بازگشت به تشیع پهلوی

  • سياسي اجتماعيتصویر نقدی بر بازگشت به تشیع پهلوی، نوشته محمد قوچانی در مهرنامه

    نقدی بر بازگشت به تشیع پهلوی، نوشته محمد قوچانی در مهرنامه

    نقدی بر بازگشت به تشیع پهلوی، نوشته محمد قوچانی در مهرنامه نویسنده: دکتر صلاح لدین خدیو سرمقاله آخرین شماره مهرنامه آخرین پوست اندازی نظریات محمد قوچانی هم محسوب می شود. ” بازگشت به تشیع صفوی ” خطابه ای غرا در ستایش دولت سازی صفویها و نکوهش نقدهای علی شریعتی بر سفاکیها و افراط گریهای این سلسله است. منابع متعدد و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا