خانه ---> تربیت، اخلاق و تزکیه ---> راههای نفوذ شیطان در انسان

راههای نفوذ شیطان در انسان

راههای نفوذ شیطان در انسان

      

عبد العزيز سليمی

 

 از نظر اسلام،انسان از جانب خـداوند مسئول
حاکميت بخشيدن به راه و رسم و قوانين او در ارتباط با زند گـي فردي و اجتماعي و
عمران و آباداني و فراهم گردانيدن «امنيّت وآزادي و عدالت » بر اساس«توحيد و تقوا
و عدالت” است.

 

گامنهادندر اين راه ,گام
نهادن در راه عبــوديت خــداوند و رهايي از هـمه بندگی ها و قيد و بندهاي دست وپا
گير و حرکت در مسير تکامل و تعالي و سعادت همه جانبه دنيا و آخرت است.«عبوديتي» که
جزبا «استعانت» از خداوند بي همتا و توسل به هدايت قرآن و سنّت رسول خدا( صلي الله
عليه و سلم) و بهره گيري از سنتـها و اسـباب و قوانين حـاکم بر نظام هستي و روابـط
اجتماعي امکان پذير نيست.و در مسير صراط مسـتقيم جز با عبور از مـوانع «فرمانروايان
و فرياد رسان» ناحـق و ناروا و «رغـبت»تنها به رحـمت خداوند و « رهبـت » از عذاب
او نمي تـوان به نعمت سـربلندي دنيا و سـعادت عقبي دسـت يافت و از خشم خداوند
وگمراهي رهايي يافت.

 

 ابليسيان پيدا وپنهان از طريق فرمانروايان و
فرياد رسان ، و وسوسه ي انسان اهل ايمان همه تلاش و توان مادی  و امکانات پيدا وپنهان خود را برای انحراف  اواز مسير «توحيد و تقوا» بکار مي گيرند و
دامهايي را در مسير آنان قرار مي دهند.

 

دام اول :انکار وجود
خداوند

 

چنان چه شياطين پيدا
وپنهان بتوانـند انـساني را به انکـار وجود خداوند وادار نمايند ، و نظام هستي را
طبيعي و حرکت جهان را بي هدف و بي سرانجام جلوه دهند ، و انسـان هاي خام و بي
مـايه را به دنبال خيالبافي ها و انديشه هاي غير علمي خود بکشـانند ، در واقع
آنـان را در اولين دام خود گـير انداخته ومانع 
رشد و تکامل و امنيت و سعادت آنان شده اند . امـا کـساني که باچـشم باز
نشـانه هاي وجـود و قـدرت و حـکمت خـداوند را در وجود و اطراف خود نگاه نمايند ، و
به«نظم» و هدفداري و هـماهنگي ميان پـديـده ها توجـه کنند، و شـب و روز و باد و
باران و بـهار و زمـستان و کـوه و درختان 
را و رسالت پيامبران راچراغ راه خود نمايند، از اين دام شيطان نجات می
يابند و مرحله مهمی را پشت سر می گذارند.

 

دام دوم : شرک و بدعت

 

    براي انديشمندان و ايمانداران بسيار روشن است
که همه احکام شريعت پيامبران بـراي تاميـن خـيرومصلحت فردي‘ اجتـماعي  ‘ معـنوي ‘دنيـوي و اخـروي انسان ها فرود آمده
است. ودر اصول و کلّیات کامل است و در فروع و جزئیات بر اساس اجتهاد و تحقیق کار
شناسان و مجتهدان برای همه پديده ها و امور و روابط مختلف .

 

امّا اگر افرادی ضعيف
الايمان و فريب خورده بيگانگان برخی از احکام دين را اضافهبدانند و يا آنرا در
اصول و مبانی محتاج به قوانين اين و آن بشمارنددر واقع پايشادر دام دوم شيطان گير
افتاده است و از حرکت در صراط مستقيم باز می مانند.امّاچنان  چه کسانی به قوانين فرود آمده از جانب خداوند
آگاه به پيدا وپنهان و اشياء و انسان ايمان بياورند ، و آنرا برای از زياده و
نقصان بدانند و کسی وچيزی را در قانون گذاری و فرمانروايی و فرياد رسی شريک او
ننمايند‘دام دوم شيطان را بی نتيجه نموده، و مرحله ی دوم را با موفقيت طی كرده اند.

 

دام سوم :گناهان وجرم
های بزرگ

 

شياطين  آشکار و نهان برای جلوگيری از رشد و حرکت انسان
از هيچ تلاشی کوتاهی نمی ورزند و اين بار دام ديگری را در مسير آنان قرار می دهد .
وآنان را برای بدست آوردن « ماديات و مقام » دچار خيانت و دروغ و ريا و کينه نموده
وپس از بدست آوردن « ماديات ومقام » آنها را در جهت تکبر و خود خواهی و ستم و سلب
آزادی وچپاول هرچه بيشتر ديگران مورد استفاده قرار می دهند.

 

طبيعی است که گام چنين
انسان هايی در صراط مستقيم سست خواهد گرديد وچه بسا آلت دست شياطين  قرارگرفته وبه رويارويی با دين و اهل ايمان
بپردازند .

 

اما اكرکسانی بر اساس
شايتكي به مال و مقام دست يافتند و آنها را « امانت و مسئوليت » دانستند و از آنها
برای گسترش عدالت و سعادت و امنيت مورد استفاده قرار داد ند مرحله مهم ديگری را طی
نموده ودام سوم شيطان را بی ثمرکرده اند.

 

دام چهارم: عادت کردن
به گناهان کوچک

 

شيطان واعوان وانصار
او تلاش می کنند که انسانی را که تا به اين مرحله پيش آمده وبه وجود خداوند ايمان
آورده وکسی وچيزی را صفات وافعالی که خاص او هستند شريکش نگردانيده واز بدعت در
اصول شريعت وگناهان کبيره پرهيز نموده است.دچارغرور وغفلت کنند واو را به گناهان
کوچک عادت دهند .تا از اين راه بتوانند با بيشتر شدن گناهانش وبه مرور زمان او را
به عقب برگردانند .

 

 اما اگر کسی گناه را هم چون سم قاتل و ويروسی
خطرناک نگاه نمايد ، وسلامت ايمانی واخلاقی خود را به وسيله پرهيز از آنها تأمين
كند وبا «استعانت» از «صبر وصلاة»گام هايش را در راه هدايت استوار تر برگرداند،باز
شياطين دامی ديگری را در راه او قرار می دهند .

 

دام پنجم: افراط
وزياده روی در امور مباح

 

ازآنجا که شياطين پيدا
وپنهان سرسخترين  دشمنان اهل ايمان هستند ،
هيچ  گاه دست از سر آنها بر نمی دارند و
بيکار نمی نشينند ،  اين بار از دامو  سياست مشغول گردانيدن و ضايع نمودن عمر آنها در
شب نشينيها ‘مسافرت,گردش ها ‘مطالعه ی کتاب ها و مجلات و فيلم های بيهوده به هدرمی
دهند ، و بدين وسيله مانع رشد و تکامل مادی و معنوی آنها می شوند.

 

اماچنان چه ايمان
داران به ارزش و اهميت عمر و وقت خود پی ببرند و بر اساس برنامه ريزی در امور مهم
و مفيد وگاهی هم در ورزش و تفريحسالم به کارگيرند .از اين دام شياطين رهايی يابند
،سبکبال در آسمان ارزش های ايمانی ‘اخلاقی و زندگی سالم و سازنده پرواز خواهند
نمود.

 

دام ششم : ايجاد اخلال
در عمل به مسئوليت ها

 

 چنان چه انسان های انديشمند و آگاه هر يک به
فراخور موقعيت اجتماعی خود به کارهاي متعلق بهمعاش و معاد بپردازند و ارزش عمر خود
را دريابند ، شياطين اين بار نيز بسيار زيرکانه دامی ديگری را در راه حرکت و تکامل
آنها قرار می دهد.

 

اين دام شيطانی عبارت
است از  برهم زدن و اختلال در برنامه ريزی
های فردی‘اجتماعی ‘مادی و معنوی . يعني كاري مي كنندکه جای گاه « مهم و مهمتر» را
تغيير  دهند ، و اولويت ها را مراعات
ننمايند و به اصطلاح اصولی ها  « تحسينيات »
را بر « حاجيات » و «حاجيات » بر « ضروريات» 
مقدم  بدارند . وباپرداختن به کارها
و امور مهم ، مسئوليتها و کارهای مهمتر را به دست فراموشی بس گرداند .  اماچنان چه ايمان داران انديشمند و هوشيار
مسئوليت ها ی فردی , اجتماعی , مادی و معنوی را طبقه بندی نمايند ، و اولويت ها را
مراعات و مهمتر را بر هم جلو بيندازند . مرحله ی بسيار حساس و سرنوشت سازی را با
موفقيت پشت سر نهاده اند و دست آوردهای ايمانی و اجتماعی فراوانی را به دست خواهند
آورد. اگر ايمان داران با اراده تا به اين مرحله پيش بروند و همه آن دامهای پيشين
را با موفقيت باطل گردانند ، شياطين و ابليسان و جاهلان دست بردار نخواهند بود و
اين بار دامی ديگری را در مسير اهل ايمان قرار می دهند .

 

دام هفتم: خشم وخشونت

 

شياطين اين بار به
ناچار نقاب ازچهره بر می دارند واعوان وانصار طواغيت و قدرت پرستان خدا ناپرست
وستمکاران ودنيا ومقام پرستان را برای رويارويی با اهل ايمان بسيج می نمايند ، وبه
انواع سرکوبی وفشار وزندان واذيت وآزاروگاهی قتل وکشتارايشان دست می زنند .اما اين
بار هم تلاش های آنان در مقابل صبر وصلابت اهل ايمان واميد به رحمت ونصرت ورضايت
وجنت خداوند  بی حاصل خواهد بود .

 

{وَيَأْبَى اللّهُ
إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}[التوبة : 32]

 

( برگرفته  از کتاب” اغاثة اللهفان” امام ابن
القيم الجوزية)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@