تقدیس

  • اندیشهتصویر نقش تقدیس حاکمان در طول تاریخ بر ایجاد استبداد در ایران

    نقش تقدیس حاکمان در طول تاریخ بر ایجاد استبداد در ایران

    نقش تقدیس حاکمان در طول تاریخ بر ایجاد استبداد در ایران نویسنده: حسن قاضی مرادی   تقدیس پادشاهان حکومت استبدادی به عنوان حکومت مبتنی بر رابطه ی ” سلطان – رعیت” یا “خدایگان- بنده ”  و یا “شبان – رمه ” معرف تمایز تام و مطلق دو سوی این رابطه است. تمایزی که با جدایی ذاتی ( از نظر وجودی)…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا