شعر و داستان

داستان جاد الله قرآنی

داستان جاد الله قرآنی

در حدود پنجاه سال پيش در جايي در فرانسه،
پيرمرد پنجاه ساله اي از اهالي ترکيه، زندگي مي کرد که ابراهيم نام داشت، و يک
خواربار فروشي را اداره مي کرد.

اين خواربار فروشي در آپارتماني واقع بود که
خانواده اي يهودي در يکي از واحدهاي آن زندگي مي کردند. اين خانواده پسري داشتند
به نام “جاد” که هفت سال بيشتر نداشت.

جاد عادت داشت که هر روز براي خريد مايحتاج
منزل به مغازه عمو ابراهيم مي آمد، وهر بار هنگام خروج از مغازه از فرصت استفاده
مي کرد وقطعه شکلاتي را مي دزديد.

يک روز جاد فراموش کرد که طبق معمول از
مغازه شکلات بردارد، اينجا بود که عمو ابراهيم او را صدا زد وبه او يادآوري کرد که
شکلاتي را که هر روز بر مي داشته، فراموش کرده است.

جاد که حسابي شوکه شده بود، گمان مي کرد که
عموابراهيم از دزديهاي او چيزي نمي داند، لذا از او خواهش کرد که او را ببخشد، وبه
او قول داد که ديگر اين کار را تکرار نکند.

عمو ابراهيم گفت: نه، بشرطي تو را مي بخشم
که به من قول بدهي که هر گز در زندگيت دزدي نکني، ودر مقابل مي تواني هر روز از
مغازه من يک شکلات برداري.

جاد با خوشحالي اين شرط را قبول نمود… سالها
گذشت، و عمو ابراهيم براي جاد يهودي بمانند پدر، مادر ودوست بود.

هر وقت جاد با مشکلي برخورد مي کرد، ويا از
حوادث روزگار به تنگ مي آمد، به نزد عمو ابراهيم مي آمد، ومشکل خود را براي او
مطرح مي کرد.

عمو ابراهيم هم کتابي را از کشو ميز مغازه
بيرون مي آورد، وبه جاد مي داد، واز او مي خواست، صفحه اي از کتاب را باز کند.

وقتي جاد کتاب را باز مي کرد، عمو ابراهيم
دو صفحه اي از کتاب را مي خواند، وسپس کتاب را مي بست، وبدين ترتيب مشکل جاد را حل
مي کرد. جاد وقتي از مغازه بيرون مي آمد، احساس مي کرد ناراحتي اش برطرف شده،
خيالش راحت شده، ومشکلش حل شده است.

سالها گذشت، و رابطه جاد با عمو ابراهيم، آن
پيرمرد مسلمان تحصيل نکرده تُرک اين چنين سپري شد!

بعد از هفده سال، جاد به سن بيست وچهار
سالگي و عمو ابراهيم به سن شصت وهفت سالگي رسيد….

عمو ابراهيم دار فاني را وداع گفت، وقبل از
وفاتش صندوقي را براي فرزندانش بجا گذاشت، او در صندوق کتابي را نهاده بود، که
هميشه جاد آنرا در مغازه مي ديد. او به فرزندانش وصيت کرد تا کتاب را به جاد آن
جوان يهودي هديه بدهند.

وقتي فرزندان عمو ابراهيم صندوق را به جاد
دادند، او از مرگ عمو ابراهيم باخبر شد، از شنيدن اين خبر جاد بسيار ناراحت
گرديد،چرا که عمو ابراهيم يار وياور او در حل همه مشکلات بود.

روزها گذشت…

روزي از روزها براي جاد مشکلي پيش آمد،
وبياد عمو ابراهيم وصندوقي که به او هديه داده بود افتاد. صندوق را پيدا کرد،
وآنرا باز نمود، ناگهان ديد که در صندوق همان کتابي است که هميشه آنرا در مغازه
عمو ابراهيم باز مي کرد، وعمو ابراهيم آنرا مي خواند! جاد صفحه اي ازکتاب را باز
کرد، اما کتاب به زبان عربي بود، واو از زبان عربي چيزي نمي دانست.

او بنزد همکاري از اهالي تونس رفت، واز او
خواهش کرد تا دو صفحه از کتاب را برايش بخواند، واو نيز خواند. پس از اينکه جاد
مشکلش را براي همکار تونسي اش شرح داد، تونسي راه حلي را براي مشکلش پيدا کرد! جاد
شگفت زده از او پرسيد: اين کتاب چيست؟

تونسي گفت: اين قرآن کريم کتاب مسلمانان
است!

جاد گفت: چگونه مي توانم مسلمان شوم؟

تونسي گفت: کافي است شهادتين را بگويي، واز
شريعت پيروي کني!

جاد گفت: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله

جاد الله مسلمان

جاد مسلمان شد، وبخاطر بزرگداشت اين کتاب
نام خود را “جاد الله قرآني”گذاشت، وتصميم گرفت باقيمانده عمر خود را وقف خدمت به
اين کتاب بزرگ کند… جاد الله قرآن را فرا گرفت، وآنرا فهميد، و در اروپا شروع به
دعوت ديگران کرد، تا آنجا که تعداد زيادي يهودي ومسيحي را مسلمان نمود.

روزي از روزها در حالي که جاد الله اوراق
قديمي خود را زير و رو مي کرد، قرآني را که عمو ابراهيم به او هديه داده بود باز
کرد، ناگهان در اول قرآن نقشه ي جهان را ديد، بر روي آن نقشه ي قاره افريقا توجهش
را جلب نمود، چرا که روي آن امضاي عمو ابراهيم نقش بسته، ودر زير آن اين آيه نوشته
شده بود: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ) [النحل :
۱۲۵] يعني: با حکمت و
اندرز نيکو (ديگران) را به راه پروردگارت دعوت کن.

جاد الله پي برد که اين وصيت عمو ابراهيم
است، وتصميم گرفت آنرا عملي نمايد… لذا براي دعوت بسوي دين خدا، اروپا را به قصد
کشورهاي افريقايي ترک گفت، گفته مي شود که کارش آنقدر مبارک وموفقيت آميز بود که
بدست او مليونها نفر مسلمان شدند.

پايان مسير

جاد الله قرآني، اين مسلمان واقعي ودعوتگر
الهام يافته، سي سال از عمر خود را تماماً براي دعوت بسوي خدا در افريقا سپري کرد،
ومليونها انسان بدست او مسلمان شدند…

جاد الله قرآني در سال ۲۰۰۳م-۱۳۸۲ش در افريقا بخاطر
بيماريهايي که در راه دعوت به اسلام به آن دچار شده بود، از دنيا رفت. او در هنگام
وفات
۵۴ سال بيش نداشت، که سي سال آنرا در راه دعوت
بسوي خدا صرف کرده بود.خداوند او را غريق آمرزش و قرين رحمت خود بگرداند

داستان هنوز تمام نشده است

مادريهودي جاد الله قرآني که استاد
دانشگاست، فقط دو سال پيش در سال
۲۰۰۵م –۱۳۸۴هـ ش يعني دو سال بعد از وفات پسرش در سن هفتاد سالگي مسلمان
شد.

مادرش مي گويد: در طول اين سي سالي که پسرش
مسلمان شده بود، او دائما در حال جنگ وجدال با او براي بازگرداندنش به دين يهوديت
بوده است. ولي با وجود تجربه واطلاعات کافي وقدرت استدلال، نتوانست پسرش را از
اسلام بازگرداند، در حالي که عمو ابراهيم، آن پيرمرد مسلمان تحصيل نکرده، توانست
قلب فرزندش را شيفته اسلام کند.

چرا جاد الله قرآني مسلمان شد؟

جاد الله قرآني ميگويد: در مدت هفده سالي که
با عمو ابراهيم ارتباط داشتم، حتي يکبار هم به من نگفت”اي كافر” يا “اي يهودي” ،
يا حتي به من نگفت “مسلمان شو” …

تصورش را بكنيد، هفده سال عمو ابراهيم دندان
روي جگر گذاشت، ونه در باره اسلام و نه در باره يهوديت چيزي به او نگفت! واقعا
عجيب است که چگونه يک پيرمرد تحصيل نکرده، دل يک پسر بچه را شيفته قرآن مي کند.

يک بار در يکي از ملاقاتها از او سؤال شد که
چه احساسي دارد وقتي مي بيند مليونها انسان بدست او مسلمان شده اند؟ درجواب گفت:
او هيچ احساس افتخاري نمي کند، چرا که او بگفته خودش بخشي از خوبيهاي عموابراهيم
را جبران مي کند.

دکتر صفوت حجازي يکي از دعوتگران مشهور مصري
مي گويد: در کنفرانسي در شهر لندن پيرامون مسئله دارفور، وراههاي کمک به مسلمانان
نيازمند وحمايت آنها از خطر تبشير و جنگ، با يکي از رؤساي قبايل دارفور ملاقات
کردم. در گرماگرم صحبت از او پرسيدم: شما دکتور جادالله قرآني را مي شناسيد؟ رئيس
قبيله بلند شد واز من پرسيد: مگر شما او را مي شناسيد؟ گفتم: بله! زماني که در
سوئيس براي معالجه آمده بود، من با او ملاقات کردم.

رئيس قبيله بر روي دستهايم خم شد، وبه گرمي
آنرا بوسيد!! به اوگفتم: چکار مي کني؟ من کاري نکرده ام که سزاوار اين همه محبت
باشد!

گفت: من دست شما را نمي بوسم، بلکه دستي را
مي بوسم که دست جاد الله قرآني را گرفته است!!

از او پرسيدم:مگر تو بدست جاد الله قرآني
مسلمان شده اي؟

رئيس قبيله گف: نه! من بدست مردي مسلمان شده
ام، که او بدست جاد الله قرآني مسلمان شده است!!!

تا اينجا داستان تمام شد.

راستش وقتي اين داستان را خواندم آنقدر
متأثر شدم وآنقدر به حال خود تأسف خوردم، که اشك در چشمانم حلقه زد.

تأسف خوردم از آن جهت که ما در زندگي چه
فرصتهاي طلايي را در اختيار داشته ايم که مي توانستيم، با يک برخورد حکيمانه، يک
انسان نامسلمان يا انسان گمراه جوياي هدايت، را دگرگون کنيم، و دل او را براي
هميشه شيفته عظمت اين دين بزرگ نمائيم، اما چنين نکرده ايم، نه تنها چنين نکرده
ايم بلکه گهگاهي با رفتارهاي غير حکيمانه وغير اسلامي خود باعث تنفر ديگران از اين
دين شده ايم.

تأسف خوردم از آن جهت که اينهمه به علم
وسواد خود مي نازيم، ولي برکت علم ودانش ما به اندازه مثقال اخلاص عموابراهيم تحصل
نکرده وبي ادعا نبوده است.

تأسف خوردم از آن جهت که در خانه نشسته ايم
وآبمان سرد ونانمان گرم وجايمان نرم است، وانتظار پيروزي اسلام ومسلمين را مي
کشيم، در حالي که جادالله براي دين خدا همه اينها را پشت سر گذارد، به افريقا رفت.

تأسف خوردم از آن جهت که ما مسلمانان بگفته
يکي از بزرگان، همچون ابري هستيم که جلو خورشيد اسلام را گرفته ايم، وبا نشان دادن
چهره اي ناهنجار وزشت از اسلام، ديگران را از ديدن اين خورشيد تابناک محروم کرده
ايم.

تأسف خوردم از آن جهت که………بماند.

فيلم عمو ابراهيم و جاد

نکته جالب وکمي عجيب در داستان جاد الله
قرآني وعموابراهيم اين است که در سپتامبرسال
۲۰۰۳ (يعني درست بعد از وفات جادالله) سينماي فرانسه از داستان
زندگي عمو ابراهيم و جاد الله، فيلمي ساخت بنام:”
Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran
” يعني: “آقا ابراهيم وگلهاي قرآن” به
کارگرداني آقاي
François Dupeyronقهرمان اين فيلم عمر الشريف هنر پيشه
معروف مسلمان است که نقش عموابراهيم را بازي مي کند، اين فيلم در سال
۲۰۰۴ به روي صحنه آمد وجوايز زيادي را در سطح محلي و جهاني کسب
کرد.

منبع : مجد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا