كردستانمطالب جدید

دلایلی بر اینکه نژاد ساسانیان کُردنژاد بوده اند

دلایلی بر اینکه نژاد ساسانیان کُردنژاد بوده اند

نویسنده: :رشید یاسمی

ساسانیان باغلب احتمال کردنژاد بوده اند برای بیان این مطلب مقدمات ذیل را قبلا” ذکر می کنیم:

در فارس که مهد ساسانیان است از روزگار قدیم طوایف مختلف آریانی نژاد که کردان هم یکی از آنان بوده اند مسکن داشته اند.

استرابون جغرافی نگار مشهور در فصل سوم از کتاب ۱۵ خود که مختص باحوال ایالت پارس است از اراتستن وصفی از این ایالت کرده و گوید:

طوایف مختلفی که ساکن پارسند عبارتند از پاتیشخوارها و هخامنشیها و مجوسها(که قومی بسیار متعصب و پرهیزکار و حافظ اصول اخلاقی هستند) و کورتی ها و مردها. قسمتی از اینطایفه براهزنی روزگار می گذرانندو بقیه مشغول زراعت هستند.

در کتیبه های باستانی مثل الواح آشوری که بدست آمده نامی از مردها نیست لکن مورخان قدیم یونان بذکر این طایفه پرداخته اند.

نخستین بار در روایات گزنفون نام مردها را در ردیف ارامنه جزء سپاه ایران می بینیم استرابون همچنان که در ص ۱۶۲ گفتیم مردها و کورتیها را از عشایر چادرنشین آذربایجان شمرده است. بطلمیوس مردها را همسایه کورتی ها دانسته است و اینک در این روایت اراتستن هر دو طایفه را در فارس می یابیم نزدیکی این دو عشیره تابجائی است که بعضی از مورخان کرد را پسر مرد دانسته اند.

یکی از خاورشناسان نامدار آلمانی موسوم به مارکوارت لفظ مرد را بمعنی موجودموذی گرفته و باعتقاد او این لقبی است که دشمنان بطایفه کورتی داده اندس کرد و مرد یکی بیش نیست.

اردشیر بابکان در آغاز کار با خویشاوندان خود از طایفه بازرنگی و غیره مشغول زد و خورد شد و پیش از دست اندازی بکرمان و سایر ولایات مجاور در فارس عشایر فارسی را مطیع خویش کرد در شاهنامه اشاره باین مصافها شده است.

سپاهی   ز   استخر   بی مر  ببرد               بشد  ساخته  تا کند  جنک کرد

چو شاه  اردشیر  اندر  آمد به تنگ               پذیره شدش کرد بی مر بجنگ

یکی کار بد خوار و دشوار گشت                  ابا کرد  کشور همه یار گشت

یکی لشگری کرده  بد پارسی              فزونتر  ز  کردان یکی دو بسی

یکی روز تا شب   بر   آویختند               سپاه    جهاندار      بگریختند

اردشیر پس از فرار بار دیگر بکردان شبیخون برد:

چو شب نیم بگذشت و تاریک شد           جهاندار با کرد  نزدیک شد

همه دشت از ایشان پر از خفته دید         یکایک  دل لشگر  آشفته  دید

چو آمد   سپهبد ببالین       کـرد            عنان بارۀ   تیز   تک  را  سپرد

همه  بومهاشان  بتاراج داد                   سپه را همه بدره و  تاج داد

از این داستان بر می آید که کردان در پارس بسیار بوده اند بحدی که با پاداش جوان نیرومندی چون اردشیر مقاومت می کرده اند.

از جمله طوایف کرد ساکن پارس طایفه شبانکاره است و اکثر مورخان این نسبت را تایید کرده اند در فارسنامه ابن البلخی در فصل «احوال شبانکاره و کرد فارس» آمده است{ص ۱۴۶ طبع اروپا}:«بروزکار قدیم شبانکاره را در پارس ذکری نبودی کی ایشان قومی بوده اند کی پیشه ایشان شبانی و هیزم کنی و مزدوری بودی وبآخر روزگار دیلم در فتور.

چون فضلویه فرا خاست ایشانرا شوکتی پدید آمد و بروزگار زیادت می گشت تا همگان سپاهی و سلاح  ور و اقطاع خوار شدند از جمله ایشان اسمعلیان اصیل اند و نسب حال شبانکاره این است» در صفحه۱۸۶ گوید:

«ذکر کردان پارس بروزگار{قدیم} کردان پارس پنج رم بوده اند هریک رم صد هزار حومه بدین تفصیل:

«رم جیلویه- رم الذیوان- رم اللوالجان- رم الکاریان- رم البازنجان.

«و چندان شوکت کی لشگر فارس را بودی از این کردان بودی کی سخت بسیار بودند و با اسبان و سلاح و چهارپایان و در عهد اسلام همه در جنگها کشته شدند و در جهان آواره ماندند و هیچکس ازآن کردان نماند مگر یک مرد نام او علک بور و مسلمان شد و نژاد او هنوز مانده است و این دیگر کردان کی بپارس اند جماعتی بودند کی عضدالدوله ایشانرا از حدود اصفهان آورده بود و نسل ایشان بماند این است ماجرای احوالارس و پارسیان.»

در مجمع الانساب شبانکارۀئی مسطور است که:طایفه شبانکاره از اسباط اردشیرندو نام شبانکارگی بر ایشان افتادن بر دو وجه است…. دگر آنکه از این پیش ذکر رفت که ساسان چون از همای بگریخت و متواری شد و بطرف فارس آمد بکار حشم داری مشغول گشت».

بنابر این اسناد معلوم شد که کردان از زمان قدیم دوش به دوش هخامنشیان در فارس بوده اند و شبانکاره که یکی از شعب کرد است بساسان  انتساب داشته است و بنابر مسطورات فارسنامه یکی از عشایر شبانکاره رم البازنجان بوده که همان بازرنگی است و مسعودی در مروج الذهب آنجا که طوایف کرد را بر می شمارد(چنانکه در سابق ذکر کردیم) نام مادنجان را ذکر کرده است در التبنیه و الاشراف هم (که مذکور شد) هنگام شمردن عشایر کرد نخست عشیره بازنجان را نام می برد و در پایان سخن گوید«جز اینها که ذکر شد عشایر دیگر کرد هم در فارس و کرمان و….ساکنند».

ظهور اردشیر بابکان در زمانی بود که شهر استخر را یکی از روسای طایفه بازرنگیان موسوم به جوزهر (=جزهر =گوچهر) در دست داشت همچنین در گوپانان(ناحیه دارا بگرد) و در نقاط دیگر سلسله های کوچک از شاهان محلی وجود داشتند ساسان که مردی از دودمان نجباء و موبدمعبد ناهیذ(اناهیتا) در شهر استخر بود زنی از خاندان بازرنگی بنام رام بهشت گرفت از او پاپک بوجود آمد  و انتساب خود را بطایفه بازرنگیان مغتنم شمرده در پارس قوت گرفت و یکی از پسران خود اردشیر نام را در دارابگرد بمقام عالی نظامی ارگبذ رسانید

ادشیر بعد از سال ۲۱۲ چندین تن از ملوک پارس را مغلوب کرد و مقام آنان را صاحب شد مقارن این احوال پاپک برجزهر(گوچهرشاه)با زرنگی که خویشاوند او بود شورید و مکان او را که قلعۀسفید بود به تصرف آورد گوچهر را کشته خود براریکه سلطنت نشست

اما لفظ گوپانان که کریستن سن آورده و جزء محال دارا بگرد شمرده است در تاریخ طبری و در کتاب الخراج قدامهبن جعفر جوبانان ضبط شده است.

بنابر کتاب اخیر فاصله این مکان تا شهر شیراز ۲۴ فرسنک بوده است پس شکی نمی ماند که جوبانان چوپانان است و چون دارابگرد یکی از محال شبانکارگان است می توان گفت که طایفه ای بنام چوپانان که اسلاف شبانکارگان بوده اند در آن عصر ناحیه ای از دارابگر درا در تصرف داشته اند و اردشیر و نیاکانش با این طایفه سر و کار پیدا کرده اند.

مقصود از قلعه یا کاخ سفید همان قلعۀ بیضاست که قبل از اسلام نسا یا نسایک خوانده می شده و مسلمانان هنگام حمله باین قلعه آن را بیضا نام دادند.

استخری می نویسد:«اما اسمها بالفارسیه فهو نشانک ص ۱۲۶».

از این قرار بیضا و دارابگرد و نقاط اطراف آن در دست طوایف کرد بوده است در تاج العروس آمده است که الکرد{هالبیضاء} بفارس منها ابوالحسن علی بن الحسن بن عبدالله الکردی بن قاسم (واظن هذا تصحیفا” من کردین بن القاسم).

پس موافق مقدمات مذکور جد اردشیر یعنی ساسان از طایفه جوبانان(شبانکاره)و مادر پاپک دختر یکی از روسای طایفه کرد بازرنگی است و محل نشو و نمای این خاندان ناحیه کردنشین فارس است پس می توان اردشیر را کــــــــرد نامید.

مویداین قول نامه ایست که اردوان پنجم اشکانی آخرین پادشاه آن سلسله باردشیر نوشت. و توهین بسیار کرد از جمله در این نامه کهدر حضور عموم خوانده شده است اردوان عبارتی می نویسد که در طبری و ابن اثیر درج است:

«انک قد عدوت طورک و اجتلبت حتفک ایها الکردی المربّی فی خیام الاکراد من اذن لک فی التاج الذی لبسته»

(یعنی تو پای از گلیم خویش بیرون نهادی و مرک را بجانب خویش خواندی ای کردنژاد که در چادر کردان پرورده شدۀ ترا که رخصت داد که آن تاج را بر سر گذاری) از قضا همین نسبت را که در آغاز عهد بساسانیان داده اند در پایان دورۀ آنان هم می بینیم. و آن در باب خسروپرویز است که هنگام فرار از خدمت پدر قبل از رسیدن بآذربایجان چندی در میان طوایف اکراد شاه پرست بسر برد و بهرام چوبین وقتی که خسرو روبرو شد او را بدین عبارت مورد طعن قرار داده گفت:     «یابن… المربی فی خیام الاکراد»

سلاطین این سلسله بیادگار طایفه خود یکی از شهرهای مدائن را کردآباد نام نهادند یاقوت بنقل از حمزه می نویسد که در سیرالفرس آمده است که اردشیر چون به مکان مدائن رسید آن جا را پسندید و در آبادی آنجا کوشید بعد محلات هفتگانه مدائن را نام برده است که آخرین کردآفاذ( کردآباد) است. در مکان موصل در عهد ساسانیان شهری از بناهای اردشیر بود بنام بوذاردشیر که شاهنشاه ساسانی برای مسکن کردان ساخته بود.

در تاریخ بیهق زیر عنوان«در ذکر مضاف و منسوب بهر شهری»

این عبارت آمده است که ثابت می کند میهن اصلی کردان فارس بوده است.

«در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان ناحیت و ولایت منسوب گویند حکمای یونان و زرگران شهر حرّان و جولاهگان یمن و دبیران سواد بغداد و کاغذیان سمرقند و صباغان سیستان و عیاران طوس و کربزان مرو و ملیح صورتان بخارا و زیرکان و نقاشان چین و تیر اندازان ترک و دهاه بلخ و اصحاب ناموس غزنین و جادوان هند و ضعفای کرمان و اکراد فارس و ترکمانان حدود قونیه و انگوریه و طرف روم و صوفیان دینور….و ادبای بیهق.»

در تاریخ سیستان هم از کثرت کردان در فارس سخن رانده شده است و آن در قصه محمد بن واصل است که از جانب خلیفه عامل فارس بود آنگاه که یعقوب لیث صفاری روبفارس نهاد با او یار شد ولی باز سرکشی آغاز نهاد چند بار لشکریان خلیفه را شکست داد و اهواز را به قلمرو خود افزود چون کار او بالا گرفت یعقوب بدفع او همت گماشت:

«به بیضا فراهم رسیدند و حربی سخت بود میان ایشان … محمد بن واصل بهزیمت برفت و دم   بیزنجان    پشت خویش گرفت و یعقوب بر عقب او بشد تا او بکوه در شد…. واز آنجا بنسا شد و از آنجا بسیراف شد{ بندر سیراف در کنار خلیج فارس} یعقوب عمر بن  عبدالله را با سواری دو هزار بر او فرستاد … محمد بن واصل به کشتی ها اندر شد و به نشست و بدریا در شد و بکشتی ها در شراع وآلت نبود که که از کشتی هاء صیادان بود همه شب به دریا اندر کشتی همی گشت تا بامداد بلب سیراف بودند مهتری بود آنجا کردان را او را راشدی گفتندی بیرون شد و محمد بن واصل را بر آن جمله بگرفت … او را بر استری به بند پیش یعقوب آورد سر برهنه اندر محرم سنه ثلث و ستین و مائتی ».

راجع بلفظ بیزنجان که در صفحه قبل سطر ۱۰ ذکر شد در حشیه ص ۲۲۷ تاریخ سیستان آقای بهار می نویسند.

ظاهرا” رم(بیزنجان)باشد زیرا در تاریخ طبری سال ۲۶۱ بعد از وقعت شکسته شدن محمد بن واصل در حدود بیضای فارس که مطابق با این محل سیستان می باشد، چنین می نویسد: «وفیها اوقع اصحاب یعقوب بن اللیث باهل زم موسی بن مهران الکردی لما کان من ممالاتهم محمد بن واصل فقتلوهم و انهزم موسی بن مهران »

و در حاشیه همان صفحه متعلق به «زم موسی بن مهران » آنرا«زم البازنجان» نوشته و نیز زم یا رَم بازنجان در غالب کتب مسالک و ممالک ذکر شده در اصطخری و یاقوت آنرا رم بفتح راءِ مهمله ضبط کرده اند و ابن خرداد به بضم زاء معجمه و تشدید میم آورده گوید:زم الحسن بن جیلویه یسمی البازنجان من شیراز علی اربعه عشر فر سخا …. (چاپ لیدن ص ۴۷) کذا ابن الفقیه(ص۳۲۱-۳۲۳) و بگمان حقیر ابن خر دادبه صحیح است.

—————————————————-

منبع: کُـرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او / تألیف:رشید یاسمی / انتشارات امیرکبیر

‫۱۳۷ دیدگاه ها

 1. با سلام وقت بخیر کورد ها یکی از اقوام ایرانی تبارن در هر کجا باشد .
  در ضمن برخی از فارس یا ترک که ادعا دارند دقت کنن اول اینکه ترک که قرن چهارم اومد اصن تو تبت و مغولستان زندگی می کردن و کوچ نشین بودن دوم اینکه دلیلی بر پارس بودن ساسانیان نیست اونا داستانی ترتیب دادند که از دیدگاه مورخان کاملا رد است در نتیجه این دیدگاه غلط است ، همچنین کوروش که مادر ماد داشت هیچوقت خود را حاکم پارس نخواند همیشه پارس و ماد . داریوش و شاهان بعد خود را به این نام خواندند همچنین اقوام ماد یکی از قویترین قوم ها بودند به حدی که بدون اذن ، اجازه ورود به کاخ شاهی اقوام پارس را داشتند ، درباره واژه کورد که می گویند به معنی چوپان است ، بسیار خوب به نظر شما این زبان چه نامیده می شد ؟؟؟ این ایده بسیار نامطلوب است و به دلیل حمله ترک ها که باعث نابودی شهر های آذربایجان و کورد شد (بعد از اسلام) این نام گذاشته شد که طولی نکشید با بیرون راندن ترک ها پایان یافت. به نظر شما اگر کرد یعنی چوپان و شبانکاره یعنی چوپان ، در کتیبه نوشته شده است که اردشیر کورد شبانکاره بوده یعنی اردشیر چوپان چوپان بوده ؟؟؟؟ چوپان چوپان ؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. کورته‌یه‌ک له‌ سه‌ر وشه‌ی کورد
  وشه‌ی (کورد، کاردا، کارداک، کاردۆ و هیدیکه‌)، ڕیشه‌ی مێژوویی و کۆنی هه‌یه ‌و ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ بۆ چوار هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر؛ دێریک و به‌سه‌رهاتی نه‌ته‌وه‌ی کورد، مێژوویه‌کی سه‌رسووڕێنه‌ر و پڕ له‌کاره‌سات و هه‌وراز و نشێوه‌، که‌ئه‌م گه‌له‌ گه‌وره‌و ماندوویی نه‌ناسه‌ له‌ درێژه‌ی ڕۆژگاراندا له‌پشت سه‌ری ناوه‌و هێشتاش هه‌ر ماوه‌؛ بۆ وشه‌ی (کورد) ده‌بێ بگه‌ڕێینه‌وه‌ بۆ سه‌ره‌تای دێریک و ئه‌و به‌ڵگه‌و نووسراوانه‌ی که‌ بۆمان ماوه‌ته‌وه‌؛ به‌ر له‌کورد، له‌ چیاکانی زاگرۆس گه‌ل و نه‌ته‌وه‌ی دیکه ‌ژیاون، که‌ بریتین له‌: گۆتییه‌کان، لۆلۆیییه‌کان، کاسییه‌کان، میتانییه‌کان، خالدییه‌کان و ئیلامییه‌کان و هیدیکه‌ که سۆلان و زمان و فه‌رهه‌نگیان هاو ڕیشه‌بووه‌؛ ئه‌وه‌ی که‌لێکۆڵه‌ره‌وان و نووسه‌رانی کۆن و تازه ‌له‌سه‌ری ساقن، دیتنیان ئه‌وه‌یه‌که‌: به‌ر له‌هاتنی تیره‌ی کورد بۆ کوردستان، نه‌ته‌وه‌ێیکی دیکه‌، به‌ناوی کاردۆ یان کاردۆخ، شوێنه‌مێنگه‌یان ئه‌م نیشتمانه‌بووه‌و خاوه‌نی شارستانییه‌ت بوونه‌، که ‌له‌ گه‌ڵ هاوسێکانی ده‌وروبه‌ری خۆیان به‌ربه‌ره‌کانێیان کردووه‌و هه‌ندێکیان هێناوه‌ته‌ژێر ڕکێفی خۆیان و له‌نێو خۆیاندا تواندوویاننه‌ته‌وه‌و هه‌ر به‌و (ناو)ه‌وه‌، ماونه‌ته‌وه‌؛ بۆ یه‌که‌مجار وشه‌ی (کاردایاک)، وه‌کوو و‌ڵاتی کوردان، له‌ به‌رده‌نووسه‌کانی ئاسوورییه‌کاندا خوێندراوه‌ته‌وه‌و له‌زه‌ریای (وان)ه‌وه‌ به‌ره‌و خوار داکشاوه‌و له ‌بتلیس قه‌ڵای قاییم و بته‌ویان هه‌بووه‌و شوێنه‌واره‌که‌شی تا سه‌ده‌ی پێنج و شه‌شی زایینی هه‌ر ماوه‌ته‌وه‌و پاشان له‌ناو براوه‌.
  له‌۲۴۰۰ ی پێش زایینیش ناوی (کارداکا)، له‌به‌رده‌نووسی سۆمه‌رییه‌کانیشدا هاتووه‌و (قه‌راڵ لاگاش ئاداد نارای) له‌به‌رده‌نووسێکدا باسی کردووه‌و ڕه‌شیدی یاسه‌می به‌نموونه‌ی هێناوه‌ته‌وه‌؛ له‌به‌رده‌نووسێکی سه‌کۆییشدا که‌ هی سۆمه‌رییه‌کان بووه‌، ناوی (کارداکا) وه‌کوو نیشتمان هاتووه‌ نه‌ک تیره‌و هۆز؛ له‌سه‌رده‌می پاشایه‌تی (گیمیل سین)ی سێهه‌م ده‌سه‌ڵاتداری ئۆرارتۆرییه‌کان، سه‌ده‌ی ۲۲ ی به‌ر له‌زایین، ناوچه‌ی کوردستانی ئێستا، له‌لایه‌ن ئه‌و پاشایه‌وه‌، سپێردراوه‌ به‌ئه‌میرێکی به‌توانا، که‌ناوی (وه‌ردنانێر Vard Nanner ) بووه‌و جگه‌ له ‌ناوچه‌کانی (گه‌نهه‌ر و هه‌ماری) یان (گه‌ڤه‌ر و حه‌کاری)، که‌ هی ئه‌و ئه‌میره‌ خۆی بووه‌، ناوچه‌ی (ئه‌ربیل) و (ئیشار) و فه‌رمانڕه‌وایی تیره‌ی سۆبارتۆ و و‌ڵاتی (کورده)ی پێ سپاردووه‌؛ به‌پێی لیکۆڵینه‌وه‌ی (تووردان ژان)یش، کارداک هاوسێی سۆبارییه‌کان بوونه‌و ئارامییه‌کان ناویان ناون: (بێت قردو)، که‌واتای: (شوێنه‌مێنگه‌ی کوردان) ده‌دا و شاری (جزیر)ی ئێستاش جێگه‌یان بووه‌و به‌و شاره‌یان وتووه‌: (گازارتا کاردۆ) هه‌روه‌سا ئارامییه‌کان ته‌واوی ناوچه‌کانی نێوان (دیجله‌و فۆرات)یان به‌و‌ڵاتی (گواژارتا کاردۆ) ناو بردووه‌؛ ئه‌رمه‌نییه‌کانیش به‌کاردۆخیان ناو هێناون و له‌جوغرافیای کۆنی ئه‌رمه‌نستاندا به‌(و‌ڵاتی کورچیخ) ناودێریان کردوون.

  ئسترابوونی جوغرافیناسیش قه‌راخی دیجله‌ی به‌و‌ڵاتی کاردۆییه‌کان ناو هێناوه‌و باسی قه‌ڵا و شووره‌ی ئه‌م تیره‌یه‌ی کردوون که‌داگری (دیاربه‌کر و مووسڵ) بووه‌؛ واتای کوردیش له‌زمانی بابلی و ئاشووریدا (زۆردار و پاڵه‌وان) بووه‌؛ ئسترابوون له‌کتێبی ۱۵ له‌به‌ندی حه‌ڤده‌هه‌مدا ده‌ڵێ: کارداکییه‌کان لاوان و گه‌نجانی پارسییان فێری ئه‌وه‌ ده‌کرد که‌ له‌سه‌رما و گه‌رما و باراندا خۆڕاگر و هێور بن و له‌شه‌ویشدا فێری شه‌ونخوونییان ده‌کردن و ڕایانده‌هێنان که‌له‌میوه‌ی لێڕه‌واره‌کان بخۆن، بۆ نموونه‌: به‌ڕوو و شتی دیکه‌، هه‌ر له‌به‌ر ئه‌م هۆیه‌، به‌لاوانی دلێر و ئازای پارسییه‌کانیان ده‌گوت: کارداک؛ له‌کۆنیشدا شاعیرانی پارسی، به‌کورده‌کانیان گوتووه‌: گورد؛ (شه‌ره‌فخانی بدلیسی)یش له‌شه‌ره‌فنامه‌دا ده‌ڵێ: کورد واته‌: ئازا و دلێر و پاڵه‌وان، چونکه‌ رۆسه‌می زاڵ، و بارامی چێوین و گورگین میلاد و فه‌رهادی کۆکه‌ن، هه‌موویان کورد بوونه‌؛ دواتر وشه‌ی کاردۆک، کردۆک و کاردۆخ هاتۆته ‌نێو ناوگه‌ل و له‌ئاکامیشدا وشه‌ی کورد و کوردستان، ساڵی ۵۱۱ تا ۵۲۲ زایینی له‌زه‌مانی پاشاکانی (سه‌لجووقی) دا به‌شێوه‌یه‌کی ڕه‌سمیی و فه‌رمی بڵاو کراوه‌ته‌وه.
  (درود ادمین عزیز: برداشت خویش از کلمه ی کرد را از این‌ متن کردی برای دوستان بنویسید.)
  تشکر

 3. همین که میگی من چون لرم یا کورد یا ترک یا ایرانی هر قوم یا نژاد خاص،پس این افتخار است،یعنی مشکل در عزت نفس دوست عزیز.
  اصن فک کنید کامنت منم یک چرت و پرتیه مثل هزاران کامنت در اینترنت. و اگر میخواید به من فحش بدید که جمع کن و برو هیچی از حرفای من نمیدونی از قوم من و ظلم هایی که کشیدیم یا تاریخ ایران نمیدونی،نمیدونی حرف نزن و..
  بگید من حرفی ندارم.ولی فقط به این سوال که میپرسم خوب فکر کنید.
  اگر تو و کل قوم یا نژادت یا هر گروهی چه قومی چه نژادی چه مذهبی و… که خودت رو منصوب بهش میکنی و میگی مایه افتخار من است و ما مظلوم هستیم یا هرررر چیزی دیگری،همتونو رو ببرن به یک سیاره عین زمین که هیچ قوم دیگه ای نباشه،و کل اونجا رو با اون قوم یا هم کیشانت بگیرید،آیا باز هم اونجا قوم من قوم من یا فلان من فلان من و… میکنی و دست میندازی دور گردن همه خویشتنان و هم کیشان نژادی یا فکری و قومی و.. خودت با محبت و حس یکی بودن؟
  یا اینکه همه اینا رو فراموش میکنی چون تکراری شده و همه جای سیاره رو گرفتید و قوم دیگری نیست که در مقابلش من من کنی؟
  آیا بازم همین حرفا رو میزنی یا اینکه اونجا هم شروع میکنی زدن تو سر بقیه که ما فلان قاره رو زود تر گرفتیم پس با شما،کاملا از اساااااس فرق داریم و اینجایی هستیم و شما اونجایی!! ما اصل هستیم و شما فیک و بدبخت و هزار هزار هزار جور بازی و بحث دیگه راه میندازی که بگی من اصالتم بیشتره و شما نسخه جعلی هستید و ال و بل هستید و من پول دارم و شما بدبخت من زیبام شما زشت و بدبخت من شجاعم شما ترسو ما فلان و…
  تا باز به هر دلیلی خودتو جدا کنی و دلیل برای مجزا بودن و ارزشمند تر بودن پیدا کنی؟؟!؟!؟
  هر وقت از دیگران تاریخ بهتری داشتم،پس ارزش دارم
  هر وقت از دیگران شجاع تر بودم،پس ارزش مند هستم.
  هر وقت از بقیه اقوام،قوم من در کارنامه اش چیزی منحصر به فرد دیده شد،ارزشممد هستم،هر وقت نشد،بدبخت و حقیر و بی ارزش.
  هر وقت شهر من از شهر بغلی شجاع تر یا پیشرفته تر و.. بود،پس منم باید افتخار کنم وگرنه باید خجالت بکشم.
  هر وقت ایران مثل اروپا شد،با افتخار تو اروپا میگم ایرانی هستم وگرنه روم نمیشه اونجا بگم ایرانی ام.
  هر وقت قیافم از بقیه بهتر بود،پس حس خوب دارم وگرنه بدبختم.(خوشگل ترین هم باشه،بندازیش تو سیاره ای که همه خوشگل باشن،یا از حس پوچی دق میکنه یا از اینکه بقیه ازش خوشگل ترن)
  این یعنی هویتی ناقص و وابسته به بیرون خود ساختن توی ذهن که تا ابد ما رو عذاب خواهد داد و هرگز در چنین بازی به آرامش نخواهیم رسید.
  تو خوب هستی و نیازی به هیچ چیزی بیرون از خود نداری.
  جامعه ای مثل اروپا و آمریکا که قوم و طایفه و ایل بازی در آنها کمرنگ است و انقدر پیشرقت کرده اند و همتون بال بال میزنید اونجا زندگی کنید بی اصالت و احمق نیستند.
  یاد گرفتن عزت نفس داشته باشند هر فرد برای خودش از درون.
  و در کنارش به زبان ها و خرده فرهنگ ها هم بسیار احترام بگذارند و بهش بها بدند اون هم سر جاش.
  ولی در کامنت ها متاسفانه همه،همه چیز رو با هم قاتی کردند و تنها چیزی که نمیبینید احترام واقعی به انسان است و باید دل سوزوند برای پان و مان ها و کسانی که به هر دلیل با آنها حتی بحث میکنند.این ادم ها عزت نفسشان خورد و خمیر و از درون داغونند بهشون اهمیت نباید داد و از رفتارشون باید دل برایشان سوزاند نه اینکه کینه گرفت و بحث کرد و الا هیچ تفاوتی با اون فرد نخواهی داشت.

 4. ببینید اینکه هرکسی بخواهد هی بگوید در ۲۵۰۰تا ۱۵۰۰سال پیش چه قومی در این سرزمین حاکمیت داشته یا برتری داشته چه فایده آنوقت کسی دیگر می آید و زبان تفکر و حتی فرهنگ دیگری غالب میکند مثل ترکیه امروزی که حتی خطشان رو هم ازشان گرفتند و اگر بخواهند کتب قبل از آتاتورک ملعون را بخوانند باید کلاس زبان بروند چون حتی رو خوانی متونشان راهم نمیدانند قول میدم همین شماهایی که دارید سر کوردها بحث میکنید بجای اینکه فرزندانتان فارسیحرف زدن و عارسی خواندن رو خوب بلد بشوند کلاس زبان انگلیسی میبریدش پس ابنقدر تفرقه نیاندازید آبا خیلی مهم است که ۲۰۰۰سال پیش کی اینجا زندگی میکرد ولی حالا نمیدانیم که کی در خانه دیوار به دیوارمان زندگی میکحد و اگر اوهم بخواهد با ما ارتباط داشته باشد ما نمیخواهیم کمی تامل کنید و هی قوم تکه تکه شده کورد را به رخ دیگران نکشیم بجای کمک به آنها کرد ایران عراق ترکیه سوریه و حتی آلمان و….. چه اصراری هست آقا اصلا کوردها همه جا اما شما بگویید تکلیف اقوام مرکزی ایران چه مثل اصفهانیها، یزدیها، سمنانیها اراکیها وووو هی بگید کورد ،لور،ترک، سیستان بلوچ و غیره یک تفرقه اندازی بزرگ اقوامی که در مرزهای ایران فعلی زندگی میکنند اصلا این مطالب خیلی پایه و اساس ندارد واز متن اولیه فقط بوی خیانت و تفرقه ببن مسلمین دارد اصلا تاریخ شکوهمند و پرافتخار ۱۵۰۰ساله بعد از ایلام در نظر گرفته نشده فقط از قبل از اسلام متاسفم براتون که همتون دم از ملیت و غرور هم حرف میزنید

 5. درود
  در تاریخ از نوکرد به عنوان یک شهر بزرگ در استان بوذر اردشیر(لقب شاهنشاه اردشیر بابکان) نام برده اند که توسط اردشیر ساسانی در محل کنونی موصل عراق جهت اسکان کردان ساخته شده است در تاریخ جرجان از احمد بن بوکرد بن شهریل نام برده شده که‌در زیرنویس همین کتاب گفته شده بوکرد اصلش مال نوکرد بوده شهریل هم لقب یزدگرد سوم هست جالب اینجاست که ایل بوکردید عراق الان در همین محل یعنی موصل عراق ساکن هستن و اصل این ایل نیز هنوز در شمال استان فارس به نام بوکرد یا بوکر یا بوگرد یا بوگر وجود دارد که در قدیم الایام قشلاقشان ماهور میلاتی ممسنی بوده و یلاقشان شمال فارس در دژکرد بوده است

 6. امروزه لباس شبانان را در لری ممسنی هنوز هم کردک میگویند، هیچ بی احترامی به قوم بزرگوار کرد نیست این یک کلمه لری هست که به شبان کرد و به لباس شبانی کردک میگویند.

  اینکه معنای شبانی میدهد هیچ خرف بدی نیست و بنده با افتخار میگم که اجدادم همه شبان و شبانکاره بوده اند
  طایفه شبانکاره در فراشبند و کوهمره فارس
  و بوشهر هنوز هم لری صحبت میکنند.
  مادر پدربزرگ بنده از تیره مردها یا تیرمردان ممسنی بوده است که این طایفه بدلیل مسموم کردن فتحعلیشاه قاجار در سراب بهرام ممسنی به طور کامل به جهرم و کازرون تبعید شدند و امروزه در منطقه جویم تا قطب اباد زندگی مینمایند.
  گزنفون پزشک دربار داریوش در کتابش کوروش را از قوم مردها در فارس معرفی کرده است.
  اریوبرزن نیز فرمانده سپاهی بوده که سربازانش از قوم مردها و سغدی ها بوده است.
  نویسنده ای که همراه اسکندر بوده با بی احترامی تیره مردها را مردمی راهزن با موهای ژولیده معرفی نموده است.

 7. درود بر شما
  چند ایراد در متن شما
  ۱. قلعه سفید هنوز هم در ممسنی موجود است و به همین نام مشهور است و نیاز به مقایسه با بیضا که توسط برف سفید میشه نداره
  ۲. طایفه مردها یا تیرمردان (تیره مردها)در منطقه دشمن زیاری ممسنی وجود داره، رودخانه تیرمردان، قلعه تیرمردان، قنات ساروجی ۳ هزار ساله تیرمردان، ۶ شهر سوخته که همکی توسط تیمور لنگ به آتش کشیده شد تیرمردان قدیم شامل کامفیروز، بیضا، سپیدان، دشمن زیاری، جاوید و بکش امروزی میشده و آثار باستانی هخامنشیان در آنجا موجود هست.
  ۳. طایفه ممسنی با ممسنی های سیستان، ممسنی های بلوچستان، ممسنی های پاکستان و افغانستان همریشه بوده اند و از قدیم به همه آنها بازرنگها میگفته اند.
  ۴. کلمه کرد در متون قدیمی به معنای عشایر و شبان و گله دار بوده، مثل کردان کهگیلویه، کردان شبانکاره، کردان بختیاری و کردان شول
  لذا قاطی کردن همه این موارد اشتباهی بس تاریخی هست، همه اقوام ایران قابل احترام هستند.
  کردهای زنگنه، کرونی و چهل‌چشمه همه در زمان زندیه وارد استان فارس شدند.

  شبانکاره ها و شولستانی ها(ممسنی، کهگیلویه و بویراحمد و بختیاری) بودند
  هر دو عموزداه بوده اند این دو طایفه پارس بوده اند و زبانشان شبیه به لرهای جنوبی بوده است.
  ماد شامل نیمه غربی و شمالی زاگرس مثل لرستان، کردستان و آذربایجان بوده است.
  اجداد پدری پاپک از شبانکاره ها و مادری از بازرنگی های شولستان(یعنی قلعه سفید ممسنی) بوده است.
  این دو طایفه با اتحاد خودشون اتابکان لر(هزاراسپ) را پدید آوردند.

  شبانکاره ها از طرف اتابکان فارس مامور شدند که لرستان را تسخیر کنند و کردند ولی بعدها خود اعلام استقلال نمودند و اتابکان لر را تشکیل دادند لذا اینبار اتابکان فارس شولها را به جنگ شبانکاره ها فرستادند که شولها شکست خوردند و کل بویراحمد و ممسنی هم به تصرف شبانکاره ها درامد و هر کدام به اسامی امروزی نامکذاری گردید.
  شعر زیر در مورد جنگ زراسب شول(زراسوند) و جانو فرمانده سپاه شبانکاره هست که در این شعر ضمانت زراسب را میکند که شاه شبانکاره او را ببخشد.
  (کتاب صاحب شبانکاره ای)
  زراسب دلاور چو جانو بدید
  به نزدیک جانو فغان برکشید
  جهاندیده جانو بپیچید اسب
  بیامد بر شاه شولان زراسب
  بفرمود او را گشادند باز
  ببردش بر شاه گردن فراز
  ز سالار ایران مرو را بخواست
  که گر شه ببخشد مرو را رواست
  که مردی جوان است و نادیده سال
  دریغ آید از خاکم این کتف و بال
  دگر آنکه با ما نیاکان او
  بدند آشنایان با آب و روی
  بسی بوده با یکدگر همنشین
  چو بر خوان مهر و چه بر روی زین
  ببخشید خسرو به جانو زراسب
  به گفتار جانو سلح داد و اسب

  این دو طایفه عموزاده بودند و هزاران سال در فارس با نامهای انشان، پارس، شبانکاره و شولستان ساکن ایالت پارس بوده اند و هخامنشیان و ساسانیان را بوجود آوردند.

  کاخ لیدوما در فهلیان ممسنی محل زندگی اجداد کوروش کبیر یعنی چیش پیش بوده است و آرماگاه دی و دور که شبیه به مقبره داریوش است و مقبره چیش پیش یا کمبوجیه پدر کوروش میباشد در ممسنی موجود است.

  موارد فوق را سرچ و بررسی بفرمایید
  با احترام
  ارسلان رزمجویی دشمن زیاری
  پژوهشگر تاریخ لندن

 8. کوردستیزی و کوردهراسی و ایجاد تنفر از ملت کورد از دو جبهه پانفارس ها و پانترک ها، بسیار منظم و هماهنگ و آرام و سیستماتیک و در دراز مدت صورت گرفته تا به فرم امروز درآمده، فقط به این مقاله ساده و حجم عظیم کامنت ها و حمله های عجیب و غریب و توهین ها از سمت پانفارس ها و فارس شده ها تا پانترک ها دقت کنید. اینهمه کینه و نفرت انگیزی برای چیست؟ برای یک مقاله و یک فرضیه؟! فرض کنیم که ساسانی ها کورد تبار بودند و یا اردشیر به کوردها پناه میاره و در میان کوردها بزرگ میشه، کوردهای شبانکاره فارس بهش کمک میکنند اما بعد از به قدرت رسیدن به کوردهای ماد حمله میکنه!
  کوردستان خان پربرکتی است که همه از آن خورده و سپس کفران نعمت میکنند، نمک خورده و نمک دان میشکنند، از چاه کوردی آب برگرفته و داخل آن سنگ می اندازند. طبق کارنامه اردشیر بابکان، جناب اردشیر اول به چادر کُردها پناه برده تا از شر اشکانیان نجات پیدا کنه اما پس از به قدرت رسیدن یادش میره و به کُردان شاه مادی حمله میکند، همین سند نشان میدهد که برعکس ادعای تخیلی کوردستیزها، کوردها چوپان و رمه گردان فارس زبان نبوده اند، بلکه یک گروه قومی بودند که در درازای تاریخ نام و آوازه و فرهنگ خاص خود را داشته اند که احتمالا گوتی ها (کوتی ها) بیش از ۴ هزار سال پیش در شکل گیری اولیه آنها نقش داشته اند. گوتی ها ساکن در نواحی کوردنشین امروزی بوده اند، هنوز ثابت نشده که گوتی ها آریایی بوده اند و یا ایرانی های غیر آریایی اولیه اما از سامیان میان رودان کاملا متمایز بوده اند.
  اگر کورد به معنی ملت نبوده و به معنی رمه گردان و عشایر بوده چه جوریه که در همین کتاب کارنامه اردشیر بابکان، اردشیر به کردان شاه مادی حمله میکنه؟ چرا باید یک پادشاه به چوپان ها و عشایر و کوچ نشینان سرزمینش حمله کنه؟ مگر اینکه اون پادشاه هار شده باشه، و یا دراکولاهای باستانی گازش گرفته باشند!
  چرا اسم این فرد کُردان شاه ماد بوده؟ مگر طبق فرمایش پانفارس ها کوردها چوپانان و رمه گردانان فارس ایرانی نبوده اند؟
  سه کلمه در کنار هم که امروز هضم آن برای فارس ها مشکل است، کُرد و سپس شاه و ماد، برای همین ترس و لرز فارس ها ، از اینکه تاریخ تحریف شده ایران آشکار شود، را درک میکنم، اما حق ندارند با پول و لابی گری سیاهی مشتی به ظاهر دانشمند مثل مکنزی و آساطوریان را برای گفتن مشتی دروغ و یاوه درباره چوپان بودن کوردها قبول نداریم.
  اینان اول از طریق دانشمندان قلابی خود سعی کردند بگویند کُردها اصلا ماد نیستند، سپس سعی کردند بگویند کُردها اصلا ایرانی نیستند اما دیدیند اوضاع بدتر می شود، چون ممکنه بگویند پس اگر ایرانی نیستیم خداحافظ، بنابراین گفتند که کُردها ماد نبوده اند اما چوپان ها و عشایر فارس زبان پراکنده در همه جای ایران هستند، تا هم بگویند که کُردها ماد نیستند و هم بگویند که هیچ ننقشی در سلسله ها و تاریخ ایران ندارند! چه وقاحتی!
  اگر کورد به معنی ملت نبوده و ارتباطی هم به ماد نداشته اند چرا باید این چوپان ها و عشایر سرزمین ماد برای خود یک شاه داشته باشند که به رقیب اردشیر تبدیل شده باشه؟
  اتفاقا کارنامه اردشیر بابکان مهمترین کتاب در زمینه اثبات حقانیت ما و ادعای ما است، واقعیت این بوده که یا مستقیم خود ساسانیان کورد بوده اند و یا کوردهای شبانکاره فارس در به قدرت رساندن اردشیر و تثبیت ساسانیان نقش مهمی داشته اند و متاسفانه همین ها بعدتر به کوردهای ماد حمله میکنند.
  ابتدا خدمت حضرات فارس (یا شاید بهتر است بگویم پانفارس) عرض کنم که ایرادات بسیار بزرگی بر شما وارد است و خود کارنامه سیاهی دارید، با انکار هویت ملت های ایرانی و سرکوب و آسیمیله کردن آنها به جایی نمی رسید و باعث ویرانی و نابودی ایران و ملت های ایرانی و خود را هم فراهم میکنید، ما با ملت های ایرانی سروکار داریم و با زبان های ایرانی و نه فقط ملت ایران و زبان فارسی، یا زبان فارسی و فقط فارس و پارس و …
  زبان فارسی و اینکه تنها زبان ایرانی است که در ۳ دوره پارسی باستان و میانه و جدید تقسیم میشود کاملا جعلی و ساختگی است، اینکار برای انکار هویت بقیه ایرانی ها و به یغما بردن فرهنگ عنی ایرانی است و بس.
  نخست پارسی باستان که کلا زبانی مرده است( هر چند همین امروز هم کوردی اردلانی بیشتر به آن شبیه است تا فارسی نو شما).
  پارسی میانه یا پارسیگ خود برگرفته از پارتی است و پارتی زبان اشکانیان داهه در شرق و جنوب شرق دریای خزر بوده و هیچگونه ارتباطی با پارسی باستان ندارد مگر با جعل و تحریف که شما فارس ها به اندازه کافی برای آن سرمایه و زمان کافی داشته اید تا برای خود تاریخ سازی کنید.
  فارسی نو یا در اصل زبان دری هم که زبان مظلوم های افغانستان و تاجیک است و نه شما، تا جایی که صدای مردم افغانستان و تاجیک هم بارها درآمده که این زبان دری است و فارس ها برای غارت فرهنگ غنی سمرقند و بلخ و بخارا آن را به نام خود زده اند. و البته میدانیم که به رغم سال ها تلاش فارسی امروز شما با دری هنوز متفاوت هست، تازه شما افغانی ها رو هم مسخره میکنید که به اندازه شما باکلاس نیستند!
  شما ۳ زبان با ۳ خواستگاه متفاوت(۱-پارس ۲-داهه ۳-خوارزم و بلخ) را به نام خود زده اید تا ثابت کنید زبان ساختگی و امروزی شما اصیل ترین و بی نقص ترین زبان ایرانی است و بقیه زبان ها همه لهجه هایی از آن هستند و بعد به فارسی سازی و آسیمیله کردن ملت های بزرگ ایرانی نظیر تات و تالش و گیلک و مازندران و زبان های مرکزی ایران و زبان های لری و لکی و … پرداختید و موفق هم شدید. امروز همه ملت های ایرانی خود را فارس میدانند و زبان خود را فارسی میدانند و اگر هم خود را فارس ندانند به زبان مادریشان دیگر حرف نمیزنند. زبان های ایران مرکزی نابود شد، تاتی نابود شد، آذری باستان نابود شد، از طالشی جزایری مانده، گیل و مازندران فارسی حرف میزنند، لرها فارسی حرف میزنند، لک ها را از کوردها جدا کردید تا آنها اول لری حرف بزنند و مثل لرها کم کم فارس شوند.
  تمام کاری که فارس ها کرده اند در تمام تاریخ فارسی سازی بوده و بس، بدین طریق که فرهنگ مردمی (زبان، لباس، اداب و رسوم و …) را اقتباس میکنید و سپس بر آن مردم غالب شده و کلا آنها را منقرض یا آسیمیله میکنند. به مادها حمله کرده ، به قول هرودت حتی لباس خود را کنار گذاشته و لباس مادها را پوشیدند، سپس کلا تمام نشانه های ماد را پاک کردند، در دوره ساسانیان به اشکانیان حمله کرده و سپس تا جایی که میتوانستند تمام نشانه های آنها را پاک کردند، زبان پهلوی ساسانی (که فارس ها امروز به آن پارسیگ میگویند) برگرفته از پهلوی اشکانی است ، سپس بعد از اسلام فرهنگ بلخ و خارزم و زبان دری را گرفته و با چسپاندن فارسی به دری شروع به مصادره آن به نفع خود کردند. بعد با عباراتی نظیر لهجه افغانی و افغانی و … شروع کردند به مسخره کردن و تحقیر و توهین به مردم افغانستان و تاجیک، بارها در زندگی تحقیر و توهین فارس های ایرانی را به مردم افغانستان شاهد بوده ام.
  این تاریخ ننگین و پر از جنایت فارس ها علیه ایرانیان است. ایران فقط فارس نیست، فارس با مصادره و غارت تمام مردم ایران برای خود اعتبار دروغین کسب کرده اند، و بقیه زبان ها و فرهنگ های ایرانی را نابود کرده اند. حالا در این صفحه لرها و بختیاری هایی را میبینیم که ساده لوحانه به مردم کورد حمله کردند، اگر میدانستید که آسیمیلاسیون فارس ها با شما چه کرده به جای حمله به ما، فقط گریه میکردید. البته تکلیف پان خوک ها (پانترک ها) معلومه، اونها با همه ما بیگانه اند، اگر چه امتیازات زیادی از فارس ها گرفته اند اما دنبال نابودی همه ایرانیان ، حتی خود فارس ها، هستند.

  این وسط فقط خار چشم شما کوردها و بلوچ ها هستند که هنوز فارس نشده اند و بر هویت خود مانده اند. به جای تلاش برای اجرای نقشه های شوم و شیطانی و زدودن آنها به آنها احترام بگزارید و برای بازسازی ایران بزرگ اقدام کنید، ایرانی که برای همه ایرانی ها باشد و نه ایران آسیمیله شده و فارس شده، ایران بزرگ هم فقط جغرافیای کنونی و مرزهای آن نیست.

 9. آنچه که مسلم هست آریایی ها زمان ورود به ایران دارای تیره های مختلفی بودند مادها پارس ها پارت ها حتی سکاها که بعدها مادها همون کردها و ترک زبان های ایران و پارس ها همان لرها و پارت ها هم که در مناطق شرقی ساکن شدند . فلات ایران در زمان ورود آریایی ها دارای تمدن های محلی مختلف و نسبتا بزرگی بوده مثل عیلامی ها کاشی ها کاسپی ها ….همه اقوام آریایی و ساکنان بومی فلات ایران باهم تمدنی بزرگ و ایرانی قدرتمند و به وجود آوردند آنچه که همه ما بهش افتخار می کنیم. آثار تاریخی و فرهنگی ما در بزرگترین و معتربرترین موزه های جهان وجود داره و برای همه ما غرور آفرینه. من که به همتون افتخار می کنم.

 10. اون طوری که از تاریخ استنباط میشه کردها از تیره مادها هستند . بسیار اصیل و شجاع و لرها نیز از پارس ها . آنچه که مسلم هست آریایی ها زمان ورود به ایران دارای تیره های مختلفی بودند و فلات ایران هم دارای تمدن های تقریبا بزرگ و پراکنده ای بودند مثل عیلامی ها کاشی ها کاسپی ها و …. و همه ما، ساکنان قدیمی فلات ایران و آریایی ها که به دنبال یکجا نشینی وارد فلات ایران شدند و خط را از عیلامی ها یاد گرفتند و با اقوام بومی آمیخته شدند آرام آرام تمدنی بزرگ و شگرف و به وجود آوردند ما همگی با هم ایران بزرگ و متمدن و به وجود آوردیم . من که به همتون افتخار می کنم .

 11. تو استان فارس،کرد کرونی،کرد شول،کرد عبدویی هست
  راستیتش کرمان رو زیاد تحقیق نکردیم فقط از اینا خبر دارم و میدونم

 12. @هادی محمودی
  تویی که میگی کوردها کولی هستن چرا زبونشون به اوستایی نزدیکه!؟
  مثال میزنم:
  اوستایی:آثِر،آتِر
  کردی:آتِر،ئاتِر
  *********
  اوستایی:ژه نه
  کردی:ژن
  ********
  اوستایی:گیان
  کردی:گیان

  کاکو(شیرازی)به دلیل لهجه هست مثل:
  (والویی):(والایی)

  خجالت بکش
  من ترک قشقاییم و از نظر من کرد ها با اصالت ترین شریف ترین هم وطنان من هستند❤هر بژی کورد❤
  راستی همین(جاف)ها تو ایلام هم هستن و تاریخ ایلام رو کورد گرفته
  برو در رابطه با ارتباط کردی،هورامی و اوستایی تحقیق کن بعد بیا……..
  در رابطه با (سوران) نام یکی از سرداران ایرانی بسیار باستانی(سورِنا)بوده
  تو اگه ادعا داری ایرانی هستی برای هموطنانت،اقوامت،با اصالت ها….. احترام قائل باش اونهم ملت شریفی همچون (کُرد)ها
  من چوخ کورد لَری سئویرم
  هِر کِس دُیر سیز کولیاینز
  اُزُم بیلیرُم و اُ

 13. لطفاً در خصوص نسبت دادن انتساب حکومتها به خود پایان دهید
  با توجه به اینکه یک عشایر تحصیل کرده در مقطع دکتری هستم و آشنایی با زبان لری دارم و تحقیقات در خصوص گستردگی زبان لری انجام دادم حتی آنهایی که خود را فارس می نامند باز لرن فقط شهر نشینی باعث تغییر زبان اونها نست به اصل زبان لری شده است
  و از اونجایی که اساس و پایه شکل گیری حکومت هخامنشیان خوزستان بوده هم اکنون اطراف خوزستان از شمال جنون غرب شرق همه لر هستن و حتی یک مورخ یونانی در این خصوص گفته است وارد منطقه شدم که اسم آن خوز بود و مردم آن جز به گویش لری سخن نگفتن
  و از طرف دیگر فارس مناطق ییلاقی هخامنشیان بود و حتی اگر از نزدیک به تخت جمشید نگاه کنید دقیقا مشخص است که ساخت تخت جمشید در سال های پایانی حکومت هخامنشیان بوده و معماری اش خیلی به روز تر است لذا در لر بودن هخامنشیان هیچ شکی نیست

  ولی در خصوص ساسانیان اینو بگم که بعد از گذشت هزار پانصد سال بازهم می تونم با همون زبان ساسانیان صحبت کنم و یک عشایر لر هنوز بیش از هشتاد درصد زبانش مثل زبان ساسانیان است و این هم اثبات می کنه
  که ساسانیان لر بوده اند

 14. انسان ها طی زمان تغیر نام میکنند در باستان ایرانی نبوده چون سیستم فدرالی بوده و ایالت ها باج ده و در امور داخلی اختیار داشته اند سه هزار سال پیش سرزمین را ماد های غرب که کردستان است ااز اشور گرفتند تا دوصد سال نتوانستند حکومت درست داشته باشند ان دوران فارس های امروز عمه در شمال و جنوب رود امو بوده اند بنام های باختر و خوارزم که در خوارزم هری ها تاجیک ها تازی ها ایسگیت و سکاها بوده اند اما مردمان که ساکن سرزمین ماد ها بوده اند در غرب خود ماد های کرد در مرکز ماد های لر در اذربایجان پارت های بلوچ در شرق اقوام خراسانی بوده اند که هیچ یکی از اقوام بجز خولرزم و باختری ها دیگران فارس نبوده اند کورش اول وپسرش مردمان هکامنشی شرق سرزمین بودند بعد ازانها همه کرد بوده اما زیر نام جعلی هخامنشی. اشکانیان پارت بعد از اشک بیست و دوهم بنام بالاچی بلوچی بلوچ معروف شدند که نام شاهنشاه شان بالاچ بود. دوهزار و دوصد سال پیش وقتی جین هون ها را از غرب دیوار اخراج کرد هون سفید ترک روم را فتح کرد هون زرد ازبک ترکمن خوارزم فارس ها را گرفت و فارس ها وارد شرق خراسان شدند و دوران ساسانیان لر ارتش را بدست گرفتند چون ترک ها در شمال بلوچ های اشکانی را تا غرب هند بیرون کردند که امروز بلوچستان باشد وقتی ساسانیان نابود شدند فارس ها که از ساسانیان حمایت نکرده بودند بخاطر این کار مورد لطف عرب قرار گرفتند و عرب ایران را به بخشید که تا امروز سرزمین خدا داد را به تنهایی و حکومت مطلقه کامل در دست دارند تنها ترک ها را در بخش اقتصاد ازادی داده اند چون ترکها پول را دوست دارند اما نه زبانی دارند و نه در سیاست ایران سهیم اند. بلوچ های اشکانی با کر های ماد و برهویی های کاسپی که کلا محروم اند

 15. من نمی فهمم با چجور ادعایی میتونند تاریخ چند هزار ساله مملک بزنن به اسم جد آبادشون..مرز هایی که امروزه که اسمش ایران هست به تعداد هر اقوام تاریخ دینی باقی مانده که اقوامی زیادی زندگی میکنن..چیزی به نام تبار ایرانی نداریم کلمه ایران ۲۷۰۰ وجود داره ولی هیچ نام مستعی برای این مملکت نبود ۴۰۰۰ سال تاریخمان با پرشین شناخت میشه ولی در اون دوران تمام کتبیه ها با نام حکومت و تبار می‌نوشتند..ادعای شما کرد ها مبنی بر این است که میگید یک تاریخ ۲۹۰۰ و زبان تبار ژنتیکی دارید که اصالتش تا الان حفظ شده ولی اصالت زمانی حقیقت پیدا میکنه قطعات پازل کنار هم بیان..اولن منابع که جمع کردین سر جمع ۳ تا ۲ تا هستند اصلا قابل پذیرش نیست که حتی تاریخ دان ها اصلا در باره این مثل نه فکر نه حتی نظر نمی‌دهند شخصا بهانه های بنی اسرائیل است..حکومت ساسانی یعنی انقدر پس بود کرد بود تبارشناسی ارمغان نکردن یا حتی در اون زمان کسایی که اوج ثبت تاریخ نگری بود درباره تبار شون هیچ حرف نزدن و فقط درباره این از نوادگان پارسا ها بودن گفتند؟؟ حتی خیلی ها باور دارن که از نسل مرد اشکانیان بودن و تبارشناسی سکائی بود که از بعد از مهاجرت اقوامی آشنا به طرف هندوستان به طرف شهر Hatra راهی شدند که از نظر من کاملا قابل بحث ولی با مدارکی بیشتر شما نه به داره هیچی نشده اومدین میگین ساسانی ها کرد بودن در تاریخ ۸۰۰ سال قبل تر ساسانی ها آتروبادگان زبانشون بین اهالی رسمی بود همچون قومیت هایی پارسی و ایلامی قبل به قدرت رسیدن مادها یل حتی ورود سامانیان و صفاریان که زبان فارسی رسمی شد و بعد آنها مهاجرت بزرگ ترکان سلجوقی که در تمام موارد کار هایی که کردن معلوم شدند مثل گسترش زبان ترکی در آذربایجان معماری اصیل و راهی ایل های اوغوز یا حکومت هایی مثل تیموریان در گسترش زبان فارسی در کشور های تاجیکستان زیادی تلاش کردن…تاریخ ساسانیان تاریخ آنچنان قدیمی نسبت به اشکانیان و هخامنشی نیست که نتوان بازنشر کرد..خواهشان کم سعی کنید برای خودتون تاریخ درست ‌کنید جمهوری اسلامی به اندازه کافی پشتشون وایساده دیگه چی میخواین تو هشت سال دفاع مقدس ترک فارس لر بیشتر از خودتون خون دادن مخصوصا شیرازی ها و تبریز ارومیه ای ها که هنوز کرد دمکرات سولدوز به خون کشیدن ولی باز ترک ها برایشان جنگیدند.. نکن انتظار دارین مملکت تاریخ بدن به شما

 16. یعنی ادم یه اراجیفی میشنوه که مرغ پخته هم بال درمیاره، ساسانیان هم شدن کورد!!!!!! حداقل واسه تحریف تاریخ یه حکومت دیگرو انتخاب کنید نه ساسانیانی که پارسی بودنشون یچیزه مشخص و ثابت شدست، اینکه کوردها هیچوقت هیچ حکومت و استقلالی نداشتن دلیل نمیشه جفت پا برید وسط تاریخ، تاجایی که پایتخت ساسانیان روهم گفتید کرمانشاه بوده!!!!! ساسانیانه زاده ی شهره استخر در پارس و خاندان بابکان که نسل در نسل شاه پارس بودن شدن کورددد!!!! ساسانیانی که توو تموم کتیبه هاشون مثله نقش رستم و کعبه زرتشت و نقش رجب و طاق بستان و کوه رحمت و پیروزشاپور و دارابگرد و… خودشونو پارسی معرفی کردن ، وقتی خوده اردشیر در کارنامه ی بابکان و شاپور اول در شاپورگان و خسروانوشیروان در خسروکوتای و خداینامه خودشونو پارسی معرفی کردن ،وقتی که توو بقیه منابع پهلویه مربوط به ساسانیان مثله گزیده های زادسپرم و آیین شاهزادگان و مجموعه آثار دینکر و نخورگان و… ساسانیان پارسی معرفی شدن، وقتی توو تموم منابع دیگه چه باستانی و چه معاصر مثله مجمع التواریخ ابن خلدون و پارس نامه ی ابن بلخی و شاهان پارسیه امیلیانوس مارسینیوس و تاریخ تمدن ویل دورانت و تاریخ هرودن و نوشته های استرابون و والتر هیس و سیسیدو تاریخ مسعودی و بیهقی و…. یا تلمود یهودی و خسروان بزرگه ارمنی…. ساسانیان از تباره پارسی و جانشینای شاهان باستانی پارس معرفی شدن. چجوری از کورد بودنشون حرفی میزنید!!!!! لامصبا شما تاریخ طبری روهم تحریف کردید، اخه کجای طبری اسمی از کورد اومده، یک جای تاریخ یا یه منبع تاریخی چه باستانی و چه معاصر یه کتیبه یه سنگنگاره یه لوح رو اسم ببرید که مربوط به ساسانیان باشه و تووش کلمه کورد وجود داشته باشه. اینکه یروز ساسانیان رو کورد حساب کنید یا یروز صفویه و افشاره تورک زبان رو کورد حساب کنید، صاحب حکومت شاهنشاهی نمیشید فقط بیش از گذشته خودتونو سوژه میکنید چون تاریخ یچیزه مکتوب و مشخص و ثابت شدست قرار نیست که همه اقوام دارای امپراتوری و حکومت باشن که، و در اخر با این خزعبلات و اراجیف نه شما تاریخدار میشید و نه چیزی از پارسها کم میشه، پارسهایی که فقط اسمشون نزدیک به سه هزار سال روی این خاک بوده و همین الانش دنیا این خاک و به اسم پرشیا یعنی سرزمین پارسها میشناسه و بیشترین تعداد حکومت در تاریخ ایران و داشتن ( هخامنشیان و ساسانیان و سامانیان و صفاریان و ال بویه و باوندیان و مظفریان و زندیه و….. حالا به حکومتای پارسیه خارج از ایرانشهر کاری نداریم).
  ایشالااااا تا هزار سال آینده شماهم دارای حکومت و سلطنت میشید…

 17. ببین راستش قابل شک این موضوع ساسانی از خوزستان امروزی شروع به شورش میکنن و حکومت از اشکانیان میگیرن…بگیم اهل خوزستان نبودن و کوچ میکردن ولی بعید بدونم اون زمان کسی که زندگی کوچنشینی داشت این همه نیرو و صلاح بتونن حمل کنن بر این حال شورش علیه حکومت فعلی هم هزینه و هم سختی های خودشو داره پس احتمال این که کوچ نشین باشن هم فقط ۲۰ درصد باقی میمونه..از طرف دیگه این کتاب هایی نام بردین که چه بدونم از کلمات کردی استفاده میشه دلیل موجهی نیس کلمه کردی با زبان های فارسی عربی هندی و خیلی کم ترکی شباهت زیادی دارن بگیم اون زمان کلمه هایی هستند که کرد ها می‌فهمن ولی به نظرتون احتمال نداره از زبان های دیگه ای مثل عربی یا زرتشی نوشته باشن؟؟ همین جور که نمیشه گفت کردی شدن گفتن و اگه کرد بودن به نظر تومار هایی که نوشتن کامل با زبان کردی مینوشتن که این جور چیزی کلا نیس فقط درحد چند کلمه احتمالا زبان های یا لحجه دیگه باشه زیاده پادشاه های ترک تبار مثل نادرشاه پیام ها نامه که به عثمانی شاه عباس نوشته خودشو ترکمن نامیده و ترکی نوشته حتی وقایع از اون دوران مونده که حکومت هایی مثل هخامنشی از چه زبانی استفاده کرده. برای نامه نگاری نادرشاه علامت ایل داره که تمام ترک ها دارن فکر شبیه درخت ابدی بود..حکومت های عثمانی هم داشتن وحتی مغول ها بای سرچ پیدا میشه..بعضی گفتن لباسشون شبیه همه اول بعید بدون کسی که می‌رفته جنگ با شلوار کردی پاش بره و تاریخ نگر ها اکثرا لباس مشابه اشکانیان کردن..به نظرم یا پارسی بودن ویا مردم عادی بودن دست به شورش زدن

 18. وای باور نمیشه ی نفر به اسم علی اومده نوشته کلا ایران مال کرده باشششششششXd اومده نوشته پارت ها دامداران کوردی Xd وای خدا عزیزان من سر جمع ۷ درصد کشور تشکیل میدین بعد اومدین بلغور میکنین؟ آقا ساسانی ها گفتن اهیانن حکومت کردنشینه به خدا اونا چیز هایی که نوشتین میدین یا خودکشی میکردن یا میرفتن پیش ژرمن ها xd بابا جان کرد عراق یا کرد سوریه این وسط فکر کنم انقدر شعر نمی‌گفتند فکر کنم..خدای ترک ها وقتی حکومت زدن گفتن ما ترک نشینیم..اینا انقدر شعر نگفتن با مدرک تاریخشون شناختیم…مسخرس کرد مزرعه دار کرد کابویی کرد هخامنشی کرد تاریخ دان کرد پشتک انداز …کرد دامدار کرد اهیانن بگیم شمادرست کل ایران کردن خب ولی اون زمان کسی که زبانش مذهب و شلوار کردیش ول کرد چه بدونم فارس ترک عرب منشوری شد؟؟ یا کلا این جور چیزی نیست یا هم ببخشید دوس نداشتن کرد باشن و به قول شما از اون همه کرد فقط ۷ درصد مونده؟؟ صفویه ها زبان آذری آوردن ایران تو امروزه ۲۱ تا ۱۷ درصد تشکیل میده خدای ترکمن ها ۳ درصدن آمار مال سال ۱۳۹۸ بگیم تو این ۲ سال بشین ۸درصد یکم منطقی باشید الکی تاریخ نگین

 19. وای چقدر خوشم میاد هر چه کرد لر هس میان میریزن xd اینجا آقا جان اهیانن ساسانیان و ماد ها به صورت رسمی اعلام ‌کردن که حکومتشون کرد تبار بوده؟ بابا خدای هخامنشی قبل اینا گفت این حکومت پارس ها تشکیل دادن ماد چرا اسم خودشو میزاره ماد چرا نمیزار کرد یا لر یا لک یا ترک اینها زمانی که اومدن از مناطق هایی که مردم آریایی قبل اومدنشون کمک گرفتن اگه بگیم ماد ها از ۱۰۰ درصد نژادشون بگیم کرد ۴۰ درصد تشکیل میده چون مناطقی زیادی بودن به این ها می‌پیوندند قطعا ۵۰ درصد یا فارس بود یا ترک امروزی یا افغانی یا منشوری بوده زمان ساسانی
  هم صدرصد تعداد فارس بیشتر از کرد یا لر بود بدون تدریج چون حکومت پارت خودشو فارس گذاشت هخامنشی اسم خودشو فارس گذاشت ولی ساسانی هیچ نگفت من کردم حکومت کرد تباره..پس الکی تعصب بی جا از خودتون نشون ندین برا خودتون میگیم من خود اهل تهرانم آقا مردم بیزارن ازتون شرمنده…خدای ترک ۸۰۰ سال حکومت کردن اومدن گفتن حکومت ما ترک تباره
  ماد معلوم نیس اصلا کی بودن هخامنشی فارس بود اشکانی فارس بود ساسانی شاید به قول خودتون کرد ها تشکیل دادن ولی چرا اسم نبردن قطعا ۶۰ درصد فارس بودن سلجوقی ترک صفوی ترک افشار ترک قاجار ترک پهلوی فارس جمهوری اسلامی هم فارسه..آقا نمیگیم زر نزنین میگم هرچی میشه به اسم خودتون نزنین تو مملکت ۳ قوم هستین که جادارین اگه بنیان گذار آذری ایرانی سلجوقیان بودن یا فارس هخامنشی بود قطعا کرد هم اعلام می‌کرد ی حکومت کرد تبار دارن

 20. قلعه سفید بازرنگ، دژاسپید ممسنی هست، اصلا بیضا رو اعراب بخاطر سفیدی خاکش بش گفتن، فارس نامه ناصری رو نگاهی بیندازید لطفا، بعد بازرنگ رو تو کتب استخری، ابن حوقل و… حوالی یاسوج امروزی دونستن بهتر نیست به اون کتابها نگاهی بیندازید بعد مطلب بنویسید

 21. در دوران باستان کاردو گوتی کاسی….. از اجداد کوردها هستند
  در زمان شکل گیری حکومت قبل اسلام مادها ساسانیان کورد هستند بعد از اسلام حکومت های محلی روادی شدادی ال حسونیه……. و حکومت های بزرگ ایوبیان امیران کلهر زندیه قطعا کورد هستند بر روی کورد بودن صفویه و افشاریه بحث هست در دوره معاصر جمهوری خود مختار کوردستان سور جمهوری آرارات جمهوری مهاباد و دهه های اخیر اقلیم کوردستان و روژاوا رو داریم تمام این ها بر بستر جغرافیا کوردستان شکل گرفته پاینده و سربلند ملت قهرمان پرور کورد☀️☀️☀️☀️
  کوردستان سەربەرز نێشتمان سەربەخو ئالا کوردستان پیرۆز بو وە هیوا کۆماری کوردستان?

 22. من کاری ندارم که ساسانیان لُر بودن یا کرد بودن یا پارس بودن
  من فقط دو چیزو میفهمم اول اینکه که بین این دعواهای ما چند تا پانترک سایبری از آنکارا دارن میان بین ما دعوا را میندازند دوم اینکه همین طور که ما صحبت میکنیم کرد های ترکیه دارن ترکیزه میشن و لر های عراق هم دارند عربیزه میشوند و صد البته باختری های هرات هم دارند توسط سیل جمعیت زرد پوستان ازبک کمرنگ میشوند ، بلخ باستانی هم که از دست رفت، و سمرقند و بخارا هم دارند ترکیزه میشوند(سرنوشتشان مانند اشک آباد و مرو نشود صلوات)
  البته به ترک های ایران بر‌نخورد چون این ها اجدادشان از همان زمان صفویه راهشان را انتخاب کردند و از ایران در برابر ترک های غربی(عثمانی ها) و ترک های شرقی(ترکمن های سُنی و ازبک ها) دفاع کردند و برای ایران شمشیر زدند.

 23. به نام خدا
  سلام دوستان.من فقط می خواهم جواب یک سری افراد را بدهم و کامنتم شاید ربط زیادی به متن نداشته باشد
  اول از همه خیلی از افراد می گویند کردها کلا دم از جدایی طلبی می زنند.اولا دوست عزیز آن در شبکه اجتماعی است که اینقدر تحت تأثیر قرار گرفته اید یا پانترکید.در هر صورت همه اینگونه نیستند اگر بودند دیگر نیستند.چون من خودم در اسلام آباد غرب در کرمانشاه زندگی می کنم و هر کس شامل دوستان خانواده فامیل ,رفیق ,فروشنده ماشین فروشنده کتاب و… همگی ایران پرستند.پاوه که زمانی می خواست جدا شود جالب است بدانی وقتی رزازی وارد ایران شد و مردم پاوه رو دید کولشو برداشت و گفت کردان ایران جدایی طلب نیستند.
  دومی به کسی هست که اتفاقا پانترک هست و یک مطلبی رو که صدها بار کپی شده دوباره کپی کرده و به اشتراک همگان گذاشته هست.اولا مشکل شما را با کولی ها من نمی دانم .چون آن ها هم انسان هستند و قابل احترام و از قیافه هم معلوم هست که از پاکستان آمده اند.ولی اینکه کردان را کولی بخوانی اشتباه است.یعنی این همه پروفسور تاریخی و زبان شناسی به کنار که کردان را از مادها می داند یک طرف, گفته چند نفر مهندس برق هم یک طرف؟اگر ما کولی بودیم پس چرا زبانمان متفاوت هست و همدیگر را نمی فهمیم در حالی که زبان هندی اشتراک بیشتری با فارسی دارد؟بعد شما می فرمایید که لباس مشترکی دارند.اولا کدام لباسشان را می فرمایید.لباسی که در اسپانیا می پوشند یا در هند یا در آمریکای جنوبی؟اگر به لباس باشد به گفته آقای دکتر زیبا کلام زنان قشقایی کولی اند.اگر به قیافه باشد که صد ها تاریخ دان و شرق شناس ایرانی ها و هندی ها را از یک نژاد دانسته اند که اول هندی ها مهاجرت کرده اند و بعد ایرانی ها از شرق و غرب دریای خزر(به خصوص غرب دریای خزر)مهاجرت کرده اند و بعد از آن ها سکاها ی ایرانی تبار.و بر اساس ژنتیک(همان علمی که نزد پانترکان هیچ معنایی ندارد)بلوچ ها بیشترین قرابت و کردها کمترین قرابت را با کولی ها دارند.یکسری هم می گویند که کردان درواقع به کوچ نشینان می گویند.خب زمان ساسانیان که این همه شهر در غرب بوده چرا شهرنشین ها هم کرد نامیده شدند؟یا اصلا چرا کردان در موصل شورش کردند مگر کوچ نشین نبودند؟ولی من هم قبول دارم که بعد اسلام به واژه کرد را بر کوچ نشینیان می دادند و لی طبق مدارک ثابت شده که چندین بار واژه های شبیه یا مانند کرد بر قوم یا گروه خاصی گفته میشده و مینورسکی و صدها تن دیگر این را تأیدد می کنند
  واقعا قضیه این پانترک ها هم خیلی عجیب هست.یکبار می گویند ما از ازل در آذربایجان بوده ایم یکبار می گویند ما نوادگان بوزقوردیم.
  مگر نمی گویید که اجدادتان از ۷۰۰۰ سال پیش در ایران بوده اید؟پس چطور میشود که ۱۵۰۰ سال پیش آن هم در شرق ایران اجدادتان از بوزقور گرقته شده است؟
  البته از یکسری بیسواد که فقط نه رشتشان زبان شناسی یا تاریخ شناسی هست که حتی دکترا هم ندارند(در همان رشته خودشان)بیشتر نمی شود انتظار داشت
  ولی طبق علم تاریخ و علم ژنتیک آذری ها ایرانی هستند چه بخواهید چه نخواهید

 24. ساسانی‌ها کُرد بودن و لباس ساسانی‌ها و زنهای حکومت ساسانی مثل لباس زنان کُرد بوده. تخت جمشید حکومت لُرها بوده و در نقشهای برجسته به خوبی میتوان فهمید که کلاه و لباس لُرها در تخت جمشید حکاکی شده و در غرب و شمال غرب ایران کُردها پادشاهی ساسانی را داشتن که بعد از حمله اعراب به ایران و مسلمان شدن ایران پادشاهی ساسانی در غرب ایران به مرکزیت کرمانشاه سقوط کرد مثل پادشاهی لُرها در تخت جمشید و طاق کسرا در عراق و یا قادسیه.

 25. دری وری هم حدی داره،توی آشفته بازار مملکت هر قومی برا خودش دنبال تمدن میگرده، تموم منابع علمی و تاریخی تو کل دنیا و حتی نویسنده ی این مقاله خودشم میدونند که کلمه کرد یعنی عشایر،کسانی که زندگی ایلی دارند و از قبل اسلام و تا چند قرن پیش همه طوایفی که زندگی عشایری داشتند رو کرد میگفتند و ساسانیان هیچ ربطی به نژاد کرد کنونی نداره ،نژاد کرد کنونی بیشتر از بازماندگان قوم آشور باستانی هستند که بعد از حمله مادها به آشوریها و انقراض آشور از زبان مادی و ایرانی تاثیر گرفتند و تا حدودی مختلط شدند ،نمونه آن کردان سورانی هستند که همنام قوم آشور است

 26. بلوچ ها کرد ها و لر با داشتن اشتراکات زبانی و تاریخ ماد ها اند. مردمان باستان عشق بادان سکاها و مردمان باستان ازبکستان امروز اریا ها یا هری و هراتی ها بوده اند که با تاجک ها یک زبان و یک قوم اند اما با نام های جدا مانند ماد ها و هخامنشیان شرق کشور. در تاریخ شاهان سرزمین ماد کرد بودند کشاورزان فیودالان لر و دینداران میترا معروف به پارت بودند که اخوند ها را اشگ مینامیدند یا شفابخش پاک کننده و وقتی ایران را از تجاوز اسکندر ازاد کردند اشگ ها بنام اشگانی معروف شد و بعد از اشک بیست و دوهم بنام شاه شان که بالاچ بلاچ بلاس بلاش بود بلوچ معروف شدند, اما سانیان لر انانرا از اذربایجان به جنوب اواره کردند که انجا رت بلوچستان نامیده اند و قوم کوروس بعد از تسخیر هند انجا ماندند در پنجاب هند.

 27. ساسانیان کردن مسعودی در نام بردن از اقوام ایران نام بلوچ ،عرب،فارس،بلوچ،کرد و جت را می برد و همین ثابت می کنند اقوام کرد مشخص و جدا بوده اند

 28. دری وری کردن هم یه حدی دارد!
  ساسانیان یا خاندان سپهسالاری ساسانیکا از تبار گوبری هخامنشی پدر ملکه داریوش کبیر بودند و زادگاه هخامنشیان و ساسانیان در ممسنی فارس بوده است.تاریخ اسناد تاریخیست نه دری وری کردن.مه سئن از سئن اوستایی به معنای شاهین می آید و بر روی پرچم هخامنشیان بود.
  هخامنشیان از طایفه پاتیش هووریش به معنای برآفتاب بوده اند و مرکز خاندانی آنها در لیدوما کشف شده در ممسنی فارس بوده است.کتاب تولد امپراتوری پارس از کورش ماردی در ممسنی فارس نام برده است.دیاکونف شرق شناس بزرگ به استناد از گفته طبری اشاره کرده که اردشیر بابکان در ۶ سالگی در داراسپید در جنوب غربی اصطخر به گوچهر بازرنگی معرفی شد،داراسپید نام بلوکی کهن در طایفه جاوید ممسنی می باشد.همایگان،داراسپید،سورن آباد،نیوار،سپیدان،بیضا همه بلوکات طایفه جاوید تا همین روزگار قاجار بود و همین امروزه هم ممسنی نشین هستند یکی از مکان های اصلی ساسانیان همایگان(خمایگان) ممسنی بود که از نام همای یا خمانی مشهور به چهرآزاد یا شهرزاد دخت بهمن اسفندیاران می آید و هنوز سپید دژ ممسنی را که در شاهنامه آمده است قلعه اسفندیار می گویند.
  طوایفی که استرابو در غرب پارس نان برده چون کرتی،مکا،مردی و… در همین ممسنی بودن.تیرمردان ممسنی هنوز یادگار طایفه ماردی می باشد و کورش ماردی بود نه هخامنشی.مکاها همان مکوندها هستند که ۴۰۰ سال پیش به همراه تیره سنجابی و گروهی از ممسنی ها برای جنگ با قزلباشان به پشت کوه کهگیلویه اعزام شدند و امروزه در جانکی و کرمانشاه ساکن هستند.ممسنی ها بلوک فارس داشتند و ۱۴ طایفه آنها هم در دشت چرام به مرکزیت بلادشاپور بود….جای نوشتن فراوان دارد ولی وقت آن نیست تنها چیزی که باید بدانید کرتی هخامنشی به معنای عشایر هست و کرد همین معنا را دارد و برای همه اقوام ایران به کار رفته است…کرد فارس،کرد دیلم،کرد عرب و…به معنای شبانکاره هست و هیچ ارتباطی به قوم کرد ندارد.
  نه خود را مضحکه کنید با دری وری و شر ور نویسی نه وقت ما را بگیرید.
  هخامنشیان و ساسانیان و همچنین آل بویه ساسانی تبار از سرزمین های لرنشین فارس تا کهگیلویه و بختیاری برخاستند و نام طوایفشون همچنان باقیست.با دری وری نویسی تاریخ را وارونه نکنید و خود را بیش از این مضحکه نکنید…

 29. ساسانیان یکی از متعصب ترین حکومتها در وطن پرستی بودن ولی کردها همیشه دم از جدایی میزنن هر قومی که ایران دوست میباشد جد و نسبشان از ساسانیان است

 30. در لک بودن ساسانیان همین کفایت میکند که لباس ساسانیان در نقش برجسته طاقبستان حکایت از لک بودن آنان دارد

 31. برای لر بودن ساسانیان همین و بس که به زبان خوزی صحبت میکردن که همون زبان لری امروز هست البته کردها هم اصالتی به اندازه لرها دارند و به عنوان برادر شناخته می شن

 32. کردان پارس:::: کردانی تبعیدی یا کوچ شده یا اصیل فارس ؟؟؟؟؟کردان پارس در دوره هخامنشیان
  ما اطلاعات دقیقی از کردان پارس در دوره هخامنشی در دست نداریم . سعید نفیسی می فرماید : ” از زمان هخامنشیان در میان طوایف چادرنشین , فارس
  ما به نام کرد برخورد می کنیم “در این که کردها از ن‍‍ژ‍اد اریایی هستند ،
  حالا چه کردان پارس و چه کردان خراسان و کردان کردستان هیچ گونه تردیدی
  نمی باشد .کردها به همراه سایر اریایی ها یک مرتبه در چهارهزار سال پیش و
  مرتبه دیگر در ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ سال پیش به فارس امده اند و شکی نیست که در
  شمال فارس یعنی دشتهای مرودشت و دشت مرغاب که مناطق پرابی بوده اند مستقر
  می شوند و اثاری چون پاسارگاد و تخت جمشید و شهر استخر و غیره از اریایی
  ها در همین دشتها ساخته می شود.

  احسان نوری در کتاب تاریخ ریشه نژادهای کرد می گوید :” گروهی براین باورند که مادها نیاکان کردان امروزی می باشند ” , و این نظریه کاملا توسط تمام , کردشناسان پذیرفته شده است و افزوده اند که پارسیان و مادها در هزاره اول پیش از میلاد در فلات ایران ساکن شده اند .

  نکته دیگری که نظریه پردازان ( به نقل از احمد شریفی در مجله فارس شناخت در مقاله ” عشایر کرد فارس” ) , مطرح
  کرده اند ازدواج ماندانا دختر استیاک پادشاه مادها با کمبوجیه شاهزاده
  پارسی در حدود سال ۵۸۴ پیش از میلاد سبب می شود که بر اساس سنت کردان
  گروهی از خدمه و همراهان به همراهی این شاهدخت مادی امده باشند و کردان
  پارس از اینان بوجود امده باشند . این تئوری با توجه به جمعیت ۵۰۰۰۰۰(
  پانصد هزار نفری ) کردان پارس , بسیار ضعیف است .
  اینان می افزایند که کورش در نزد مادها یعنی کردان تربیت شده و در نقشهای
  تخت جمشید از دوران داریوش از سران مادی زیاد می بینیم , و
  بر این اساس ، امدن کردان را به فارس ،پس از واقعه گئوماتا در سال ۵۲۲ پ.م
  دانسته اند . از سوی دیگر می دانیم که کورش ، استیاگس ( آستیاک= آستیاژ)
  را شکست می دهد و امپرالتوری ماد را در سال ۵۵۰ , پ.م
  سرنگون می کند .به همین دلیل کوروش برای خود و پایتخت خویش ، محلی را برمی
  گزیند که در ان جا بر مادها پیروز شده است که همین دشت مرغاب می باشد .
  نکته دیگر انکه رود پلوار امروزی که از دشت مرغاب می گذرد ، در ایران
  باستان مدویس (medus) نامیده می شد که از واژه “ماد” گرفته شده است.

  کردها در دوره ساسانیان:

  اخرین
  حکمران فارس در دوره اشکانیان گوزهر از طایف بازرنگی در فارس بوده که یک
  طایفه کرد است و عشایر بازرنجی کرد فعلی که در خارج از فارس زندگی می کنند
  بازماندگان انان می باشند. محل استقرار طایفه بازرنگی ,در برخی منابع قلعه سفید بوده که به عقیده شادروان رشید یاسمی , در بیضای فارس قرار داشته ولی همینک در نزدیکی نوراباد ممسنی به همین نام قرار دارد .

  وصلت ساسان با بازرنگی ها :

  ساسان
  یکی از نجبا و موبد معبد اناهیتا در شهر استخر همسری از خاندان بازرنگی به
  نام رام بهشت می گیرد که نوشته اند نی ریزی بوده است . که پاپک فرزند
  ساسان و رام بهشت می باشد ،که بعدها ازثمره او اردشیر پاپکان یا بابکان
  بوجود می اید . اردشیر را برای تربیت تحت نظر ارگبد دارابگرد قرار می دهند
  و پس از چند سالی خود ارگبد دارابگرد می شود , و پس
  از ان حاکم شهر خیر (که امروزه بخشی از شهرستان استهبان است )می شود و از
  انجا پرچم استقلال خواهی را علیه گوزهر ، والی فارس ، و اردوان پنجم
  پادشاه اشکانی , به اهتزاز در می اورد و با پشتوانه
  ای که از مردم خیر برخوردار بوده و مادرش نی ریزی بوده شهر گوپانان در
  شمال نی ریز را تسخیر می کند و گوزهر را می کد و حرکت خودر ار بر ضد
  اردوان پنجم اغاز می کند . اردوان پنجم از حرکت اردشیر بابکان خشمگین می
  شود و در نامه ای که به او می نویسد , خون کردی داشتن و کرد بودن اردشیر بابکان , و
  پرورش کردی وی را به رخش می کشد این چنین : « ای کرد تربیت شده در خیمه
  کردان ، از حد خود برون رفته ای و مرگ خویش را خوانده ای . کی به تو اجازه
  داد که تاج بر سر نهی و ولایت بگیری و پادشاهان و کسان به اطاعت خود در
  اوری , و ….»۰اردشیر بابکان سپس با کردان دو جنگ
  می کند که در جنگ اول شکست می خورد ولی در جنگ دوم همانگونه که در شاهنامه
  فردوسی هم امده است پیروز می شود .« اردشیر چهارهزارمرد اراسته ، برایشان
  تازش و شبیخون کرد و از کردان هزاران مرد بکشت ، دیگران را خسته دستگیر
  کرد و از کردانشاه با پسران و برادران و فرزندان ، بس هیرو خواسته به پارس
  گسیل داشت »فردوسی( که خدایش بیامرزاد)همین مطلب را چنین می سراید :

  ,سپاهـی ز استــــخر بی مَر ببرد , , , , , , , بشد ساخته تـا کند جنـگ کُرد

  ,چون شاه اردشیر اندر امد به تنگ , , , , , پذیره شدش کُرد بی مر بجنگ , , , ,

  یکی کـار بد خوار و دشوار گشـت , , , , , , , ابـا کُـرد کشور همه یار گشـت

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ………..

  اردشیر به کردان شبیخون می زند :

  ,چون شب نیم بگذشت و تاریک شد , , , , , جهـانـدار بـا کُرد نزدیـک شـد

  همه دشت از ایشان پر از خفته دید , , , , , , , یکـایـک دل لشکر آشفتـه دیـد

  چو آمـد سپـهبـد بــه بالیـن کُـرد , , , , , , ,عنـان بــازه تیز تـک را سپــرد

  , , , , , , , , و……….

  سید محمد باقر نجفی در سخنرانی خود در انستیتوی ایران و عرب در لندن در روز ۲۰ سپتامبر , ,۱۹۹۳ .م ( ۲۹ شهریور ۱۳۷۲ خورشیدی ) ,میگوید , :

  «نبرد
  بابک و اردشیر با کردان پارس ، جزیی از نبردهایی است که وی با امیران محلی
  پارس ، اسپهان ،خوزستان ، کرمان و سیستان داشته و این امر نشان دهنده ان
  است که کردان در مرکز پارس تحت نفوذ شاهان محلی پارس ، خود را مقام
  جانشینان هخامنشی بزرگ , حافظ سنتهای پارسی و جزیی از ساختار قومی سرزمین پارس می دانستند »

  مورد
  بعدی در مورد وضعیت کردان فارس در دوره ساسانیان بهرام چوبین است که یکی
  از اهالی شهر خفر جهرم و از کردان بوده است و خواهر بهرام به نام ” کردیه”
  همسر اردشیر بابکان بوده است و برادری داشته به نام کردی ، بنابراین یکی
  دیگر از مناطق کردان بایستی دره سرسبز و باصفای خفر جهرم بوده است .

  برای کردبودن اردشیر بابکان مطلب زیر زا رشید یاسمی اورده و فاروقی ان را اقتباس کرده است :

  «سلاطین
  این سلسله به یادگار طایفه خود یک از شهرهای مدائن را کرد اباد نام نهادند
  یاقوت به نقل از حمزه می نویسد که در سیر الفرس آمده است که اردشیر چون به
  مکان مداین رسید ، انجا را پسندید و در انجا ابادانی انجا کوشید , و بعد از نامگذاری یکی از محلات هفت گانه مداین به نام کرد اباد نام برده است »

  خلاصه اینکه از انچه در مطلب ساسانیان ذکر شد نتیجه گیری میشود که :

  ۱- , , , با دلایل زیاد محرز است که ساسانیان کرد بوده اند

  ۲- , کردان پارس در مناطق زیر می زیسته اند :

  ,الف – در منطقه بین آباده و اصفهان

  ,ب , – اطراف دریاچه نی ریز تا اواسط استان کرمان

  ,پ , – تا اطراف بوشهر

  ۳- ایلهای ممسنی ، کهکیلویه و بویر احمد و شبانکاره ها از بازماندگان آنان بوده اند

  شبانکاره ها در دوران حکومت خود افتخار می کردند که از بازماندگان ساسانیان بوده اند.

  شبانکارگان کرد پس از سقوط یزدگرد اخرین پادشاه ساسانی به حمایت از او نیز خیزش نموده اند.

  کردان پارس پس از اشغال ایران توسط اعراب جاهلیت :

  در
  سالهای ۱۸ و ۲۳ هجری قمری کردان پارس در دفاع از شهرهای اهواز و فسا و
  دارابگرد به کمک سایر هم نژادان خود سخت کوشیده اند و حتی خسارات زیادی به
  اعراب وحشی و غارتگر وارد کرده اند

  طبری در این مورد در فتح شهرهای فسا و دارابگرد می نویسد :

  «ساریه
  بن زنیم ( فرمانده اعراب مهاجم ) آهنگ فسا و دارابگرد کرد و چون به
  اردوگاه دشمن رسید ، انجا فرود آمد و چندان که خدا خواست انها را آنها را
  محاصره کرد و آنگاه دشمنان فراهم آمدند و کردان پارس با انها فراهم , شدند و کار اعراب چنان سخت شد که گروهی بزرگ بر ضد انان فراهم امده بود»

  گرچه در این جنگ ایرانیان در اغاز پیروز شدند ولی با امدن نیروهای کمکی ایرانیها از اعراب شکست خوردند و ایران اباد و سرافراز , توسط اعراب بادیه نشین , اشغال گردید که هنوز هم این اشغال به عناوین دیگری ادامه دارد .

  شادروان
  یاسمی در کتاب “کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی ” می نویسد : «چون اعراب
  وارد فارس شد که از مراکز عمده کُرد بلکه مهد تمدن ان طایفه بوده است ،
  قبایل کرد این ایالت با سایر برادران ایرانی خود کوششهای سخت و فراوان
  نمودند و برای حفظ فسا و دارابگرد و سایر نقاط فارس قربانی ها دادند .
  سپاه عرب بعد از کامیابی بر جان و مال اکراد ابقا نکرد و افراد این طوایف
  را به مجازاتهای سخت رسانید »طبری در جایی دیگر در فتح اهواز می نویسد :
  «گوید : وقتی سپاهها سوی ولایات روان شد ،گروهی بسیار از کردان و دیگران
  در بیروذ( اهواز) فراهم امدند …..[ابوموسی فرمانده سپاه اعراب ] در ماه
  رمضان حرکت کرد تا با جمعی که انجا فراهم امده بودندذ که با مسلمانان کیدی
  کنند ، یا فرصتی بجویند و تردید نداشتند که کار خواهند ساخت »

  در
  ده ۱۹۳۰ میلادی قطعه پوستی در سلیمانیه کوردستان پیدا شده است که بر ان
  ابیاتی به خط پهلوی که احتمالا مربوط به سالهای نخست اعراب به ایران است
  باشد :

  هــورمزگان رمان ، انزان کژان , , , , , ,ویشان شارده وه گوره ی گــوره کان

  زور ارب کـــردنـــه خابـــور , , , ,گنـــای پالـــه ی حتــا شــاره زور

  شنــو و کنیکـــان دیل بشینـا , , , , , , , ,میــــــرد آزا ملـــــی و روی هوینا

  رُوِشـــت ستره مانـه وربیکس , , , , , , ,بزیــــــکا نیکا هورمــز و هیوچکس

  ترجمه :

  نیایشگاهها ویران شد،آتش ها خاموش , , بزرگ بزرگان خود ,را نـــهان کــــرد

  عــرب ستـــمکـار خـــراب کــــرد , , , , , , , ,روستـــاهـــا را تــــا شــــاره زور

  زنان و دختران بـــــه اسیـری رفتنــد , , , , , آزاد مـردان در خـون [خویش] غلتیدنـد

  کیش زرتشت بـــی کــــس مانــــد , , , , , , , اهورمــزدا به هیچ کس رحــم نمی کند

  در سده های دوم و سوم , هجری اطلاعات ما از کردان پارس بسیار اندک است

  اطلاعات ما از سده چهارم بیشتر می باشد :

  جغرافی
  دانان این سده در کتابهای خود کردان پارس را خداوندان شهرها و روستاها
  خوانده اند .که بزرگترین انها ابو اسحق ابراهیم استخری (کتاب ممالک و
  مسالک – سالهای ۳۲۱ تا ۳۸۱ هجری قمری ) می باشد که توصیف کاملی از کردان پارس بصورت زیر می نماید :

  «
  جمعیت کردان پارس بیشتر از ان است که بتوان ثبت کرد اما شنیده شده که در
  سرزمین پارس خانه های کردان بادیه نشین بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ نفر است . استخری
  ایلات کرد پارس را در پنج گروه زیر شرح می دهد :

  ۱- , , , , رم جیلویه این رم قدیمی ترین رم می باشد ( منظور از رم بایستی “رم ” به معنای ” گله” باشد)

  محدوده
  این رم از شمال به اصفهان و کوه استخر و شهر استخر و بیضا (شمال شهر شیراز
  )و شهر شاپور (بیشاپور) و ارجان در مرز خوزستان می داند

  ۲- , , , رم لوالجان

  این
  رم از ان احمد بن لیث می باشد که در کوره اردشیر خوره (با مرکزیت شهر گور
  یا فیروزاباد فعلی ) مستقر می باشند که یک سوی این کوره خلیج همیشه فارس
  بوده است (فارس بعد از دوره ساسانیان به پنج کوره یا خوره به نام های
  استخر،دارابگرد ،اردشیرخوره ، شاپور و ارگان , تقسیم شده است )

  ۳- , , رم دیوان

  رییس این رم حسین بن صالح , بوده
  و محل استقرار انها در کوره شاپور که شهر بیشاپور در ۲۰ کیلومتری شمال شهر
  کازرون است ،بوده و یک حد ان نزدیک کوره اردشیر خوره است استخری می افزاید
  :«حدود “ئطنف” نزدیک رم دیوان است که اقای دکتر صداقت کیش به دلیل نداشتن
  نقطه در این واژه نام مشابه ان را در استان فارس ندیده است ولی به نظر
  بنده این منطقه حدود نطنج باشد که هم اکنون در شهر کازرون منطقه ای به
  همین نام وجود دارد , که احتمالا منظور استخری همان باشد .

  ۴- , , , رم شهریار

  این
  رم در حوالی شهر اصفهان باشد و سکنی ندارند و سردسیر و گرمسیر می کنند که
  تا زمان استخری ریاست ان بر عهده احمد بن فارس بوده است

  ۵- , , رم کاریان

  مرز شمالی این رم ایالت اصفهان و مرز شرقی کرمان و حد بالای ان اردشیر خوره بوده است , و حد دیگر ان نیز سیف بنی صفار بوده است .

  بعد
  از اسلام سواحل شمالی خلیج فارس یعنی استانهای کنونی بوشهر و هرمزگان که
  قسمتی از ایالت فارس بوده اند شامل سه سیف بوده که سیف صفار در جنوب
  لارستان و به عبارتی هرمزگان کنونی بوده است و اتشکده ای به نام کاریان (
  در جنوب شهر لار و در روستای کنونی کاریان قرار داشته است ) ومردم فارس در
  بین اتشکده های فارس بسیار گرامی می داشته اند

  رم ها توسط افراد دیگری چون ابن حوقل نیز تقسیم بندی شده الند که از ذکر انها خودداری می شود

  در کتاب تاریخ بیهقی که , در
  سال ۵۶۳ قمری نوشته شده است بحثی تحت عنوان « در ذکر مضاف و منسوب به هر
  شهری » مطالبی اورده است که به نظر شادروان رشید یاسمی میهن اصلی کردان
  فارس بوده است ,. در این کتاب چنین امده است:

  «در
  هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان ناحیت و ولایت منسوب گویند :حکمای یونان
  و زرگران شهر حران و جولاهگاه یمن و دبیران سواد بغداد و کاغذیان سمرغند و
  صباغان سیستان و عیاران طوس و کربزان مرو و ملیح صورتان بخارا و زیرکان و
  نقاشان چین و تیراندازان ترک و دهات بلخ و اصحاب ناموس غزنین و جادوان هند
  و ضعفای کرمان و اکراد فارس و ترکمانان حدود قونیه و انگوریه و طرف روم و
  صوفیان دینور و….و ادبای بیهق »

  ابن خلدون ( ۷۳۲-۸۰۸ قمری )در سده هشتم می نویسد :

  «در
  جانب شرقی بلاد خوزستان کوههای اکراد است که به نواحی اصفهان پیوسته است و
  مساکن کردها در ان کوهها است و چادرگاههای آنان در پشت ان ناحیه در سرزمین
  فارس است که آنها را زموم یا رم می نامند »

  امیر تیمور گورکانی و کردان پارس :

  امیر تیمور دو مرتبه به فارس لشکرکشی می کند یکی درسال ۷۸۹ قمری و دیگری در سال ۷۹۵ قمری .

  به
  نظر می رسد که این جهانگشا در سفر اول ، مشکلی با ایلات فارس و بویژه
  کردان فارس نداشته است اما در سفر دوم یعنی در سال ۷۹۵ محمود کتبی می
  نویسد که امیر تیمور از راه سیمره به شوشتر می اید و در راه هرکجا که
  احشام لر و کرد تمرد می کردند به تاخت و تاز ایشان دستور می داده است .

  این
  ضدیت ، ناشی از ان است که بر اساس حدس و گمان قریب به یقین ، ایلات فارس
  یعنی لر ، شول و کرد جزو سپاهیان شاه منصور یعنی اخرین پادشاه آل مظفر و
  هم چنین از طرفداران وی بوده است و از این منظر در ان مناطق با لشکر امیر
  تیمور درگیری ایجاد می کرده اند .چون این پادشاه رشید ، شاه منصور ، با
  امیر تیمور در روستای گویم (در ۲۰ کیلومتری شمال غرب شیراز) , جنگ
  می کند و شخصا قلب اطرافیان امیر تیمور را می شکافد و دو ضربه شمشیر به
  امیر تیمور می زند و فرار می کند و سپس کشته می شود ، امیر تیمور دستور
  سرکوبی ایلات مذکور را مجددا صادر می کند و حتی امیرزاده عمر شیخ ، فرزند
  امیر تیمور که کمی دیرتر از پدر،راه شیراز را در پیش می گیرد ، برحسب
  نوشته شرف الدین علی یزدی ، پس از قتل شاه منصور :

  «و
  امیر زاده عمرشیخ که در عقب مانده بود ، برحسب فرمان قضا جریان اغرق را سر
  کرده می امد و هرجا که به متمردان و مفسدان لر و شول و کرد می رسد غارت می
  کرد و در حیز ضبط می اورد و چون از نوبنجان (نوبندگان هم اکنون روستایی
  است از شهرستان نوراباد ممسنی ) گذشته به کازرون رسید ،از حضرت صاحبقران
  فرمان آمد ، همانجا توقف کرده ، آن نواحی را ضبط نماید.»

  ,آگاهیهای
  ما تا سده هشتم نسبتا مناسب بود اما از این سده به بعد فقط یک خبر و واقعه
  از کردان پارس داریم و دیگر در هیچ اثر نوشتاری ، هیچ ذکری از کردان پارس
  نشده است .

  این خبر هم این می باشد که :

  پس
  از پیروزی امیر تیمور در فارس ، افراد و سپاهیان شول و کرد فارس جزو
  لشکریان تیمور می شوند و همراه امیرزاده اسکندر ، اصفهان را محاصره می
  کنند ، ولی در حین محاصره تعدادی از اکراد و لشکریان شول و کرد با
  امیرزاده اسکندر مخالفت می کنند و بدون جنگ به شیراز بر میگردند.

  خود کتاب مجمع الانساب بیان میکند کردان شبانکاره با زبان غیر پارسی سخن می گفتند و زبان پارسی را خوب می فهمیدند حالا ما چطور باور کنیم پارس بودند در صورتی که زبان دیگری داشتند جایی من ندیدم که به صراحت در مورد زبان کردهای شبانکاره پرداخته شود .
  چه کسم من؟ چه کسم من ؟که بسی وسوسه مندم
  که از این سوی کشندم که از ان سوی کشندم
  نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان
  ز چه اصلم ؟ ز چه فصلم ؟ ز چه بازار خرندم؟
  نفسی زهزن و غولم، نفسی تند و ملولم
  نفسی زین دو برونم،که بر آن بام بلندم.

  هنوز برام روشن نشده که، کی هستم؟ چرا اینجام؟ هیچ کدام از قصه ها را باور ندارم؟ از بزرگان که میپرسم هرکدام قصه ای خاص تعریف میکنند خلاصه بگم سر در گم هستم

  سر در گم هستم
  سر در گم هستم
  سر در گم هستم

  بهنام سلیمانی
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی همدان
  behnumkord@yahoo.com
  شیراز. شهرک والفجر. بلوار صداقت….

 33. ساسانی ها لر هستن مشاور های شاه ساسانی میگفتن که درحال صحبت با زبان عیلامین خب روزی اردشیر با یکی از فرمانده هایش به گویش سخن می‌گفت که ما نمی فهمیدیم بعد که فرمانده رفت مشاور ها به او گفتن که شما داشتین با چه نوع گویشی سخن می‌گفتین اردشیر گفت من داشتم زبان محلی مان که زبان لوری یا همون عیلامی سخن میگفتم. و جالب که بدونید که مشاور های شاه ۵ مادی ۷ پارسی ۴ پارت و ۸ عیلامی که اون ها این زبان رو میدونستن و این یکی از محکم ترین دلایلی است که هیچ کس نتوانسته است ان رو رد کند.!!!! کتاب پادشاهان عیلام.!!!! کتاب پادشاهی ساسانی ها.!!!

 34. مطالعات و بررسی باستان شناسی در آثار تاریخی ملوک استهبان پایان یافت.
  مسئول میراث فرهنگی شهرستان استهبان گفت: بررسی و مطالعه این شهر تاریخی را یک گروه باستان شناس از اواسط خرداد ماه امسال به مدت ۲ ماه انجام دادند .
  عبدالرضا فوق افزود: این مطالعات با هدف تمرکز بر آثار تاریخی ملوک شبانکاره انجام شد.
  ملوک شبانکاره نام سلسله‌ای است از ملوک کردان فارس که از سال ۴۴۸ تا سال ۷۵۶ ه ق در ولایت اجدادی خود حکومت می‌کردند تا اینکه به دست آل مظفر مغلوب شدند و برافتادند.
  براساس نظر مولف مجمع الانساب شبانکاره سلسله نسب ایشان از اردشیر بابکان و از نژاد کرد بوده که به فارس فرار کرده‌اند و سبب تسمیه ایشان به شبانکاره، اشتغال به چوپانی بوده‌است.
  امروزه تیره‌هایی از طوایف شبانکاره فارس و شبانکاره غرب هنوز در استان فارس موجودند.
  شهرستان استهبان در ۱۷۵ کیلومتری شمال شرق شیراز قرار دارد.

 35. گستره جغرافیای طایفه های پارس، ماد و پارت در بعضی موارد باهم مشترک و یا منطبق بوده است به طوریکه چه در روزگار باستان و چه در زمانهای بعدی تفکیک این مناطق از هم دشوار است و یک منطقه خاص ممکن است پارت یا ماد نامیده شده باشد . به عنوان نمونه در کتیبه های سده نهم پیش از میلاد از ( پارسوماش = پارسوا ) در حوالی دریاچه اورمیه و کردستان ذکر شده که این منطقه آشکارا در حوزه جغرافیای ماد می باشند .
  به عقیده” دیاکونوف” مورخ و باستان شناس روس این دو واژه شکلهایی از « پارتوای » آشوری به معنای « پارت » بوده است. یعنی مناطقی که به گویش محلی پارت خوانده می شده اند توسط آشوریان تحت عنوان ماد شناخته می شده اند. همچنین می بینیم که کتیبه های آریامنه و آرشام جد و نیای داریوش که خود را پادشاهان پارس خوانده اند در اوج قدرت آنها در زمان هوخشتره و آستیاگ در مرکز ماد یعنی همدان پیدا شده اند
  هرودوت می گوید که مادها خود را از قدیم آریایی می نامیدند و داریوش در کتیبه بیستون نیز صراحتاً خود را آریایی معرفی می کند و در واقع این تبار مشترک پارسها و مادها باعث شده بود که یونانیان و حتی یهودیان واژه های پارس و ماد را متناوباً به جای یکدیگر به کار ببرند. چنانکه در تورات، داریوش پادشاهی مادی خوانده شده است: « داریوش مادی در حالیکه شصت و دوساله بود وفات یافت.
  پس این واژه ها می تواند صرفا به ایران فرهنگی اطلاق شود و بنا بر ضرورت اقوام ایرانی پارس ماد و پارت با هم متحد می شدند و استرابون جغرافی نگار می گوید پارس و ماد و پارت زبان هم را می فهمند پس از لحاظ زبانی هم مشترک بودند و‌تفکیک آنها شاید بسیاری را به اشتباه وا دارد.

 36. تیره مردها یا مرتئاها چه کسانی هستند ؟ هنوز در جغرافیای کواراکان به تیره دینیار یا گُنداوران طایفه مردها یا تیرمردان میگویند ، کسانی که جنگاور و مردان نظامی بدند و در زمان ضرورت به حکومت مرکزی سرباز میدادند ، ، اما بحث در مورد طوایف یا کنفدراسیون پارس و ماد بسیار است و جغرافی دانان کهن و تاریخ نگاران باستان بسیاری از جغرافیا را سرزمین ماد یا پارس خواندند که کاملا حکومت پارسی بوده ، و گاهی مرزهای ماد را پارس مینامیدند، حال یک واقعیت نتیجه گرفته می شود که «پرثو» یا پارس در درجه اول جغرافیای خوزستان
  کهگیلویه ، تا فارس یعنی تا شاخاب پارس خوانده می شود که همان هخامنشیان باستان هستند ، ولی در درجه دوم تمامی جغرافی دانان ازجمله استرابون و دیگر تاریخ نگاران باستان واژه«پرثو» یا پارسیان را برای تمامی ایران کهن یعنی ایران فرهنگی* بکار می بردند ، پس در بسیاری از تحقیق ها اگر بخواهیم صرفا بدون توجه استناد به تواریخ باستان کنیم چه بسا راهگشا نباشند و گمراه هم شویم .
  خب یک مورد که در قوم کواراکان هست همین باب کاید و تیره های دینیار نام هستند که ازنامواژه معرفتی کای، کاوی، کا، کی، آلا، و رکی، و ریچی، استفاده می کنند و خود را کیانی و از سلاله کیانیان شاهنامه و از موبدان زرتشتی می دانند !!! مگر کیانیان شاهنامه در جغرافیای ماد باستان نبودند؟ حال گاهی این دو طایفه آریایی تبار که در شش طایفه ماد استرابون و درتاریخ هردوت از آنها نام برده شده و به صراحت نام «آریوزانتی » آورده شد که «آریو یعنی آریایی»«زانتی یعنی قبیله ، پس قبیله آریایی در ماد بزرگ نام آورد
  پس تشخیص این دو طایفه ماد و پارس و جغرافیای آنان بسیار سخت است و اگر به دید صرفا جغرافیاو حضور کنونی طوایف باشد به اشتباه می افتیم ، یاد آوری می کنم ایران فرهنگی را فراموش نکنیم.

 37. مقاله نسبتا جامعی بود،سپاس،خطاب به اَتراک(ترکها)باید بگم که اگر کوردها از نسل کولی ها و هندیها و پاکستانیها و یا لرها و فارسها باشند باکی نیست و باعث افتخار است،همین که از نژاد موغولان و بربرها و اتراک انسان کش و بزدل نیستیم خدا را شاکریم.

 38. درود بر دوستان و با احترام به نظر همه دوستان
  دوستان توجه کنید که در دنیای امروز خون و نژاد به خودی خود عامل بزرگی نیست . این دستاوردهای یک نژاد هست که اون رو مقدم بر دیگران میکنه .
  در ایران کنونی یگانه عامل رشد کشور اتحاد تمام اقوام است از کرد و لر تا تات و تالشی و پارس و بلوچ و ..
  دوستان هرعنوانی و برچسپ ناروا بر هر قوم ایرانی عامل عقب گرد ماست
  اما در باب مقاله بالا
  به شخصه با مطالعه در اداب . سنن و فرهنگ کرد بخش اهورامان به راستی ایمان دارم که بازگشت به هویت ایران باستان از کانال کردستان و فرهنگ اهورامانی امکان پذیر است که به دلایل مختلف و .. الان شرایط نوشتن در ان باب نیست .
  به امید روزی که در کشور ما شایسته سالاری حاکم شود
  نه طبقه و قومیت و فرد گرایی
  هر انکس که اگاهتر و کاملتر ایت لایقتر است
  و
  نکته اخر
  من عاشق کرد ها هستم امییدوارم این قوم نستوه و بزرگ روزی دوباره در نقشه ایران بزرگ یکدست شود وه ایران از ان کردها است

 39. ما ایرانیها ادعا داریم ۲۶۰۰سال فرهنگ شاهنشاهی و ۷۰۰۰ سال فرهنگ شهرنشینی داریم ، ادعا داریم قدیمی ترین تمدن تاریخی بشر در ایران بوده اما فقط ادعا داریم چون این زحمت رو به خودمون نمیدیم که درموردش تحقیق کنیم ، در مورد سلسه هخامنش و ساسانیان باید عرض کنم ، جد مادری کوروش ((آستیاگ یا اژیدهاک)) از نژاد مادگان یا مادها بود و پدرش از کمبوجیای اول به گفته تاریخ شاهزاده ای از پارس بوده که البته در مورد پدر کوروش چیز زیادی در تاریخ نیست ،،، همینطور داریوش کبیر در تاریخ به عنوان داریوش مادی اسم برده شده ،،، و این هم باید بدونیم که پادشاهان بعدی هخامنش همه از نسل داریوش بودن ،،، این از هخامنش ،،، و اما ساسانیان ، ساسانیان اغلب ساکن غرب ، شمال غرب و مرکز کشور بودن ،،، سکونتگاه مادها کجا بود!!!؟ غرب و شمال غرب ، فقط ادعا نداشته باشمیم کمی هم مطالعه تاریخ داشته باشیم

 40. گمان می رود پادشاهان از روزگار آستاره (آزراهشت) مغ بوده و مغان موبدان زرتشتی هستند و امروزه این تبار با نام موگوئی شناخته میشود
  تعصب نسبت به هیچ نژاد و تباری نداشته باشید تاریخ دروغ و ساخته ی ذهن بیگانگان است

 41. بیشتر کسانی که به اصل و نسب خود میبالند از نظر جهان بینی و سواد در سطح پائینی قرار دارند و در اصل ناکامی های خود را در اصل و ریشه جستجو کرده و از آن جهت التیام شکست ها و سر خوردگی استفاده میکنند.
  آیا ساسانی کرد باشد یا لر فارس باشد یا ترک چه تآثیری در روند زندگیمان دارد چه مشکلی از جامعه حل میشود.ببینم اگر کرد یا لری درب مغازه ای برود و بگوید من ساسانی ام یا اشکانی ام یه بطری شیر تقدیمش میکنند؟
  سیاه باشی یا سفید چشم آبی و یا بادامی فرقی به حال کسی نمیکنه مهم اینه انسان باشی و دست فتاده ای رو بگیری……………………..

 42. در مورد لُر بودن ساسانیان ذکر چند نکته ضروری است. شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد یک شهر تاریخی است و اسم قدیمی آن هست بلادشاهپور. شهر خرم آباد هم اسم تاریخی داره به اسم شاپورخواست. در منطقه لرنشین فارس که سمت نورآباد و کازرون میشه هم یک غار هست به اسم غار شاهپور. در خوزستان هم که دانشگاهش معروفه یعنی جندی شاهپور. و اینکه اسامی شاهپور و اردشیر و …در میان قوم لر به وفور دیده میشه. اردشیر بابکان هم از شولیهای استان فارس بود که امروزه بهشون میگن ممسنی. چندتا طایفه از ایل بویراحمد هم به اسم اردشیری معروف هستند یعنی جدشون اردشیر بابکان بوده مثل طایفه های کی گیوی، اولاد علی مومنی، گودسرابی و غیره. خلاصه زبان لری امروزی هم برگرفته از زبان پهلوی باستان یا همان ساسانیان است. پهله هم به لرهای استان لرستان و ایلام میگفتن که بعدها عربها چون پ تلفظ نمیکردن شد فهله. و به مرور شد فهله ای و هم اکنون میگن فیلی. کلاه نمدی هم که امروزه همه لرها میپوشن برگرفته از کلاه خسروانی است. قضاوت با اندیشمندان. حالا باز بگید ساسانیان کُرد بودن !!!!!!!!!!

 43. سلام ،در اینکه مادها کورد بودند شکی نیست چون گوتی ها و الپی ها همان جد کوردها هستند که با نام کاردوخ کردوئن کردو گوتی گوتیون الپی وارد شده در سنگ نبشته های سومریان آشوریان و اصلا امپراتوری ماد رو بعدا سرزمین گوتیون می گفتند، اما اینکه ساسانیان کورد بودند یا نه اینم با دلیل و مدرک میتوان ثابت کرد در کتاب عربی ابن خلدون جمله ای رو از اردوان پنجم به اردشیر ساسانی ترجمه کرده اند که گفته تو چطور خودت رو شاهزاده ایران میدانی ای کرد چادرنشین یعنی همین حرف که مربوط به دوهزار سال پیش بوده برای اثبات کورد بودن ساسانیان کافیه و جمعیت کورد ده برابر جمعیت لر هستش کدوم عقل سالمی باور میکنه که لر صاحب حکومتی بوده باشه در این صورت الان باید چهل پنجاه میلیون لر باشه در حالی که فقط یازده میلیون لر هستش و کورد چیزی حدود ۶۸ میلیون نفر

 44. واقعا نمیفهمم چرا لرها خودشان رو دست بالا گرفتن آخه عقل کل ی کم فکر کن اگه ساسانیان لر بودن الان باید نصف جمعیت ایران لر زبان بودن اگه در زمان ساسانی چیزی به اسم لر وجود داشت و حداقل ۵۰۰ نفر جمعیت داشتین الان باید حداقل ۶۰ ال ۷۰ میلیون جمعیت لرها بود لرها تیره ای بابانگرد از پارسها بودن که بخاطر اینکه در کوها و بیابانها زندگی میکردن و از اجتماع دور بودن زبان انها کمی تعقیر کرد و لهجه لری امروزی رو بوجود اورده اصلا چیزی ب اسم زبان لری وجود نداره هر کس هم مخالف این حرفه با دلیل و مدرک ثابت کنه نه با جر زنی و حسادت به کوردها آخه نمیفهمم چرا لرها سعی میکنن خودشات رو به کوردها بچسبونن

 45. اصلا کی میگه لرها و بختیاریهامناسبتی با کوردها دارن آخه خوشان عقل ندارن ی خورده به حرف زدنشان دقت کنن ببینن دارن با چه زبانی صحبت میکنن چیزی ب اسم زبان لری وجود نداره لری یه لهجه از زبان فارسیه که کلمات فارسی رو کمی میپیچونن .در مورد ساسانیان هم بگم که تمام فرماندهان و قهرمانان ساسانی اسمهایی کوردی دارن و نمیشه بی هیچ سند و مدرکی ساسانیان رو لر دانست لرها اقوام بادیه نشین پارسی بودن که به مرور در اثر اینکه در کوها و بیابنها زندگی میکردن ومعاشرتی با جوامع نداشتن طریقه صحبت کردنشان کمی تعقیر کرد و امروزه اونو به اسم لهجه لری میشناسن

 46. اصلا نمیدونم چرا بعضیها میسوزن از اینکه میبینن یا میشنون کوردها دارای تاریخ هستن یه نفر اومده یه مقاله چاپ کرده در باره کوردها که خودش هم کورد نیست متاسفانه تاریخ ما تحریف شده و مردم مارو از نژاد هند و اروپائی میدانند در حالی که هیچ سند و مدرکی برای اثبات گفتشون ندارن فقط زمانی که در زمان پهلوی مورخان در ایران شروع به کاوشهای باستانشناسی کردن چونکه همه انها یا اروپایی یا امریکایی بودن نمیتونستن بپذیرن و برای انها سرافکندگی داشت که حقیقت تاریخ رو اعلام کنن و بگن ایرانیانی بودت که انسانیت عدالت و شیوه نوین حکومت داری رو برای اولین بار ابداع کردن و بر اروپا تسلط پیدا کردن بخاطر همین اوم ن ماحرای آریایی بودن ایرانیان و اینکه ایرانیان از نژاد اروپایی هستن رو تحریف کردن و در جایی دیگه نمیتونستن بپذیرن که آتن که در زمان هخامنشیان پایتخت اروپا بود و توسط خشایار شا فتح شد رو در تاریخ بیارن پس اومدن ماجرای لشکر کشی اکندر مقدونی رو بوجود اوردن و گفتن اسکندر در جواب حمله خشایار شا به ایران حمله کرد و ارتش بزرگ دنیای باستان که بقول مورخان ۴۸ درصد جمعیت جهان رو در اختیار داشت شکست داد غافل از اینکه کمی فکر کنن و بگن اتن و اسپارت چطور میتونه در مقابل ارتش هخامنش پیروز بشه و غافل از اینکه تاریخ هیچوقت تا آخر الایام تحریف نمیشه و بالاخره ی روزی یه کسی حقیقت تاریخ رو میفهمه و کوردها هم تاریخشان رو به یغما بردن و اونها رو در کتاباهی تاریخ حذف کرده اند غافل از اینکه بالخره تاریخ خودشو پیدا میکنه

 47. کردها از تبار کولی های مهاجر هندی هستند

  ۱ . کولی ها طوایفی بسیار پر جمعیت از هندوستان و قسمتی از پاکستان هستند که زندگی آنها همیشه با کوچ نشینی همراه بوده؛ و در زبانهای محلی ایرانی مانند طبری نیز «کرد» بمعنی چوپان کوچ نشین است.
  ۲ . لباس محلی کولی ها کاملاً مشابه با لباس محلی کردها است. کلاه کردها مشابه عمامه کولی های هندی است. لباس محلی و آرایش موی زنان کرد شباهت بسیاری با کولی ها دارد. (البته بعضی از کولی ها، لباسهای محلی کشور میزبان را نیز ممکن است بپوشند ولی منظور ما لباس سنتی اصلی کولیان است که شباهت بسیار با لباس کردی دارد) (تشابه قیافه هایشان هم غیر قابل انکار است).
  ۴ . اسامی طوایف کولی ها که به ثبت رسیده اند مشابه اسامی طوایف کردها است. مانند:
  طوایف کولی: کلیلایی، سوران، خرات، سور، جات/جاف، کاولی، کرماچی، قادریا، خانی، بوکان
  طوایف کردی: کلیایی، سورانی، خرات، زور، جاف، کاویانی، کرمانچی، قادری، خانی، بوکان

  کلیلا، نام شهری در استان «راجستان» هندوستان است و به ساکنان آنجا «کلیلایی» گفته میشود. «کولی های کلیلایی» در ایران، «کردهای کلیایی» نامیده میشوند و هر دو گروه بزبان هند و فارسی صحبت میکنند.
  خرات، نام شهری در استان «اوتار پرادش» هندوستان است. طایفه خرات در سنندج و کرمانشاه رسماً خودشان را کولی معرفی میکنند و در کتاب «تاریخ مردوخ»، نوشته شده توسط مردوخ کردستانی، طایفه خرات را از کردها معرفی میکند. پس ملاحظه میشود که خود کردها، طوایف «کولی» و «کردی» را در یک مقوله دسته بندی کرده اند. در حقیقت چون طوایف مهاجر کولی کوچ نشین بودند از آنرو واژه «کرد» را برای آنها بکار برده اند. خانی، نام طایفه ایست پر جمعیت در استان «هیماچال پرادش» هندوستان در نزدیکی مرز پاکستان. در هندوستان به مردم این استان رسماً آریایی گفته میشود. اقلیتی هم در پاکستان زندگی میکنند. مهاجران «کولی خانی» در شمال عراق ساکن شدند و بعدها به ترکیه هم مهاجرت کردند. جات، نام یکی از پرجمعیت ترین طوایف هندی است که در سرتاسر شمال هند و قسمتی از پاکستان زندگی میکنند. زط ها، هم زیرشاخه همین طایفه هستند. دسته ای از کولی های جات به شمال عراق مهاجرت و در آنجا ساکن شده بودند و در زمان محمد رضا شاه به ایران مهاجرت کردند و در کرمانشاه ساکن شدند. در ایران به آنها کردهای «جاف» هم می گویند. طایفه ای بنام «زط» هم در استان ایلام زندگی میکند. بوکان، نام یکی از پرجمعیت ترین طوایف هندی است که در استان «پنجاب» زندگی میکنند. در جنوب افغانستان نیز دسته ای از آنها زندگی میکند. بوکان در زبان سانسکریت یعنی «گرد و غبار». بسیاری از مردم این طایفه از پیشوند و پسوند «بوکان» برای اسم فامیل خود استفاده میکنند. کولی های مهاجر «بوکان» در جنوب استان آذربایجان غربی ساکن شدند و اسم آن شهر را هم بوکان گذاشتند. برخی کردها به قصد بومی جلوه دادن خود در ایران، سعی میکنند تا گذشته کولی خودشان را انکار کنند و با رندی نام طایفه هایشان را تحریف میکنند تا از شکل هندی خارج شود. مثلاً نام یکی از طوایف کولی ها در شهر مهاباد «قادریا» است که در زبان سانسکریت بمعنی «گوسفند» است و با زیرکی آنرا به طایفه «قادری» تحریف کرده اند! طایفه «قادریا» یکی از پر جمعیت ترین طوایف هندی است و هم اکنون در شمال هندوستان زندگی میکنند. سوران، نام شهری در استان «اوریسای» هندوستان است. و به ساکنان آن شهر «سورانی» گفته میشود. مهاجران کولی سورانی در شمال عراق ساکن شدند و بعدها به سوریه و ایران نیز آمدند. در سوریه و عراق شهرهایی بنام «سوران» وجود دارند که کولی های مهاجر سورانی، آنجا ساکن شدند. ملاحظه میکنید که اسامی تمام طوایف کردی از نام شهرهای هندی گرفته شده، زیرا از آن نواحی به خاورمیانه مهاجرت کرده اند. اگر این تشابه اسمی، یک یا دو تا بود، آنرا بحساب تصادف یا شانس میگذاشتیم ولی وقتی اسامی تمام طوایف کردی، واژه های هندی هستند، دیگر احتمال تصادفی بودن منتفی میشود.
  ۵ . معرکه گیرهای کرد، نمایشهای عجیب و غریبی نشان میدهند که مشابه نمایشهای مرتاضهای هندی است. هر دو گروه شمشیر و میل از یکطرف بدنشان بطرف دیگر فرو میبرند، یا میخ و خنجر به سرشان وارد میکنند و طوری هم نمیشود. کردها اینگونه نمایشها را با خود از هندوستان آورده اند.

  مهاجرت کولی ها (کردها) به ایران، از زمان ساسانیان (بهرام گور) آغاز شد و آنها را به قصد مطربی و رقاصی می آورند. ابتدا در شمال عراق که پایتخت ساسانیان بود اسکان دادند و بعد به دیگر جاها پخش شدند. مهاجرت کولی ها از هندوستان به شمال عراق کماکان ادامه داشت تا اینکه در زمان خلفای اموی بار دیگر شدت گرفت. حمد الله مستوفی میگوید: در زمان بهرام کار مطربان بالا گرفت، چنانکه مطربی روزی به صد درم قانع نمیشد. بهرام از هندوستان دو هزار لوطی (کولی) جهت مطربی بیاورد و نسل ایشان هنوز در ایران مطربی میکنند. حمزه اصفهانی، همین ماجرا را در کتابش بازگو میکند اما تعداد کولی های مهاجر را دوازده هزار نفر می گوید که در شمال عراق ساکن شدند. فردوسی طوسی هم همین ماجرا را بیان میکند و تعداد کولی های وارد شده از هندوستان به شمال عراق در زمان بهرام گور را دوازده هزار میشمارد. عماد توحیدی در باره مهاجرت کولی ها (کردها) به شمال عراق می نویسد: کولی ها در عهد ولید بن عبدالملک خلیفه اموی به ایران و بین النهرین آمدند. این کولی ها از حوالی رود سند سفلی (هندوستان قدیم) بطرف فرات و دجله آمدند و به محض اینکه مستقر شدند به دزدی و راهزنی و قتل پرداختند و راه بصره و بغداد را بستند و قیمت خواربار بالا رفت و مردم در فشار قرار گرفتند. از جمع بندی منابع تاریخی فوق میتوان نتیجه گرفت که شمال عراق در زمان ساسانیان و حتی بعد از ظهور اسلام، مهمترین مقصد کولی های مهاجر بود. فقط در زمان بهرام شاه تعداد آنها بالغ بر دوازده هزار نفر بود و بعدها تعدادشان بیشتر شد. بعد از ظهور اسلام در زمان خلافت ولید بن عبدالملک بازهم دسته های کولی از هندوستان به شمال عراق وارد شدند که تعداد آنها را بسیار زیاد ساخت. در کتاب جهانگشای نادری، می گوید که نادر شاه افشار تعدادی از کولی های هندی الاصل (کردها) را به قصد رامشگری به خراسان آورد.

  در کتاب تاریخ مردوخ، اثر مردوخ کردستانی میگوید: که خان کرد در استان سلیمانیه عراق از طوایف جاف و ثلاث (دو تا از طوایف کرد عراقی که بعدها به ایران مهاجرت کردند) عصبانی بود زیرا آنها راهزنی میکردند و از بابت چرای احشامشان حق علوفه نمی پرداختند. از جمع بندی تمام مطالب فوق اثبات میشود که کردها همان کولی های مهاجر هستند که در دوره های ساسانی و خلفای اموی به شمال عراق کوچیده اند و بعدها بخاطر افزایش جمعیت به اطراف پراکنده شده اند. در زمان نادر شاه هم جمعیت قابل توجهی از کولی های کراچی (کردهای کرمانچی) در خراسان ساکن شدند. در تمام کتب تاریخی نوشته اند که بسیاری از مردان کولی به شغل آهنگری مشغول بودند و این تنها صنعتی است که آنها بلدند کولی ها مهاجر توسط ساسانیان و خلفای اموی به شمال عراق بقصد مطربی و رقاصی دعوت شدند و بعد از ازیاد جمعیتشان بر علیه همان حکومتها شورش کردند. مهاجرت کولی ها (کردها) از هندوستان به ایران، بعد از ظهور اسلام هم ادامه داشت که در زمان نادرشاه افشار بیشتر شد.در زبان هندی به عمو می گویند «کاکا» و در زبان کردی هم همین واژه با همان معنا زیاد استعمال میشود. در ضمن کولی های شیراز هم «کاکو» تلفظ میکنند.

  منابع:
  پرسه کولی ها در سرزمین ایران، عماد توحیدی
  تاریخ طبری، محمد جریر طبری
  شاهنامه فردوسی
  Edwards, j. , (2009), Language and Identity, Cambridge University, New York
  Duranti, a. , (2004), Linguistic anthropology, Cambridge University, New York
  Amanolahi, S. Norbeck, E. , (1975), The Luti, an Outcaste Group of Iran. Rice University Studies 61(2): 1-12.

 48. نخستین جایی که من خودم نام کرد های باستانی را دیدم در کتاب لشگر کشی کورش کوچک بود.گزنفون خود در جنگ شرکت داشته و در عقب نشینی از مناطق غربی ایران یاد میکند و قومی ایرانی بنام کردوکی ها که قریب به یقین نیاکان کردهای گرامی کنونی اند.درست در همین مکان استان های کردنشین ایران و کشورهای همسایه.خیر کردها در زمان هخامنشیان قومی جدا گانه بودند و ساسانیان کرد نیستند.دلایلی هست که نیاکان ساسانیان از مناطق شرقی تر ایران باستان به پارسه آمده اند.اعراب مهاجم فاتح ایران از هزار و چهارصد سال پیش همه اقوام ایرانی را که ترک و تازی نباشند و هرجا که باشند کرد خواندند.منبع تاریخ اجتماعی سیاسی از قاجار ها نوشته سعید نفیسی.

 49. ساسانیان هزار ساله پارس بودند چهل ساله کرد شدن؟
  در ضمن واژه کرد در استان فارس به معنای عشایر و رم گردان هست مانند کرد شولی که عشایر شولستان فارس هستند
  نه کردی که شما فکر میکنید

 50. سلام
  در حال حاضر فقط سند معتبر مهاجرت طوایف به منطقه زاگرس میانی باتوجه به تاریخ گزیده و شرفنامه بدلیسی وجود دارد ولی سندی در مورد مهاجرت به سوریه و شرکت در جنگهای صلیبی و نامی از مهاجرت طوایف بومی نیست .
  بختیار، نام یکی از سرداران اتابکان لر بزرگ بود، که اولاد او طایفه بختیاروند را تشکیل دادند. حمدالله مستوفی، در کتاب تاریخ گزیده؛ به مهاجرت گروهی از طوایف، از جمله بختیاری‌ها از کردان جبل‌السماق، در حلب، واقع در غرب شام به لرستان، اشاره می‌کند و علیقلی خان سردار اسعد، در کتاب تاریخ بختیاری؛ “بهداروندها” را، از این دسته مهاجران دانسته است. بختیاری و نحوه تشکیل نظام ایل بختیاری در قرن نهم هجری : از دو گروه قومی بومی و مهاجر سازمان یافت که گروه بومی پیش از آمدن بختیاران در سرزمین کنونی بختیاری ؛ مردم و تیره ها : دینارانی ( دینیاران یاری کننده دین ) اورکی ، دورکی ، سهید ، شالویی ، مالویی ، خواجه ، قائدها ( کاید ) گورویی ، کور کور ، ایل بابادی ، که مجموعا این تیره ها از نژاد و مردم بومی و با کواراکان پیوند نژادی و قومی داشته ، پس از سازمان یابی قوم بختیاری از پیکره جامعه قومی و ایل باستانی کواراکان جدا شدند و هویت قومی آنان در گذر زمان از میان رفت و فراموش شد .
  مهاجرین کردتبار جامعه قومی بختیاری که از جبل السماق شام (سوریه ) به استناد نوشته ها و منابع تاریخی در سده ۵۵۰ هجری به خاندان اتابکان لر بزرگ که از کردان برزیکانی و قوم لبیکی از تیره جنگرویی بودند و با آنان هم نژاد و همتبار بودند پیوستند قبایلی بودند که تواریخ گزیده ، شرفنامه کرد بدلیسی ، منتخب التواریخ و تاریخ بختیاری سردار اسعد بختیاری از آنان به شرح زیر نام می برد : آسترکی ، مماکویه ، بختیاری طایفه بختیاروند یا بهداروند هست ، جوانکی یا جانکی ، زاهدیان ، بنیدانیان ، علایی ، گتوند ، ممبینی ، بتوند ، بوازکی ( بورکی ) ، شوند ، راکی ، خاکی ( جاکی) ، هارونی ، آشکی ، کمایی ، ( لیراوی ) ممویی ، کمانکشی ، مماسنی ، ارملکی ، پوایی (نویی ) ، مدیحه ، اکورد (ممبینی)، کولار ، و مردم سادات عقیلی از نسل علی بن ابیطالب و هاشمی از نسل هاشم بن عبدالمناف .

 51. چیزی که مشخص هست اینه که کردها ( تقریبا همه قومیت های ایرانی اما بخصوص کردها) قبل از اسلام هیچوقت بحث قومیتی و نژادی نداشتند و تقریبا یه خانواده بودند و فاصله زبانی و فرهنگی زیادی نداشتند و کسی نمی تواند بگوید حکومت فلان سلسله فقط برای ما بوده است و قطعا همه ایرانی ها در آن مشارکت داشته اند و آن زمان بحث بیشتر ملیت ایرانی بوده و همه یکی بوده اند (مثلا به زمان قبل از مهاجرت آریایی ها فکر کنین اونها همه با هم بودند و با هم زندگی می کردند و حتی با هم مهاجرت می کردند.) ولی بعد از اسلام یکم فاصله فرهنگی و زبانی ایجاد شد و بعضی ها برای بدست بعضی چیزها بخصوص اقتدار سیاسی خودشونو فروختند یا رو به سیاسی کاری و فریبکاری عمیق آوردند و بعد از ورود ترکها ( که بشدت نژادپرست و قومیت پرست واقتدارطلب و جنگ طلب هستند به گواه تاریخ ،) این فاصله و نژادپرستی تشدید و در بین بقیه همه اقوام ایرانی هم نفوذ کرد و باز بعضی ها دوباره بیشتر برای بعضی چیزها خودشونو فروختند و البته اینبار نه تنها خودشونو بلکه دیگران (هم نژاد های خودشون) رو هم فروختند تا خودشون باقی بمونند.وگرنه در زمان های گذشته اصلا بحث قومیتی و نژادی در بین ایرانیان نبوده است ولی حتی امروزه روز هم بعضی ها دوباره هم نژادهای خودشونو می فروشند و بعضی های دیگه رو می خرند تا دوباره باقی بمونند.( برعکس کردها تا جایی که تونستند مقاومت کردند و کشته دادند ولی شرف و انسانیت شون رو نفروختند حتی دست از خاکشون کشیدند و به کوهها پناه بردند ( که باعث شده الان خیلی از خاکشون رو از دست بدهند و بعضی بگند شما مثلا اهل این ضهر نیستید و مهاجرت کردید یا شما دهاتی یا کوچرو هستید.) ولی با ز هم مقاومت کردند)در کل توصیه بنده حقیر به برادران عزیز ایرانی و بخصوص برادران عزیز کوردم اینه به طرف آینده حرکت کنید ، گذشته خودش دنبال شما میاد. ( به این فکر کنید در بیشتر تاریخ ( بخش خیلی زیادی ازش ) ایران کشوری زیر سلطه عربها و ترکها بوده است ولی در ۵۰ سال فرصت ایجاد شده در سلطنت پهلوی برادران پارسی قشنگ از خجالت تاریخ دراومدند و خوب تاریخ سازی کردند و نفس راحتی کشیدند).

 52. از نژاد ماد.
  دوستان مثلا ی بوشهری میاد دم از اصالت میزنه یا ی بختیاری میاد هی میخواد لر لرستان رو بخودش بچسبونه..و اینک کوردا میگن ساسانی ها کوردن منظورشون این هسنش ک ساسانی ها از نژاد مادن این ماد شامل لر لرستان و کوردها و لک میباشد بعدشم برو منطقه کورد نشین ببینه ک چقد اثاد باستانی دارن و چقد قدمت دارن بعد بیا اراجیف گوی کن ..ی عده میگن کوردا بعد جنگ عراق و ایران اومدن ایران اخه این چرت و پرتی هستش ک میگین ما اریایی ترین نژاد ایرانیم ..و از قوم ماد (کورد لرهای لرستان و لک )و بختیاری هم از نژاد پارسن….و کورد زبان نوشتاری داره و لباس اصیل داره و تاریخدان های بزرگ دنیا از قدمت کورد میگن بعد ی تعدادی میبینم چرت و پرت هایی میکن ک خنده داره واقعا….ساسانیان ماد بودن(لک لر کورد)درود..و اون دوست عزیز به اسم میلاد بیراوند اولا توهین نکن تو خودت از الان خودتم هیچ اطلاعی نداری چرت و پرتم میگی اصلا بیرانوند خودش لکه تو نوشتی لر…پس اظهار نطر نکن ..وقتی از الان خودت خبر نداری بعد از تاریخ چن هزار ساله دم میزنی…ما کوردا نمیگیم از لک یا لرها بهتریم میگیم یکی هستیم و اینو لرهای اصیل و لک های اصیلم منکرش نمیشن ی عده بی اصالت اومدن ک چرت و پرت میگن و توهم بیرانوند نیستی ی اسم بیرواند فقط نوشتی .و اینک ما از نژاد اریایی و هیچ کسی نمیتونه منکرش بشه…و خواهشن بدون مطالعه اراجیف گویی نکنین تمام…

 53. درظمن ساسانی ها صد درصد کورد بودن و شکی نیست قابل توجه پانفارسا و پانتورکا ‌
  درظمن فارسی زبان نیست لهجه ۳۳ عربی هست فارسی لهجه ای از عربی است که گاه ان را زبان میداند چون قدرت سیاسی دارند فارسا در جعل کردن و دزدی اشخاص بزرگ ماهر هستن به کمک خاندان پهلوی تاریخ سازی کردن به کمک رضا خان واژه اریایی اختراع کردن به کمک انگلیس (جیمز موریه) کوروش ساختن واسه خودشون که هیچ اسمی نداره در تاریخ در کتاب گرنفون و هردوت هم کلا شبی داستانه تعرف کوروش. فارسی به قدری ضعیف و ناقص هست که رتبه ۴۴ در دنیا داره و در عراق لهجه عربی و در سال ۲۰۰۸ رسما از لهجه عربی جدا شد زبان مستقل شد با اندکی جعلیات تاریخی نثل پارسی کهن در حالی که پارس یعنی صدای سگ .
  با تشکر بنده از شرق کوردستان شهر کرماشان

 54. سلام
  من خواهش دارم از برادران قوم لر و کرد که اجازه بدن آقایان متخصص در این زمینه آزادانه تحقیق و تفحص کنن هر چند هم دارای اشتباهتی باشن سریع واکنش نشون ندین واقعا شناسایی اقوام ایرانی کار آسونی نیست و چنین جابجایی قومیتی در هیچ کشوری به این گستردگی نبود آقایونی که رو این موضوع واکنش نشون میدن برید تحقیق کنید ببینید خیلی از طوایف مشترک بین قوم کرد و لر هست خیلی از این دسته بندیهای طوایفی و ایلی در ایران بر اساس ساختاراجتماعی وایلی صورت گرفته نه بر اساس نیای مشترک با این وجود خیلی از طوایف از گذشتشون اطلاعات ناقص یا اشتباه دارند یا اینکه بی خبرن . در حال حاضر هم اگه کسی میخواد چیزی بنویسه یا حرفی بزنه پانها نمیزارن .
  به نظر من اگه کرد به معنی چوپان و چادرنشین باشد پس کرد امروزی هم به معنی قوم خاص نیست حتما که بر اساس شیوه زندگی که در گذشته داشتن نام کرد به عنوان قوم گرفتن پس منظور نژاد خاصی نیست در نتیجه اگر چنین باشد پس معنی کرد در تمام ایران باید یکی باشد و این یعنی تناقض که باید رفع ابهام شود . (قوم پارس و ماد و پارت جدا از هم نبودن همیشه در کنار هم بودن و این یعنی پیوستگی نژادی )
  در مورد مهاجرت قوم لر (کرد) از سوریه که بعضیا میگن بخاطر جنگهای صلیبی رفتن و برگشتن این قوم در طول ۵۰ سال چطور اسامی عربی به خودشون گرفتن
  بعد از این مدت تمام افراد سالخورده و پیر شدن خیلیاشون هم در جنگ یا مرگ طبیعی از بین رفتن بعد چند نفرشون توانایی برگشت به ایران رو دارن واقعا معما شده ؟؟؟؟

 55. دوستان همه اقوام ایرانی در کنار هم زندگی کردن هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد،من درود میفرستم بر کسانی که اصالت ایرانی خودشون رو حفظ کردن درود میفرستم بر کسانی که هنوز سخنان زردشت رو زمزمه میکنن و آهنگ صدای آنها با صدای زردشت گوش این خاک را نوازش میدهد

 56. باشه داداش اصلا خدا هم کرد خوبه، راحت شدی دیگه احساس بی هویتی نمی کنی.
  بالا بری پایین بیای نمیتونی با تغییر تاریخ برای قومت افتخار بخری، بعد از انقلاب سه گروه در سه قوم ایران(کرد،بلوچ،عرب) نفوذ کردن برای ایجاد آشوب توی این همه سال حتی عربها ایران هم خرد نشون دادن و عروسک خیمه شب بازی آنها نشدند بلوچها هم یک ریگی ازشون در آمد ولی کردها پژاک و دیگر گروهک ها.. شما گول خوردید یا از قصد ایران را نا آرام می کنید نمی دانم ولی اینو می دانم اگر ساسانی ،صفوی یا پارس بودید یا خودتونو مب دانید اینچنین عمل نمی کردید در ضمن در مورد نژادتون هم بگویم که بر اساس آزمایشهای که شده درصد بالای از کردها قاطی دارند با آشوری ها و بابلیها پس اینقدر کرد کرد نکنید و تو صفحه های تاریخی که پارس ها رقمش زدند دنبال هویت نگردید. باسپاس یک آریایی اصیل، بختیاری

 57. دوستان پانکرد کمی منطقی باشین تمام سازه های ساسانیان تو مناطق لر نشیننن از شاپور خواشت (خرم اباد) تا صد پهل لرستان تا جندی شاپور تا غار شاپور ممسنی تا قلعه شاپور یاسوج تا اشیایی که تو کوهدشت پیدا شده همه ی جنگ های ساسانیان تو ناطق لر نشین اتفاق افتادند از جنگ با روم در شهر رومشکان (جایی که رومی ها رو شکست دادند ) تا جنگ نهاوند این تمسخر امیز که میگید ساسانیان کرد بود ند.خیلی از کردها بعد از جنگ عراق وارد کشور شدند به دنبال تاریخ میگردن . ساسانیان لر بودن و در اثر خیانت مردم منطقه فارس فعلی شکست خوردند

 58. بابا اصلا همه کوردن ناراحت نباشین به حرف نیست که دنیا باید قبول کنه پنجاه ساله میگن این کورده اون کورده هرجام میزنی تو هیچ مطلب علمی نیست پس خوش باشین

 59. طی دهه های اخیر هر قومی که امکاناتی داشته باشد تاریخ را بنفع خود تحریف میکند ، پانکردها هم از همین دست افرادی هستند که اقوامی چون هورامی زازا و ایزدی و تاریخ را مرتبا تحریف میکنند و چه بسا این عمل غیرانسانیشان سبب شده که مقاومت دیگران نگذارد تلاش مردم عادی کرد نیز به ثمر برسد ، در اینکه کرد در تاریخ قوم نبوده و بطرز نوعی از معیشت و زندگی شبانی گفته میشد بماند . ناصر خسرو میفرماید : ساسانیان چون بخلوت نشستندی به خوزی سخن راندی . و میدانیم که خوزی نه زبان پهلوی بود و نه اوستایی پس ربطی به زبان کردی امروز ندارد حتا زبان هورامیان هم کردی نیست . ساسانیان نیز از قوم ماد نبودند . به هر حال انان در سرزمینهای لرتباران بودند پس بهتر است در میان انان رد ساسانی را جستجو کرد ، تمام شواهد دال بر این دارد که درنیمه غرب و جنوب غربی از تاریخی بس کهن و پبش از ورود اقوام دیگر ، لروندان در این نواحی ساکنین اولیه بودند و میدانیم که مناطقی از شرق عراق و بخشی از کرمانشاه تا بوشهر به تمامی لرتبار هستند . لرهای فِئلی ، بختیاری و جنوبی .

 60. کیمیا امام سجاد چه ربطی به کرد داره اخه خخخخخخ بانه اهل سنته امام سجاد شیعه پانکرد مقوله ای از بی سوادی و بی هویتیست

 61. چرا این همه کامنت الکی میزارید؟
  اصن میدونید معنی واژه ساسان چیه؟
  ساسان یعنی گدا و درخواست کننده.
  واژه ساسان در ابتدا هواسان بوده که “ه” به تدریج به “س” تبدیل شده و این واژه ای است کاملا لکی…
  از نمونه های دیگر تبدیل “ه” به “س” میشه به واژه آهن یا آسن و همچنین ماهی و ماسی اشاره کرد.
  هنوز در میان لک ها گدا را هواسان مینامند.
  پس علاوه بر ماد ها و هخامنشیان و اشکانیان ساسانیان هم لک بوده اند.نشون به اون نشونی که استان لکستان دارای بیشترین آثار باستانی در تمام دنیا دارد.
  از کوه “سرکشتی” شهرستان دلفان که جایگاه “نوح” میباشد تا کتیبه بیستون و طاق بستان کرمانشاه و فرهاد تراش بیستون همگی مدرک و سندی بر لک بودن سلسله های قبل از اسلام میباشد.

 62. اخه چرا همش ازنژادپرستی حرف میزنید به قول استاد مطهری شمر و یزید موردن ورفتن شمرویزید امروزتان رابشناسید طرف رفت کره ی ماه دسشویی کرد اینا دارن از دوران حضرت تیرکمان حرف میزنن بس کن داداش من انسان باشیم به هم احترام بگذاریم کاری کنید که در ۱۰۰۰سال دیگه ازانسانیتتون حرف بزنن نه اینکه ازکینه دوزیتون حرف بزنن هرروزه توی بیشتر رسانه‌ها می بینیم چقدر داره ظلم و ستم میشه اگه واقعا به نژادت افتخار میکنی نارضایتی خودتو درمقابل این همه جنایت اعلام کن تاهمه بدونن نژادت مخالف جنایت بوده است

 63. آقای داریوش بحث تاریخی چه ربطی به سیاست داره اگه کردها کومله داشتن شما هم تروریست های سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق داشتید … عرب ها داعش و القاعده رو تولید کردن … ترک ها هم گرگ های خاکستری رو زدن بیرون پس مسائل سیاسی رو با تاریخی و آکادمیک قاطی نکن آدم بی سواد

 64. ساسانسان هم کورد شد! اصلا آدم و حوا هم کورد بودن. خوب شد؟ پژاک و کومله چطور؟ اونا رو که دیگه قبول دارین کورد هستن؟

 65. ممسنی بزرگ زادگاه ساسانیان و یادگار ۱۳ شهر هخامنشی خفته به زیر خاک…. ممسنی(مماسن) یکی از نیرومند ترین ایلات پارس باستان و یکی از شاخه های اصلی قوم لر(له) ۱۴ طایفه بزرگ داشت و به ۱۴ چریک پارتیزان مشهور بود در روزگار هخامنشیان اشکانیان و ساسانیان تشکیل دهنده گارد جاوید و جاودانان بود…امروزه فقط ۴ طایفه در مماسن باقیمانده معروف به ۴ بنیچه ۱۴ چریک…طایفه جاوید یادگار گارد جاوید,طایفه بهکیش یادگار دینیاران و کیانیان هخامنشی,طایفه رستم(هدیه کی خسرو به رستم دستان) و طایفه دشمن زیاری…۱۰ طایفه دیگر به سایر مناطق قوم لر (پارس و ماد)مهاجرت کردن یکی از آنها طایفه قاید در تنگستان بوشهر زادگاه ریس علی دلواری ساکن شد… گیلویه و مهرگان ساسانی حاکم همایجان و طایفه جاوید ممسنی و ممسنی بزرگ بودن که امروزه به نامش کوهگیلویه(کوه گیلویه) گفته میشه و در طایفه جاوید منطقه گیلومر و مهرگان یادگار بازماندگان ساسانیست,ساختار اجتماعی طایفه جاوید و اختلاف طبقاتی آن و عدم حرکت عمودی بین طبقات یادگار ساختار نظام ساسانیست… خوانین(خدایگان ساسانی=شاهک هخامنشی) در ممسنی تا همین ۴۰ سال پیش در قلعه های زیبای ۴ برجی و ۲ برجی زندگی میکردن لباس های اشرافی زیبایی در مجالس می پوشیدن مشهور به شنل های ساسانی.شکست اسکندر مقدونی از ایل مماسن در حافظه تاریخ ثبت شده و باعث دروغ پردازیهای یونانیان در تاریخ نویسی شد,اسکندر از نیروی نظامی مماسن شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد…پیروزی های اسکندر در ایران دروغ پردازی بزرگنمایی و ناسیونالیسم یونانیست مثل دروغ سالامیس ماراتن و…یونان در حدی نبود که توان مقابله با ایران را داشته باشه چه برسد که بخواهد ایران را هم فتح کند!!! بخشی از نیروی نظامی مماسن در دوران کورش در ماورانهر در سغد به عنوان گارد حفاطتی شهر کورش مستقر شده بود و بخشی از آن در گشت های نیروی دریایی ایران در مدیترانه مستقر بود..واژه لر در قرن ۴ به آندسته از پارسیان که کوچنشین بودن گفته شد و دراین چند قرن اخیر به تمام قلمرو ماد(همدان و لرستان)و پارس(چهارمحال و بختیاری،کهگیلویه و بویراحمد،ممسنی،بخش بزرگی از شوشیان=خوزستان،تنگستان بوشهر و شرق استان فارس لرگفته میشه…ایل ممسنی در کنار ایلات دیگر قوم لر تا پایان زندیه قدرت خود را حفظ کرد و نقشی اساسی در مبارزات بزرگ زاگرس با مغولان و بازماندگانشان یعنی قاجاریه ایفا کرد…

 66. با سلام خدمت همه دوستان
  لطفا بخونید….
  به این مسله که ساسانیان کرد بودند کاری ندارم اما اینکه کرد ها دارای حکومت بشن در کل دنیا حق ماست که البته رعایت هم نمیشه .توجه داشته باشین اگه کرد ها نبودند داعش تو تهران اعلام خلافت میکرد و ممکن بود حتی تا‌استانبول هم اشغال میکردن و اگه با منتق فکر کنیم ملت کرد به این نیاز نداره که صابت کنه که ساسانیان کرد بودن یانه ما به این نیاز داریم که حقوقمون رعایت بشه و کرد های سوریه و عراق با این همه عذابی که کشیدن سرپرست خانوادشون برادر و… شاید خیلی هایی رو از دست داده باشن ایا واقعا حق ندارن یک کشور داشته باشن واقعا حق ندارن زمانیکه کرد های عراق سرشون بریده میشد شما در راحتی تمام تو خونتون نشسته بودید پس به تاسیراتی که بر دنیا داشتیم توجه کنین و از مدیر سایتمیخوام که مطالبی که توش توهیت هست رو به اشتراک نزارن

 67. کاوان
  اونی که برا خودش داره میبافه نکنه قطعه ای بسیارکوچک از کردستان بزرگ رو ندیده تا کم تاریخ تاریخ کنه!؟!کتیبه ی آشوربانیپال مربوط ب سارگن دوم،روستای پالنگان،شهر سقز تپه ی زیویه،حسنلو مهاباد،حسن آباد سنه،روستاهای پلکانی هورامان و و و.اگه صد سال تاریخ داشتی فرهنگ حرف زدن درباره ی قدمت کوردها رو حتما یاد میگرفتی.بژی کورد

 68. آخه کرمانشاهی کردپلاستیکی تو از تاریخ چی حالیته قرن چهارم اتابکان لور از سواحل خلیج فارس تا نزدیکای بغداد حکومت میکردن از نظر توئه کردپلاستیکی قرن چهارم تا بیستم میشه پانصد سال ک میگی نام لور به پانصد سال نمیرسه…برو شهر باستانی لور توی خوزستان رو ببین قدمتش چقدره بعد بیا چرت بگو..خنده داره ساسانیان رو به خودتون میچسبونید خجالت نکشید هخامنشیان رو هم کرد بنامید..مادها هم اتحادیه از اقوام ایرانی بودن و بس…

 69. از نظر من این مطلب تا حدودی نادرسته البته با اطلاعات تاریخی محدودی که من دارم ما میگیم که محل بسیاری از تمدن ها و گنجینه های ایران باستان در کردستانه و حتی بیشتر گنجینه ها هنوز کشف نشده از نظر من قوم کورد مثل بقیه اقوام ایرانی در ایران بوده اند وچه بسا حکومت وتمدنی هم داشته اند ولی چیزی که درمورد ساسانیان واضحه اینه که خود ساسانیان خودشون رو از قوم پارس میدونستند و میخواستند شکوه دوره هخامنشیان رو دوباره احیا کنند این رو از اثار معماریشون میشه فهمید که مثل هخامنشیان علاقه به عظمت گرایی داشتند اما خب هر حکومت گسترده و بزرگی از همه ممالک توابع خودش تاثیر میپذیره چنان که ما میدونیم سبک معماری ساسانیان علاوه بر اینکه مانند هخامنشیان علاقه به عظمت گرایی داشته (ایوان مدائن)بیشتر شبیه معماری ایلامیان بوده و حتی قبل تر از این کوروش کبیر در اولین کتیبه به جای مانده از اون با لباس ایلامی بوده

 70. اقوام ایران مانند شاخ وبرگ یک درختند بیایید همه باهم یکسان باشیم وبپدیریم که همه از یک نزاد وزندگی خوبی داشته باشیم باور کنید اگر از یک نژاد نبودیم الان همدیگر را کشته بودیم مانند مردم عراق .یوگسلاوی . چکسلواکی و .. این حرفها هم مانند حرفهای یک خانواده تلقی بشه نزارید دشمنان سواستفاده کنند اگر من کورد حق وحقوقم رععایت بشه مانند دیگران چه مشکلی با شما خواهم داشت وشما بامن .ما ایرانی هستیم ودلمان با ایران حتی کوردهای عراق وترکیه وسوریه .همین تطاهرات اخیر همه شهر ها همه باهم بپا خواستند این یعنی همه یک جور فکر می کنیم وجدایی خواه نداریم

 71. کرد دانستن ساسانیان رو باید جز عجایب هفتگانه نام ببرن…اکراد همیشه دنبال جعل هویت و تاریخ سازی هستن..زندیان لر و صفویان ترک رو کرد مینامند..کرد ی روش زندگیه ن نژاد طبریها همین الانم به چوپان کرد میگن برین بپرسید..فقط آل چوپانیان رو مگه به کرد ربط بدین وگرنه کرد توی تاریخ حکومتی نداشته چرا مزدوری حکومتها رو کردن مث مزدوری عثمانیها ک در کنار عثمانیها با والیان لر ک مرزدار ایران بودن بارها جنگیدن تو جنگ چالدران در کنار عثمانیها علیه ایران جنگیدن..خواهشن عظمت ساسانیان رو با ربط دادن به کرد خراب نکنید..با تشکر

 72. سلام خواهش میکنم این چند خط بخونید.
  (درمورد خود مطلب که من مطالعاتی نداشتم و نظر نمیدم)
  عزیزان از نحوه نوشتن و احساساتتون مشخصه اکثرا جوان و کم تجربه و زیر ۴۰ سال هستین. این بحث هارو ماهم در دوران جوانی خودمون داشتیم. حلا که خوشبختانه دسترسی به اطلاعات خیلی راحته مثل ۲۰ قبل نیست. پس یادبگیریم همیشه قبل از حرف زدن کاملا تحقیق کنیم و فکر کنیم بعد اظهار نظر کنیم منظورم از تحقیق خوندن چندتا مطلب از چندتا سایت یا یک سخنگو یا رفرنس دسته دوم و سوم نیست. نصف مطالبی رو هم که اینجا به صورت کامنت نوشتین اکثرا کپی از سایت های مختلفه و در نهایت با برداشت شخصی خودتون. من کورد سنندجم و در یزد استاد دانشگاه هستم. قبل از اینکه کورد باشم اولا انسان هستم. این برام از همه مهمتره. چون هیچ کس اونی که فکر میکنه نیست. کدومتون میتونید با اطمینان بگید که نژاد من کامل برمیگرده به نژاد x. درطول تاریخ این همه حمله و تجاوز و نسل کشی و کوچ قومی و آمیختگی نژادی تو منطقه خاورمیانه مخصوصا مزوپتومیا و ایران اتفاق افتاده. چطور می تونی با اطمینان در مورد نژاد و تاریخ خودت و دیگران اینقدر با اطمینان حرف بزنی یا ردش کنی؟ کورد فارس ترک لر عرب چه فرقی میکنه نژادت به ۲۰ هزار سال قبل برگرده یا ۱۰۰ سال قبل، درحالیکه اینقدر فقر فرهنگی داریم که نژاد و زبون همدیگرو تحقیر میکنیم.
  در مورد تاریخ کوردها کتب رفرنس معتبر وجود داره می تونید مطالعه کنید. هرجوری هم که دوست داشتین برداشت کنین ولی این برداشت ذهنی خودتون رو حق ندارین به کس دیگه ای القا کنید چه مثبت باشه چه منفی. چون این نظر شماست نه واقعیت تاریخ ملت کردستان که از قبل بوده و در آینده هم خواهد بود.
  ممنون عزیزان

 73. کورد ها یک قوم اصیل ایرانی و از نژاد آریایی بوده که در طول تاریخ فریب قدرت ها خورده و مورد ظلم و ستم قرار گرفتند اما این بار گوردا به حق خودشان یعنی استقلال کشور کوردستان میرسند.

 74. تو را به خدا انقد لر لر نکنید آخه لر های کوهی شما جمعیتتون بیشتر از دو میلیون نمیشه ما کوردها ۶۰میلیون جمعیت داریم اگه سواد ندارین بدین یکی براتون بگه ما تاریخ گیوه هامون اندازه قدمت تمام قوم و نژادته چرا انقد پررو هستین آثار تاریخی زیادی توی شهر های ما هست که خودتونم خوب میدونید برو تو گوگل سرچ بکن روستای کرتویج اولین سکونتگاه بشری در جهانه آثاری پیدا شده که همه به زبان کوردیه و…ما خودمون انقد افتخارات و سلحشوری ها داریم انقد انسانهای بزرگ داریم که احتیاجی به کوروش و داریوش و… نداریم تمام افراد ملت شریف ما ارزششون خیلی بیشتر از کوروش و داریوش و هخامنشی و… هست.برید با همین طرز فکر و افکار کورکورانه و مزخرفتون خوش باشید ملت کورد همیشه پیروز و سربلند بوده و هست با حرف چهار نفر وحشی تازه به دوران رسیده ساندیس خور خراب نمیشه.به کوری چشم حسودان کورد و دشمنان کورد هربژی کورد هربژی کوردستان هر بژی پیشمرگه

 75. بسیاری از مناطقی که امروزه ترک نشین هستند در گذشته مردم کرد بوده اند و زبان آنها تغییر کرده است اگر نژاد مردم آذربایجان و کردها را در نظر بگیرید و دقت کنید کاملا یکی هستند. من مقالات شمس تبریزی را که از نوشته های شمس تبریزی به زبان فارسی است خوانده ام بسیاری کلمات کردی در آن یافته ام. مثلا در جایی به شهر خودش می گوید توریز همان طور که کردها می گویند.

 76. درودفراوان
  کردها ازاصیلترین نژادایرانی هستندواولین خشتهای سلسله پادشاهان اریایی رابنا نهادند,درشان کرد نیست که از این طریق به کسی توهین کنه,امامن امیدوارم که بعداز قرنها سایه ای روی سرمون داشته باشیم تا مانندجدمان کوروش بزرگ حکومتی برپایه عدل درجغرافیای خودمان برقرارکنیم.یاعلی ازتومدد.

 77. ملتی که هیچ حکومتی در تاریخ بنام آنها ثبت نشده عقده گرفته اند.یکی نیست بگهه آخه شما که …. می کنیدد چرا هیچ کتیبه ای ازتون بدست نیومده؟
  علتش واضحه چون شما چهارصد سال پیش از هندوستان تشریف آوردین

 78. اقا اصلا ما از زیر سنگ اومدیم.همه تاریخ ایران واسه شا برید حالشو ببرید.ما کلا تو این همه سال ی گوشه نشسته بودیم واسه شما دست میزدیم. به قول خودتون ما چادر نشینیم پس چرا دست از سرمون بر نمیدارید. مگه امریکا چقد قدمت داره که تو سر شما ادمای با فرهنگ میزنه .تو کشورش راتون نمیده .ما را به حال خود بسپارید تاریخ نمیخواهیم.ما فقط در فکر ساختن اینده هستم تا تاریخی را انگونه بنویسم که شایسته نامان باشد.

 79. اینکه ادم اصل ونصب خودش رو بدونه خیلی مهمه ولی نه با تعصب کورکورانه توصیه میکنم در باره تاریخ هخامنشان و اقداماتشان در مورد قوم ماد بیشتر بخوانید تا حقیقت رو خودتون بفهمید.
  حالا اردشیر کرد باشه یا نه مهم نیست،مهم اینه که شما باتمام تلاشی که در دوره صفویه برای نابودی تاریخ وتمدن ماانجام دادید وتا حالا ادامه داره کاری از پیش نبردید.مثل چهار پارچه کردن خاک کردستان،سوزاندان کتاب ها از بین بردن کتیبه ها شما از زمان قدرت گرفتن هخامنشیان ملت مارا سرکوب وتاریخمان را پاک کردید .روزی خواهد رسید که کتیبه ها واسناد مخفی همه چیز را باز خواهند کرد.

 80. تورک کورد لر این تا تیره و نژادشون یکی هستن و از تورکان میباشند به مرور زبان این قومیتها عوض شده

 81. در میان کورد های لک طایفه ای به نام بالاوند و زردلان وجود دارد که از بازماندگان سلسله ساسانیان هستند.

 82. درود بر همه بزرگواران بنده با خاندن تمامی کامنتهایی ک همه شما عزیزان گزاشتید ب این نتیجه رسیدم،ک ب امید یزدان،ما از این نادانی و ساده لوحی بیرون آییم،و ب فکر ساختن ایران عزیز و آینده سرزمین و فرزندانمان باشیم،خودتان با نشان دادن این رفتار متاسفانه نا شایست،ک در شان شما همخونان کورش نمیباشد،دارید ضعف بزرگی ب دشمنتان نشان میدهید،دقیقا همان چیزی ک دشمن میخاهد،بیایید دست در دست هم دهیم ب مهر میهن خویش را کنیم اباد،

 83. به احترام مردم ایران فارسی تایپ میکنم

  نخست که ۸ سال پیش جمعیت کوردها با تمام محدودیتها ۴۰ ملیون اعلام شد که قطعا بیشتر هم بوده . الان ببینید چقد میشه؟ اولا که ۴۰ ملیون نفر قوم حساب نمیشن باید بگیم ملت کورد. دوم که اصلا خوب نیست کسی به هیچ ملت و قومی بد بگه… سرتونو درد نیارم مرکز ساسانیان تیسپون بوده به لحاظ جغرافیایی اطراف تیسپون تنها خاک کوردی هستش. بقیه مناطق عربن. به لحاظ زبانی هم زبانشون نهایت تشابه رو به کوردی داره تا زبانهای دیگه. همین طور منطقه ای مثل شاره بان در باشور کوردستان ( کشور جعلی عراق ) در زمان ساسانیان همان شاره بان بوده حالا کوردها همون رو میگن. یا شاره زور. سایت هم کلی دلایل دیگه اورده که کورد هستن… به امید خوشی همه مردم دنیا

 84. سلام خدمت همه ی اریایی نژادان
  من خودم کوردم ولی عاشق سرزمینیم ک اریو برزن قهرمان درش مرد و کورش بزرگ برای ابادانیش جنگید و حقوق بشر رو معنا کرد عزیزانم تاریخ کلا شک و شبه اس و تفرقه نژادی فقط باعث میشه ما یه چیزو فراموش کنیم ملتی ک الان در ایران هستن چقدر ب نیاکانشون شبیه ان واقعا در کدام دوره تاریخ ایران چنین زوالی رو دیده اصلا ماد ها و ساسانیان تورک شما بگید حالا ما چی هستیم درد ایران این نیس ک الان بخایم یک نژاد رو اصالت بدیم درد ما تفرقه اس ملت های فارس و کورد و لر و اذری به علت همسایگی و ازدواج با هم چنان در هم قاطی شدن که واقعا معلوم نیست ما دقیقا از چه نژادی هستیم م یک مستند دیدم ک در اون افراد از کشور های مختلف رو اورده بودند ک ازمایش ژنتیک از اونها بگیرند خیلی از اونها یک درصد از نژادشون ب کشور خودشون برگشت میخورد در حالی ک وطن پرست بودن بقول خودشون بدبختی ملت ایران اینه ک هممون علاوه بر نژاد پرست نژاد ستیز هم شدیم در حالی ک در جوامع متمدن یک صفت بسیار بد و توهین امیزیه
  اگر هین اقایانی ک باهم مشکل دارن تو ی کشور خارجی همو ببینن ب عنوان یک ایرانی برای هم جون میدن بحثای تعصبی و نژادی رو تا این قرن کشوندیم و واسه همین جهان سومی هستیم دست از اختلاف بردارید یادمون باشه ما وقتی اریایی هستیم ک واقعا نجابت اریایی و رفتار اریایی یا کوردی برا اونایی ک کوردنو خودشونو اریایی نمیدونن یا اذری یا لری یا هرچه تو رو ب خدا بجای شعار اصالت شعار انسانیت و بهتر شدن زندگی رو بدید کسی ک هیچش شبیه گذشتگانش نیس برا ابرو اونام ک شده باید بحث نکنه بیاید برای اونکه زمین جای بهتری بشه بحث کنیم ن نژاد ی پادشاهی بیاید از ساسانیان درس بگیریم …..بامید برابری

 85. من نمیدونم که کردها فقط خودشونو اصیل میدونن با احترام به اصیل بودنشون دیگه لرها که از کردها نیستن که شما میگید لرها بیشتر از ناحیه پارس و کردها از ناحیه ماد تشکیل شدند و این کار درستی نیس که هر کس افتخارات تاریخی رو به اسم خودش بزنه ودر اخر اگر اصیل باشی نباید خودتونو از ایران جدا بدونین و شعار ناسیونالیستی ملت و نژاد بدین و تجزیه طلب شین باید خودتونو جز همین مملکت بدونین راستی شکاک فازت چیه ????

 86. من خطابم به اون اقایونی مث همین اقای هوتن هست جنابعالی اومدی برای خودت الکی تقسیم بندی کردی …آقای عزیز کل دنیا که پهن مغز نیستن وقتی توی استاندارد ایزو ۶٣٩ لهجه های کرمانجی کلهری و هورامی و سورانی و لکی رو زیر مجموع زبان کردی میدونه ..چرا میایی واسه خودت تز میدی و زبونها رو از هم جدا میکنی ….یعنی لهجه ی لکی با لهجه هورامی بحدی باهم شباهت ساختاری دارن که نمیشه باور کرد ..و همینطور سایر لهجه های کوردی…اون عزیزی که میگه کردستان چادر نشین بودن ..کوچک ترین دلیلی که برای شما میشه اورد بنچاق هورامان هست که ثابت میکنه از سه هزار سال قبل مردمان اینجا یکجا نشین بودن… در مورد لر ها هم آقای عزیز قدمت استفاده از واژه لر به پونصد سال نمیرسه ….اونایی هم که میگن کرد به چادر نشینا اطلاق میشد این رو بگم شما برو نقشه محمود کاشغری رو ببین مال هزار میلادیه ارض الاکراد رو از پارس جدا نشون میده …

 87. باسلام خدمت همه آریایی های عزیز ایرانی
  یه قوم ماد و پارس و پارت همه همخون و هم نژاد بوده اند.

  آتروپات فرمانده لشکر داریوش سوم ماد بوده است.

  به دوستان در ایران باستان کلمه کرد ماد بوده است.

  عربها کلمه اکراد را جایگزین کردند که میشود بیابانگرد.

  کردها (مادها) قومی ایرانی و اصیل هستند و در تاریخ پابه پای برادران پارس و پارت خود برای اعتلای نام
  ایران تلاش کرده اند.
  ولی اختلافات مذهبی شیعی و سنی باعث بدبختی های امروزه ماست.

  این هم یعنی جهل و نادانی

 88. ملت کورد نیازی به دزدی تاریخ و تمدن نداره کسانی که ادعای تمدن دارن تاریخشون به اندازه کفش کلاش ما نمیشه

 89. این فارسا و ترکا منطق ندارن. خدای تحریف کردن تاریخن. اونا آدمایین که حتی تاریخ طبری، الکامل ابن اثیر، کرد بودن هویت کنونی دومین پایتخت ساسانیان کرمانشاه، علت عدم عرب شدن ایرانیا بعد از حمله ی اعراب اسلام و جغرافیای مرزی ایران، اسم خواهر اردشیر که کُردیه بوده، کلمه ی گُرد یا پهلوان که بعد از حمله ی اعراب کُرد تلفظ شد، کردی لهجه ی فهلوی سمتای ایلام که همون ادامه ی زبان پهلوی باستان بوده و و … رو که مثه روز روشن، واضح هستن باور نمیکنن ولی خدا نکنه شایعه ای بندازی که مثلا ایوانکا ترامپ دختر ترامپ مادرش از ایلی بوده که ۶۳۲ سال پیش از نژاد طایفه ای در ایران بوده که مثلا ترک یا فارس بوده و سندی هم نداره فورا با جعل و تحریف تاریخ XrREeb`$n۸۵کتوب میکنن! و میگن مثلا فلان … شعر مال ماست! متاسفانه کُرد بی سیاستیشه که باعث شده تاریخ و تمدن بزرگ و غنی و با اصالتشو با خزعبلات به تاراج ببرن. این فارسا و ترکا اگه اینقد ادعای تمدن طولانی میکنن چرا یه تاریخ با یه مبدا واضح ندارن؟؟ امسال سال ۲۷۱۷ کُردیه و مبداشم تاجگذاری نخستین پادشاه رسمی تاریخ ایران دیاکوی ماد هستش. چرا این ترکا که ادعا میکنن سومری ها ترک بودن و مثلا فلان پادشاه سومری ترک (چه خنده دار!) که یه اسمی مثه یغمور اوجاق گوزوی چُسو داشته مبدا تاریخشونو مشخص نکردن؟ حداقل بگن تاریخ تشکیل حکومت سومریان ۵۲۹۸ سال ازش گذشته و مثه تاریخ میلادی تاریخ رسمی ماست.
  ولادیمیر مینورسکی و غیره … شعر گفتن اما فارس و ترک توهمی قمه زن و نخل بردار و خرافی راست میگن!
  اگه خواننده ی مطلب نوشتمو برای مشاهده ی همه تایید نکنه در داشتن غیرت، شرف و اصالتش باید تردید کرد!

 90. یکی از هورامان گفته . هورامان کرد نبوده و از مادها بوده و پس از اسلام به کرد معروف شده . ضمنا روستای کوهکند بوده نه شهر کوهکند. واژه ی گوتی یا گاتا یا گات یک نام پر معنا و کاربرد در مسان همه ی اهوراییها بوده و منحصر به مردم کرد نیست و هر جا این نام هست نشان ی اریایی بودنش هست نه لزوما کرد بودنش. نمونه هاش در شمالشرق ایران ماساگوت ها ی اریایی بودن که کرد نبودن. پاسارگادیان پارسی هم این نام رو دارن اما کرد نبودن . گادروچها در شرق ایران هم کرد نبودن . در اروپا برخی از خاندانهای ژرمن اریایی این نام روشون هست که خوب اونها هم کرد نبودن مانند ویزیگوتها و استروگوتها .
  کرمانشاه هم هیچوقت از گذشته تا امروز کورماسان نبوده . نام کرمانشاه در آغاز کرمانشاهان و بعد کرمانشاه شده. اما ماهیدشت تغییر کرده نام ماد دشت هست. چون کل استان کرمانشاه به جز جوانرود و کامیاران جزو سرزمین ماد بوده نه جزو کردستان و کردوئنه و گوردیانا.
  نام کاردوخ رو مورخان یونانی به همون سرزمین کوچک نهایتا چهل هزار کیلومتر مربعی(که پیشتر شرحش رو آوردم) گفته میشده نه به سرزمین ماد .

 91. یکی گفته در زبان سورانی (کردی) نام آوا هست که در فارسی و و پهلوی و هیچ زبان دیگه ای نیست!. ایشان احتمالا با کتب زبانشناسی و فرهنگ واژگان زبانهای دیگر بیگانه هست در فارسی نام آوا بسیار هست . و اما معادل نام آواهایی که ایشان گفتن
  چلپه و شلپه که بر خلاف گفته ی اون فرد دقیقا در کردی یک کاربرد و مفهوم رو دارن در فارسی شلپ شلپ گفته میشه . قرچه و خرچه و قرپه هم یک کاربرد دارن که در فارسی میشه قرچ قرچ . خرپه در فارسی میشه خرت خرت. رمه در فارسی میشع بوم( نمونه اش، وقتی منفجر شد گفت بوووم). درنگه میشه دینگ دینگ. وووو

 92. جهت اطلاع پانکوردها مثل شکاک و …عرض کنم که سرزمین نخستین کردها که یک تیره از نژاد اهورایی ساکن فلات ایران بودن به گواهی مولفان کلاسیک رومی یونانی مثل هرودوت و استرابون و و گزنفون و مارسلوس و… الواح آشوری سرزمین کوچکی بوده که حدودا میشده از سنندج تا کرکوک و از رود سیروان تا سقز. یعنی یه منطقه با مساحت کمتر از چهل هزار کیلومتر مربع که در روزگاران باستان با خوانش های گوناگون، کردوئنه یا گوردیانا یا کوردا و… نامیده میشده . مردم گوردیانا نه از مادها بودن نه از پارسها و نه حتی از مانناها یا هیتیانیها . بعد از اینکه مادها تیره های اهورایی رو با هم متحد کردن و به اشور یورش بردن چون سرزمین اشور به دست متحدان اریایی افتاد و در همسایگی کردوئنه هم بودن ؛ زیستگاه مردم کرد تا غرب رود دجله (اروند) هم کشیده شد یعنی سرزمین تسخیر شده ی آشور زیستگاه تیره های اریایی از جمله کردها شد . یعنی تا میش از اسلام حتی مردم کرمانشاه و کاپادوکیه و سنجار هم کرد خوانده نمیشدن چه رسد به اکباتان یا خوزستان (انشان و شوش و هرمزداردشیر). بعد از یورش اعراب ،اونها به همه مردم کوچرو کوهستانهای غربی فلات ایران کرد و اکراد گفتن یعنی اسم یه بخش از مردم ایران رو بر تمام مردم غرب ایران اطلاق کردن از جمله به کرمانشاه و لرستان و سنجار و آمیدا و آزربایجان و همدان و اربیل و ادیابنه و…و بعد که در کتابهای تاریخی و فقهی این اشتباه دائما تکرار شد جا افتاد. مانند این اشتباه رو مولفان و حکام مسلمین درباره ی نام فارس و خراسان هم کردن و مثلا همه ی مرکز و شرق و جنوب ایران و حتی کل ایران رو خراسان نامیدن (عباسیان به همه ایران خراسان میگفتن) یا اعراب پیش از اسلام و امویان بعد هز اسلام و بسیاری از مولفان اسلامی تمام ایران رو فارس میگفتن در حالی که خراسان و پارس نام بخشی از ایران بوده نه کلش. این اشتباه چون از طرف حکام و مولفان مسلمان دائم خکرار میشده بین مردم هم به تدریج جا افتاد و مثلا ما امروز مردم کرمان و سمنان رو هم فارس میگیم در حالی که در ایران باستان اینها هرکدوم اسمهای جداگانه ای بودن . نام کرد هم دقیقا همین وضعیت رو داشته و به اشتباه بر نیمه ی غربی و کوهستانی ایران اطلاق شده . لرهای گرامی از بقایای مردم انشان و هویژا(ایلام کهن) هستن نه از قوم گوردیانای باستان . علت اینکه مردم سنجار و مرکز ترکیه و همدان و کرمانشاه، زبان سنندج رو نمیفهمن مگر با آشنایی قبلی هم گواهی دگریست بر اینکه زبانی که امرکز به طور کلی کردی نامیده میشه خودش چند زبان جداست و مثلا زبان کردهای مرکز ترکیه بازمانده ی زبان هیتیانیهای باستان هست که گرچه اریایی بودن اما کرد نبودن و حکومت و سرزمین جدایی از کردوئنه داشتن و یا مردم کرمانشاه و همدان بازمانده ی مادها هستن و زبان و گویششون از زبان یهلویی به جا مانده نه از زبان کردی. درواقع زبانی اریایی که واقعا زبان کردیه همین ربان سورانی مردم سنندجه و زبان مردم کرمانشاه و ایلام و سنجار و مرکز ترکیه فقط معروف شده به کردی. زبان کردی یک شاخه از زبانهای آریایی هست که به دلیل کوهستانی بودن کردستان ارتباط کم مردمش با سایر آریاییها خیلی زودتر روند گویشزایی رو طی کرد و سرانجام به زبان جدایی ز زبان دیگر مردم ایران تبدیل شد . مادها جز در اریایی و ایرانی بودن اشتراک دیگری با کردهای باستان نداشتن و در هنگام تشکیل حکومت ماد از میان یکی از چندین تیره ی آریایی که با مادها همبسته شدن یکی هم کردهای باستان بودن. فرزندان مادها، مردم همدان و تهران و کرمانشاه و اصفهان و سمنان و خراسان هستن نه مردم سنندج و سقز و کرکوک .اهوراییهای باستان تیره های گونانگونی داشتناز جمله مادها پارسیان ،اورارتوها،هیتیانیها و گدروچها و سغدیان و مانناها و سکاییان و…و یکیشون هم تیره ی کرد بود. در ضمن کردهای باستان در شهرنشینی و دستاوردها اون تقریبا از همه تیره های اریایی عقبتر بودن و بیشتر یه حالت انزوا داشتن و زندگیشون کوچرویی و یا روستانشینی بود تا زمان هخامنشیان و از زمان همخامنشی تا ساسانی هم خیلی کم به شهرنشینی رغبت داشتن و ارتباطشون با سایر ایرانیها کمتر بود. تپه های زیویه و حسنلو و اماکن باستانی شرق و مرکزترکیه که پانکوردها به کرد منسوبش میکنن در واقع ساخته ی هیتیانیها و مانناها بوده نه کردها. در نامه اردوان اشکانی به اردشیر نام کرد هم اگر اومده باشه برای کوچک شمردن اردشیر بابکان بوده و اردوان میخواسته بگه که تو در حد یک چوپان کرد بیشتر نیستی و به پادشاهی چه کار داری! شبانکاره ها هم کرد نبودن از اسپهبدان پارسی بودن و چون بعد از اسلام به دلیل جنگ های پیاپی با اعراب اواره شدن به کوچرویی و چوپانی رو آورده و شبانکاره نامیده شدن و پیش از اسلام شهرنشین و بلکه شهردار و شهریار بودن. همونطور که گفتم اعراب به کوهستان نشینان کوچرو یا روستایی اکراد میگفتن . یکی گفته بلوچها گرد هستن بلوچها از بازماندهها ی تیره ی اریایی گدروچ هستن و اگه مادها یا پارسیان یا خوزیها یا کردها به اونجا رفتن به دلیل مهاجرتهای گسترده درون فلات ایران در چند هزار سال گذشته بوده و چیز عجیبی نیست و دلیل بر کرد بودن بلوچها نمیتونه باشه . از این دست مهاجرتها بین همه ی تیره های ایرانی رخ داده و منحصر به کردها نبوده. واژگان مشترک میان کردی و فارسی هم به دلیل وام گرفتن فارسها و لرها از کردها نیست بلکه به دلیل داشتن رشه ی مشترک زبانی هست نه تقلید یکی از دیگری . گوردخمه های پارس و خوزستان هم از کردها یت حتی از مادها تقلید نشدن . سنت ساخت گور دخمه از صدها سال پیش از مادها در همه ی کوهستانهای ایران وجود داشته و اتفاقا بیشترش در پارس و خوزستان و بختیاری هست و در میان مادها کمتر . بعدشم مادها که اصلا کرد نبودن . اوج هنر سنگتراشی و معماری و ساختمان هم در روزگار هخامنشی در میلن ایرانیان دیده شده و بعد هم ساسانی و ایلامی و اورارتو و همینجور تمدن ارته کرملن و شهر سوخته ی سیستان نه در سنندج و کرکوک!

 93. همه دنیا میدونن که ساسانیا لر بودن چرا الکی مدارک ساختکی درست میکنید اینا همش ساختگیه و ساسانیان لر بودن و اسم قبلا خرم ابادم شاپور خواست بوده و شاپور اول هم خودشو لر معرفی کرده

 94. Korosh mehrgan
  من کوردم از شاخه اورامی (زنگنه) دانشجوی دکترای تاریخ ایران باستان، اصل ما از شهر زور (نزدیک اربیل کردستان( ایران قدیم به حمایت از شاه اسماعیل که تفکرات ایرانی کهن (گفت تکلیف من برپایی امپراطوری ایران باستان است) داشت به کرمانشاه مهاجرت کردند که با ۱۶ تیره بزرگترین طایفه مادهای باستانی و کوردهای امروزی هستند … به امید روزی که شهرهای به ناحق جدا شده ایران دوباره به مام میهن عزیزمان بازگردند…اون آذربایجان جعلی که نام اصلیش اران (استالین خبیس با افکار پلید جدایی طلبی گذاشت آذربایجان) بود به آذربایجان عزیز ایران برگرده (مردم آذربایجان تا ۷۰۰ سال پیش به زبان کوردی و لری و تاتی که شاخه های زبان مادی است سخن می گفتند نژاد ترک ومغول تنگ چشم ،زرد پوست و کوتاه قد بودند که مردم آذربایجان چنین نیستند )و بغداد که نام ایرانی دارد ومردمش ایرانی نژاد هستن و پاییتخت ساسانیان بود و همچنین کردستان بزرگ دست نخورده ترین قوم ایرانی از لحاظ زبان و آداب و رسوم و تن پوش و موسیقی و… و خراسان بزرگ با شهرهای کهن آن و… دوباره به ایران بزرگ ملحق بشن و تمدن ایران کهن دوباره زنده بشه که بی شک بهترین فرهنگ جهان بوده و هست و خواهد بود که همه بزرگان جهان آرزومند این فرهنگند…………در اینجا چند سلسله کورد تاریخ ایران را با سند به شما عزیزان معرفی میکنم که نام نیکی از خود برجای گذاشته اند……بنیانگذاری اولین حکومت ملی ایران یعنی سلسله مادها حدود ۷۵۰ سال قبل از میلاد مسیح به دست دیاکو…بنیانگذار سلسله هخامنشی کوروش بزرگ که خود را از مادها میدانست و لباس مادی بر تن میکرد(کت نیم تنه و دامن بلند و شال زرین ب کمر…) و به زبان مادی سخن میگفت بدین سان یونانی ها که با ایران می جنگیدند وقتی کوروش سرکار آمد تغییری ندیدند و گفتند حکومت از شاه ماد آستیاگ به نوه اش سیروس رسید و نصف بیشتر هخامنشیان از مادها بودند کتیبه های زمان هخامنشی مانند بیستون (با رمز گشایی راولینسون) و غیره به زبان مادی است ک زبان رسمی کشور بود، لازم است بدانیم آداب پادشاهی و کشورداری را مادها به دیگر اقوام آموختند…
  ساسانیان ملی ترین سلسله ایرانی از کورد های شبانکاره بودند که در شیراز زندگی می کردند ساسان پدر اردشیر پاپگان خود کورد شبانکاره و رییس آتشکده زرتشت در استخر بود و همسرش رام بهشت نیز از کوردهای بازرنگی…ساسانیان در دربار خود به زبان کوردی(لکی هورامی)سخن گفته و زبان پارسی را که از اشکانیان برجای مانده بود زبان رسمی کشور باقی گذاشتند اوستای ساسانی به زبان کوردی هورامی است.. سند: تاریخ طبری ،الکامل ابن اثیر و نامه توهین آمیز اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی به اردشیر پاپگان بنیانگذار این سلسله که او را کورد چادرنشین خطاب کرده..و اینکه ساسانیان به اشکانیان که پارسی(پرثوه)بودند بیگانه گفته و به مردم قول دادند آنها را که فرهنگ هلنیسم یونانی را تبلیغ میکردند از ایران بیرون کنند و لباس شاهان ساسانی تا چند سال پیش در اورامانات و کرمانشاه و خانقین و…مرسوم بود و…
  بعد هجوم اعراب به ایران تا هفتصد سال حکومت ملی در ایران نداشتیم تا اینکه شاه اسماعیل صفوی که طبق اسناد تاریخی (کتاب صفوه الصفا نوشته ابن بزاز مرید شیخ صفی و کتاب شیخ صفی واجدادش نوشته احمد کسروی تبریزی و منابع معاصر و همچنین رفتار و کردار شاه اسماعیل : تاجگذاری با نام ایرانی شاه و گذاشتن نام ایرانی کهن تهماسب بر پسرش و مصور کردن شاهنامه فردوسی با نقاشی استاد بهزاد در تبریز و…) جدش فیروز کوردی سنجابی معروف به فیروز زرین کلاه از کوردهای سنجابی یا سنجاری بوده است که تشکیل حکومت ایرانی داد و پوزه ترکان عثمانی که لرزه بر اندام اروپا انداخته بود را به خاک مالید..نادر شاه افشار از ایل اوشار یا افشار کورد های خراسانی بودند که توسط شاه اسماعیل این طایفه کورد که خوی جنگجویی و سلحشوری داشتند جهت مقابله با ازبکان که از اعقاب جوجی پسر کوچک چنگیز مغول بودند از آذربایجان به خراسان کوچانده شدند….کریم خان زند شاه دادگر ،کوروش زمان خود،وکیل مردم از لک های الشتر بوده که در ملایر روستای پری زنگنه که اکنون نیز لک زبانند زاده شد….
  شاهان پهلوی که مازنی بوده و مازنی ها و گیلک ها از مردمان کاسی یا کاسپی در زاگرس بوده ک حدود ۲ هزار و اندی سال پیش از زاگرس یعنی کرمانشاه و اطراف آن به شمال مهاجرت کردند که بعدها نام دریای مازندران به نام این قوم یعنی کاسی یا کاسپی ،کاسپین گذاشته شد که لهجه مازنی وگیلکی همان کوردی کلهری و لکی زاگرس است….
  و دهها بزرگ دیگر از قبیل شاعر دانشمند نویسنده مورخ و سردار بزرگ ایرانی….که در اسناد تاریخی هست…بخوانیم وبدانیم / به نظر من مردم ایران مظلوم ترین مردم جهانند….
  افلاطون گوید : دردی بدتر از درد نادانی نیست زیرا جهالت منشاء هر بدبختی است .
  آریا ماد: کورد ،لک،لر،آذری،مازنی،گیلکی،اردبیل،زنجان ،ری یا رگه تهران ،اصفهان،همدان،کردستان ،لرستان،گیلان،مازندران ،آذربایجان ،چهارمحال و بختیاری،کرمانشاه، ایلام و…همه از نسل مادهای باستانی هستند .

  چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

 95. جناب مزدک یا بهتر بگم عالم دهر، واژه ی کرد به مرور تاریخ بر روی ملت کرد گذاشته شده، در دوران باستان تمامی اقوام کردی، اعمم از مادها، هیتی ها، مانایی ها، کاسی ها، هوری ها، کاشیهاو لولوبی هارو گوتی میگفتند و همگی رو ساکن یک منتقه از میزوپتامیا میدونستند .لازم به ذکر است اسم گذاری بر روی یک ملت همیشه تحت تاثیر همسایگان آن ملت بوده نه خود آن ملت، مثلا اعراب حرف پ رو نمی تونستند تلفظ بکنند و حرف ف رو جایگذین کردن وامروز ما پارسها رو فارس میگیم، در مورد ملت کرد هم چنین بوده با این تفاوت که همسایگان ما بسیار بیشتر بوده و دامنه تمدن و قدمت ملت ما بسیار بیشر، از غرب و شمال با ارمنی ها یونانی ها و سریانی ها از جنوب با اعراب، از غرب با آشوری ها و از شرق با فارس ها و شمال شرقی اقوام سکایی، یونانیان واژه گوتی رو کاردوخی، ارمنی ها کاردوخ، آشوری کوتی و اعراب هم به دلیل نداشتن حرف گ کرد نام گذاری کردند، مانبع از کتاب سر مایک سایس و دکتر دیاکانف می توانید مطالعه کنید و بسیاری از منابع دیگر، همچنین بسیاری از شهر های ما پسوند ماد ( ماسه)هنوز حفظ کردند، مانند کرمانشاه ( کورماسانه)به معنی سرزمین کردهای ماد، هگماسانه ( هگمتانه، اکباتان )، شهر دیاربکر که کردها اونو آمد صدا میکنند (Amedia )که رومی ها به اون آمیدیا یا شهر مادها می گویند!
  و شاید با خود بگویید که این تمدن های باستانی کرد نبودند!
  پس اگر اینگونه است، چه بر سر این تمدن ها آمده است، پسر چرا در جاهایی که آنه زیسته اند در تمامی نقاط آن مناطق دز حال حاضر کردها زندگی می کنند! و در جمله آخر کرد رمه گردان نبوده، و همچنین وحشی، شهرهای زنده ی ما در حال حاظر بیشتر از هر شهر دیگری در جهان قدمت دارند، مانند اربیل، کرکوک، دیاربکر، ریحا، کرمانشاه، همدان که الان دیگر مال ما نیست یا کاملا نه و سقز، و در آخر باید گفت هر ملتی در طول بازه ی زمانی حیاطش دچار پستی و بلندی هایی خواهد شد، و بدبختانه نزدیک به ۱۴۰۰ سال است که ملت کرد در افول به سر می برد ولی همیشگی نیست و تا ابد این چنین نخ اهد بود، اقوام وحشی بر ما چیره شدند، و تاریخ ما را منکر، و مارا همکیش خود پنداشتند!

 96. لباس فرهنگ زبان موسیقی ما رو عرب تغییر نتونست بده
  بیاین سازه های سنگی و خانه های پلکانی چند هزار ساله هورامانات مارو ببینید بعد بگین ما چادر نشین بودیم

 97. دوستان اهل موسیقی بدونین آلات موسیقی کشف شده در مناطق زاگروس نشین قدمت چند هزار ساله دارد .حنجره های طلایی مثل حسن زیرک . نورمحمد پاپی . سقایی . رزازی . هایده . مهستی . و خیلی از خواننده ای سنتی و پاپ حال حاضر تهران دانه درشتاشون هم خون ما هستن

 98. در زبان کوردی لکی و لری اصواتی وجود دارند ک در فارسی و هیچ زبان دیگه ای مشابهش وجود ندارد . مثلا راجب شکستن چیزی در فارسی میگن فلان چیز شکست دیگه فرقی نمیکنه اون چیز یک تخم مرغ باشه یا شیشه یا یک چوب یا یک جسم تر یا خشک .ولی در زبان ما برای تک تک اینها صدای جداگانه ای بکار میرورد و حتی اگر شما نگید اون تخم مرغ بوده و فقط اون صدا رو بگید مخاطب در آن واحد میفهمه چ بوده شکسته برای مثال
  چلپه
  قرمه
  شلپه
  خرچه
  قرپه
  قرچه
  رمه
  گرپه
  زرپه
  درنگه
  و غیره و غیره
  ک همگی تقریبا یک معنی رو میدن ولی در آن واحد هر کدام برای چیز خاصی بکار میروند و معنی رو فورا میرسونن .این یک مثال کوچک بود اصوات خیلی زیاد دیگری هم وجود دارد .
  پس برو مطالعه کن راجب ما

 99. آذربایجان اسمش آگرپاریزان بوده و اسمی کوردیست .تبریز اسمش تاوریژ بوده ب کوردی یعنی پایین آمدن تب .مازندران اسمی کوردیست .خراسان اسمش سوزیان بوده ک کوردیه .الفبای جهان و ما نوشتیم روی دار قالی.۱۲۰۰۰هزار سال نقاشی داریم.همین حالا ک تمام دانشمندان دارن روی ۲تا تپه باستانی کشف شده در کردستان عراق و ترکیه کار میکنند برین بخوانید ببینید راجب کوردها هر روز چی منتشر میکنن .تمام دنیا تو گل موندن با داعش هر شهریو اراده کرده گرفته کوبانی ک ب اندازه روستاییست و نتونست از کوردها بگیره .بخدا اگه تا صبح بنویسم بازم مطلب هست دوستانی ک توهین میکنیین بگین از چ شهری هستین و چ طایفه ای ک ب کورد و لر توهین میکنیین اگر اثبات نکردم ک اجدادت کوردو لر هستن حال اینکه زبانت فارسی و تورکی باشه مگر ریشت عرب باشه والا ثابت میکنم.ما برا مسابقه پاورلیفتینگ ب زاهدان رفتیم ی موزه داره رفتیم دیدیم نوشته بود بلوچها هم ماد هستن من میدیدم خیلی از کلماتی ک استفاده میکنن کوردیه تا اون مطلب و خوندم . یا قوم تات ک در هوالی قزوینن اونها هم ماد هستن و خیلی زبانشان ب کوردی نزدیکه .نگذارید تا اوباما پیش برم ب ما توهین نکنین لک لر کورد پرچم دار بلا مناره ایران

 100. سلام بابا اصلا نژادخالص وجود نداره بااین همه حمله که به ایران صورت گرفته تهاجم اعراب .حمله یونانیان .ترکهاومغولها منظور از اکراد تمامی اقوام هم نژادی است که ازقدیم ایام درزاگروس زندگی می کردندن الانم به چند گروه لر.لک.کرد.بختیاری تقسیم شدن درباره ساسانیانم خاستگاهشون شهراستخر پارسه وپارسن کرد نیستن

 101. درود بر استاد رشید یاسمی .
  دوستان عزیز امروزه دیگه صدها سند و مدرک معتبر کشف شده که ساکنان زاگرس کرد بوده و تاریخ تمدن بشری شان تا ۱۲هزار سال هم رسیده .
  تپه گوپکلی،کشف گندم ۱۲هزار ساله،غار تمتان،و اینگونه کشفیات.
  انانی که بدون مطالعه کرد را رمه گردان میدانند نه نژاد کمی بیشتر مطالعه کنند.
  پارسها جز الگو گیری و کپی برداری از فرهنگ کردی ماد نداشتند .
  بطوری که کردها انها را به گدا تشبیع کرده و هنوز هم کردها به گدا پارسه،پارسه چی یا پارس میگویند

 102. ساسانیان کردبودن چون درشاهنامه.ونامه خوداردوان پنجم اخرین پادشاه وکتابای دیگه تاریخی اینو ذکر کرده.در ضمن کریم خان بیشتر لکهاولرهاروباخودش برد شیراز .درحالی که کردها امپراطوری ماد ایجاد کردن ودرامپراطوری هخامنشی هم نقش زیادی داشتن.ایجادگوردخمه.استفاده ازموسیقی واواز ولباس هخامنش ازمادها یادگرفتن ودرکتاب استرابونم هست.حتی کتیبه بیستون هم مویداهمیت کردهاست

 103. متاسفانه برخی برادران پان کرد متعصب میخواهند تمام اساطیر لررا دریک حاقبضه کنند ولی زهی خیال باطل دستتان روشده

 104. کرد مفهموم نژاد خاصیویعنی رمه گردون نمیده دلایلتم بزارجیبت واس خودت ساسانیان ازقلب مناطق لرنشین اومدن بیرون

 105. تعارفی با کسی ندارم اما منظورم را اشتبا گرفتین دوست من
  کورد منظور نژاد کورد است و پارس نژاد پارس
  تنها برای تفهیم به ان موجود گفتم ک کورد نژاد است ن ان معنی بی ربط برای پارس هم پارس تنها نژاد پارسه

 106. درود بر همه ایرانزمینیان, شاه کردساسانی ! شما اگر کرد ایران هم نباشی (همه کردهای جهان ایرانی هستند ) رگ کرد بودنت نباید بزاره که چنین چسارتی به پارسا بکنی چون ۱- تنها فامیل پارس کردها هستند واین گفته مورد پسند تمام دانشمندان جهان هست ۲- پارس از نگاه واژه ای برابر است با پرهیز کاری , این نام را از روی کینه ورزی تازیان بر زوزه سگ گذاشتن پس همیشه بگوییم سگ زوزه میکشد (سگ واق واق میکند) وزبان زمان ساسانیان زبانی بین کردی پارسی بوده بیشتر روستاهای استان فارس به گویشی گپ میزنند که هم کردی هست هم فارسی با کمترین واژه های تازی واگر تازیان بر این سر زمین پاک فشار نمیاوردند در این زمان من شما فارس وکرد نمیکردیم

 107. مزدک بهتره چیزی به اسم کتاب رو نگاه کنی و از حرف دیگران تقلید نکنی دوست من منظور از کورد مردم ماد است که شامل کورمانج سوران هورامی ککلهری لری لکی و… میشود و همه این ها را کوردمیدانند.اذری ها طورک شدن اریایی نیستن و کورد نیستن.بهتره بدونی دیکتاتورها نام کورد را بر ماد گذاشتند تا عظمت ماد را از بین ببرند.درصمن پارس یعنی واق واق سگ و دیا ونده که معنی های خوبی نیست همچنین تورک یعنی مثل سگ هار بودن که اونم خوب نیس ولی بدون شک این معنی ها ربطی به پارس و تورک ندارن پس فکر کنید چه میگین بعد صحبت کنین.راهزن هم جد خودته که خاک کوردها رو گرفته و البته چیزی به اسم شعور رو ازت دزدیده

 108. درود بر تمامی دوستان ایرانی ام.
  دوستان لطف کنید کمی بیشتر مطالعه کنید و سپس اظهار نظر کنید. لفظ کرد به معنای چادرنشین و صحرا گرد می باشد و در تمامی متون تاریخی که از اکراد فارس نام برده شده مراد، چادرنشینانی بوده اند که بنابر روایت هرودوت شامل چهارطایفه دایی ها، درپیک ها، ساگاریتها و مردها می باشند که همگی پارسی اند و تیره ای از این ها به نام تیره مردها هنوزدر منطقه دشمن زیاری نورآبادممسنی زندگی می کنند که لُر هستند و شغل همگی آنها تا چهل پنجاه سال پیش مانند اسلافشان راهزنی بود. اگه بازم اطلاعات خواستید درخدمتم

 109. در عجبم که خیلی از شما حتی معنی یک لغت پهلوی را نمیدانیو به آن میگویید پارسی میانه.
  بیشتر لغات کوردی هستند.
  همانبس که اکثر لغات پهلوب به گ و ک ختم می شوند و در کوردی نبز چنین است.
  از جمله:
  نامک: در ;وردی اشاره به نامه مورد نظر در انگلیسی the letter
  کیفگان: در کوردی جمع کیفها
  اما در فارسی نه در اشاره و نه در جمع هیچ واژه ای به گ و ک و گان و کان ختم نمی شود.
  این کوچکترینش بود.

 110. جای مسکو ..شکاک.کدام فارس گفته لر از کرده؟!!! کرد در صده های ابتدایی اسلام بمعنی رمه گردان و کوچ نشین بوده و حتی از عربها کرد و کرمانیهای کرد و لرهای کرد صحبت شده و این دلیلش نژاد نبوده بلکه شیوه زندگی آنان بوده است.لطفا تاریخ را مغرضانه ن خوانید و دروغ تحویل مردم ندهید چون دیگر خدا را شکر همه سواد دارند و به کتب دسترسی آسان.شما پان کرد هستید که به دروغ همه را از خودتان میدانید و شرم هم ن میکنید . یکی از دوستان درست گفته که شما حتی صفویان افشاریان زندیان را به دروغ میگویید کرد و هدفتان هویت دادن به خودتان برای تشکیل کشور اسراییلی کردستانتان میباشد.زهی خیال باطل دوست عزیز .ما لرها به ایران عزیزمان افتخار میکنیم و با برادران فارس و آذری و گیل مازنی بلوچ …به عشق ایران آرییایی در مقابل اهداف پوچ و شوم شما ایستادگی میکنیم.شما برو مثل جوانان کردستان عراق با پرچم اسراییل و پرچم خیالی خودتان عکس سلفی بگیروبهش افتخار کن.بدرود

 111. سلام
  دوست عزیز کمی طول می کشد تا تایید شود
  وگرنه همه نظرات مادام حاوی توهین و تکفیر و … نباشد تایید می شود
  هه ر بژیت

 112. هخامنش شکی نیست ک پان لر هسین اخه لر خودش جزیی از کورده اینو همه فارسها قبول دارن.بعدش شما ک نمیدونی فارسی دری چیه یکم مطالعه کن فارسی دری همین زبانیه ک الان باهاش حرف میزنیم.زبان پهلوی زبان کوردی سورانیه .درضمن درسته تا قبل اسلام نام کورد نبوده ولی همشون ماد حساب میشدن و این اسم کورد رو تازیان برای کوردهای کرکوک گزاشتن و فک کردن همه مادها کوردن هسن. چادر نشینم ربطی ب کورد نداره چون تمدن کوردها خیلی بالا بوده خودتم میدونی.مثلن کرمانج در ترکیه ب مردم کشاورز میگن و در کرماشان و همدان ب مردم نجیب زاده.واژه های معانی مختلفی دارن.لطفن یکم مطالعه کن.فدای هرچی کورد و فارس بزرگواره

 113. چرا هیچ کدوم از کامنتام تایید نمیشه؟
  واقعن متاسفم براتون من کوردم و تنها گفته بودم خاک کوردستان از دریای خزر تا دریای مدیترانه و از دریای سیاه تا خلیج فارسه و این یه واقعیته و حقیقته

 114. سلام کوردهای شبانکاره شیراز از زمان تاریخ باستان در استان فارس زندگی میکردن وربطی به کوردهایی که کریم خان زند باخود به شیراز آورده ندارد.

 115. قابل توجه دوستان:
  بازرنگ ،یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویر احمده،که با شهر یاسوج ۵ کیلومتر فاصله داره
  در این استان طایفه ای به نام اردشیری(کی گیوی ) زندگی میکنه که در طول تاریخ بیشتر خوانین و بزرگان بویر احمد از همین طایفه بودند، برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر سر بزنید:
  http://loorboyerahmad.mihanblog.com/
  http://dashtroom.blog.ir/post/13

 116. من عاشق ساسانیان هستم خیلی بیشتر از هخامنشیان.
  سرچشمه گرفته است… سکه‌های ساسانی هم نشان می‌دهند که ساسانیان چه دیدی نسبت به خود وسرزمین‌های زیر سیطرۀ خود داشتند. نخست آنکه نشان از زرتشتی بودن آنها دارند. دیگر آنکه اعلام می‌کند اردشیر و شاهان دیگر ساسانی پادشاه همه ایرانیان هستند. پس مفهومی از ایرانی بودن وجود داشته است. دیگر آنکه پادشاه خود را به صورت الهی می‌خواهند جلوه دهد. اینها همه عوامل تشکیل دهندۀ ایده‌های ساسانیان در آغاز قرن سوم میلادی هستند. ایده ایران و ایرانشهر را نیز ساسانیان به وجود آوردند و ما امروز هم مدیون آنها هستیم . ساسانیان با یک برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر اندیشه، برای نخستین بار به فلاتی که ما به آن ایران می‌گوییم نام «ایرانشهر» دادند. ساسانیان اولین سلسله ای در ایران هستند که ایده
  ایرانشهر را به عنوان یک ایده سیاسی و هویت فرهنگی ایرانیان برپا می کنند.
  مهمترین میراث ساسانیان این است که ما اکنون ۱۸۰۰ سال است با این ایده
  زندگی می کنیم. ما پیدایش این ایده را مدیون ساسانیان هستیم.یکی از عناصر مهم شکل گیری این مفهوم پیدایش خداینامه در زمان ساسانیان است. این همان کتابی است که شاهنامه از آن سرچشمه گرفته است.
  . اهمیت دیگر ساسانیان این است که در زمان خسرو انوشیروان در همان قرن سوم،
  تاریخ ملی ایران به نام خداینامه تدوین می شود. ساسانیان به دلیل اینکه ایران در روزگار اشکانی تحت نام فدرالیسم تجزیه شده نراحت بودند و به همین دلیل شاهنشاهی اشکانی را برانداختند در کارنامه اردشیر پاپکان چنین نوشته بود:پس از مرگ اسکندر رومی ایران شهر دارای دویست و چهل شاه کوچک بود و تجزیه شده بود و پارس و اصفهان و ایلتهای به ان نزدیکتر دست اردوان شاه اشکانی بود .ساسانیان از شهر استخر پارس برخاستندام «ساسانیان» از «ساسان» گرفته شده، که اردشیر از نوادگان اوست و داریوش سوم هخامنشی (دارایِ دارایان) را از نیاکان او دانسته‌اند.[۴] نخست کارنامه اردشیر بابکان[۷] به این نسبت گواهی داده و بازهم به نوشته شاهنامه، ساسان پدر اردشیر، از موبدان پارسی بود که ریاست معبد آناهیتای شهر استخر پارس را بر عهده داشت. از بازماندگان دارا که در فارس می‌زیست.[۸] اردشیر در دستگاه بابک که موبد آتشکده آناهیتا، همچنین شهردار و مرزبان پارس بود، پرورش یافت.در دوره ساسانیان استخر در دست شاهزادگان محلی بود که مدعی بودند از نسل خاندان هخامنشی هستند. هیربدان یعنی روحانیان این اتشگاه مقامی بزرگ در فارس و ایران ان زمان داشتند و اجداد اردشیر بابکان موسس سالسله ساسانی جز روحانیون معبد اناهیتا بوده اند. یکی از اجداد اردشیر بابکان ساسان بوده است که مردی از بزرگان و نجبای استخر بوده است. ساسان در معبد اناهیتا در شهر استخر سمت سرپرستی این اتشگاه را داشته است. اردشیر بابکان پایتخت خود را در شهر استخر قرار داد.

  ساسانیان کشور خود را ایران نامیدند.ساسانیان تاریخنگاری خود را بر پایه تکوین هویت ملی برنامه ریزی کردند.بدین سبب تالاش کردند تا به ایجاد یک واحد سیاسی به نام ایرانبپردازند.از نوشته های مهم ساسانی خدای نامه ها هستند.ساسانیان خود را از نسل کیانیان و هخامنشیان دانسته و به اینکه زنده کننده شاهی انان بودند افتخار میکردند.ساسانیان در شاهنامه و نوشته های پارسی میانه مانند کارنامه اردشیر پاپکان خود را از نسل ساسان پسردارا پسر دارب پسر بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پسر لهراپ پسر کیخسرو پسر سیاوش پسر کیکاووس پسر کی قباد پسرنوذر پسر ایرج پسر فریدون……….میدانستند.و شاهان اسطوره ای ایران در شاهنامه را نیای خود میدانستند.ساسانیان پرچم ملی ایران را درفش کاویانی قرار دادند همان درفشی که فریدون شاه و کاوه اهنگر با ان بر ضحاک ستمگر پیروز شدند.

 117. به وضوح آمده است که اردشیر از طایفه ای است بنام بازرنگی . در ایران سراغ بگیرید قطعا اسم محلی و طایفه ای به این نام وجود خواهد داشت . اتفاقا اگر محققین این محل را یافتند . خیلی از معماهای قومیت در ایران حل می شود . با این نشانه ها ، تحلیل بنده است که :
  ۱- اینکه ساسانیان کرد بوده اند کاملا درست است .
  ۲- اینکه نسب لرها و کردها یکی است هم کاملا صحیح می باشد .
  به جهت اینکه محققین و دوستداران تاریخ ایران را به تفحص در این موضوع وادار کنم فعلا محل زندگی طایفه بازرنگی را نخواهم گفت .

 118. کردها اصیلترین قوم ایرانی هستن به دلایل زیر:

  در کتاب ایرانشهر نوشته استاد شاپور راسخ و جمشید بهنام از انتشارات یونسکو آمده است: “اگر کردان را از حیث نژادی نسبت به دیگر اقوام ایرانی مقایسه کنیم از لحاظ جسمانی و چهره ای و نیرومندی به ایرانیان باستان بسیار نزدیک هستند.”

  کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهار هزارساله به زبان کردی باستان (اوستایی)
  روڵه لای لایه، کۆرپه‌م لای لایه (فرزندم لالا، دلبندم لالا،) – نزانم بوچی ده‌نگت ده‌رنایه (نمی دانم چرا صدایت درنمی‌آید) – ئاشیمه ووهوو وه‌هیشتم ئه‌ستی (راستی و داد بهترین است) – ئووشتا ئه‌ستی‌یه ئووشتا ئه‌همایی (پاکی، خوشبختی است) – هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم (خوشبختی برای کسی است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد)….وزن این لالایی، ده هجایی از اوزان قدیم ایرانی و از اوزان گاتاهاست.همه اشعار تک بیتی و فولکلوری ترانه های کردی نیز برهمین وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا ( تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن) این لالایی از نمازهای معروف مهریان و زردشتیان است که از زمانهای بسیار دور به یادگار مانده است

  هوره کردی:
  «هوره» ساد‌ه‌ترین، ابتدایی‌ترین و اصیل‌ترین گونه موسیقی است و مردمان کردزبان غرب کشور این گونه ابتدایی و اصیل آواز را «هوره» می‌نامند.کلمه «هوره» و نام‌گذاری آن قدمتی حدوداً ۷هزار ساله دارد و به دوران پیامبری زرتشت می‌رسد.
  محققان آغاز «هوره» را زمان اهورا مزدا می‌دانند؛ «هوره» ندای حق‌طلبی بوده و کرداری نیک، پنداری نیک و گفتاری نیک را آواز کرده است.در حقیقت هوره سبک مناجات زرتشتیان باستانه که فقط در کردها باقی مونده

  لینک دانلود هوره کردی: http://www.aparat.com/v/hxpcz

 119. ادمین عزیز
  چرا بجای بافتن این داستان ها ، کمی واقع گرا نمیباشید ؟
  اولا که سنگ نوشته های ساسانیان به سه زبان پارسی میانه ( یا همان پارسی دری که زبان دربار ساسانی بود ) و زبان پارسی پهلوی ( یا پارسی اشکانی که همان پارتی هست ) و زبان یونانی می باشد و زبان ساسانیان ، که خاندانی از استان پارس در اسطخر بودند ، زبان پارسی دری بود و صفت دری بخاطر این بود که این زبان در دربار شاهان ساسانی رواج داشت .
  دیگر اینکه ساسانیان در تمام سنگ نوشته های باستانی خود را پارس معرفی کرده اند و مورخان رومی که همدوره با ساسانیان بودند ، هرگز ایشان را چیزی جز پارس معرفی نکرده اند .
  درحالیکه در دوران ساسانی بیشتر ایران به گویش پهلوی گفتار میکردند ، زبان خود دربار ساسانی و خاندان ساسان ، زبان پارسی میانه بود که امروز به پارسی دری مشهور هست .

  یک خاندان از اسطخر در استان پارس با گویش پارسی میانه ، چه ارتباطی با کرد ها دارد ؟ آنهم کرد ها با گویشی برآمده از زبان پهلوی ؟!!!
  یا بهتر هست که بپرسیم ، واژه کرد ، از چه زمانی به شکل یک هویت قومی در آمد ؟
  آیا در دوران ساسانیان و اشکانیان ، قومیت کرد هنوز شکل گرفته بودند ؟
  راستی چرا همه این کشفیات ، هرگز و هرگز در هیچ دانشنامه ای وارد نشده و هرگز در هیچ مرجع تاریخ شناسی معتبر نیست ؟
  چون امثال شما تنها دنبال بافتن تواریخ خیالی برای رسیدن به اهداف قومیتی هستید . همین .
  این روزها همیشه شاهد تئوری ها و نظریه های تازه ساز هستیم .
  یک روز میگویند ،صفویان کورد بودند . یک روز میگویند نادر شاه افشار کورد بود . یک روز میگویند ساسانیان کورد بودند !!!

  نظریه هایی کاملا فاقد ارزش علمی و تازه ساز و بیشتر متوهمانه

 120. جناب منصور ! به نظرت شاهنامه فردوسی منبع معتبریه ؟ نه عزیز من شاهنامه از سه بخش حماسی اسطوره ای و پهلوانی تشکیل شده و اسطوره هم از دو واژه ی لاتین history , story که اولی به معنای داستان و دومی به معنای تاریخه و خیلی از شخصیت های داخل شاهنامه تخیلی اند در ضمن کردها به اقوام ایرانی وابسته نیستند کردها نه تنها چپاول گر و غارتگر نبوده اند بلگه انسان هایی صاف و صادق و راستگو بوده اند و هستند البته در هر جایی خوب وبد هست ولی غالبا آنگونه بوده اند که گفتم در ضمن لحنت را مؤدبانه تر کن چون کردها نیازی به افتخارات جعلی ندارند به اندازه ی کافی مشاهیر نامی و افتخار دارند .

 121. رستم زابلی از سکاها بوده و بهرام چوبینه از خاندان جارتی مهران بوده و گرگین میلاد از امرایی مشرق ایران و بلخ و کابل بوده است.حرف های شما خنده آور است.چگونه ساسانیان کرد بودند ولی زبان نیاکان خود را به سهالت فراموش کردند.چرا که قوم مهاجم و غالب زبان و فرهنگ خود را غالب میکند . ولی دوست گرانمایه اگر بگوییم کورش و داریوش و ارشک و ابوریحان بیرونی و…..کرد بودند شما راضی میشوید؟اصلا نسل اول ایرانی ها و هندو /اریایی ها کرد بوده؟اگر شما را راضی میکند و افتخار برای خودتان کسب میکند .

 122. درود
  کردوکیه در کتابگزنفون نامش آمده (۱۰هزار تن)اگر بشود آن ها را باکرد های کنونی ربط داد.ودقیقا در غرب زاگرس ماوا داشتند.زیرا به خط سیر حرکت آنها در کتاب اشاره شده.قومی مهاجم و غارتگر بودند.دلایل برای اثبات کرد بودن ساسانیان سست مینماید.شما چیزی را میخواهید اثبات کنید که دوست دارید باشد و این یک تحقیق علمی نیست.اعراب به همه چادر نشینانی که ترک و تازی نبودند و در هر جا که بودند کرد میگفتند به شهادت سعید نفیسی.این که کرد ها ایرانی و وابسته به اقوام ایرانی اندجای بحث نیست.ایرانی اصیلند ولی ساسانیان کرد نبودند.اگر کرد بودند جنگ اردشیر با کردان یعنی هم نژادان خودش جای سوال است و شما خودتان با اشعار شهنامه حرف خود را نقض کردید.ساسانیان نژادی شهردوست و شهر ساز و شهر نشین بودند ولی کرد ها درآن روزگاران و حال نیز بدورازشهرنشینی بودند.باز به شهادت شهنامه(رجوع شود به داستان ضحاک )

 123. این ها ساختگی است . تاریخ سازی است .یزدگرد سوم به شهادت شاهنامه پسر گر نبد هیچ دختر نداشت.یعنی ۱۸ سال بیش نداشته و فرزندی نمانده که مادر سجاد علیه سلام شود.اردشیر از طوایف پارس بوده و کرد های ساکن پارس را کریم خان زند به همراه خود برده بود

 124. بادرود فراوان مهرداد
  تو چه زور از نتیجه گیری سر باز زدی،میشه بگی منظورت از کرد های عرب چیه؟؟؟!!! چون هر دوتا کلمه به دو نژاد متفاوت مربوط میشن!۱!
  اگه قبول نداری که مطالب با لا صحت دارن خودت دنبال تاریخ واقعی برو
  چون مطمئنم به مطالب جالبی خواهی رسید که یقینا دیدگاهتو تغییر میده.

  به تو هم توصیه میکنم این منابع رو یه نگا بندازی

  ۱-کتاب مبانی تاریخ ساسانی/تالیف کلاوس شیپمان/انتشارات مجموعه مطالعات ایران باستان:ص.۱۶ پاراگراف دوم.
  ۲-کتاب هرودوت
  ۳-نوشته های گزنفون
  ۴-استرابون/کتاب ۱۵/بند هفدهم
  ۵-احسان نوری/تاریخ ریشه نژادی کرد/ص.۴ص.۵٫

  در مورد نژادشخصیت هایی چون:رستم زابلی،بهرام چوبین،گرگین میلادو…. نیز تحقیقاتی انجام بده.

 125. هخامنش عزیز،شما که میگید : قبل از ورود اسلام اسم کرد وجود خارجی نداشت؟؟؟؟؟؟
  باچه دلیل ومدرکی منکر دلایل بالا شدی!ازت خواهش میکنم با تعصب بی جا وکور کورانه اضهار نظر نکن.
  من چند تا منبع بهت معرفی میکنم برو مطالعه کن تاشاید یکم سطح معلوماتت بیاد بالا.

  ۱-کتاب مبانی تاریخ ساسانی/تالیف کلاوس شیپمان/انتشارات مجموعه مطالعات ایران باستان:ص.۱۶ پاراگراف دوم.
  ۲-کتاب هرودوت
  ۳-نوشته های گزنفون
  ۴-استرابون/کتاب ۱۵/بند هفدهم
  ۵-احسان نوری/تاریخ ریشه نژادی کرد/ص.۴ص.۵.
  عزیزمن بهت توصیه میکنم در مورد ریشه نژادی لر و کرد هم یکم تحقیق کنی.

 126. حداقل با منبع معنبر ذکر میکردی. قبل ورود اسلام اسم کرد وجود خارجی نداشت. اعراب به همه چادرنشینان اکراد می‌گفته وجمع کرد میشه اکراد .اگه توفارس بوده باشن میبایست الانم باشن.می‌نوشتی لر بودن شاید باور میکردیم اما کرد نبودن.

 127. چه زود به نتیجه رسیدی!!

  همینجوری رو هوا تو ساسانی و نژاد ایرانی هم از کرد ارمده؟ پس کرد های عرب از کجا سر در اوردن؟

  مطالب با سندیت ندارید , تاریخ و تغییر ندید , هیچ سند ه حتی افسانه ای برای گفته های بالا وجود نداره ,

 128. من از نژاد ساسانیان هستم و دقیقا این رو میدونستم که چند نسل قبل من در بانه ی کردستان بودند ولی فکر نمیکردم ساسانی باشم . . . بعد از چند بار پرس و جو فهمیدم که مادر بزرگ من از نسل امام سجاد (ع) هست و امام سجاد هم فرزند شهربانو دختر یزدگردسوم ! پس با خوندن این مطلب فهمیدم که ساسانیان کرد بودند . . . شما هم نگید به احتمال قوی کرد بودند بلکه بگید ۱۰۰% کرد بودند! چون اجداد من در کردستان بودند و نیاکان آنها هم ساسانی بودند ! پس ساسانی ها هم کرد بودند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا