بازگشت به تشیع پهلوی

  • سياسي اجتماعيصلاح الدین خدیو

    نقدی بر بازگشت به تشیع پهلوی، نوشته محمد قوچانی در مهرنامه

    نقدی بر بازگشت به تشیع پهلوی، نوشته محمد قوچانی در مهرنامه نویسنده: دکتر صلاح لدین خدیو سرمقاله آخرین شماره مهرنامه آخرین پوست اندازی نظریات محمد قوچانی هم محسوب می شود. ” بازگشت به تشیع صفوی ” خطابه ای غرا در ستایش دولت سازی صفویها و نکوهش نقدهای علی شریعتی بر سفاکیها و افراط گریهای این سلسله است. منابع متعدد و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا