دعوت و داعی

فلسفه دعوت و انعطاف و هماهنگی آن با اعصار مخ

فلسفه دعوت و انعطاف و هماهنگی آن با اعصار مختلف

« قرآن کتاب دعوت »

ابوالحسن علی الحسنی الندوی

راه و روش دعوت در قرآن کدام است ؟ یا اینکه قرآن داعیان را به چه اموری وصیت مینماید ؟ و راه اسلوب پیامبران (( علیهم الصلاه و السلام )) در دعوت چه بوده است ؟ و آداب و رسومی که قرآن می خواهد (( داعی الی الله)) بدان آراسته باشد ،کدام است ؟ و آیا در قرآن احکام و راه حل های معین و محدودی عرضه شده است که داعی آنرا در (( مدرسه دعوت)) بیاموزد و بکار بگیرد ؟ … اینها مو ضوعات حائز اهمیتی است که با دو امر (( قرآن )) و ((دعوت )) در ارتباط است .و اینکه چگونه این دو مسئله اثر بخش و روشنگر باهم در موضوع واحدی ، اتفاق یافته اند …

 

((قرآن کتاب دعوت ))

در حقیقت ، قرآن کتاب احکام و شریعت باشد _با همه احترام و اهمیتی که برای آن قائل هستیم _ کتاب دعوت هدایت است . و البته از احکام و شریعت هم غفلت نکرده است .هدف و غایتی که در قرآن ، در اطراف آن میگردد و به آن توجه دارد ،مسئله بسیار بدیهی و روشن است ، چرا که موضوع اصلی و فطری بشر است .و من بادرک و آموخته های اندکی که دارم ، معتقدم ، قرآن کتاب هدایت و دعوت است پیش از آنکه کتاب احکام و شریعت باشد ، چون هدایت ، اساس ایمان است و تنها و سیله و ابزار رشد و گسترش این ایمان ، دعوت است .

 

((دعوت در دایره قوانین ویژه ،محدود نمی شود ((

حال ببینیم احکامی که قرآن آن را در موضوع دعوت بیان می کند و آداب و رسومی که بر آن تأکید ، و داعیان را به آن فرا می خواند ، کدامند ؟ و آیا در این خصوص قوانین و مقررات مضبوطی دارد  یا خیر ؟…

به نظر من ، ممکن نیست دعوت در دایره قوانین و مقررات رسمی محدود شود چون دعوت تابع محیط و زمان و جامعه و فضای حاکم بر آن جامعه و رسومات آن است .بنابراین ، هنگامی که امر دعوت بر اساس واقعیات هر جامعه مطرح می شود ، و واقعیات هم با هم متفاوت و متعدد است ، و هنگامی که دعوت بر اصل ((فی البداهه بودن )) آنهم نه فقط در کلام و گفتار ، که در عقل و منطق و آنچه اهل بلاغت آن را ((حضور آنی )) می گویند ، و هنگامی که دعوت وابسته به نوع امراض ، و انحرافات ، و کمینگاه های آن ،و نقاط ضعف انسان و نحوه گسترش و شیوع یافتن این امراض در درون انسان های و جوامع انسانی است ، در این صورت آیا ممکن است گفته شود که داعی باید چنین و چنان کند و در مقابل فلان موضوع ، فلان و بهمان شیوه و راه و روش را بکار گیرد اگرچه موضوع باغی هم باشد ؟!

اگر ما چنین احکام و قوانینی وضع نمائیم ، و چنین خط و نقشه ای طرح کنیم ، و بگوئیم که امر دعوت ، از فلان تا فلان است _ اگر چه این حدود ، بسیار عریض و طویل و گسترده هم باشد ، _و از داعی بخواهیم که از این حدود و خطوط نشده و به خطا نرود ، در حقیقت داعی را با مشکلی روبرو ساخته ایم که درآن ماجرای معروفی که بین یک (( آقا )) و ((خادمش )) روی داده ، بخوبی مشهود است ! نقل کرده اند که : مردی خادمی استخدام کرد که فردی منظم و بسیار مقرراتی بود .او از (( آقا )) خواست که لیستی از کار هائی که باید انجام دهد ، بنویسید ! او هم لیستی برایش تهیه کرد ، در فلان ساعت ، چنین و چنان می کنی ! در ساعات فلان به بازار میروی و مایحتاج روزانه را ،، اعم از گوشت و سبزیجات و … تهیه می کنی و به اهل منزل چه خدمتهائی باید انجام دهی و الخ …! خادم این لیست را با خود داشت و آنرا حفظ می کرد تا بیادش بماند ! روزی ارباب سوار بر اسبی شد و از بدشانسی پایش در رکاب گیر کرد و هر چه خواست پایش را خلاص کند ، موفق نشد .از ((خادم ))که ایستاده و نگاه می کرد، کمک خواست . او هم لیست کذائی را از جیبش در آورد و گشود و به ارباب نشان داد و گفت : کجای این لیست آمده است که اگر پای ارباب در رکاب اسبش گیر کرد،من کمکش کنم ! و در این حال ((آقا)) آویزان شده و چنان دچار مشکل شده بود که هر لحظه ممکن بود به شدت به زمین بیفتد و یا دچار مشکل دیگری شود ، با این وضع ((خادم )) با تکیه بر((لیست )) و اعتماد به آن ،و تنها به این خاطر که دستوری در این مورد ، در بر نداشت ، خود را مکلّف به یاری او نمی دانست ! و اعراب ، که بهره فراوانی از سلامت فطرت و استفاده از تجارب مفید زندگی دارند ، این حکایت را به صورت مثلی درآورده اند و میگویند: (( هر گاه به دلیلی، میخواستی کسی را به جائی بفرستی ، فرد خردمندی بفرست و سفارشی به او مکن .))

 

((دعوت زمان و مکان خاصی دارد))

کار عمل و میدان عمل آن بسیار وسیع و گسترده است و زمان و مکان ویژه ای دارد .زمان دعوت که بسیار گسترده و نامحدود است، از همان ابتدای کار پیامبر (ص) – موسس بزرگ دعوت – آغاز و تا همیشه ادامه دارد، و مکان وسیع آن ، از شرق تا غرب است .(( داعی )) گاه در شرق است و گاه باید در غرب باشد ، چه اگر به طبیعت شرق خود بگیرد، دیگر نمیتواند وظیفه اش را در غرب انجام دهد.

 

(( شگفتی و اختصار و گستردگی در آیه دعوت ))

این از شگفتگی های قرآن است که در موضوع ((دعوت )) به بیان احکام تفصیلی نپرداخته است و این کار را به عقل سلیم و ذوق سالم و عقیده استوار و اندیشه سیال واگذار کرده است و تنها حد و مرزی که برای آن قائل شده و تنها دیواری که آنرا احاطه کرده ، این سخن خداوند است که می فرماید 🙁äí÷Š$# 4’n<Î) È@‹Î6y™ y7În/u‘ ÏpyJõ3Ïtø:$$Î/ ÏpsàÏãöqyJø9$#ur ÏpuZ|¡ptø:$# ( Oßgø9ω»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }‘Ïd ß`|¡ômr& 4 ¨bÎ) y7­/u‘ uqèd ÞOn=ôãr& `yJÎ/ ¨@|Ê `tã ¾Ï&Î#‹Î6y™ ( uqèd{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f1\u06f0-\u06f6 \u06f1\u06f8:\u06f3\u06f4:\u06f0\u06f8 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f1\u06f0-\u06f6 \u06f1\u06f8:\u06f3\u06f4:\u06f0\u06f8 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f1-\u06f8-\u06f2\u06f0 \u06f1\u06f1:\u06f3\u06f5:\u06f1\u06f6 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","headline":"\u0641\u0644\u0633\u0641\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u0627\u0646\u0639\u0637\u0627\u0641 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0631 \u0645\u062e","name":"\u0641\u0644\u0633\u0641\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u0627\u0646\u0639\u0637\u0627\u0641 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0631 \u0645\u062e","keywords":[],"url":"http:\/\/eslahe.com\/337\/uuouu-oouo-u-ouooou-u-uuouuuuoe-ocu-oo-ooouoo-uoo","description":"\u0641\u0644\u0633\u0641\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u0627\u0646\u0639\u0637\u0627\u0641 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u00ab \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0639\u0648\u062a \u00bb \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0646\u062f\u0648\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0634 \u062f\u0639\u0648\u062a \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a \u061f \u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u062f\u0627\u0639\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0627\u0645\u0648\u0631\u06cc \u0648\u0635\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f \u061f \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0633\u0644\u0648\u0628 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631\u0627\u0646","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5","articleSection":"\u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0639\u06cc","articleBody":"\u0641\u0644\u0633\u0641\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648 \u0627\u0646\u0639\u0637\u0627\u0641 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u00ab \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0639\u0648\u062a \u00bb \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0646\u062f\u0648\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0634 \u062f\u0639\u0648\u062a \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a \u061f \u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u062f\u0627\u0639\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0627\u0645\u0648\u0631\u06cc \u0648\u0635\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u062f \u061f \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0633\u0644\u0648\u0628 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631\u0627\u0646 (( \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645 \u0627\u0644\u0635\u0644\u0627\u0647 \u0648 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 )) \u062f\u0631 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0686\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u061f \u0648 \u0622\u062f\u0627\u0628 \u0648 \u0631\u0633\u0648\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f (( \u062f\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0644\u0647)) \u0628\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0631\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a \u061f \u0648 \u0622\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u062d\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0639\u06cc \u0622\u0646\u0631\u0627 \u062f\u0631 (( \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a)) \u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632\u062f \u0648 \u0628\u06a9\u0627\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f \u061f ... \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u0645\u0648 \u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u062d\u0627\u0626\u0632 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0648 \u0627\u0645\u0631 (( \u0642\u0631\u0622\u0646 )) \u0648 ((\u062f\u0639\u0648\u062a )) \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0627\u0633\u062a .\u0648 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0648 \u0631\u0648\u0634\u0646\u06af\u0631 \u0628\u0627\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0648\u0627\u062d\u062f\u06cc \u060c \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f ... \u00a0((\u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0639\u0648\u062a ))\u062f\u0631 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u060c \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0627\u0634\u062f _\u0628\u0627 \u0647\u0645\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0642\u0627\u0626\u0644 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645 _ \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a . \u0648 \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a \u0647\u0645 \u063a\u0641\u0644\u062a \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\u0647\u062f\u0641 \u0648 \u063a\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u060c \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u06af\u0631\u062f\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u060c\u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u062f\u06cc\u0647\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0686\u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u0641\u0637\u0631\u06cc \u0628\u0634\u0631 \u0627\u0633\u062a .\u0648 \u0645\u0646 \u0628\u0627\u062f\u0631\u06a9 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u062e\u062a\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062f\u06a9\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0645 \u060c \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0645 \u060c \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0627\u0633\u062a \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c \u0686\u0648\u0646 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u060c \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0648 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u060c \u062f\u0639\u0648\u062a \u0627\u0633\u062a .\u00a0((\u062f\u0639\u0648\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u060c\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f ((\u062d\u0627\u0644 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u0645 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0622\u062f\u0627\u0628 \u0648 \u0631\u0633\u0648\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631 \u0622\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u060c \u0648 \u062f\u0627\u0639\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0641\u0631\u0627 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f \u060c \u06a9\u062f\u0627\u0645\u0646\u062f \u061f \u0648 \u0622\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0645\u0636\u0628\u0648\u0637\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f\u00a0 \u06cc\u0627 \u062e\u06cc\u0631 \u061f...\u0628\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u0646 \u060c \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0639\u0648\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u0648\u062f \u0686\u0648\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a \u062a\u0627\u0628\u0639 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u0628\u0631 \u0622\u0646 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0648 \u0631\u0633\u0648\u0645\u0627\u062a \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a .\u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u060c \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u0627\u062a \u0647\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u060c \u0648 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u0627\u062a \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0648 \u0645\u062a\u0639\u062f\u062f \u0627\u0633\u062a \u060c \u0648 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0628\u0631 \u0627\u0635\u0644 ((\u0641\u06cc \u0627\u0644\u0628\u062f\u0627\u0647\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646 )) \u0622\u0646\u0647\u0645 \u0646\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u0627\u0631 \u060c \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0642\u0644 \u0648 \u0645\u0646\u0637\u0642 \u0648 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u0644\u0627\u063a\u062a \u0622\u0646 \u0631\u0627 ((\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0622\u0646\u06cc )) \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u060c \u0648 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0648\u0639 \u0627\u0645\u0631\u0627\u0636 \u060c \u0648 \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641\u0627\u062a \u060c \u0648 \u06a9\u0645\u06cc\u0646\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u060c\u0648 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0636\u0639\u0641 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u062d\u0648\u0647 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0648 \u0634\u06cc\u0648\u0639 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0627\u0636 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u0648\u0646 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0645\u0639 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0622\u06cc\u0627 \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0639\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0641\u0644\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u060c \u0641\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u06a9\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f \u0627\u06af\u0631\u0686\u0647 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0627\u063a\u06cc \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0634\u062f \u061f! \u0627\u06af\u0631 \u0645\u0627 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646\u06cc \u0648\u0636\u0639 \u0646\u0645\u0627\u0626\u06cc\u0645 \u060c \u0648 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u0637 \u0648 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u060c \u0648 \u0628\u06af\u0648\u0626\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631 \u062f\u0639\u0648\u062a \u060c \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0641\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a _ \u0627\u06af\u0631 \u0686\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u062f\u0648\u062f \u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0639\u0631\u06cc\u0636 \u0648 \u0637\u0648\u06cc\u0644 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c _\u0648 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0639\u06cc \u0628\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u062f\u0648\u062f \u0648 \u062e\u0637\u0648\u0637 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0637\u0627 \u0646\u0631\u0648\u062f \u060c \u062f\u0631 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u062f\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0628\u0631\u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u062f\u0631\u0622\u0646 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u06cc\u06a9 (( \u0622\u0642\u0627 )) \u0648 ((\u062e\u0627\u062f\u0645\u0634 )) \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0647 \u060c \u0628\u062e\u0648\u0628\u06cc \u0645\u0634\u0647\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a ! \u0646\u0642\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 : \u0645\u0631\u062f\u06cc \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0645\u0646\u0638\u0645 \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f .\u0627\u0648 \u0627\u0632 (( \u0622\u0642\u0627 )) \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0644\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631 \u0647\u0627\u0626\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u062f \u060c \u0628\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc\u062f ! \u0627\u0648 \u0647\u0645 \u0644\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0641\u0644\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u060c \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc ! \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0641\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0648 \u0645\u0627\u06cc\u062d\u062a\u0627\u062c \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u060c\u060c \u0627\u0639\u0645 \u0627\u0632 \u06af\u0648\u0634\u062a \u0648 \u0633\u0628\u0632\u06cc\u062c\u0627\u062a \u0648 ... \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0686\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a\u0647\u0627\u0626\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u062e ...! \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u06cc\u0633\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0622\u0646\u0631\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u062a\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u062f\u0634 \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f ! \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628 \u0633\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0628\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0634\u0627\u0646\u0633\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0631\u06a9\u0627\u0628 \u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0635 \u06a9\u0646\u062f \u060c \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0646\u0634\u062f .\u0627\u0632 ((\u062e\u0627\u062f\u0645 ))\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u060c \u06a9\u0645\u06a9 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a . \u0627\u0648 \u0647\u0645 \u0644\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0630\u0627\u0626\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u06cc\u0628\u0634 \u062f\u0631 \u0622\u0648\u0631\u062f \u0648 \u06af\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u06af\u0641\u062a : \u06a9\u062c\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u06cc\u0633\u062a \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u067e\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0631\u06a9\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0628\u0634 \u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u060c\u0645\u0646 \u06a9\u0645\u06a9\u0634 \u06a9\u0646\u0645 ! \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0644 ((\u0622\u0642\u0627)) \u0622\u0648\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0628\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0634\u062f\u062a \u0628\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0641\u062a\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0634\u0648\u062f \u060c \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639 ((\u062e\u0627\u062f\u0645 )) \u0628\u0627 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0631((\u0644\u06cc\u0633\u062a )) \u0648 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u060c\u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631 \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a \u060c \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u06a9\u0644\u0651\u0641 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0648 \u0646\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a ! \u0648 \u0627\u0639\u0631\u0627\u0628 \u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0641\u0637\u0631\u062a \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u062c\u0627\u0631\u0628 \u0645\u0641\u06cc\u062f \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062b\u0644\u06cc \u062f\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0648 \u0645\u06cc\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f: (( \u0647\u0631 \u06af\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0645\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0633\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0626\u06cc \u0628\u0641\u0631\u0633\u062a\u06cc \u060c \u0641\u0631\u062f \u062e\u0631\u062f\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0641\u0631\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u0645\u06a9\u0646 .))\u00a0((\u062f\u0639\u0648\u062a \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0635\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f))\u06a9\u0627\u0631 \u0639\u0645\u0644 \u0648 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644 \u0622\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0648\u0633\u06cc\u0639 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f .\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0646\u0627\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 (\u0635) \u2013 \u0645\u0648\u0633\u0633 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0639\u0648\u062a \u2013 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0648 \u062a\u0627 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0648\u0633\u06cc\u0639 \u0622\u0646 \u060c \u0627\u0632 \u0634\u0631\u0642 \u062a\u0627 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0633\u062a .(( \u062f\u0627\u0639\u06cc )) \u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0627\u0634\u062f \u060c \u0686\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0634\u0631\u0642 \u062e\u0648\u062f \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f\u060c \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0627\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u062f. \u00a0(( \u0634\u06af\u0641\u062a\u06cc \u0648 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a ))\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u06af\u0641\u062a\u06af\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 ((\u062f\u0639\u0648\u062a )) \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u062a\u0641\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0642\u0644 \u0633\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u0630\u0648\u0642 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0648 \u0639\u0642\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0644 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062d\u062f \u0648 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0642\u0627\u0626\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0622\u0646\u0631\u0627 \u0627\u062d\u0627\u0637\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062e\u0646 \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u062f :(\u00e4\u00ed\u00f7\u008a$# 4\u0092n<\u00ce) \u00c8@\u008b\u00ce6y\u0099 y7\u00cen\/u\u0091 \u00cfpyJ\u00f53\u00cft\u00f8:$$\u00ce\/ \u00cfps\u00e0\u00cf\u00e3\u00f6qyJ\u00f89$#ur \u00cfpuZ|\u00a1pt\u00f8:$# ( O\u00dfg\u00f89\u00cf\u0089\u00bby_ur \u00d3\u00c9L\u00a99$$\u00ce\/ }\u0091\u00cfd \u00df`|\u00a1\u00f4mr& 4 \u00a8b\u00ce) y7\u00ad\/u\u0091 uq\u00e8d \u00deOn=\u00f4\u00e3r& `yJ\u00ce\/ \u00a8@|\u00ca `t\u00e3 \u00be\u00cf&\u00ce#\u008b\u00ce6y\u0099 ( uq\u00e8d","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0646\u0648\u06af\u0631\u0627","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/logo.png"},"sameAs":["http:\/\/eslahe.com\/rss","http:\/\/plus.google.com\/u\/0\/110058552360828787909","http:\/\/facebook.com\/eslahe.nogara","http:\/\/www.twitter.com\/eslahe","https:\/\/t.me\/eslahe"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/eslahe.com\/337\/uuouu-oouo-u-ouooou-u-uuouuuuoe-ocu-oo-ooouoo-uoo","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"\u0645\u062f\u06cc\u0631","url":"http:\/\/eslahe.com\/author\/fkp38"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/dawat-jami.jpeg","width":696,"height":150}}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا