زن خانواده

زن بیشتر از مرد ارث می برد

مواردی که زن از مرد سهم ارث بیشتر می برد یا با او برابر است !

نویسنده: عمر عبدالعزیز / مترجم: محمد حسن‌پور-سردشت

مقدمه:

یکی از مسائلی که گاهاً از جانب مخالفان دین، علی الخصوص آنها که مدعی دفاع از حقوق زنان هستند، مطرح می‌شود و چنان با آب و تاب از آن صحبت می‌کنند و به قول مشهور پیاز داغش را زیاد می‌کنند که اشک بعضی‌ها را در می‌آورد، مسأله تقسیم ارث و میراث در شریعت اسلام است. مسأله تقسیم ارث ده‌ها حالت مختلف دارد که در اغلب موارد زن در تقسیم ارث با مردان یا برابر بوده یا از آنها بیشتر ارث می‌برد و فقط در یک حالت نصف مرد ارث می‌برد و آن هم زمانی است که مردی بمیرد و یک پسر و دو دختر داشته باشد.

از میان ده‌ها مورد ظاهراً فقط در همین مورد زن کمتر از مردان ارث می‌برد اما مخالفان از ناآگاهی ما مسلمانان سوء استفاده نموده و از میان ده‌ها موردی که زن ارث بیشتری می‌برد، فقط و فقط به ذکر همین یک مورد اکتفا می‌کنند تا به عنوان حربه‌ای جهت تضعیف ایمان زنان از آن بهره گیرند وآنان را از ایمان و باور راستین‌شان باز دارند. با کمی تأمل در تقسیمات ارث من جمله در همین مورد فوق، در می‌یابیم که اسلام به زن سروری بخشیده و احترام زیادی برای او قائل شده که در هر حال و شرایطی نفقه‌اش را به عهده‌ی مردها گذاشته است. یعنی تا زمانی که در منزل پدری‌اش به سر می‌برد و پدرش زنده است، پدرش مسئول نفقه‌ی اوست، وقتی پدرش فوت کند، برادرش و زمانی که شوهر کند، شوهرش نفقه‌ی او را تقبل می‌کند. پس در هیچ حالتی مجبور به کار کردن نیست از طرفی اسلام او را از کار کردن منع نکرده و می‌تواند کار کند و منبع درآمد هم داشته باشد، اما حتی در آن حالت هم نفقه‌اش به عهده‌ی مردهاست. راستی کدام آیین و مکتبی تا این حد برای زن ارزش و احترام قائل شده است؟ آیا این تقسیمات جز بزرگی و حرمت زن، چیز دیگری در بردارد؟

مواردی که زن و مرد در سهم ارث برابرند، یا زن بیشتر ارث می‌برد:

۱-اگر مردی بمیرد و یک خواهر پدر و مادری، با چند برادر پدری داشته باشد، (تعدادشان مهم نیست) خواهرش به تنهایی به اندازه‌ی تمام برادران سهم خواهد برد. یعنی ۵۰ درصد آن را خواهرش به ارث می‌برد.

 وارثان خواهر ۱۰برادر پدری میزان کل ارث (برای مثال)
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱  

۰۰ ۱۰۰

تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۵۰۰۰ تومان ۵۰۰۰ تومان برای همه برادران

 

۲-اگر زنی بمیرد و همسر، دختر و پدر ومادر داشته باشد، دختر به تنهایی نصف ارث را خواهد برد، همسرش، ۴/۱و پدر مادرش هرکدام ۶/۱ارث خواهند برد.

وارثان دختر مادر   همسر میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسر ۲/۱ ۶/۱ ۶/۱ ۴/۱  

۱۲۰۰۰تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۳۰۰۰ ت

 

۳-اگر مردی بمیرد وفقط دو یا چند دختر داشته باشد (پسر و همسر نداشته باشد) ۳/۲ارث به دخترانش تعلق می‌گیرد و پدر و مادرش هرکدام ۶/۱ ارث می‌برند. *

 وارثان دخترها مادر پدر میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۳/۲ ۶/۱ ۶/۱  

۶۰۰۰تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۴۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

 

* دلیل قرآنی این موردکه متأسفانه معمولاً نصف دوم این آیه فراموش می‌شود و فقط نیمه‌ی اول آن آورده می‌شود. آیه‌ی ۱۱سوره‌ی نساء می‌باشد.

۴- اگر زنی بمیرد و همسر و دختر پسرش و پدرش وارث او باشند، ۴/۱ارث به همسرش تعلق می‌گیرد، به پدرش۶/۱ و به دختر پسرش۲/۱ ارث می‌رسد.

وارثان همسر پدر دختر پسر ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۴/۱ ۶/۱ ۲/۱  

۱۲۰۰۰

تومان

سهم ارث بر اساس تومان  

۳۰۰۰

 

۲۰۰۰

۶۰۰۰+

۱۰۰۰

با تعصیب

 

۵-اگر شخصی فوت کند و بیش از یک دختر پسری داشته باشد و پدر و مادرش نیز در قید حیات باشند، (به فرض ۲دختر دارد)آن دو۳/۲سهم الارث دارند، اما پدر و مادر هرکدام ۶/۱ارث می‌برند.

وارثان ۲دختر پسر (یا بیشتر) پدر مادر ی
سهم ارث به‌صورت کسر ۳/۲ ۶/۱ ۶/۱  

۶۰۰۰تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۴۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت

 

۶-اگرکسی بمیرد و دو خواهر و یک برادر مادری داشته باشد، خواهران ۳/۲، اما برادرش ۳/۱ارث می‌برد.

وارثان ۲خواهرپدرومادری برادرمادری میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۳/۲ ۳/۱  

۳۰۰۰تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۲۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت

 

۷-اگر فرد بمیرد ویک دختر پسری و نیز پدربزرگ داشته باشد، آن دختر۲/۱وپدربزرگ۶/۱(البته به علاوه‌ی تعصیب) ارث می‌برند.

وارثان دخترپسر پدربزرگ(پدر پدر) ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۶/۱  

۶۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۳۰۰۰ ت ۱۰۰۰ت+۲۰۰۰ت با تعصیب

 

۸-اگر مردی بمیرد و همسر و یک برادر مادری و پدربزرگ داشته باشد، برادر و پدربزرگش جمعا۲/۱، اما همسرش به تنهایی ۲/۱ارث خواهد برد.

وارثان همسر(زن) پدربزرگ‘ برادر مادری ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱  

۶۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۳۰۰۰ ت ۲۰۰۰ت

 

۹-اگر مردی فوت کند و همسر و خواهر و یک برادر پدری داشته باشد، همسر و برادرش هرکدام۴/۱ارث برده، اما خواهرش به تنهایی۲/۱ارث می‌برد.

وارثان همسر(زن) خواهر ی ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۴/۱ ۲/۱ ۴/۱ ۱۰۰۰۰ تومان
سهم ارث بر اساس تومان ۲۵۰۰ت ۵۰۰۰ت ۲۵۰۰ت

 

۱۰-اگر شخصی بمیرد و مادر ودو دختر پسری و پدربزرگ و یک برادر داشته باشد، دخترها ۳/۲، پدربزرگ پدری و مادر هم هرکدام ۶/۱ارث می‌برند، اما برادرش ارث نخواهد برد.

وارثان مادر دو دخترپسری پدربزرگ(پدر پدر)   ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۶/۱ ۳/۲ ۶/۱ ۰  

۶۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰ ت ۴۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت ۰

 

۱۱-اگر مردی فوت کند و زن و یک عموی پدر مادری و یک عموی پدری داشته باشد، عموی پدری ارث نخواهد برد ولی زنش ۴/۱و عموی پدر مادری‌اش بقیه را به ارث می‌برند.

وارثان همسر(زن) عموی پدرمادری عموی پدری میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۴/۱ بقیه ۰  

۴۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰ ت ۳۰۰۰ت ۰

۱۲-اگر شخصی بمیرد و مادربزرگ و یک عموی پدری و یک پسرعمو داشته باشد، مادربزرگ ۶/۱، عمو مابقی، ارث می‌برند ولی عموزاده ارثی نخواهد برد.

وارثان مادربزرگ عموی پدری پسر عمو ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۶/۱ مابقی ۰  

۶۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰ ت ۵۰۰۰ ت ۰

 

۱۳-اگرزنی بمیرد و همسر ویک خواهر پدری وعمویی داشته باشد، عمویش ارث نمی‌برد ولی شوهر وخواهر پدری اش هر کدام ۲/۱ارث می‌برند.

وارثان همسر(شوهر) خواهر پدری عمو ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱ ۰  

۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت ۰

 

۱۴-اگر زنی بمیرد و همسر و یک دختر پسری داشته باشد، شوهر و پسر دخترش هرکدام ۴/۱ و دختر پسرش به تنهایی ۲/۱ ارث می‌برد.

وارثان شوهر دخترپسر میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱  

۴۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۲۰۰۰ت ۲۰۰۰ ت

 

۱۵-اگرزنی بمیرد و شوهر و یک دختر خواهر داشته باشد، هرکدام ۲/۱ ارث می‌برند.

وارثان شوهر دختر خواهر ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱  

۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت

 

۱۶-اگر شخصی بمیرد و فقط یک عمه‌ی پدر ومادری داشته ویک عموی مادری داشته باشد، عمه اش ۱۰۰% ارث را خواهد برد وچیزی به عمویش نمی‌رسد.

وارثان عمه‌ی پدر مادری عموی مادری ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۱۰۰% ۰  

۱۰۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۰۰۰۰ تومان ۰

 

۱۷-اگر زنی بمیرد و شوهر و یک خواهر مادری ودو برادر پدرمادری داشته باشد، شوهرش ۲/۱، خواهرش ۶/۱، ودو برادرش ۶/۱ ثروت او را به ارث می‌برند.

وارثان شوهر خواهر مادری ی ی
سهم ارث به‌صورت کسری  

۲/۱

 

۶/۱

 

۶/۱

 

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۴۰۰۰ت

(هرکدام ۲۰۰۰)

 

۱۸-اگر مردی بمیرد و زن ومادر و دو خواهرمادری و دو برادر پدر مادری داشته باشد، زنش ۴/۱، مادرش ۶/۱، و دو خواهرش ۳/۱، ارث می‌برند و بقیه به برادران خواهد رسید.

وارثان زن (همسر) مادر دو خواهر مادری ی ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۴/۱ ۶/۱ ۳/۱ باقیمانده باتعصیب  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۳۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۴۰۰۰ ت ۳۰۰۰ ت

 

۱۹-اگر زنی بمیرد و شوهر و مادر و یک خواهر مادری و دو برادر پدرمادری داشته باشد، شوهرش ۲/۱، مادر و خواهر مادری‌اش هرکدام ۶/۱، ارث می‌برند، و بقیه به برادران خواهد رسید.

وارثان شوهر مادر خواهر مادری دو برادر پدر مادری ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۶/۱ ۶/۱ باقیمانده باتعصیب  

۶۰۰۰ ت

سهم ارث بر اساس تومان ۳۰۰۰ت ۱۰۰۰ ت ۱۰۰۰ ت هریک ۵۰۰ ت

 

۲۰-اگر مردی بمیرد، زن وپدر ومادر و یک دختر و یک دختر پسری داشته باشد، زنش ۸/۱، پدر و مادر و دختر پسرش هرکدام ۶/۱، اما دخترش به تنهایی ۲/۱ ارث می‌برد.

(توضیح: اگر به جای دختر پسر، وارث پسر پسر باشد، آنگاه دختر به جای ۲/۱، مابقی ارث را می‌برد که طبق مثال جدول ۴۵۰۰تومان می‌شود و بقیه‌ی افراد به همین ترتیب ارث می‌برند، با این روش دختر حتما باید ۲/۱سهم ببرد و بدین ترتیب از سهم بقیه کم می‌شود. )

وارثان زن(همسر) پدر مادر دختر پسر   میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۸/۱ ۶/۱ ۶/۱ ۶/۱ ۲/۱  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۱۵۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۲۰۰۰ت ۲۰۰۰ ت ۶۰۰۰ ت

 

۲۱-اگرزنی بمیرد وشوهر ومادر ودو خواهرداشته باشد، شوهرش ۲/۱، مادرش ۶/۱، ودو خواهرش ۳/۲ ارث خواهند برد. (توضیح : اگر به جای دو خواهر، دو برادر بودند، جمعا ۴۰۰۰ ارث می‌بردندکه در آن صورت با میزان ارثیه جور در می‌آمد، اما اکنون که دو خواهر هستند و ۳/۲ارث می‌گیرند از سهم بقیه کم خواهد شد. )

وارثان شوهر مادر دو خواهر میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۶/۱ ۳/۲  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۸۰۰۰ ت

 

۲۲-اگر زنی بمیرد وشوهر وپدر ومادرودو دختر داشته باشد، شوهرش ۴/۱، پدر ومادرش هرکدام ۶/۱، ودو دخترش ۳/۲ ارث خواهند برد. (توضیح:در این مورد هم دو دختر بایستی حتما۳/۲ارث ببرند که به این ترتیب با مبلغی که کم می‌آید، سهم بقیه کم خواهد شد، اما اگر به جای این دو دختر، دو پسر بودند، به جای ۳/۲، بقیه‌ی ارث به آنها تعلق می‌گرفت که طبق جدول زیر۵۰۰۰تومان می‌شود. )

وارثان شوهر پدر مادر   میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۴/۱ ۶/۱ ۶/۱ ۳/۲  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۳۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۸۰۰۰ ت

 

۲۳-اگر زنی بمیرد وشوهر و ماد رو یک خواهر مادری ویک برادر پدری داشته باشد‘شوهرش ۲/۱وبقیه هرکدام ۶/۱ ارث خواهند برد.

وارثان شوهر مادر خواهر مادر برادر ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۶/۱ ۶/۱ ۶/۱  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت

 

۲۴-اگر زنی بمیرد و شوهر ویک خواهر یا یک برادر داشته باشد، هرکدام ۲/۱ ارث می‌برند.

وارثان شوهر خواهر یا برادر میزان کل ارث
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۲/۱  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۶۰۰۰ ت

 

۲۵-اگر زنی بمیردوشوهر و مادر و دو خواهر مادر و یک برادر داشته باشد، شوهر ۲/۱، مادر۶/۱ ودو خواهر مادری‌اش ۳/۱ ارث خواهند برد ولی برادر اصلاً ارث نخواهد برد.

وارثان شوهر مادر ی برادر ی
سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۶/۱ ۳/۱ ۰  

۱۲۰۰۰ تومان

سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت ۴۰۰۰ ت ۰

 

۲۶-اگر زنی بمیرد وشوهر و مادر و یک برادر مادری داشته باشد، شوهر ۲/۱، مادر۳/۱ وبرادرش ۶/۱ ارث می‌برد.

  وارثان شوهر مادر برادر میزان کل ارث  
  سهم ارث به‌صورت کسری ۲/۱ ۳/۱ ۶/۱  

۱۲۰۰۰ تومان

 
  سهم ارث بر اساس تومان ۶۰۰۰ ت ۴۰۰۰ ت ۲۰۰۰ ت  
 
   

 

یک دیدگاه

  1. اگر یک متوفی مردفقط سه تا دخترنوه دایی پسر عمه جد مادری داشته باشد تقسیم ماترک ،چگونه خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا