سبب که کار اسلامی به عنوان عبادت و جهاد تلقی می شود .و عبادت هم چنانچه با نیتی پاک و برای رضای خداوند صورت نپذیرد ، مورد قبول قرار نخواهد گرفت . ((!$tBur (#ÿrâÉDé& žwÎ) (#r߉ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=øƒèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$xÿuZãm (#qßJ‹É)ãƒur no4qn=¢Á9$# (#qè?÷sãƒur no4qx.¨“9$# 4 y7Ï9ºsŒur ß`ƒÏŠ ÏpyJÍhŠs)ø9$# ÇÎÈ    بینه/5 )) 2جهاد در راه دین خدا نیز صورت واقعی پیدا نخواهد نمود مگر آنکه ، هدف از آن تنها در جهت رضایت خداوند و برای برتری کلمه توحید و دین خدا صورت پذیرد .خداوند متعال عمل و قلب مشترک را دوست ندارد ، و عمل مشترک در نزد او مورد قبول قرار نخواهد گرفت . و هیچ کاری از کارهای قلب تقسیم شده را تایید نخواهد نمود .

به همین خاطر امام شهید حسن البناء بر این امر اصرار داشتند و اولین شعار جماعت (( اخوان المسلمین )) را الله غایتنا (( غایت و هدف ما ، خداست )) قرار داد تا به این صورت بر اینکه رضایت الهی و پاداش او آخرین هدف و غایت ماست تاکید نماید .

ما گاهی اعلان می کنیم که هدفمان اقامه و پایه گذاری نظام و حکومت الهی و ایجاد زندگی اسلامی همه جانبه و اهداف دراز مدت و کوتاه مدت دیگری نظیر اینهاست . اما مهمتر و اساسی تر از این امور ، به دست آوردن خشنودی خداوند ، و اینکه ما را از جمله بندگان صالح خود قرار دهد ، هدف نهایی ما می باشد .

لازم است پیشگامان دعوت اسلامی این دو آیه شریفه را همواره مد نظر خویش قرار دهند ، که می فرماید :

((ö@è% ¨bÎ) ’ÎAŸx|¹ ’Å5Ý¡èSur y“$u‹{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f9-\u06f1\u06f9 \u06f1\u06f8:\u06f1\u06f1:\u06f2\u06f1 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f9-\u06f1\u06f9 \u06f1\u06f8:\u06f1\u06f1:\u06f2\u06f1 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f1-\u06f8-\u06f2\u06f0 \u06f1\u06f1:\u06f3\u06f5:\u06f1\u06f6 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","headline":"\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a","name":"\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a","keywords":[],"url":"http:\/\/eslahe.com\/309\/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa","description":"\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0642\u0631\u0636\u0627\u0648\u06cc \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0631\u0648\u06cc \u0622\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u0648\u0631\u0632\u06cc\u0645 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0686\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a :1- \u0627\u062e\u0644\u0627\u0635 \u0646\u06cc\u0651\u062a : \u0627\u0635\u0644 \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0635\u062d\u06cc\u062d \u0646\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0644\u0627\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0642\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627\u0634\u062f . \u0648 \u0647\u0645","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5","articleSection":"\u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a\u060c \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642 \u0648 \u062a\u0632\u06a9\u06cc\u0647","articleBody":"\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0642\u0631\u0636\u0627\u0648\u06cc \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0631 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0631\u0648\u06cc \u0622\u0646 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u0648\u0631\u0632\u06cc\u0645 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0686\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a :1- \u0627\u062e\u0644\u0627\u0635 \u0646\u06cc\u0651\u062a : \u0627\u0635\u0644 \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0635\u062d\u06cc\u062d \u0646\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0644\u0627\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0642\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627\u0634\u062f . \u0648 \u0647\u0645\u0647 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0645\u0644 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u060c \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0638\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u062a \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0622\u0631\u0632\u0648 \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0641\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u062a\u0645\u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0641\u0633\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0622\u0644\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0644\u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u0646\u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f .\u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u0628\u0628 \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0639\u0628\u0627\u062f\u062a \u0648 \u062c\u0647\u0627\u062f \u062a\u0644\u0642\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f .\u0648 \u0639\u0628\u0627\u062f\u062a \u0647\u0645 \u0686\u0646\u0627\u0646\u0686\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u06cc\u062a\u06cc \u067e\u0627\u06a9 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0636\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0635\u0648\u0631\u062a \u0646\u067e\u0630\u06cc\u0631\u062f \u060c \u0645\u0648\u0631\u062f \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a . ((!$tBur (#\u00ffr\u00e2\u0090\u00c9D\u00e9& \u009ew\u00ce) (#r\u00df\u0089\u00e76\u00f7\u00e8u\u008b\u00cf9 \u00a9!$# t\u00fb\u00fc\u00c5\u00c1\u00ce=\u00f8\u0083\u00e8C \u00e3&s! t\u00fb\u00ef\u00cfe$!$# u\u00e4!$x\u00ffuZ\u00e3m (#q\u00dfJ\u008b\u00c9)\u00e3\u0083ur no4qn=\u00a2\u00c19$# (#q\u00e8?\u00f7s\u00e3\u0083ur no4qx.\u00a8\u00939$# 4 y7\u00cf9\u00bas\u008cur \u00df`\u0083\u00cf\u008a \u00cfpyJ\u00cdh\u008as)\u00f89$# \u00c7\u00ce\u00c8\u00a0\u00a0 \u00a0\u0628\u06cc\u0646\u0647\/5 )) 2\u062c\u0647\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f \u0645\u06af\u0631 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u060c \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u062a\u0648\u062d\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0627 \u0635\u0648\u0631\u062a \u067e\u0630\u06cc\u0631\u062f .\u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0645\u062a\u0639\u0627\u0644 \u0639\u0645\u0644 \u0648 \u0642\u0644\u0628 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0631\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u060c \u0648 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f \u0627\u0648 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a . \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0644\u0628 \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0646\u0645\u0648\u062f .\u0628\u0647 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0646\u0627\u0621 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631 \u0627\u0635\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u062c\u0645\u0627\u0639\u062a (( \u0627\u062e\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 )) \u0631\u0627 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u063a\u0627\u06cc\u062a\u0646\u0627 (( \u063a\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0627 \u060c \u062e\u062f\u0627\u0633\u062a )) \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u062f\u0627\u0634 \u0627\u0648 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u0648 \u063a\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0627\u0633\u062a \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f .\u0645\u0627 \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0647\u062f\u0641\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0648 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0627\u0632 \u0645\u062f\u062a \u0648 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0645\u062f\u062a \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627\u0633\u062a . \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631 \u0648 \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u060c \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u062e\u0634\u0646\u0648\u062f\u06cc \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u060c \u0648 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0645\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d \u062e\u0648\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0647\u062f \u060c \u0647\u062f\u0641 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f .\u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u067e\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0622\u06cc\u0647 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u0647 \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062f \u0646\u0638\u0631 \u062e\u0648\u06cc\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f \u060c \u06a9\u0647 \u0645\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u062f :((\u00f6@\u00e8% \u00a8b\u00ce) \u0092\u00ceA\u009fx|\u00b9 \u0092\u00c55\u00dd\u00a1\u00e8Sur y\u0093$u\u008b","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0646\u0648\u06af\u0631\u0627","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/logo.png"},"sameAs":["http:\/\/eslahe.com\/rss","http:\/\/plus.google.com\/u\/0\/110058552360828787909","http:\/\/facebook.com\/eslahe.nogara","http:\/\/www.twitter.com\/eslahe","https:\/\/t.me\/eslahe"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/eslahe.com\/309\/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"\u0645\u062f\u06cc\u0631","url":"http:\/\/eslahe.com\/author\/fkp38"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/tarbiat-akhlaq-tazkie.jpg","width":696,"height":200}}

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا