تربیت فرزندانمطالب جدید

چند پیام مشاوره ای برای والدینی که دانش آموز دارند

چند پیام مشاوره ای برای والدینی که دانش آموز دارند

نویسنده: کمال آذری – مشاورمدارس آموزش وپرورش شهرستان سردشت

***  همدل فرزندخودباشیم. ***

سخن را با ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی شروع می کنیم:

چون سلیمان را سرا پرده زدند                 جمله مرغانش به خدمت آمدند

همزبان ومحرم خود یافتند                      پیش او یک یک به جان بشتافتند

جمله مرغان ترک کرده جیک جیک          با سلیمان گشته افصح من اخیک

همزبانی خویشی وپیوندی است                 مرد با نا محرمان چون بندی است

ای بسا هندو  و ترک هم زبان                 ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است            همدلی از هم زبانی بهتر است

پدران ومادران عزیزودلسوز وفداکار سلام علیکم؛

           مسلمادردلسوزی ونیت پاک شماسروران گرامی نسبت به فرزندان وجگرگوشه هایتان شک وتردیدی وجودندارد، به عیان می بینیم که سردوگرم روزگارراچشیده ومی چشیدتالقمه ای رادردهان فرزندانتان بگذاریدویاباهروسیله ای شده اورابه مدرسه ودانشگاه بفرستید؛چون خودطعم ومزه ی تلخ فقر ونداری وبیسوادی راچشیده اید؛ شایدتردیدفقط درانتخاب مؤثرترین وبه روزترین شیوه های تربیتی باشد.

    باورکنیم که لحظه لحظه های زیستن ما،حرکات وسکنات ما،سخن گفتن ما،لحن کلام ما،نوع نگاه ما،دوستان ما،نشستن وبرخاستن ما،منبع درآمدما،پنهانی ترین اندیشه ها وافکارما ومحرمانه ترین رفتارهای ما درساختاروشکل گیری شخصیت کودکان ونوجوانان ماتأثیرانکارناپذیری دارند.

    پس بیاییم بابه کاربستن پیام های مشاورهای ذیل که برگرفته ازاندیشه ،افکار وتجارب بزرگ مردان عرصه ی تعلیم وتربیت می باشند هماهنگ شویم وشیوه ی تربیت وبرخوردمان را رنگ وبویی دیگرببخشیم.

   پس به درد دل بچه ها(کودکان،نوجوانان وجوانان) گوش دهیم وبا آنها همد لی کنیم. که همدلی ازهم زبانی بهتراست. بابا جان ،ماما جان( بابه گیان ، دایه گیان) :

۱)       کاری نکنیدکه درس ومشق ونمره و… عامل جدایی ودوری من ازشماقرارگیرد.

۲)       نگوییدکه من هرآرامش وتفریحی را ازشما حرام کرده ام.

۳)       درمن فرصت،قدرت وتوانایی جبران کمبودها رافراهم کنید.

۴)       از دوران تحصیل خودتان ،هرچندکه درست هم باشد، به بدی وتنبلی یادنکنید.

۵)       به من بیاموزیدویاددهیدکه خودم درفکرکارهای خودم باشم.

۶)       کارهای خوبم راببینیدوتشویقم کنید؛ تابیشترتلاش کنم.

۷)       کاری کنیدکه همیشه درحضورشمااحساس امنیت وآرامش کنم؛ تابه ناچاری به افرادناباب پناه نبرم.

۸)       اگرقولی به من یادیگران می دهیدحتما به آن عمل کنید؛ تامن نیزازشماوفابه عهدرایادبگیرم.

۹)       مشخصات دوستان خوب وارزشمندرابرایم توضیح دهید. تادوستان خوبی انتخاب کنم.

۱۰)  مرا ازخطرات جدی دوستان ناباب وناشایست آگاه سازید. تاهیچ وقت باآنهادوستی نکنم.

۱۱)  مرا باخودم مقایسه کنید نه با دیگران(برادر،خواهر، دوست و…) . زیرابا این کارحسادت رادرمن برمی انگیزیدنه تلاش وکوشش را.

۱۲) مراباواقعیت های تلخ زندگی نیز‌آشناسازیدوهمه چیز رابرایم فراهم نکنید.

 ۱۳) مرا با اهداف وروش های یک زندگی شرافتمندانه آشناسازید.

۱۴) به من بیاموزیدکه چگونه درجمع صحبت کنم؛ تااحترام دیگران رانگه دارم.

۱۵) به من بیاموزیدکه تنهادرفکرخودم نباشم وازدیگران برای خودم پلی نسازم؛ بلکه به من بیاموزیدکه یارویاورمحرومان وستمدیدگان باشم.

۱۶) پول توجیبی متناسب بانیازهایم، دراختیارم بگذارید. ونحوه ی استفاده ازآن رابه من یاد دهید.

۱۷) اشتباهات گذشته ام را مدام به رخم نکشید.چون هیچ کس نیست که اشتباه نکند.

۱۸) جایگاه مرادرخانواده مشخص نماییدوبرای آن ارزش قائل شوید. تامن هم ازشما ارزش گذاشتن رایادبگیرم.

۱۹) مرا براساس اصول وقواعدتربیتی ،تربیت نمایید نه احساسات وعواطف.

۲۰) معذرت خواهی راعملا به من یاد دهید. تامعذرت خواهی رابیاموزم؛ تابدین وسیله اتحادوهماهنگی خانواده حفظ شود.

۲۱) تک تک اعضای خانواده حق داشته باشندهروقت بخواهند مانندیک آتشفشان فوران وخودراتخلیه کنند.وسپس توضیح دهندکه ازچه عصبانی وناراحت هستند.

۲۲) بگذاریدکه مافرزندان درخانواده باهم رقابت کنیم؛ ولی شیوه ی رقابت سالم وسازنده رابه مایاد دهید.

۲۳)بگذاریدکه مافرزندان نیزدرخانه وبیرون خانه کارکنیم. تاهم کارکردن وهم همکاری باهم راعملا یادبگیریم.

۲۴) پدران ومادران عزیزبگذاریددوران کودکی،نوجوانی وجوانی راکودکانه ،نوجوانانه وجوانانه بگذرانیم. انتظاربزرگسالان را ازما نداشته باشید.

۲۵) خانواده های موفق می دانندکه نمی توانندتمام ناهنجاری های یک مسیر راپیش بینی وحل کنند. اما رازموفقیت آنها درانعطاف پذیری وریشه داشتن درعشق،دوستی،تفاهم وهم دلی است.

  یکی ازتجربیات بنده به عنوان دبیرومشاورومدرس آموزش خانواده درمدارس این بوده است که نقش کاتالیزور رابازی کرده وحلقه ی اتصال دانش آموزان ازیک طرف با والدین وازطرف دیگربادبیران وکارکنان مدرسه وبالعکس بوده ام . ودراین میان تجربیات ارزنده ای راکسب نموده ام. برای جلسات اولیاء ومربیان ازدانش آموزان )به صورت کتبی وشفاهی( نظرخواهی نموده ام ونظرات ایشان رادرجلسات منعکس نموده ام . چون هدف همه ما(دبیران وکارکنان مدرسه ووالدین)  رشدوترقی وپیشرفت بچه ها ودانش آموزانمان است.                                *** به امیدآن روز.***

توفیق حق ، رفیق راهمان .

کمال آذری – مشاورمدارس آموزش وپرورش شهرستان سردشت

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام علیکم
    دوست ارجمند ظاهرا شما از ایران دور هستید و از اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران و اهل سنت بی خبر هستید…
    کسانی که اینجا هستند بهتر می توانند مشکلات را پیگیری و حل و فصل بکنند
    با تشکر موفق باشید

  2. بسم الله الرحمن الرحیم
    السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ، میخوام به شما دوستان عزیزم بگم که من نیز یکی از نفرات اهل سنت ایران هستم و این پیشنهاد را میخوام بگم که برای کودکان و نوجوانان اهل سنت ساختمان علمی اسلامی بیاییم کلنگش را با همکاری همدیگر ان شاء الله بزنیم و برای مثال اسم جلو تابلوی ساختمان را با این عنوان بنویسیم : ( مجتمع امور دینی و فرهنگی و اجتماعی کاملاً مستقل اهل سنت ) یعنی دولت ظالم ایران نقشی در مدیریت و دخالت کارهای مجتمع نداشته باشد چون همان طور که میدانید دولت ایران نیز خیلی خیلی ظالم هست و دارد در حق بشریت ظلم میکند و امیدوارم در سراسر شهرها و دهستان ها و روستاهای کشورمان ایران و در همه ی کشورهای اسلامی با همکاری همدیگر ان شاء الله این ساختمان ها را راه اندازی کنیم و اگر ان شاء الله راه اندازی شد امیدوارم شعبه مرکزی اش در کنار مسجد جامع ساخته بشه و به احتمال خیلی زیاد این مجتمع های دینی و فرهنگی و اجتماعی مخصوص کودکان و نوجوانان اهل سنت درخیلی از کشورهای اسلامی راه اندازی شده ، اما در کشورمان ایران من ندیدم که ساختمان امور دینی و فرهنگی و اجتماعی مخصوص کودکان و نوجوانان ما اهل سنت ایران ساخته شده باشه ، آیا به عنوان مثال در شهر بندرعباس ساختمان امور دینی و فرهنگی و اجتماعی به صورت کاملاً مستقل اهل سنت برای کودکان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان و کهن سالان تاسیس شده است ؟؟ ، همان طور که شما دوستان عزیزم میدانید هدف از ایجاد ساختمان امور دینی و فرهنگی و اجتماعی در کنار مساجد ، بالا بردن سطح فرهنگ و تنوع و ادب و اجرای بازهای بومی و محلی به شکلی که دین مبین اسلام به آن تاکید کند و فعال کردن کتابخانه و پرورش دادن همه ی اخلاقیات اسلامی در میان جامعه می باشد ، امیدوارم این مسئله ی بسیار مهم را نیز با همکاری همدیگر به صورت محکم بیاییم پیگیری کنیم ( آمین یا رب العالمین ) و در همین پیام یک سوال پرسیدم امیدوارم جواب سوالم را نیز بدهید . جزاکم الله خیراً

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا