كردستان

تحولات عراق وجایگاه اسلامگرایان کرد در آن

 
تحولات عراق وجایگاه اسلامگرایان کرد درآن

   
« گفتگوی زنده شبکه تلویزیونی الجزیره با:

    
استاد صلاح الدین محمد بهاء الدین

    
دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق »

   
مجری الجزیره: از استاد صلاح الدین می خواهم که نقش وجایگاه احزاب اسلامی
کردستان ومخصوصاًحزب اتحاد اسلامی کردستان را در عرصه سیاست کردستان تشریح
فرمایند. ودر ابتدا ازایشان می پرسم که چرا صوت وندای اسلامی در کردستان غایب
است؟ویا اینکه نقش اتحاد اسلامی کردستان بعد از اینکه شریک اساسی درعملکرد سیاسی
در عراق ودر وضع سیاسی کردستان بوده چــرا ضعیف شده است؟؟

 

   
استاد صلاح الدین:از شما برادر عزیزم عبدالعظیم واز تمامی دست اندرکاران
شبکه الجزیره وبینندگان محترم تشکر وسپاس دارم .

 

   
به نام خداوند مهربان مهرورز

 

   
در حقیقت ندای اسلام و وجود اسلام در اقلیم کردستان حاضر است وغایب نمی
باشد. در اقلیم کردستان مسایلی وجود دارد که آن اقلیم رااز دیگر اقلیمها وسرزمینها
متمایزمی­گرداند . اقلیم کردستان دارای یک مسئله اصلی است وآن مسئله هم قضیه «قوم
گرایی» وناسیونالیسمی است­که منطقه سالهای مدیدی ازآن رنج می برد. به طبیعت حال هم
جریان اسلامی از ملتش دور نبوده وبدین خاطر هم با دیگر گروههای سیاسی در این مقوله
مشارک وهمراهی می کند وطبیعتاًاین موضوع قوم گرایی وناسیونالیسم از دیر باز تا هم
اکنون بر دیگر موضعگریها مستولی شده است تا اینکه قانون اساسی تثبیت گردد
وفدرالیسم که متضمن گرایش ناسیونالیستی وقومی برای ملت ماست تحقق یابد طبیعتاًهم
جریان اسلامی در این قضیه شریک حقیقی وشرکت کننده می باشد.

 

   
مجری: نقش رویکرد اسلامی یا حرکت اسلامی را کجا می توان یافت ؟ ویا در کجا
می توان مشارکت آن « حرکت اسلامی» را با مشارکت احزاب قومی وناسیونالیستی دیگر
بیابیم؟ ندای حرکت اسلامی شما در کجا قرار دارد؟؟

 

   
استادصلاح الدین:طبیعتاًوجود جریان اسلامی یا حضورش که با هویت مردمان
وملتش عجین ودرآمیخته شده،وجریان اسلامی به هویت ملتش نزدیکتر است تا آنجاکه شماآن
را درسطح جامعه، مدرسه، دانشگاه، خیابان ودرتمامی دیگر عرصه های زندگی یک شهروندکردستانی
می یابی. اما در حوزه قدرت ،طبیعتاً شایستگی های سیاسی وانتخابات وامور دیگری وجود
دارد که هر کدام تعریف خاص خود را دارند و برکسی هم پوشیده نیست که اقلیم کردستان
بخشی از منطقه خاورمیانه است که منطقه خاورمیانه هم خود دارای مسایل خاصی است که
براحتی دست یافتنی نیستند وما در تلاش مستمر هستیم تا اینکه تمامی آنچه را که
مطلوب ومقصود است محقق گردانیم که از جمله آن تلاش فراگیر ما در مسئله انتخابات
است که ما نهایت سعی خود را مبذول می داریم که انتخابات حزبی را دور از دسترس
حکومت وقدرت وانحصار برای بعضی از جوانب اقتصادی واداری نگه داریم .

 

   
مجری: این مسئله انحصار قدرت(تحت سلطه دو حزب قومی کردستان )که از آن سخن
می گویید واین دور بودن وخلع شدن حزب اتحاد اسلامی کردستان از حکومت، چنانکه می
بینیم اتحاد اسلامی کردستان با حزب دموکرات کردستان در مناطق اربیل ودهوک که درآن
حضور دارند ،همچنین با حزب اتحادیه ی میهنی کردستان در منطقه سلیمانیه شریک می
باشد هم اکنون که این دو حزب در یک حکومت واحده ترکیب شده اند وبه توافقاتی رسیده
اندآیا این توافقات آنها حزب اتحاد اسلامی کردستان را به ضعف می کشاند ؟ویا آیا
تأثیری بر عملکرد سیاسی حزب اتحاد اسلامی کردستان دارد؟؟

 

   
استاد صلاح الدین:آنچه که جنابعالی بدان اشاره نمودید تاحدی درست است اما
کامل نیست .با کمال تأسف باید بگویم که این فقط یک نوع جنگ تبلیغاتی غالب بر منطقه
است که این گونه گمان می رود که جریان وندای اسلامی در آن غایب است .اما در حقیقت
ودر عرصه عمل ما«حزب اتحاد اسلامی کردستان»در حکومت مرکزی وهم در پارلمان کردستان
با وزیرانی ونیز در تمامی سندیکاها وموسسات مشارکت وحضور داریم اما طبیعتاً همان
گونه که اشاره کردم تمامی اینها محکوم به کار وعملکرد سیاسی شرقی ودموکراسی
شرقی(خاورمیانه ای) می باشد.

 

   
مجری:منظور شما از شرقی (خاورمیانه ای ) بودن کار سیاسی چیست؟

 

   
استاد صلاح الدین:یعنی این مسئله شرقی بودن کار سیاسی فقط در اقلیم کردستان
وجود ندارد بلکه تصور من بر این است که اوضاع کردستان از دیگر مناطق بهتر است
وطبعاً در این مسئله دولت وحکومت ترکیه را که دولتی قدیمی وباستانی ودارای نظامی
دموکراتیک است مستثنی می کنم اما دیگر مناطق خاورمیانه به گمان من اوضاعشان بهتر
از اوضاع اقلیم کردستان نیست،اوضاع اقلیم کردستان به زعم من بهتر است اما با این
وصف هم انحصار قدرت در اقلیم کردستان باز هم با کمال تأسف وجود دارد وما«حزب اتحاد
اسلامی کردستان»در صددآن هستیم که با مشارکت وهمراهی ودر صحنه بودن خود با آن
مبارزه ومخالفت کنیم وبر این اعتقاد وباور هم هستیم که بهبود این اوضاع وشرایط هم
به ترک صحنه وتحریم مشارکت ممکن ومیسر نمی گردد واین مشارکت ما هم به این معنی
نیست که ما از وظیفه ومسولیت  اصلاحی
وتربیتی خود غفلت وکوتاهی بورزیم .

 

   
مجری:برخی از تحلیلگران ونویسندگان سیاسی در تحلیل وبررسی مسئله کردستان می
گویند: که از جانب دو حزب اصلی کردستان (حزب دموکرات واتحادیه میهنی کردستان)
پیمانی مبنی بر به حاشیه راندن حزب اتحاد اسلامی کردستان وهر صوت معارض
«اپوزیسیون» دیگری وجود دارد،تحلیل شما در این باره چیست؟

 

   
استاد صلاح الدین:قسمتی از آنچه که بدان اشاره کردید صحیح است اما قسمتی
دیگر نه، واین هم بدین معنا نیست که ما آن را بر همه ی جوانب تعمیم بدهیم وبه
دنبال بسط آن باشیم چرا که اوضاع رو به بهبودی وپیشرفت است وما از وظیفه ومسولیت
خود کوتاهی نمی کنیم ومیدان را برای دیگران خالی نمی گذاریم وبر این باوریم که
جریان اسلامی «اتحاد اسلامی کردستان» از مبارزه ای مطلوب بر خوردار است واین جریان
بیش از هر جریان دیگری به هویت دینی وفرهنگی ملت خود نزدیکتر است ولذا ما در این
عرصه بیگانه نیستیم وبا دیگران در ادامه ی مبارزه ومحقق ساختن تمامی  اهداف این ملت مسلمان مشارکت وحضور داریم .

 

   
مجری: نظر شما در مورد پیمان اتحاد چهار جانبه ای که بین ( احزاب قومی کرد
،حزب دعوه ،مجلس اعلی) صورت گرفته ،آیا آن چنان که بیننده تلفنی ما اشاره کرد ،آیا
به نظر شما این پیمان نامه منجر به تقسیم عراق به اقلیم شمال، میانه، جنوب می
شود؟؟

 

   
استاد صلاح الدین:از تمامی بینندگان عزیزی که سوالاتی را معروض داشتند سپاس
گذارم. اما مسئله ای که برادر بزرگوارمان (رحیم) به آن اشاره کرد یعنی مسئله پیمان
چهار جانبه که ایشان آن را منجر به تقسیم عراق می داند، بنده براین باورم که این
پیمان نامه تلاش وجهدی است از طرف این احزاب که دارای نقشی اساسی در حکومت عراق می
باشند واین تلاش آنها هم برای برگرداندن وبازسازی تواناییها وحفظ نیروها وجمع
گروههایشان است ودر واقع تلاشی است برای رفع بحران سیاسی در عراق ومخصوصاٌ نجات
حکومت نوری مالکی ، واین پیمان نامه حق آنهاست وآنان نسبت به آن هم رغبت دارند که
این هم بهتر وشایسته تر هم می باشد.ما در مجلس احزاب به احزاب قومی کردستان ورهبران
آنها این را متذکر شده ایم که در غیاب مکون وتشکیل دهنده ی سوم یعنی اعراب سنی
عراق این پیمان نامه هیچ سودی را در بر نخواهد داشت .واین در واقع تلاشی است ملی
واز خداوند خواستارم که آنان را در این امر موفق گرداند و بنده هم آن را تلاشی  برای تجزیه عراق نمی دانم وتصور من هم بر این
است که این اقدام آنان برای رفع بحران موجود است وبرای همیشه نمی تواند ادامه
داشته باشد.

 

   
مجری:بیننده ای از فلسطین (ابراهیم ) ازجنابعالی ( با توجه به فعالیتهای
شما در سطح منطقه کردستان ) می پرسد: که دعوت به قوم گرایی «ناسیونالیسم»با اصول
شریعت اسلامی ناسازگار است یعنی دعوت به قوم گرایی دعوتی مردود در شریعت اسلامی به
شمار می آید  نظر شما در این بار
چیست؟   

 

   
استاد صلاح الدین:من شعور واحساس مسولیت برادر فلسطینی رانسبت به خود ودیگر
برادارانم در حزب اتحاد اسلامی کردستان 
وملت کرُد مسلمانی که صلاح الدین ایوبی ناجی قدس را پرورانده می ستایم وارج
می نهم اما می خواهم به ایشان عرض کنم که جریان اسلامی در کردستان ریشه دار و قدیم
است وجریان وحرکت اسلامی به وسیله علمای بزرگ اسلامی ومدارس علوم شرعی پرورش یافته
،وعلوم شرعی در اقلیم کردستان وحزب اتحاد اسلامی غایب نیست ،اما دعوت به سوی عصبیت
ونژاد پرستی ، بله، بنده نیز با برادر فلسطینی موافقم .بنده ودیگر برادارانم در
حزب اتحاد اسلامی کردستان از نژاد پرستی (شوفینیه)بری ومبراء هستیم ولیکن مقولاتی
نظیر (القومیه) (القوم) ( الشعب) (أمه) اموری هستند طبیعی (جزء حقوق طبیعی مردم
)وملت مسلمان کرُد. ما از دست ظالمان فراوان رنج وستم دیده وهم چنین از دستان
دیکتاتورهای حاکم بر عراق چه رنجها که ندیده ونچشیده ایم !! بنابر این با توجه به
همه ی اینها بحث از قوم وقومیت وملیت از جمله مسایلی هستند که حق ما می باشند چرا که
مردمان مظلوم اقلیم کردستان در نتیجه ستمهایی که به آنها رفته در معرض نابودی
هستند که از جمله ی این ستمها وبلایا « بمباران شیمیایی ، انفال »وامور دیگری است
، بنابر این روا وجایز نمی باشد برای هر مسلمانی که از این چنین مسایلی شانه خالی
کند واز زیر بار در رود وهر که این مسایل را تصدیق نکند ونسبت به آنها اهتمام
نداشته باشد چگونه می تواند در دیگر ادعاها ی خود صداقت داشته باشد زیرا که دین در
آسمان نیست ودر روی زمین است وبرای زمینیان ،وضمناٌ دین حنیف اسلام هم ما را به
سوی مبارزه با ظلم وبه دست آوردن حقوق حقه وطبیعی خود تشویق وفرامی خواند. البته
ما این چنین دین را می فهمیم وقرائت ما ازدین اینگونه است وضمناٌ هم به فهم ها
وقرائت های دیگر هم احترام می گذاریم!!!

 

   
مجری:دو تن از بیندگان از عربستان سعودی ویمن از جناب عالی می پرسند: که
نقش شما در وحدت وامنیت ویکپارچگی عراق چیست؟!

 

   
استاد صلاح الدین:ما (اتحاد اسلامی کردستان) از ابتدایعنی از زمان مجلس حکم
تا هم اکنون (بر وحدت وامنیت عراق)  مُصر
بوده ایم وخواستار آنیم ویادداشت ها وبیانیه هایی را تقدیم کرده ایم ودراجتماعات
وکنفرانس های قاهره واتحادیه دول عربی در بغداد ویا در هر مکان دیگری به خاطر
مسئله صلح وسازش ووحدت عراق وهمزیستی مسالمت آمیز وبرادرانه بین گروهها و تشکلات
های عراقی شرکت داشته وداریم !ما خواهان وحدت عراق هستیم ولی با این وصف هم خواهان
احقاق حقوق وتضمین حقوق مردم کردستان هستیم ..البته این را هم مدنظر داریم که
برادران عرب ما اعم از سنی وشیعی هر کدام دارای حقوقی هستند که باید از آن بر
خوردار شوند .واین هم طبیعی است ومن تصور می کنم در مورد این تکلیف( برقراری وحدت
وامنیت عراق) هیچ گونه کوتاهی نکرده ایم هر چند که فضای عراق را متأسفانه بحرانهای
سیاسی وامنیتی ،مشکلات ناشی از وضع موجود ،مداخلات بیگانگان ونیروهای عراقی جملگی
اینها که در سطح منطقه عراق وجود دارد منجر به بروز مشکلات زیادی شده که مانع از
هر گونه موفقیت فعالیتهای صلح آمیز وسازش کارانه می شود  ومتأسفانه ما در مقابل نبردی قرار گرفته ایم که
هیچ توجیهی در فضای عراق برای آن نداریم .

 

   
مجری :در این شرایط وتحولات موجود در فضای اقلیم کردستان وبعد از اینکه جریان
ناسیونالیستی وقومی دستاوردهای زیادی برای منطقه داشته است آیا با وجود همه ی
اینها جامعه ی کرُد(مردمان ومجتمع آنها)مشکلی در پذیرش جریان وحرکت اسلامی دارد
ویا پیش روی خود می بیند؟!

 

   
استاد صلاح الدین:اولاً باید بین مسئله کُرد به عنوان مسئله یک ملت مسلمان
یا یک مسئله خانوادگی وبین حرکت (جنبش،احزاب)کُردی که پاره ای انحرافات وسوء ظن ها
آن را فراگرفته وبا آن همراهی دارد تمایز وتفکیک قایل شویم .طبیعی است که ملاحظاتی
برای اجرای حرکت کُردی وجود داشته باشد .ثانیاٌ از یک طرف جریان قومی رایج در فضای
منطقه اقلیم کردستان برای پایان دادن به مسئله قومیت تا کنون  قانونی را وضع نکرده وتا هم اکنون هم آن را
معلق گذاشته است وپیوسته آن را توجیه می کند وماهم میگوییم که برای مسایل قومی
توجیهاتی در خور توجه داریم . اما از طرف دیگر جریان اسلامی (اتحاد اسلامی
کردستان) در یافته است که در فضای اقلیم کردستان این مشکل وجود دارد وما نیز
ناگزیر باید واقع گرا باشیم وملتمان وفرزندان وخانواده هایمان را در این بحران
همراهی کنیم تا که به آن فیصله بدهیم ،آن گاه که فیصله داده شدوقانون اساسی منجر
به نتیجه ای شد آن گاه است که به مسئله واقعیت کردستان وعراق توجه می کنیم
وفعالیتمان را در جهت اصلاحی آن ودر ادای نقش اسلامی که  ملت ما خیلی خیلی به هویتش (هویت اسلامی)  از هر هویت دیگری نزدیکتر است به کار می بندیم
زیرا که ملت ما ملتی است کٌرد مسلمان .

 

   
مجری:در حال حاضر مردم کُرد خود را بیشتر نزدیکتر به هویت اسلامی می دانند
یا به هویت کردی خود؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین: خیر – بین این دو مقوله اصلاً تناقضی وجود ندارد .من
همواره با برادرانی که بین این دو مقوله تمایز وتفکیک قایل می شوند اختلاف نظر
داشته ام .ممکن است شخصی در قومیت خود کُرد باشد ودر دین مسلمان ودر مذهبش مثلاٌ
سنی باشد .همه ی اینها در واقع جزء امور تکاملی هستند وهیچ گونه تضادی با همدیگر
ندارند .اما نژاد پرستی وقوم گرایی افراطی اموری هستند که با اسلام وثوابت آن وبا
مساوات بشری هماهنگی ندارندچرا که گرامی ترین انسانها در نزد خداوند یا تقواترین آنهاست.در
واقع نژاد پرستی وقوم گرایی افراطی مقوله ای دیگر است که ما خواهان آن نیستیم وما
به کُرد بودن خود افتخار می کنیم وبا کسانی که در راه آرمانهای ملت کُرد تلاش
دارند همکاری ومشارکت وهم صدایی داریم ودر این مقوله با نژاد پرستان وقوم گرایان
افراطی مسیری جدای از همدیگر را می پیماییم وهیچ موقع هم آنان را (در این مقوله)
تأیید نمی کنیم.

 

   
مجری:شما به عنوان یک حزب اسلامی ،کردی،عراقی- اولویت شما در حال حاضر به
نسبت قضایا با کدامیک از مقولات کُردبودن،اسلامیت،عراقی بودن می باشد؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین:این اولویات در نزد ما یکسان هستند .زیرا که وقتی ما به
آرمانها ودغدغه های خود می نگریم تربیت فرد وسلوک رفتاری واخلاقی او را مد نظر
داریم واورا از نظر ایمانی واخلاقی پرورده می کنیم که در نتیجه این یک نوع اهتمام
اسلامی است ودر عین همان امر هم به او می فهمانیم (واورا توجیه وتبیین می کنیم )که
او متعلق به این سرزمین ودیگر فرزندان این دیار است .من گمان می کنم که هیچ سرزمین
وهیچ پروژه ای به نتیجه نمی رسد وموفق نمی شود مگر به وسیله نیروی مردمی تربیت شده
وبا اخلاص وبا اخلاق پاک ،چرا که تربیت آنها است که پروژه سیاسی ووحدوی (امنیت
ویکپارچگی) راتکمیل می گرداند.

 

   
مجری:یکی از بینندگان(مصطفی نوری) از حضرت عالی می پرسد:در مورد سرزمینهای
حاصل خیزی که نیچیروان بارزانی آنها را خریداری کرده است ،در این رابطه حقیقت امر
را می خواهیم از زبان شما جویا شویم؟!

 

   
استادصلاح الدین:ببینید برادر عزیزم من در اینجا قاضی نیستم وخود را دارای
صلاحیت وشایسته آن هم نمی بینم که در باره این چنین اموری قضاوت کنم .این چنین
مسایلی نیازمند مستمسکات ودلایلی محکمه پسند است وتبلیغات وسخنانی این چنینی صحیح
نمی باشد وبنده هم در صدد ارزیابی اشخاص نیستم .اما بنده عموماٌ بر تجربه کردستان
ملاحظاتی بر اجرای اداری ومسایل دیگر آن دارم که تحت این موضوع نمی گنجد.

 

   
مجری:بیننده ای در مورد قضیه وجود اسرائیل یا اسرائیلیون در اقلیم کردستان
از شما می پرسد وجویای حقیقت امر شده است نظر شما در این باره چیست؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین:مسئله اسرائیل وصهیونیسم ومدربین اسرائیلی وسخنانی از این
قبیل در سطح منطقه ملموس ومدلل نمی باشد وهر کسی هم که دلیلی در این باره دارد آن
را به طور جدی مطرح سازد .اما اینکه من به این سوال ،پاسخی بدهم که بیننده گرامی
را راضی کند من حقیقتاٌ چیزی ندارم که بگویم ومن هم تاکنون چیزی ندیده ام وموضوع
اسرائیل به یک موضوع کلی تری بر می گردد.ملت مسلمان کرد ،صلاح الدین ایوبی را
پرورانده که ناجی قدس شریف است وبنده هیچ گونه مناسبتی بین اینکه کردها به اسرائیل
بیش از دیگران نزدیکتر باشند نمی بینم .اما اقلیم کردستان بخشی از خاک ومرز سیاسی
عراق است وسیاست خارجی اقلیم کردستان هم تابعی از دولت مرکزی بغداد می باشد پس
بنابر این موضوع اسرائیل سخنی مستدل ودارای حقیقتی ثابت نیست اما دشمنان ما در این
باره چیز های دیگری می گویند که من آنها را نه نزد خود ونه نزد حزب خود صحیح نمی دانم
ودلایلی هم برای رد این موضوع نداریم .

 

   
مجری:یکی از بینندگان(عمر شطری) از جنابعالی می پرسد:که آیا دموکراسی در
کردستان یافت می شود ؟!

 

   
استاد صلاح الدین: بله – صورت شرقی دموکراسی یافت می شود اما صورت حقیقی آن
خیر ، البته ما در راه محقق ساختن و رسیدن به اجرا وتطبیق دموکراسی حقیقی هستیم که
شروع به آن هم کرده ایم وآرزوی تحقق آن را هم داریم . عموماٌ در کردستان تلاشهای
جدید فراوانی از جانب متفکران واحزاب در این باره صورت گرفته است  اما متأسفانه در اقلیم کردستان هم (چون دیگر
جاها) سیاستهایی وجود دارند که در حال رویارویی ومبارزه با این مهم هستند یعنی
اینکه موانعی چون برخی اشخاص واحزاب برای تحقق صورت دموکراسی حقیقی وجود دارد.

 

   
مجری:آیا می توان گفت که در اقلیم کردستان معارضه سیاسی وجود دارد؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین:در واقع این اصل قضیه است ،اما در کردستان وعراق نظام
،نظامی قانون گرا وقانون مند نیست ومعارضه سیاسی هم چون کشور های غربی ودیگر مناطق
که آن را ممارسه می کنند جریان نداردوپیوسته معارضه سیاسی به شکل مطلق آن در
کردستان وجود ندارد . در کشور های غربی مثلاٌ روزنامه معارض یا رادیو تلویزیون
آزاد ودیگر (وسایل تبلیغاتی) وجود دارند وآن گونه که می خواهند سخن می گویند وموضع
می گیرند ینی می توان گفت که در حقیقت نوعی آزادی برای امور جزیی وجود دارد ودر
آنجا معارضات سیاسی را احزاب سازمان دهی می کنند وبرای آن بر نامه ریزی می کنند که
متأسفانه این مهم هنوز در کردستان تحقق پیدا نکرده است که البته این هم به معنای
عدم وجود معارضات سیاسی در کردستان نمی باشد بلکه(خوشبختانه)در سالهای اخیر در این
مسیر گام نهاده ایم تا اینکه حکم در حزب حاکم استقرار پیدا کند واحزاب دیگر در
معارضه با حزب حاکم باشند .اما الان معارضه سیاسی دلیل وسبب اصلی نیست آن طور که
در گذشته وجود داشته بلکه امروز سبب اصلی مسئله قوم گرایی ورنجها وستم های آن است
که همواره معلق مانده واز راه حل قانونی هم حل وفیصله نشده ولذا به همین خاطر است
که می بینیم که تمامی احزاب وشخصیات از حقوق جزئی خود شانه خالی می کنند ودر حکومت
ملی یا حکومت ائتلافی شرکت می کنند تا اینکه این موضوع نتیجه بدهد وقانونی گرددکه
بعد از آن است که معارضه سیاسی معنی پیدا می کند وشروع می شود “ان
شاءا…”

 

   
مجری:با توجه به پیمان نامه ی اخیری که بین دوحزب اصلی کردستان که منعقد
گشته که از آن تعبیر به نوعی استراتژی ووحدت رویه در مورد حوادث پیش رو در آینده
عراق وکردستان می دانند،آیا این اتحاد وتوافق مابین آنها باعث به حاشیه راندن نقش
وعملکرد شما هم چون حزبی معارض یا حزبی اسلامی در کردستان می شود یا خیر ؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین: با کمال تأسف باید بگویم که دو حزب اصلی حاکم درکردستان
دارای پاره ای از اشکالات ودر گیریهای تاریخی من جمله ( جنگ برادر کشی ) بوده اند
واین پیمان نامه ما را خوشحال می کند که به خاطر هر نوع نزدیکی این دو حزب به
همدیگرآسود خاطر باشیم.چرا که اتفاق یعنی :آرامش وصلح، در حالی که اختلاف بین این
دو حزب تاحدی است که یکی از آنان دیگری را تحمل نمی کند که (متأسفانه) حتی
اختلافات بین آنها گاهاً منجر به درگیری وکشت وکشتار از طرفین شده است که با کمال
تأسف ما در طول سده های گذشته نمونه آن را دیده ایم . اما در مورد پیمانی که بین
آنها منعقد شده که آن را نوعی استراتژی برای حل مشکلات وقضایای موجود در بین خود
می دانند واین چیزی است که آنها تا کنون به آن توجه نداشته اند ،این پیمان نامه
آنها در حالی بسته شده است که ما به آنها هشدار وتذکر داده ایم که این پیمان نامه
منجر به کاهش کار سیاسی وبه حاشیه راندن آزادی ها نشود واینکه بر اساس دیگر احزاب
نباشد وما همه اینها را به آنها متذکر شده ایم وآنها هم وعده داده اند که این
موضوع فقط مختص به خود آنهاست .

 

   
مجری:بعد از آنکه دو حزب اصلی کردستان در اتحاد چهارجانبه ای که از آن سخن
رفت وارد شدند آیا انتظار داشته باشیم از حزب اتحاد اسلامی کردستان که دارای پنج
عضو در پارلمان عراق است داخل در جبهه معارض یا هر جبهه دیگری که نشانه های تشکیل
حزب معارض در آن آشکار باشد وارد شود؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین: با کمال تأسف باید بگویم در حال حاضر پیمان اتحاد چهار
جانبه ناقص وغیر متوازن است زیرا که در آن مشارکت اعراب سنی ( جبهه توافق)غایب است
. وما نیز مشوقی برای مشارکت خود در ایتن پیمان نامه نمی بینیم و آرزو داریم که
دایره این اتحاد گشترش یابد واز شکل دو جانبه آن خارج گردد. لیکن ما در همه امور
دیگر عراق من جمله در پارلمان آن با اعضای خود مشارکت داریم .

 

   
مجری:مشهور است که حرکتهای مسلحانه ی اسلامی در کردستان فعالیت زیادی داشته
اند اما بعد از مدتی متلاشی شده اند ، اکنون صدای اسلام سیاسی در کردستان از نظر
شما کم رنگ شده یا فعال ،وبه طور کلی انتظارات شما از آینده اسلام سیاسی در
کردستان چیست؟؟!

 

   
استاد صلاح الدین : من تصور می کنم که ندا وصدای اسلامی پیوسته در صحنه
حاضر است .گروهی از برادران که در پیکار مسلحانه بودند این موضوع اکنون به اتمام
رسیده ودر حال حاضر هم در زمینه کار سیاسی وشهروندی حاضرند ومشارکت دارند وگمان می
کنم که جریان اسلامی جزء لاینفک اوضاع سیاسی کردستان می باشد وآرزو می کنم که
خداوند مارا در این عرصه موفق وسر بلند گرداند وبتوانیم خواسته های ملت مان را بر
آورده کنیم ودر سطح بهتر وپسندیده تری از ثوابت اسلامی وخواسته های ملتمان ظاهر
شویم.

 

   
تهیه وتنظیم : سروش سورهوانی

منبع : صلاح الدین نت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا