تربیت، اخلاق و تزکیه

آیا می خواهید ؟!

آیا می خواهید ؟!

رئوف اصلاح جو

آیا می خواهید به خداوند
نزدیک باشید ؟

پیامبر رحمت ( ص ) می فرمایند : أقرب ما یکون العبد من ربه
وهو ساجد . رواه مسلم

نزدیک ترین حالت بنده ی خدا به پروردگارش هنگامی است که
درسجده باشد .

خداوند به پیامبر خود می فرماید : واسجد واقترب . سجده ببر
وبه پروردگارت نزدیک شو .

پس بر سجده بردن در برابر عظمت خالقت حریص باش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید دعایتان
مستجاب باشد ؟

رسوالله ( ص ) خطاب به حضرت سعد ابن وقّاص ( رض ) می
فرمایند : أطِب مطعمک تَکُن مستجاب الدّعوه .سعد که یکی از ده نفری است که به آنها
بشارت بهشت داده شده است مخاطب این حدیث شریف می باشند که: طعام حلال تناول بفرما
تا خداوند دعایت را مستجاب گرداند .

ودر حدیثی دیگر که ابوداود روایت می کنند پیامبر می فرمایند
: الدّعاء لا یُردُّ بین الأذان والاقامه .

خداوند دعا را در فاصله ی بین اذان واقامه رد نمی فرمایند
. 

پس از طعام حرام پرهیز کنید و دائماً ازطعام حلال استفاده
نمائید، وفاصله ی بین اذان و اقامه را از یاد نبرید و حتماً دعا را فراموش نکنید ،
ودر حدیثی دیگر آمده است که در آن هنگام  بگوئید : اللّهم إنی أسئلک العافیه . پروردگارا
من تندرستی را از تو مسئلت می نمایم  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آیا می خواهید در بهشت رفیق پیامبر باشید ؟

رسوالله ( ص ) می فرمایند : أنا وکافل الیتیم فی الجنّهِ
هکذا واشار بالسّبابهِ و الوسطی . رواه البخاری

رسول خدا در حالیکه به دو انگشتش اشاره می کردند فرمودند :
من و کسی که یتیم را سرپرستی می کند در بهشت در کنار هم هستیم .

ودر حدیثی دیگر خطاب به یکی از یارانش که می گفت برای روز
قیامت محبت خدا و رسولش را آماده کرده ام 
فرمودند : المرء مع من أحبّ َ. انسان در روز قیامت با کسی حشر می شود که او
را دوست دارد .

پس با یتیمان مهربان باشیم و محبت پیامبر را نیز در قلب
داشته باشیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید رسول
اللّه ( ص ) بهشت را برایتان تضمین کند ؟

به این حدیث ارزشمند توجّه کنید .قال رسول اللّه ( ص ) : من
یَضمَنُ لی مابین لحییه وما بین رجلیه أضمنُ له الجنّه . هر کس مابین دو چانه
اش  ( 
زبان ) و پاهایش (عورت ) را برای من تضمین کند بهشت را برای او تضمین می
کنم .

پس زبان و عورتت را محافظت کن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید در بهشت
خانه ای داشته باشید ؟

این حدیث را با تأمّل بخوان که رسول اللّه می فرمایند : مَن
بنی لله مسجداً بَنی الله له فی الجنّه مثله . رواه مسلم 

هر کس مسجدی را برای خدا بنا کند خداوند در بهشت خود برای
او خانه ای بنا می کند . 

پس بر بنا و تعمیر مساجد حریص باش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید خداوند
حسنات زیادی را در ترازوی اعمالتان قرار دهد و……..؟
 

وما من رجل یتطهّر فیحسن الطهور ثم یعمد الی
مسجد من هذه المساجد الاّ کتب الله له بکلّ خطوه ٍیخطوها حسنه ً و یرفعه بها درجه
و یحطّ بها سیّئه
 . رواه مسلم.

هیچ کس نیست که وضو بگیرد و به طرف مسجدی از  مساجد برود مگر اینکه در برابر هر گامی که بر می
دارد خداوند در ترازوی اعمالش حسنه ای قرار می دهد و درجه ای او را بلند می گرداند
و گناهی از او دور می گرداند .

پس درمنزل وضو بگیر سپس به سوی یکی از خانه های خدا حرکت کن
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید حسناتی
به اندازه ی یک کوه داشته باشید ؟

 قال رسل الله ( ص )
من شهِد الجنازه حتی یُصلّی علیها  فله
قیراطٌ ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان . قیل ومن وما القیراطان ؟ قال مثل الجبلین
العظیمین .   متفق علیه

هر کس در تشیع جنازه ای شرکت کند تا بر او نماز خوانده شود
برایش یک قیراط است وهر کس شاهد آن جنازه باشد تا دفن می شود برای او دو قیراط است
. از رسول خدا سؤال شد که قیراطان چیست فرمودند به اندازه ی دو کوه عظیم  .

پس در تشیع جنازه 
کسانیکه حتی اگر آنها را نیز نمی شناسید شرکت کن خصوصاً فقرا ونیازمندان و
از مرگ آنان  مرگ درس عبرت بگیر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید بعد از
مرگ  پرونده ی اعمالتان بسته نشود ؟

قال رسول الله ( ص ) اذا مات الانسان انقطع عمله إلاّ من
ثلاث : صدقه جاریه ، أو علم ینتفع به ، أو ولد صالح یدعوا له.

هنگامیکه انسان می میرد پرونده ی اعمالش بسته می شود الاّ
از سه راه نباشد  ۱ ـ  صدقه ی جاریه  
۲ ـ علمی نافع که در حیاتش نسبت به دیگران سودمند بوده باشد  ۳ ـ فرزند صالحی که او را دعا کند .

پس این حدیث شریف را خیلی جدّی تلقّی کن و سعیت بر این باشد
که پرونده ی اعمالت با مرگت بسته نشود .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید خداوند
بر شما صلوات بفرستد ؟  

پیامبر خدا می فرمایند : من صلّی علیّ واحداً صلّی الله
عشراً.

هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد خداوند ده بار بر او صلوات
می فرستد .

پس صلوات را ورد زبانت کن خصوصاً در شب و روز جمعه و هنگامی
که نام رسول خدا ( ص )  برده شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید خداوند گناهانتان را مورد بخشش قرار دهد ، و میزان حسناتتان نیز سنگین شود  ؟

پیامبر میفرمایند: من قال سبحان الله و بحمده فی یوم مائه
مرّه حطت خطایاه وإن کانت مثل زبد البحر.متّفق علیه

هر کس در روز صد مرتبه بگوید سبحان الله و بحمده
خداوند  گناهان او را می بخشد اگر به
اندازه ی کف بحر هم باشد .

درحدیثی دیگر که امام بخاری ( رح ) آن را روایت می کند آمده
است که : کلمتان خفیفتان علی اللّّسان ثقیلتان فی المیزان ( سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظیم دو کلمه که در تلفظ برزبان سنگینی نمی کنند و سبک هستند امّا در
ترازوی اعمال خیلی سنگین هستند . )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید خداوند مقامتان را بلند گرداند ؟ 

رسول الله می فرمایند : وما تواضع أحد لله الاّ رفعه الله
عزّ و جلّ .

هیچ کس به خاطر خداوند تواضع نشان نداده است مگر اینکه
خداوند مقام او را بالا برده است .

پس خود را بر خصلت تواضع تربیت کن و با دیو کبر و خود خواهی
مبارزه کن تا مقامت نزد خداوند بلند گردد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 آیا می خواهید خداوند اجر کسیکه شب زنده داری می کند برایتان محاسبه کند ؟

پیامبر خدا ( ص ) می فرمایند : من صلّی العشاء فی جماعه
فکأنّما قام نصف الّیل ، ومن صلی الصّبح فی جماعه فکأنّما صلّی الّیل کله . / رواه
مسلم 

کسیکه نماز عشاء را به جماعت بخواند مثل آنست که نصف شب را
نماز خوانده باشد ، وکسیکه نماز صبحش را نیز به جماعت بخواند مثل آنست که تمام شب
را نماز خوانده باشد .

در حدیثی آمده است که نماز عشاء و صبح بر منافق خیلی سنگینی
می کند ، پس تو با روحیه ای پرنشاط این دو نماز را با جماعت اقامه کن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا می خواهید رضایت خداوند را کسب کرده باشید ؟

رسول الله ( ص ) می فرمایند : إنّ الله لیرضی عن العبد یأکل
الأکله فیحمده علیها و یشرب الشربه فیحمده علیها ./ رواه مسلم .

بدرستی خداوند از عبدی خشنود است که هنگامی نعمتش را می
خورد یا می آشامد او را در برابر نعمتش 
حمد گوید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برادران و خواهران ایمانیم این مطلب کوتاه را که خود حاوی
چند مطلب مهم می باشد با دقت بخوانیم و نصب العین خود قرار دهیم تا این اعمال را
بهانه ای برای کسب خشنودی و مغفرت خالقمان 
کرده باشیم .

ما را نیز از دعای خیر فراموش نفرمائید. 

 والسّلام علیکم و
رحمت الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا