به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
قرآن

اهمیت و جایگاه قرآن از دیدگاه بزرگان

قرآن عزیز صادقیاهمیت و جایگاه قرآن از دیدگاه بزرگان

تدوین: عزیز صادقی

مطالبي كه پيش رو داريدبرگزيده و گلچيني از سخنان و رهنمودهاي بزرگان دعوت و حركت اسلامي و توصيه هاي چند تن از مصلحان انديشمند و طبيبان دلسوز بشريت مي باشد.كساني كه در عرصه هاي مختلف جاهليت عصر حاضر و در تاريكيهاي زمان خود و در آن وقتي كه بشريت با سرعت سر سام آور و هولناك به سوي هلاکت و نابودي در سيرندو در آن هنگام كه انسانيت و ارزشهاي انساني فداي هوسهاو شهوات حيواني شده است ايشان چون مشعلي فروزان در مسير دعوت حق و حقيقت و در راه نجات بشريت از اين سقوط هولناك پرتو افشاني مي كنند.آري اين مطالب مختصري از رهنمودهاي اين عزيزان در رابطه با «اهميت توجه به قرآن كريم»يا «تكليف و مسئوليت انسان در قبال قرآن»مي باشد.

جاي هيچگونه شك و ترديدي نيست،كه يكي از اهداف و مقاصد والاي بيداري اسلامي،بازگشت مردم به ارزشها و معيارها و اصول قرآني است،تا در پرتو قرآن كريم انسانيت به آرامش فكري و روحي دست پا زد،و از بركات مادي و معنوي حيات شرافتمندانه برخوردار مي گردد.

مناديان بيداري اسلامي معتقدند،كه دور شدن از اين سرچشمه فيض و عزت بوده است،كه ملت ها را گرفتار جمود فكري و عقب ماندگي نموده است،و هر چه بر سر مردم آمده به علت دور شدن از اين كتاب آسماني و پيام رهائي بخش آن است.كتابي كه انسان را به بيداري و هوشياري و تفكر و انديشيدن مي خواند.

و در اينجا ما دوست داريم كه خواننده محترم اين اهميت را در متن سخنان و رد كلام زيبا و گهر بار اين عزيزان مشاهده كندو با نگاه به اين وارستگاني كه قرآن را درد زندگي خود واقعيت عيني بخشيده و بافداي جان و مال خود در راه اعداي كلمه حق و خشنودي خداوند متعال پيش رفته و مي روند،توجه خود را معطوف قرآن كريم كنيم و ارتباط محكمي بين قلبمان و قرآن ايجاد كنيم ارتباطي كه هيچ عاملي نتواند آن را بگسلاند.

 

*******************************************************************

 

برگزيده اي از سخنان زيباي امام شهيد حسن البنا(رح)تحت عنوان«تكليف و مسئوليت ما در پيشگاه قرآن كريم» :

در حقيقت انسان در مورد موقف و تعامل مردم در پيشگاه كتاب خدا (قرآن كريم )در تعجب مي ماند چنانكه پيش از اين به برادران گفتم ، موقف مردم در مقابل كتاب خدا در اين روزها همانند قصه جماعتي ا ست،كه تاريكي آنان را از همه جهات احاطه كرده است .

آنان در اعماق ا ين تاريكي قدم بر مي دارند،و كور كورانه سيرمي كنند،گروهي به چاله مي افتند،و گروهي با سنگ برخورد مي كنند وگروهي با همديگر تصادف مي كنند.همچنان كوركورانه در تاريكي تيره و تار به حركت نادرست خود ادامه مي دهند،با اين كه در پيش رويشان كليد چراغ برق موجود است كه اگر انگشتان خود را به آن برسانند،با اندك فشار بر آن مي توانند از چراغي روشن و منور برخوردار گردند…هان اي برادران اين است حكايت مردم امروز و حكايت قرآن كريم و موقف مردم در پيشگاه كتاب خدا…

تمام جهان در شب ديجور و ظلماني بسر مي برد،تمام جهان در روشهاي خود بر غير راه سعادت سير مي كند،نظام جهاني درمانده است و اجتماع در حال ويراني و طبيعت گرفتار انحطاط هر گاه مردم براي خود نظامي را وضع كرده اند به واپسگرائي دچار شده اند و هم اكنون مردم راهي نمي يابند جز دعاو ماتم و گريه.و تعجب است كه قرآن كريم و كتاب خداي تبارك و تعالي در مقابلشان قرار داردد و از آن بي بهره اند« داستان مردم همانند حكايت شتر ي است كه تشنگي آن را در بيابان هلاك مي كند در حاليث كه در پشت خود آب حمل مي كند»

مردم نمي توانند راهي را به سوي هدايت پيدا كنند،در حالي كه در پيش رويشان نور كامل قرار دارد !!:«و لكن جعلناه نوراًنهدي به من نشاء من عبادنا و انك تهدي الي صراط مستقيم »شوري-52يعني:ولي آن را نوري گردانيديم ،كه به وسيله اش هر كس را از بندگان خود بخواهيم هدايت مي كنيم و تو اي پيامبر راهنما به صراط مستقيم هستي.-

خداوند چشمان كافران را با اين نور باز نكرده است و آنان در زندگي خود بدون راهنما هستند اين هم معقول است و هم مقبول ولي مسلمانان را جه شده است؟كه به قرآن ايمان دارند و آن را تصديق مي كنند و به آن احترام مي گزارند و خانه اي نيست كه خالي از قرآن باشد ولي از نور آن بي بهرن اند.

واقعيت اين است كه اهل كفر با نيرنگ و تزوير هر بار تحت عنواني و از طرق مختلفي بين آنان و نور هدايتشان فاصله ايجاد كرده اند،گاهي از راه سياست ،گاهي از طريق علم دنيوي و از راه هاي مختلف چون ثروت،شهوات،تزوير،سلطه و…

و نتيجه اين شد كه مسلمين منبع اين هدايت را فراموش كردندوپيرو كافرين گرديدند در صورتيكه خداوند تبارك و تعالي آنان را از اين كار بر حذر فرموده كه از روشهاي اهل كفر پيروي كنند و يا به تزويرها و نيرنگها ي كافرين متسل گردند.

«يا ايها الذين آمن امن تطيعوا فريقاًمن الذين اوتوالكتاب بردوكم بعد ايمانكم كافرين»آل عمران/2

«هان اي اهل ايمان ،بترسيد از خدا حق ترسيدنش را،و شما را مرگ در نيابد مگر شما مسلمان باشيد و چنگ بزنيد به رشته خداوند همگي متفرق نشويد»

كاملاً روشن است كه سينه هاي كافران از اين آرزو خالي نيست،آرزوي اينكه كاش موءمنين به كفر باز گردند:«ولايذالون يقاتلونكم حتي يرودكم عن دينكم ان استطعوا »البقره/219  

يعني « همواره با شما در جنگند تا شما را اگر بتوانند از دينتان باز گردانند.»

علي رغم اينكه كتاب خدا پرده از نيات كافرين برگرفته است،با همه اينها ما داريم خود را در هلاكت و نابودي مي اندازيم و در پي اهل كفار حركت مي كنيم .هم اكنون در جائي قرارگرفته ايم كه اهل كفر به اين نور ايمان ندارد و اهل ايمان هم نسبت به آن نادان هستندو اين موقفي دردناك بر عليه بشريت است.

پس مسئوليت ما كه اهل ايمان هستيم در پيشگاه قرآن چيست؟

اي برادران مسئوليت ما در پيشگاه قرآن4چيز است:

1-بايد ايمان بياوريم ايماني جازم و لازم و قوي كه ضعف در آن راه نداشته باشد.و سستي را نشناسد،به اينكه با راه نجات نخواهيم رسيد تا آن زمان كه روش زندگي اجتماعي ما،از كتاب تبارك و تعالي برگرفته نشده باشد،روشي كه از كتاب خداگرفته شده و از آن صادر شده باشدو ايمان داشته باشيم كه هر نظام اجتماعي كه مبتني بر قرآن نباشدو از آن سرچشمه نگرفته باشد،در ه9ر بخشي از حيات كه باشد روشها بي بنياد است .

2-بر ما لازم است كه به سوي كتاب خدا حركت كنيم و آن را انيس شبهاي تار خود قرار دهيم و آنرا به عنوان علم خود بر گزينيم ،بطوريكه به تلاوت و قرائت آن همت گماريم و اجازه ندهيم روزي بر ما بگذرد و با خداي تبارك و تعالي پيوند نداشته باشيم .اسلاف ما رضي الله عنهم بدينسان بوده اند،آنان از قرآن كريم سير نمي شدند و هيچگاه قرآن كريم را ترك نمي كردند بلكه در آن غني مي شدندبطوريكه رسول الله (ص)آنان را از غلو در قرآن منع مي فرمودند.

3-بر ما لازم است كه در هنگام قرائت قرآن به تلاوت توجه كنيم و در هنگام استماع قرآن آداب آن را مراعات نمائيم و در حد توان به انديشيدن و تأثير گرفتن از قرآن كريم اقدام نمائيم .

مي بايد وقتي را براي حفظ و وقتي را براي ذكر اختصاص دهي،و تلاش كني كه از قرآن تأثير حقيقي را بگيري …

آورده اند:كه سرور ما حضرت عمر(رض)در شبي به شبگردي پرداخت صدائي را شنيد كه مي خواند:«بسم الله الرحمن الرحيم و الطور و كتاب مسطور في رق منشور و البيت المعمور،و السقف المرفوع،و البحر المسجور،ان عذاب ربك لواقع ماله من دافع…»طور1-8

چون اين آيات را شنيد فرمود :سوگند به پروردگار كعبه كه سوگندي حق است ،و سپس در حال بيهوشي به زمين افتاد .يكنفر محابي بنام اسلم او را بر دوش گرفت و به خانه اش برد و حضرت عمر به سبب تأثير قرآن بر او مدت 30روز بيمار شد كه مردم به عيادتش مي آمدند.

4-برادرم پس از آنكه ايمان آورديم به اينكه فقط كتاب خداست كه عامل رهائي و نجات است بر ما واجب است كه به احكام آن عمل كنيم ،احكام قرآن كريم چنانكه بر ما آشكار مي گردد،و آنچنانكه ما مي دانيم به 2 بخش است

-الف:احكام فردي كه خاص هر انسان است ،مثل روز،نماز،حج،زكات،و…

-ب : احكامي كه مربوط به جامعه مي باشد احكامي كه مربوط به حاكم است و آن مسئوليت هاي دولت مي باشد مثل حدود و جهاد.

درود و سلام خدا بر سرور ما حضرت محمد و بر خاندان و ياران او باد

 

———————————————————————————-

 

گوهري از سخنان انديشمند بزرگ جهان اسلام شهيد سيد قطب(رح) زیر عنوان نسل بي نظير قرآني:

در اينجا يك پديدۀتاريخي مطرح است كه بايد دعوتگران اسلام در هر زمان و مكان در باره اش فراوان به تأمل و كندكاو بپردازند.چون در خط مشي اين دعوت و جهت گري آن تأثير حتمي و غير قابل انكار دارد .

بايد سرچشمه اي را كه آن نسل اول از آن سيراب مي شده اند مورد توجه قرار دهيم و بايد در برنامه و راهخ و روشي كه بر اساس آن بار آمدند دقت نمائيم.آيا در اين برنامه هچيزي تغيير و دگرگون شده است ؟

اولين سرچشمه اي كه آن نسل از آن سيراب مي شدند فقط و فقط قرآن بود .و در داقع احاديث و سنت رسول الله (ص)هم تنها اثري از آثار همين سرچشمه بودند همانطور كه حضرت عايشه مي فرمايند«خلق و خوي او قرآن بود».

پس قرآن تنها منبعي بود كه از آن استفاده مي كردند و بر طبق آن خود را مي ساختند و بر اساس آن بار مي آمدند علت اينكه آن نسل در مرحله تشكل،به كتاب خداا (قرآن)محدود شدند فقدان فرهنگ و تمدن و فرهنگ هاي جهاني نبود بلكه از يك طرح و برنامه از پيش تعيين شده نشأت گرفته بود.

رسول خدا (ص)مي خواست نسلي را بسازد كه عقلها و قلبهايشان و شعور و بينش آنها پيراسته و كاملاًخالص باشد و در مرحله تكوين يافتن از هر عامل موءثري جز برنامه الهي تعبير شده در قرآن ،دور و بر كنار باشند.

آري،اگر ان نسل در تاريخ به چنان موقعيت منحصر به فردي دست يافتند،به خاطر آن بود كه تنها از يك سرچشمه استفاده مي كردندولي متأسفانه نسلهاي بعدي سرچشمه هاي ديگري را هم بالين سرچشمه در آميختند!بدون ترديد،آميختن و آلوده شدن آن سرچشمه نخستين با ساير سرچشمه ها ،اساسي ترين عامل بوجود آمدن اين اختلاف فاحش ميان آن نسل بي نظير و منحصر به فرد با ديگر نسلها مي باشد.

عامل اساسي ديگري علاوه بر «انحصاري بودن منبع مورد استفاده» مي تاوان عنوان كرد،اختلافي است كه در نحوۀدرك و دريافت از  قرآن ،ميان آن نسل و ديگر نسلها ديده مي شود.

آن نسل اول هيچ گاه قرآن را به قصد دانش اندوزي و كسب معلومات بيشتر و يا به منظور تفنن و تلذذ نمي خواندند و هيچ يك قرآن را صرفاً براي افزودن برتوشۀ معلومات افزودند دستاوردهاي علمي و فقهي خود ،فرا مي گرفتند .مدت آنها از فراگيري قرآن اين بود كه اوامر و رهنمودهاي خدا را در رابطه با خويشتن ،جامعه،رويه و شيوه زندگي كردنشان ،دريابند و پس از شنيدن فرمان الهي،بلافاصله هم بدان عمل نمايند…درست مثل سربازي كه در ميدان نبرد به محض رسيدن «فرمان روز »آن را به مورد اجرا در آورد !و به همين دليل اصرار نداشتند كه انبوهي از آيات را در يك جلسه فرا گيرند.

 

و به این ترتیب قرآن به عنوان یک برنامه ی واقعنگر ، فعالیت های درونی و زندگی روز مره ی آنها را پوشش می داد و مبدل به فرهنگ پویایی شده بود که با آثار و پدیده های خود ، خط سیر زندگی را دگرگون می ساخت و هیچگاه به کنج اذهان و به لابه لای اوراق محدود نمی گشت .

قرآن گنج های خود را تنها در اختیار کسانی قرار می دهد که با روحیه ی علم برای عمل به آن روی بیاورند . [1]

—————————————————————————————

برگزیده ای از سخنان استاد و داعی ارجمند مصطفی مشهور :

توشه ی قرآنی

 قرآن  کریم از مهمترین و غنی ترین وسایل فیض و برکت و چشمه ی روانی است که آب آن هیچگاه کم نشده و هرگز خشک نمی گردد.نه تنها چنین صفتی دارد بلکه منبع راهنمایی و هدایتی است که به وسایل توشه های دیگر و انواع نور و رحمت هدایت می کند .

قرآن کریم ما را به تلاوتش که یکی از بهترین وسایل مسلح شدن به سلاح ایمان و تقوا است دعوت می کند و تلاوت نیز ما را به توحید و وحدانیتی ارشاد می کند که آرامش و تسلّی به ضمیر و وجدان پاک و سلیم می بخشد .  از لابه لای قصص انبیاء که در این کتاب حکایت شده است به مواعظ سودمندی می رسیم که ما را به زیور تجربه و دانایی و حکمت آراسته می گرداند . همچنین قرآن کریم به اطاعت و فرمانبرداری پیغمبر ارشاد می کند و این بهترین کمک به راه دعوت است . تمام اصول تربیتی که می تواند مردان معتقد رابسازد و قوه ی خیر و نیکویی را در وجودشان شکوفا سازد ،درآن وجود دارد .

«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم » اسراء :9

عاملی که در جزیرة العرب یک قوم جاهلی را با آن همه فساد و گمراهی که داشته اند تغییر داد و سبب شد که از آنان ملتی بسازد که برای هدایت و راهنمایی مردم انتخاب شوند و از بین همان ملت افرادی پیدا شوند که در تمام صحنه های خیر وفضیلت نمونه بوده و شهره ی خاص و عام گشتند افرادی مانند یاسر و سمیٌه ،بلال،صهیب و امثال آنان…

در اثر تربیت قرآنی مردانی را دیدیم که درجهاد با نفس و پرهیز از معاصی و آراسته شدن به اخلاق نیک و فضایل اسوه شدند. اسوه ای در صداقت ، وفاداری ، امانت، بردباری، زهد،تقوا، ایثار و…

قرآن کریم بدون جزئی ترین تغییر و تحریفی در دسترس ما قرار دارد پس آیا ممکن است که از میان ما نمونه هایی مانند آنان پیدا شود؟

مسلمانان عصر نزول، زمانی که قرآن را تلاوت  می کردند و یا می شنیدند، با حضور قلب و تدبٌر و تعمٌق کامل و بدون موانع ذهنی به آن گوش می دادند و هر کس که آن را می شنید درباره اش

می اندیشید مثل اینکه خداوند او را جداگانه مورد خطاب قرار داده است و از شنیدن پندها و نواهی آن متأثر می شدند و هرگاه ندای «یا ایها الذین آمنوا » را می شنیدند با تمام نوجه و دقٌت به آن گوش فرا می دادند . به این ترتیب ایشان خود قرآن زنده ای بودند که حرکت می کردند و راه می رفتند و چنین آن را به شکل عملی نگهداری می کردند . ولی مسلمانان امروزی بدون هیچ رنج و زحمتی اسلام را صاحب شده اند در حالی که تعالیم پاک آن با مزخرفات و بدعت ها مخلوط شده است و اینها در حین تلاوت قرآن تنها و تنها از آواز خوش قاری لذٌت بردند همچون کسی که از نوای موسیقی لذت می برد . و عظمت و جلالت قرآن را به عنوان کتاب رب العالمین نشناختند . بسیاری از مسلمانان کسانی هستند که زندگی و امور دنیوی آنان را سرگرم کرده و عقل ودلشان را ربوده است و قلب هایشان  چنان سخت شده که نور قرآن نمی تواند در آن نفوذ کرده و نورانی و منورشان سازد « افلا یتدبٌرون القرآن ام علی قلوب اقفالها » محمد:24

بیایید با قرآن باشیم…

تأ ثیر قرآن در تغییر نفوس و هدایت آشکار به راه راست برایمان روشن شد و دانستیم که تلاوت  قرآن باعث فزونی ایمان  و توکل به خداوند و صفای قلب می شود اگر قاری به عظمت و جلالت پروردگارش پی ببرد ، آیات قرآن بر وی اثر می کند و ترس و خوف الهی در دلش پیدا شده و موی بر اندامش راست می گردد . خداوند در سوره حشر آیه 21 می فرماید :« اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم ،آنرا از ترس خداوند فروتن و شکافته می دیدی ، این مثلها را برای کسانی می زنیم  شاید آنها تفکٌر کنند » پس اگر در مفهوم یک آیه قرآن تدبٌر از تأ ثیر آن احساس و مشاعرمان بیدار شده و دلهایمان چون جریان برق روشن می گردند چنانچه دو سیم برق را به هم  متصل سازند و به اصل شبکه مربوط کنیم  هر دوی آنها روشن و نورانی شده تمام قوای پنهان آنها به ظهور می رسد ولی اگر عایقی پیدا شود ،جریان برق عبور نکرده و روشنایی به وجود نمی آید .

داعی راه شریعت خدا بهترین کمک را از جانب قرآن می یابد و بر اسلوب و روش صحیح دعوت پیامبران شناخت حاصل می کند ،به صبر و پایداری آنان در برابر آزار و اذیت قومشان که به خاطر استواری در ایمان و عقیده و جهاد در برابر کفر و طغیان بود پی می برد . خواندن قرآن کریم و حفظ آیات مبارک آن نیز بهترین اندوخته برای داعی و دعوت فی سبیل الله است چرا که وی آن ها را در اثنای دعوتش می تواند گواه بیاورد و بدین وسیله سخنش را در جان ودل مردم نفوذ دهد .

هر مسلمانی در حین قرائت قرآن باید در معانی آن بیاندیشد و اگر نیاز به تکرار آن وجود داشته باشد ،تکرار نماید . باید بکوشیم که رعایت ادای صحیح مخارج حروف ودیگر قواعد تلاوت قرآن ما را از تفکٌر و تدبٌر در معانی آن باز ندارد و نباید تمام قصد خود را تنها برای این کار صرف کنیم  که سبب عدم تفکٌر و تعمٌق در معنا و مفهوم گردد . این سخن بدین معنی نیست که ما قرآن را تلاوت نکنیم بلکه همیشه باید قرآن بخوانیم و هیچ گاه از تلاوت آن غافل نشویم چون تجدید توشه و آمادگی یافتن در تلاوت قرآن نهفته است و لازم است که ارتباط ما با خداوند از طریق تلاوت کلام خود او باشد . بهتر است تا جایی که در توان داریم آیات را حفظ کنیم زیرا آن محفوظات در ادای نماز و عبادت شبانه به ما کمک می کند و ممکن است زمانی برای شما پیش آید که قرآن را در دسترس نداشته باشید آن وقت به محفوظات سابق خود رجوع کنید و تا می توانید از آن بهره می برید .

«وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ  » قمر:17  

این قرآن را برای تذکر و پند پذیری آسان کرده ایم آیا عبرت گیرنده و تذکر پذیری هست .

—————————————————————————————-

 

استاد عبدالحمید بلالی نویسنده و مصلح گرانقدر می فرماید :

قرآن کریم مهمترین و اسایترین درمان برای مداوای دلها است ، قرآن کتاب هدایت و راهنمایی و هدایت است و زداینده ی تاریکی های جهل و نادانی بوده ومایه ی بهبودی دلها از بیماری شرک و گمراهی و پاک سازی درونها از کثافت هوی و هوس و تنگ چشمی و آزمندی و تباهی است . و نسخه ی شفا بخشی است فرا روی جهانیان که تمامی دردها و بدبختیها را بهبود می بخشد .

امام ابن تیمیه ( رح ) می فرماید : « قرآن برطرف کننده ی تمام آلام ودردهاست و گرایش های فاسد را اصلاح نموده و قلب را پاکسازی می کند و آنرا به فطرت و سرشت اصلی که بر آن خلق شده است بر  می گرداند ، همانطور که بدن به حالت طبیعی خود بر می گردد . همانگونه که بدن برای دوام وقوام خویش به تغذیه نیازمند است و باید انرژی لازم را کسب نماید ، قلب نیز از ایمان و قرآن و تزکیه و تهذیب تغذیه می نماید . »

امّا این قرآن زمانی به عنوان مهمترین و مؤثرترین درمان برای مداوای قلب مطرح است که آنرا با دقّت و تدبر بخوانیم و به دستورات آن عمل کنیم و آن را در بین مردم منتشر گردانیم ، ولی قرآن برای کسی که به قرائت ظاهری و بدون تأمل در آن اکتفا می کند هرگز شفا بخش و نجات دهنده نخواهد بود .

*************************************************************************

 

دکتر یوسف قرضاوی ، بیدارگر و اندیشمند جهان اسلام ، زیر عنوان « قرآن منشور زندگی » می فرماید :

تنها ما مسلمانان هستیم که این منشور منحصر به فرد آسمانی را در اختیار داریم ، منشوری که آخرین پیام خداوند را برای هدایت بشری در بر دارد و از هر گونه تغییر و تبدیل لفظی و معنوی مصون مانده است و خواهد ماند ؛ زیرا خداوند خود متکفل محافظت از آن شده و نگهداری از آن را به هیچ یک زا مخلوقات خویش نسپرده است .

« إنا نحن نزَّلنا الذِّکر و إنا لَهُ لَحافظون »   حجر 9

خداوند در کنار نور فطرت و عقل ، نور قرآن را برای انسانها قرار داده است ، نوری که خود روشن است و برای غیر خود نیز روشنگری می نماید ، و پنهانیها را نمایان می کند و حقایق را آشکار و اباطیل را بر کنار و شبهه ها را برطرف می گرداند و به بیراهه رفتگان را که راه بر لیشان مشتبع شده و یا راهنمایی ندارند ، راهنمایی می کند و آنهایی را که راه هدایت را در پیش گرفته اند بر هدایتشان می افزاید . در قرن های نخستین _ که بهترین دوران تاریخ اسلام است _ مسلمانان بهترین رفتار را با قرآن داشتند و به خوبی آن را می فهمیدند و مقاصدش را درک می کردند و به میزان مطلوبی در عرصه های مختلف زندگی به آن عمل می کردند ، و دیگران را بر اساس بصیرت، به آن دعوت می کردند .

بهترین گواه برای این ادعا اصحاب رسول خدا هستند ، که قرآن کریم همه ی ابعاد زندگی آنان را متحول نمود و آنان را از انحرافات جاهلیت در پرتو اصلاحات اسلام نجات داد و از تاریکی ها رهایشان نمود . تابعین و تابعان تابعین نیز راه ایشان را به خوبی در پیش گرفتند و تبدیل به نسلهای قرآنی شدند ، که بندگان خدا به وسیله ی آنان هدایت یافتند و به قدرت و حاکمیتی گسترده دست یافتند و در آن سرزمین ها راه و روش عدالت و احسان  را در پیش گرفتند و تمدن علم و ایمان را بنیاد نهادند .

امّا پس از آنان نسلی _ نسل امروزی _ آمدند که ، با قرآن بیگانه اند و حروفش را حفظ می کنند ،امّا حدودش را رعایت نمی کنند . در راستای رفتار با قرآن به یبراهه رفته و برای شناخت آن تلاش نمی کنند . آنچه قرآن به آن اولویت داده ، از آن غفلت می کنند و و آنچه قرآن به آن اولویت نداده در اولویت قرار میدهند ، وبه اموری که قرآن به ان اهتمام ورزیده اهمیت نمی دهند . برخی از ایشان تنها به بخشی از قرآن ایمان دارند و آن قسمت را هم آنگونه که خداوند می پسنددعملی و اجرا نمی کنند .

ایشان قرآن را به عنوان تبرّک باخود حمل می کنند و آن را به در دیوار خانه ی خود می آویزند ، امّا فراموش کرده اند که خیر و برکت قرآن مشروط به عمل و اجرای احکام و فرامین حیات بخش آن است ، چنانکه خداوند در این باره می فرماید :

« وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »  انعام 155

«این قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده ایم ، پس از آنپیروی کنید و از مخالفت با آن بپرهیزید تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید  »

پس برای نجات امت اسلامی از تباهی و عقب ماندگی و فروپاشی ، هیچ راهی غیر از بازگشت به قرآن وجود ندارد ، بایستس راه را از قرآن پرسید و قرآن را امام گردانید زیرا هدایت و امامت قرآن برای انسان کفایت می کند .

« وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً »  نساء 122   چه کسی از خداوند راستگو تر است .

پس ای مسلمانان برای نیل به سعادت در دو جهان ، به سوی قرآن برگردید . قرآن رابرنامه ی عملی زندگی خود سازید . دواهای نسخه ی ربانی وحکیم صمدانی را به تمام و کمال و بجا و بموقع بکار بندید . فرمان خداوندگار عالم را اجرا نمائید . زبان قرآن را بیاموزید و خودتان شخصاً به نامه ی خدا بنگرید و آن را فهم کنید . با سلاح آسمانی قرآن مجهز شوید و به پیکار برخیزید ، و با قرآن خردها را رهنمود نمایید ، و مواعظ آن را آویزه ی گوش جانها سازید . تا با چشم سر توفیق و مدد خدا را ببینید و شاهد پیروزی را در بغل گیرید .

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  » ق 37

********************************************************************************

سید قطب ( رح ) می فرماید : « این قرآن به هر دلی بدان اندازه بهره می رساند که در آن حساسیت و گشایش و درخشش هست ، و بدان اندازه به هر دلی ارمغان می دارد وعطاء می کند که با محبّت و انتظار و بزرگواری بدین کتاب می گراید و بدان روی می آورد . این کتاب زنده است و به دل دوستانش ، مهر و محبّت می ورزد ، وبه احساسهای روآورندگان به آن ، و به عشق و شور مشتاقانش پاسخ می دهد و با آنها همآوا و همنوا می شود . ! »

****************************************

منابع :

1 –  نظرات في القرآن الكريم                   امام شهيد حسن البنا (رح)

2 –  معالم فی الطریق                           استاد سید قطب ( رح)

3 – زاد الطریق                                     استاد مصطفی مشهور(رح)

4- المصفی من الصفات الدعاة                استاد عبدالحمید بلالی

5- کیف نتعامل مع القرآن العظیم             دکتر یوسف قرضاوی

6 – تفسیر فی الظلال القرآن                  استاد سید قطب ( رح)

7 – تفسر نور                                      دکتر مصطفی خرّم دل

 


[1] – چون عامل دیگر با قرآن ارتباط مستقیم ندارد در اینجا آن را نیاوردیم .

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن