كردستان

تحولات عراق وجايگاه اسلامگرايان كرد در آن

 
تحولات عراق وجايگاه اسلامگرايان كرد درآن

   
« گفتگوي زنده شبكه تلويزيوني الجزيره با:

    
استاد صلاح الدين محمد بهاء الدين

    
دبيركل حزب اتحاد اسلامي كردستان عراق »

   
مجري الجزيره: از استاد صلاح الدين مي خواهم كه نقش وجايگاه احزاب اسلامي
كردستان ومخصوصاًحزب اتحاد اسلامي كردستان را در عرصه سياست كردستان تشريح
فرمايند. ودر ابتدا ازايشان مي پرسم كه چرا صوت ونداي اسلامي در كردستان غايب
است؟ويا اينكه نقش اتحاد اسلامي كردستان بعد از اينكه شريك اساسي درعملكرد سياسي
در عراق ودر وضع سياسي كردستان بوده چــرا ضعيف شده است؟؟

 

   
استاد صلاح الدين:از شما برادر عزيزم عبدالعظيم واز تمامي دست اندركاران
شبكه الجزيره وبينندگان محترم تشكر وسپاس دارم .

 

   
به نام خداوند مهربان مهرورز

 

   
در حقيقت نداي اسلام و وجود اسلام در اقليم كردستان حاضر است وغايب نمي
باشد. در اقليم كردستان مسايلي وجود دارد كه آن اقليم رااز ديگر اقليمها وسرزمينها
متمايزمي­گرداند . اقليم كردستان داراي يك مسئله اصلي است وآن مسئله هم قضيه «قوم
گرايي» وناسيوناليسمي است­كه منطقه سالهاي مديدي ازآن رنج مي برد. به طبيعت حال هم
جريان اسلامي از ملتش دور نبوده وبدين خاطر هم با ديگر گروههاي سياسي در اين مقوله
مشارك وهمراهي مي كند وطبيعتاًاين موضوع قوم گرايي وناسيوناليسم از دير باز تا هم
اكنون بر ديگر موضعگريها مستولي شده است تا اينكه قانون اساسي تثبيت گردد
وفدراليسم كه متضمن گرايش ناسيوناليستي وقومي براي ملت ماست تحقق يابد طبيعتاًهم
جريان اسلامي در اين قضيه شريك حقيقي وشركت كننده مي باشد.

 

   
مجري: نقش رويكرد اسلامي يا حركت اسلامي را كجا مي توان يافت ؟ ويا در كجا
مي توان مشاركت آن « حركت اسلامي» را با مشاركت احزاب قومي وناسيوناليستي ديگر
بيابيم؟ نداي حركت اسلامي شما در كجا قرار دارد؟؟

 

   
استادصلاح الدين:طبيعتاًوجود جريان اسلامي يا حضورش كه با هويت مردمان
وملتش عجين ودرآميخته شده،وجريان اسلامي به هويت ملتش نزديكتر است تا آنجاكه شماآن
را درسطح جامعه، مدرسه، دانشگاه، خيابان ودرتمامي ديگر عرصه هاي زندگي يك شهروندكردستاني
مي يابي. اما در حوزه قدرت ،طبيعتاً شايستگي هاي سياسي وانتخابات وامور ديگري وجود
دارد كه هر كدام تعريف خاص خود را دارند و بركسي هم پوشيده نيست كه اقليم كردستان
بخشي از منطقه خاورميانه است كه منطقه خاورميانه هم خود داراي مسايل خاصي است كه
براحتي دست يافتني نيستند وما در تلاش مستمر هستيم تا اينكه تمامي آنچه را كه
مطلوب ومقصود است محقق گردانيم كه از جمله آن تلاش فراگير ما در مسئله انتخابات
است كه ما نهايت سعي خود را مبذول مي داريم كه انتخابات حزبي را دور از دسترس
حكومت وقدرت وانحصار براي بعضي از جوانب اقتصادي واداري نگه داريم .

 

   
مجري: اين مسئله انحصار قدرت(تحت سلطه دو حزب قومي كردستان )كه از آن سخن
مي گوييد واين دور بودن وخلع شدن حزب اتحاد اسلامي كردستان از حكومت، چنانكه مي
بينيم اتحاد اسلامي كردستان با حزب دموكرات كردستان در مناطق اربيل ودهوك كه درآن
حضور دارند ،همچنين با حزب اتحاديه ي ميهني كردستان در منطقه سليمانيه شريك مي
باشد هم اكنون كه اين دو حزب در يك حكومت واحده تركيب شده اند وبه توافقاتي رسيده
اندآيا اين توافقات آنها حزب اتحاد اسلامي كردستان را به ضعف مي كشاند ؟ويا آيا
تأثيري بر عملكرد سياسي حزب اتحاد اسلامي كردستان دارد؟؟

 

   
استاد صلاح الدين:آنچه كه جنابعالي بدان اشاره نموديد تاحدي درست است اما
كامل نيست .با كمال تأسف بايد بگويم كه اين فقط يك نوع جنگ تبليغاتي غالب بر منطقه
است كه اين گونه گمان مي رود كه جريان ونداي اسلامي در آن غايب است .اما در حقيقت
ودر عرصه عمل ما«حزب اتحاد اسلامي كردستان»در حكومت مركزي وهم در پارلمان كردستان
با وزيراني ونيز در تمامي سنديكاها وموسسات مشاركت وحضور داريم اما طبيعتاً همان
گونه كه اشاره كردم تمامي اينها محكوم به كار وعملكرد سياسي شرقي ودموكراسي
شرقي(خاورميانه اي) مي باشد.

 

   
مجري:منظور شما از شرقي (خاورميانه اي ) بودن كار سياسي چيست؟

 

   
استاد صلاح الدين:يعني اين مسئله شرقي بودن كار سياسي فقط در اقليم كردستان
وجود ندارد بلكه تصور من بر اين است كه اوضاع كردستان از ديگر مناطق بهتر است
وطبعاً در اين مسئله دولت وحكومت تركيه را كه دولتي قديمي وباستاني وداراي نظامي
دموكراتيك است مستثني مي كنم اما ديگر مناطق خاورميانه به گمان من اوضاعشان بهتر
از اوضاع اقليم كردستان نيست،اوضاع اقليم كردستان به زعم من بهتر است اما با اين
وصف هم انحصار قدرت در اقليم كردستان باز هم با كمال تأسف وجود دارد وما«حزب اتحاد
اسلامي كردستان»در صددآن هستيم كه با مشاركت وهمراهي ودر صحنه بودن خود با آن
مبارزه ومخالفت كنيم وبر اين اعتقاد وباور هم هستيم كه بهبود اين اوضاع وشرايط هم
به ترك صحنه وتحريم مشاركت ممكن وميسر نمي گردد واين مشاركت ما هم به اين معني
نيست كه ما از وظيفه ومسوليت  اصلاحي
وتربيتي خود غفلت وكوتاهي بورزيم .

 

   
مجري:برخي از تحليلگران ونويسندگان سياسي در تحليل وبررسي مسئله كردستان مي
گويند: كه از جانب دو حزب اصلي كردستان (حزب دموكرات واتحاديه ميهني كردستان)
پيماني مبني بر به حاشيه راندن حزب اتحاد اسلامي كردستان وهر صوت معارض
«اپوزيسيون» ديگري وجود دارد،تحليل شما در اين باره چيست؟

 

   
استاد صلاح الدين:قسمتي از آنچه كه بدان اشاره كرديد صحيح است اما قسمتي
ديگر نه، واين هم بدين معنا نيست كه ما آن را بر همه ي جوانب تعميم بدهيم وبه
دنبال بسط آن باشيم چرا كه اوضاع رو به بهبودي وپيشرفت است وما از وظيفه ومسوليت
خود كوتاهي نمي كنيم وميدان را براي ديگران خالي نمي گذاريم وبر اين باوريم كه
جريان اسلامي «اتحاد اسلامي كردستان» از مبارزه اي مطلوب بر خوردار است واين جريان
بيش از هر جريان ديگري به هويت ديني وفرهنگي ملت خود نزديكتر است ولذا ما در اين
عرصه بيگانه نيستيم وبا ديگران در ادامه ي مبارزه ومحقق ساختن تمامي  اهداف اين ملت مسلمان مشاركت وحضور داريم .

 

   
مجري: نظر شما در مورد پيمان اتحاد چهار جانبه اي كه بين ( احزاب قومي كرد
،حزب دعوه ،مجلس اعلي) صورت گرفته ،آيا آن چنان كه بيننده تلفني ما اشاره كرد ،آيا
به نظر شما اين پيمان نامه منجر به تقسيم عراق به اقليم شمال، ميانه، جنوب مي
شود؟؟

 

   
استاد صلاح الدين:از تمامي بينندگان عزيزي كه سوالاتي را معروض داشتند سپاس
گذارم. اما مسئله اي كه برادر بزرگوارمان (رحيم) به آن اشاره كرد يعني مسئله پيمان
چهار جانبه كه ايشان آن را منجر به تقسيم عراق مي داند، بنده براين باورم كه اين
پيمان نامه تلاش وجهدي است از طرف اين احزاب كه داراي نقشي اساسي در حكومت عراق مي
باشند واين تلاش آنها هم براي برگرداندن وبازسازي تواناييها وحفظ نيروها وجمع
گروههايشان است ودر واقع تلاشي است براي رفع بحران سياسي در عراق ومخصوصاٌ نجات
حكومت نوري مالكي ، واين پيمان نامه حق آنهاست وآنان نسبت به آن هم رغبت دارند كه
اين هم بهتر وشايسته تر هم مي باشد.ما در مجلس احزاب به احزاب قومي كردستان ورهبران
آنها اين را متذكر شده ايم كه در غياب مكون وتشكيل دهنده ي سوم يعني اعراب سني
عراق اين پيمان نامه هيچ سودي را در بر نخواهد داشت .واين در واقع تلاشي است ملي
واز خداوند خواستارم كه آنان را در اين امر موفق گرداند و بنده هم آن را تلاشي  براي تجزيه عراق نمي دانم وتصور من هم بر اين
است كه اين اقدام آنان براي رفع بحران موجود است وبراي هميشه نمي تواند ادامه
داشته باشد.

 

   
مجري:بيننده اي از فلسطين (ابراهيم ) ازجنابعالي ( با توجه به فعاليتهاي
شما در سطح منطقه كردستان ) مي پرسد: كه دعوت به قوم گرايي «ناسيوناليسم»با اصول
شريعت اسلامي ناسازگار است يعني دعوت به قوم گرايي دعوتي مردود در شريعت اسلامي به
شمار مي آيد  نظر شما در اين بار
چيست؟   

 

   
استاد صلاح الدين:من شعور واحساس مسوليت برادر فلسطيني رانسبت به خود وديگر
برادارانم در حزب اتحاد اسلامي كردستان 
وملت كرُد مسلماني كه صلاح الدين ايوبي ناجي قدس را پرورانده مي ستايم وارج
مي نهم اما مي خواهم به ايشان عرض كنم كه جريان اسلامي در كردستان ريشه دار و قديم
است وجريان وحركت اسلامي به وسيله علماي بزرگ اسلامي ومدارس علوم شرعي پرورش يافته
،وعلوم شرعي در اقليم كردستان وحزب اتحاد اسلامي غايب نيست ،اما دعوت به سوي عصبيت
ونژاد پرستي ، بله، بنده نيز با برادر فلسطيني موافقم .بنده وديگر برادارانم در
حزب اتحاد اسلامي كردستان از نژاد پرستي (شوفينيه)بري ومبراء هستيم وليكن مقولاتي
نظير (القوميه) (القوم) ( الشعب) (أمه) اموري هستند طبيعي (جزء حقوق طبيعي مردم
)وملت مسلمان كرُد. ما از دست ظالمان فراوان رنج وستم ديده وهم چنين از دستان
ديكتاتورهاي حاكم بر عراق چه رنجها كه نديده ونچشيده ايم !! بنابر اين با توجه به
همه ي اينها بحث از قوم وقوميت ومليت از جمله مسايلي هستند كه حق ما مي باشند چرا كه
مردمان مظلوم اقليم كردستان در نتيجه ستمهايي كه به آنها رفته در معرض نابودي
هستند كه از جمله ي اين ستمها وبلايا « بمباران شيميايي ، انفال »وامور ديگري است
، بنابر اين روا وجايز نمي باشد براي هر مسلماني كه از اين چنين مسايلي شانه خالي
كند واز زير بار در رود وهر كه اين مسايل را تصديق نكند ونسبت به آنها اهتمام
نداشته باشد چگونه مي تواند در ديگر ادعاها ي خود صداقت داشته باشد زيرا كه دين در
آسمان نيست ودر روي زمين است وبراي زمينيان ،وضمناٌ دين حنيف اسلام هم ما را به
سوي مبارزه با ظلم وبه دست آوردن حقوق حقه وطبيعي خود تشويق وفرامي خواند. البته
ما اين چنين دين را مي فهميم وقرائت ما ازدين اينگونه است وضمناٌ هم به فهم ها
وقرائت هاي ديگر هم احترام مي گذاريم!!!

 

   
مجري:دو تن از بيندگان از عربستان سعودي ويمن از جناب عالي مي پرسند: كه
نقش شما در وحدت وامنيت ويكپارچگي عراق چيست؟!

 

   
استاد صلاح الدين:ما (اتحاد اسلامي كردستان) از ابتدايعني از زمان مجلس حكم
تا هم اكنون (بر وحدت وامنيت عراق)  مُصر
بوده ايم وخواستار آنيم ويادداشت ها وبيانيه هايي را تقديم كرده ايم ودراجتماعات
وكنفرانس هاي قاهره واتحاديه دول عربي در بغداد ويا در هر مكان ديگري به خاطر
مسئله صلح وسازش ووحدت عراق وهمزيستي مسالمت آميز وبرادرانه بين گروهها و تشكلات
هاي عراقي شركت داشته وداريم !ما خواهان وحدت عراق هستيم ولي با اين وصف هم خواهان
احقاق حقوق وتضمين حقوق مردم كردستان هستيم ..البته اين را هم مدنظر داريم كه
برادران عرب ما اعم از سني وشيعي هر كدام داراي حقوقي هستند كه بايد از آن بر
خوردار شوند .واين هم طبيعي است ومن تصور مي كنم در مورد اين تكليف( برقراري وحدت
وامنيت عراق) هيچ گونه كوتاهي نكرده ايم هر چند كه فضاي عراق را متأسفانه بحرانهاي
سياسي وامنيتي ،مشكلات ناشي از وضع موجود ،مداخلات بيگانگان ونيروهاي عراقي جملگي
اينها كه در سطح منطقه عراق وجود دارد منجر به بروز مشكلات زيادي شده كه مانع از
هر گونه موفقيت فعاليتهاي صلح آميز وسازش كارانه مي شود  ومتأسفانه ما در مقابل نبردي قرار گرفته ايم كه
هيچ توجيهي در فضاي عراق براي آن نداريم .

 

   
مجري :در اين شرايط وتحولات موجود در فضاي اقليم كردستان وبعد از اينكه جريان
ناسيوناليستي وقومي دستاوردهاي زيادي براي منطقه داشته است آيا با وجود همه ي
اينها جامعه ي كرُد(مردمان ومجتمع آنها)مشكلي در پذيرش جريان وحركت اسلامي دارد
ويا پيش روي خود مي بيند؟!

 

   
استاد صلاح الدين:اولاً بايد بين مسئله كُرد به عنوان مسئله يك ملت مسلمان
يا يك مسئله خانوادگي وبين حركت (جنبش،احزاب)كُردي كه پاره اي انحرافات وسوء ظن ها
آن را فراگرفته وبا آن همراهي دارد تمايز وتفكيك قايل شويم .طبيعي است كه ملاحظاتي
براي اجراي حركت كُردي وجود داشته باشد .ثانياٌ از يك طرف جريان قومي رايج در فضاي
منطقه اقليم كردستان براي پايان دادن به مسئله قوميت تا كنون  قانوني را وضع نكرده وتا هم اكنون هم آن را
معلق گذاشته است وپيوسته آن را توجيه مي كند وماهم ميگوييم كه براي مسايل قومي
توجيهاتي در خور توجه داريم . اما از طرف ديگر جريان اسلامي (اتحاد اسلامي
كردستان) در يافته است كه در فضاي اقليم كردستان اين مشكل وجود دارد وما نيز
ناگزير بايد واقع گرا باشيم وملتمان وفرزندان وخانواده هايمان را در اين بحران
همراهي كنيم تا كه به آن فيصله بدهيم ،آن گاه كه فيصله داده شدوقانون اساسي منجر
به نتيجه اي شد آن گاه است كه به مسئله واقعيت كردستان وعراق توجه مي كنيم
وفعاليتمان را در جهت اصلاحي آن ودر اداي نقش اسلامي كه  ملت ما خيلي خيلي به هويتش (هويت اسلامي)  از هر هويت ديگري نزديكتر است به كار مي بنديم
زيرا كه ملت ما ملتي است كٌرد مسلمان .

 

   
مجري:در حال حاضر مردم كُرد خود را بيشتر نزديكتر به هويت اسلامي مي دانند
يا به هويت كردي خود؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين: خير – بين اين دو مقوله اصلاً تناقضي وجود ندارد .من
همواره با برادراني كه بين اين دو مقوله تمايز وتفكيك قايل مي شوند اختلاف نظر
داشته ام .ممكن است شخصي در قوميت خود كُرد باشد ودر دين مسلمان ودر مذهبش مثلاٌ
سني باشد .همه ي اينها در واقع جزء امور تكاملي هستند وهيچ گونه تضادي با همديگر
ندارند .اما نژاد پرستي وقوم گرايي افراطي اموري هستند كه با اسلام وثوابت آن وبا
مساوات بشري هماهنگي ندارندچرا كه گرامي ترين انسانها در نزد خداوند يا تقواترين آنهاست.در
واقع نژاد پرستي وقوم گرايي افراطي مقوله اي ديگر است كه ما خواهان آن نيستيم وما
به كُرد بودن خود افتخار مي كنيم وبا كساني كه در راه آرمانهاي ملت كُرد تلاش
دارند همكاري ومشاركت وهم صدايي داريم ودر اين مقوله با نژاد پرستان وقوم گرايان
افراطي مسيري جداي از همديگر را مي پيماييم وهيچ موقع هم آنان را (در اين مقوله)
تأييد نمي كنيم.

 

   
مجري:شما به عنوان يك حزب اسلامي ،كردي،عراقي- اولويت شما در حال حاضر به
نسبت قضايا با كداميك از مقولات كُردبودن،اسلاميت،عراقي بودن مي باشد؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين:اين اولويات در نزد ما يكسان هستند .زيرا كه وقتي ما به
آرمانها ودغدغه هاي خود مي نگريم تربيت فرد وسلوك رفتاري واخلاقي او را مد نظر
داريم واورا از نظر ايماني واخلاقي پرورده مي كنيم كه در نتيجه اين يك نوع اهتمام
اسلامي است ودر عين همان امر هم به او مي فهمانيم (واورا توجيه وتبيين مي كنيم )كه
او متعلق به اين سرزمين وديگر فرزندان اين ديار است .من گمان مي كنم كه هيچ سرزمين
وهيچ پروژه اي به نتيجه نمي رسد وموفق نمي شود مگر به وسيله نيروي مردمي تربيت شده
وبا اخلاص وبا اخلاق پاك ،چرا كه تربيت آنها است كه پروژه سياسي ووحدوي (امنيت
ويكپارچگي) راتكميل مي گرداند.

 

   
مجري:يكي از بينندگان(مصطفي نوري) از حضرت عالي مي پرسد:در مورد سرزمينهاي
حاصل خيزي كه نيچيروان بارزاني آنها را خريداري كرده است ،در اين رابطه حقيقت امر
را مي خواهيم از زبان شما جويا شويم؟!

 

   
استادصلاح الدين:ببينيد برادر عزيزم من در اينجا قاضي نيستم وخود را داراي
صلاحيت وشايسته آن هم نمي بينم كه در باره اين چنين اموري قضاوت كنم .اين چنين
مسايلي نيازمند مستمسكات ودلايلي محكمه پسند است وتبليغات وسخناني اين چنيني صحيح
نمي باشد وبنده هم در صدد ارزيابي اشخاص نيستم .اما بنده عموماٌ بر تجربه كردستان
ملاحظاتي بر اجراي اداري ومسايل ديگر آن دارم كه تحت اين موضوع نمي گنجد.

 

   
مجري:بيننده اي در مورد قضيه وجود اسرائيل يا اسرائيليون در اقليم كردستان
از شما مي پرسد وجوياي حقيقت امر شده است نظر شما در اين باره چيست؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين:مسئله اسرائيل وصهيونيسم ومدربين اسرائيلي وسخناني از اين
قبيل در سطح منطقه ملموس ومدلل نمي باشد وهر كسي هم كه دليلي در اين باره دارد آن
را به طور جدي مطرح سازد .اما اينكه من به اين سوال ،پاسخي بدهم كه بيننده گرامي
را راضي كند من حقيقتاٌ چيزي ندارم كه بگويم ومن هم تاكنون چيزي نديده ام وموضوع
اسرائيل به يك موضوع كلي تري بر مي گردد.ملت مسلمان كرد ،صلاح الدين ايوبي را
پرورانده كه ناجي قدس شريف است وبنده هيچ گونه مناسبتي بين اينكه كردها به اسرائيل
بيش از ديگران نزديكتر باشند نمي بينم .اما اقليم كردستان بخشي از خاك ومرز سياسي
عراق است وسياست خارجي اقليم كردستان هم تابعي از دولت مركزي بغداد مي باشد پس
بنابر اين موضوع اسرائيل سخني مستدل وداراي حقيقتي ثابت نيست اما دشمنان ما در اين
باره چيز هاي ديگري مي گويند كه من آنها را نه نزد خود ونه نزد حزب خود صحيح نمي دانم
ودلايلي هم براي رد اين موضوع نداريم .

 

   
مجري:يكي از بينندگان(عمر شطري) از جنابعالي مي پرسد:كه آيا دموكراسي در
كردستان يافت مي شود ؟!

 

   
استاد صلاح الدين: بله – صورت شرقي دموكراسي يافت مي شود اما صورت حقيقي آن
خير ، البته ما در راه محقق ساختن و رسيدن به اجرا وتطبيق دموكراسي حقيقي هستيم كه
شروع به آن هم كرده ايم وآرزوي تحقق آن را هم داريم . عموماٌ در كردستان تلاشهاي
جديد فراواني از جانب متفكران واحزاب در اين باره صورت گرفته است  اما متأسفانه در اقليم كردستان هم (چون ديگر
جاها) سياستهايي وجود دارند كه در حال رويارويي ومبارزه با اين مهم هستند يعني
اينكه موانعي چون برخي اشخاص واحزاب براي تحقق صورت دموكراسي حقيقي وجود دارد.

 

   
مجري:آيا مي توان گفت كه در اقليم كردستان معارضه سياسي وجود دارد؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين:در واقع اين اصل قضيه است ،اما در كردستان وعراق نظام
،نظامي قانون گرا وقانون مند نيست ومعارضه سياسي هم چون كشور هاي غربي وديگر مناطق
كه آن را ممارسه مي كنند جريان نداردوپيوسته معارضه سياسي به شكل مطلق آن در
كردستان وجود ندارد . در كشور هاي غربي مثلاٌ روزنامه معارض يا راديو تلويزيون
آزاد وديگر (وسايل تبليغاتي) وجود دارند وآن گونه كه مي خواهند سخن مي گويند وموضع
مي گيرند يني مي توان گفت كه در حقيقت نوعي آزادي براي امور جزيي وجود دارد ودر
آنجا معارضات سياسي را احزاب سازمان دهي مي كنند وبراي آن بر نامه ريزي مي كنند كه
متأسفانه اين مهم هنوز در كردستان تحقق پيدا نكرده است كه البته اين هم به معناي
عدم وجود معارضات سياسي در كردستان نمي باشد بلكه(خوشبختانه)در سالهاي اخير در اين
مسير گام نهاده ايم تا اينكه حكم در حزب حاكم استقرار پيدا كند واحزاب ديگر در
معارضه با حزب حاكم باشند .اما الان معارضه سياسي دليل وسبب اصلي نيست آن طور كه
در گذشته وجود داشته بلكه امروز سبب اصلي مسئله قوم گرايي ورنجها وستم هاي آن است
كه همواره معلق مانده واز راه حل قانوني هم حل وفيصله نشده ولذا به همين خاطر است
كه مي بينيم كه تمامي احزاب وشخصيات از حقوق جزئي خود شانه خالي مي كنند ودر حكومت
ملي يا حكومت ائتلافي شركت مي كنند تا اينكه اين موضوع نتيجه بدهد وقانوني گرددكه
بعد از آن است كه معارضه سياسي معني پيدا مي كند وشروع مي شود “ان
شاءا…”

 

   
مجري:با توجه به پيمان نامه ي اخيري كه بين دوحزب اصلي كردستان كه منعقد
گشته كه از آن تعبير به نوعي استراتژي ووحدت رويه در مورد حوادث پيش رو در آينده
عراق وكردستان مي دانند،آيا اين اتحاد وتوافق مابين آنها باعث به حاشيه راندن نقش
وعملكرد شما هم چون حزبي معارض يا حزبي اسلامي در كردستان مي شود يا خير ؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين: با كمال تأسف بايد بگويم كه دو حزب اصلي حاكم دركردستان
داراي پاره اي از اشكالات ودر گيريهاي تاريخي من جمله ( جنگ برادر كشي ) بوده اند
واين پيمان نامه ما را خوشحال مي كند كه به خاطر هر نوع نزديكي اين دو حزب به
همديگرآسود خاطر باشيم.چرا كه اتفاق يعني :آرامش وصلح، در حالي كه اختلاف بين اين
دو حزب تاحدي است كه يكي از آنان ديگري را تحمل نمي كند كه (متأسفانه) حتي
اختلافات بين آنها گاهاً منجر به درگيري وكشت وكشتار از طرفين شده است كه با كمال
تأسف ما در طول سده هاي گذشته نمونه آن را ديده ايم . اما در مورد پيماني كه بين
آنها منعقد شده كه آن را نوعي استراتژي براي حل مشكلات وقضاياي موجود در بين خود
مي دانند واين چيزي است كه آنها تا كنون به آن توجه نداشته اند ،اين پيمان نامه
آنها در حالي بسته شده است كه ما به آنها هشدار وتذكر داده ايم كه اين پيمان نامه
منجر به كاهش كار سياسي وبه حاشيه راندن آزادي ها نشود واينكه بر اساس ديگر احزاب
نباشد وما همه اينها را به آنها متذكر شده ايم وآنها هم وعده داده اند كه اين
موضوع فقط مختص به خود آنهاست .

 

   
مجري:بعد از آنكه دو حزب اصلي كردستان در اتحاد چهارجانبه اي كه از آن سخن
رفت وارد شدند آيا انتظار داشته باشيم از حزب اتحاد اسلامي كردستان كه داراي پنج
عضو در پارلمان عراق است داخل در جبهه معارض يا هر جبهه ديگري كه نشانه هاي تشكيل
حزب معارض در آن آشكار باشد وارد شود؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين: با كمال تأسف بايد بگويم در حال حاضر پيمان اتحاد چهار
جانبه ناقص وغير متوازن است زيرا كه در آن مشاركت اعراب سني ( جبهه توافق)غايب است
. وما نيز مشوقي براي مشاركت خود در ايتن پيمان نامه نمي بينيم و آرزو داريم كه
دايره اين اتحاد گشترش يابد واز شكل دو جانبه آن خارج گردد. ليكن ما در همه امور
ديگر عراق من جمله در پارلمان آن با اعضاي خود مشاركت داريم .

 

   
مجري:مشهور است كه حركتهاي مسلحانه ي اسلامي در كردستان فعاليت زيادي داشته
اند اما بعد از مدتي متلاشي شده اند ، اكنون صداي اسلام سياسي در كردستان از نظر
شما كم رنگ شده يا فعال ،وبه طور كلي انتظارات شما از آينده اسلام سياسي در
كردستان چيست؟؟!

 

   
استاد صلاح الدين : من تصور مي كنم كه ندا وصداي اسلامي پيوسته در صحنه
حاضر است .گروهي از برادران كه در پيكار مسلحانه بودند اين موضوع اكنون به اتمام
رسيده ودر حال حاضر هم در زمينه كار سياسي وشهروندي حاضرند ومشاركت دارند وگمان مي
كنم كه جريان اسلامي جزء لاينفك اوضاع سياسي كردستان مي باشد وآرزو مي كنم كه
خداوند مارا در اين عرصه موفق وسر بلند گرداند وبتوانيم خواسته هاي ملت مان را بر
آورده كنيم ودر سطح بهتر وپسنديده تري از ثوابت اسلامي وخواسته هاي ملتمان ظاهر
شويم.

 

   
تهيه وتنظيم : سروش سورهواني

منبع : صلاح الدین نت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا