آسیای مرکزی اسلامگرایی ازبکستان قیزقیزستان ترکمنستان

  • جهان اسلام

    آسیای مرکزی و بازگشت به هویت اسلامی

    احمد سفاری- گمبرون روحیه اسلام خواهی در بین مردم آسیای مرکزی بشدت قوی می باشد در همان حال میل به سرکوب و فشار و ایجاد اختناق از جانب دولتهای منطقه نیز رو به افزایش است.فشارهای حکومتی در بین دولتهای منطقه متفاوت می باشد به طور مثال در کشور ازبکستان دولت با مشت اهنین با مخالفانش برخورد می کند ولی در…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا