خانه ---> دروسي از في ظلال ---> گناه و فساد سبب نابودی ملّت ها

گناه و فساد سبب نابودی ملّت ها

گناه و فساد سبب نابودی ملّت ها

شهید سید قطب_ رح

 öNs9r& (#÷rttƒ öNx. $uZõ3n=÷dr& `ÏB OÎgÎ=ö7s% `ÏiB 5bös% öNßg»¨Y©3¨B ’Îû Äßö‘F{$# $tB óOs9 `Åj3yJçR ö/ä3©9 $uZù=y™ö‘r&ur uä!$yJ¡¡9$# NÍköŽn=tã #Y‘#u‘ô‰ÏiB $uZù=yèy_ur t»yg÷RF{$# “̍øgrB `ÏB öNÍkÉJøtrB Nßg»uZõ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@