تاریخزندگی نامهمحمّد رسول اللهمطالب جدید

خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه

خلاصه زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه

نویسنده: السید محمد حسین الحسینی / ترتیب: محمد أمین الباز

1ـ ايشان 30 سال پيش از بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم متولد شد.

2ـ روزی که ايمان آوردند تعداد مسلمانان 39 نفر بود.

3ـ عمر فاروق رضی الله عنه پدر ام المؤمنين حفصه پدر خانم رسول اکرم صلی الله عليه وسلم می باشد.

4ـ روزی که به خلافت رسيدند 55 سال داشتند.

5ـ مدت خلافت ايشان ده سال وشش ماه وچهار روز بود.

6ـ در زمان خلافت ايشان سرزمين های شام،عراق،مصر،ايران بزرگ،طرابلس وآذربايجان فتح گرديد.

7ـ شهرهای بصره وکوفه در دوره خلافت ايشان بنا گرديد.

8ـ ايشان اولين کسی است که تاريخ هجری را اساس گذاشت وديوان را ترتيب در جماعت با مردم نماز تروايح ادا کرد.

9ـ ايشان يکی از 12 نفر مجتهد عصر صحابه هستند.

10ـ پس از رحلت در خانه حضرت عايشه رضی الله عنها در جوار رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  وابی بکر صديق دفن گرديد.

11ـ همسرا؛ايشان با زينب دختر مظعون،ام کلثوم دختر حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه وجميله دختر ثابت ازدواج کردند.

12ـ فرزندان؛حضرت عمر رضی الله عنه،صاحب 12 فرزند شدند که شش فرزندشان پسر وشش فرزند ديگر دختر بود.

پسران؛عبد الله،عبد الرحمن،زيد،عبيد الله ،عاصم وعياض.

دختران؛حفصه ( ام المؤمنين) رقيه،فاطمه،صفيه،  زينب وام وليد.

اسم ولقب:

ايشان،عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزی می باشد، نسب ايشان با رسول خدا صلی الله عليه وسلم در کعب بن لوئ به هم می رسد.

کنيت: ابو حفص که روز جنگ بدر رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ايشان را مسمی کردند.

لقب: فاروق (جدا کننده حق از باطل) اين لقب توسط نبی کريم صلی الله عليه وسلم در روز اسلام آوردن سيدنا عمر به ايشان داده شد،زيرا خداوند به وسيله او اسلام را عزيز وقوی ساخت و او حق را از باطل جدا کرد.

ويژه گی ها،ومحيط رشد ونموی عمر رضی الله عنه:

عمر فاروق رضی الله عنه در مرکز دينی عرب،يعنی: مکه معظمه در خانه که به قوت ورشادت معروف بود به دنيا آمد ورشد يافت،در جاهليت برای رفع مشکلات ونزاع های موجوده ميان قبايل عرب در رأس هيأت ها برای ميانجيگری انتخاب می شد،از نظر جسمی شخصی بلند بالا،تنومند،نيکو صورت وقوی بود.

مسلمانان از دست ايشان در عهد جاهليت به خصوص سالهای اوج دعوت مرارت ها ديدند.

چگونه اسلام آورد؟

بنا به اختلاف روايات ايشان در سالروز بعثت سی سال داشت،در سال ششم بعثت ايمان آورد،از بدو مفتخر شدن به اسلام سخت گيری او از سر مسلمنان برداشته وبر سر کفار فرود آمد.

پيش از ايشان 39 نفر از اصحاب اسلام آورده بودند که با اسلام آوردن عمر فاروق رضی الله عنه تعداد مسلمانان به چهل نفر رسيد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دعا کرد. خداوند هم دعايش را مستجاب نمود،دعای پيامبر اين بود:« اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» “بار خدايا! اسلام را به هر يک از اين دو نفری که نزد تو محبوب است عزت بده،ابی جهل يا عمر بن خطاب” که خداوند دعای پيامبرش را پذيرفت ودومی را بر گزيد،که: اسلام آوردن عمر نشانه محبوبيت وکرامت او در پيشگاه خداوند است.

مصاحبت با رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

همصحبتی وهمراهی با رسول اکرم صلی الله عليه وسلم چنان در ايشان اثر کرد که از او مؤمن مثالی ومتعهد به پروردگار،مطيع وفرمانبردار پيامبر،مخالف سرسخت دشمنان اسلام ساخت.در تمام غزوات وجنگ ها با رسول خدا صلی الله عليه وسلم حضور داشت،رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از او با جملات در بار وگهربار خود تقدير کرده او را تحسين می نمودند،به اين حديث شريف توجه کنيد:« إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ» ” همانا خداوند حق را در زبان عمر جاری ودر قلب او نهاده است “.

سيدنا عمر با تدبير وشجاع،سياست مدار ومدبر ومشاوری امين بود وبنا به حکمت الهی در چند مورد  تحريم شراب،عدم قبول فديه،وموضوع حجاب از آن جمله است،او از سلسله جونان عهد رسالت بود وهمانند ساير اصحاب جليل القدر رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در دامن رسالت به نيکوترين وجه تربيه گرديد. سالها همراهی با منجی عالم بشريت از او عمری ساخت که با همه شهامت،شجاعت و … نتوانست رحلت جانسوزختم الأنبياء،نبی معصوم ورحمت جهانيان را تحمل کند،او از شدت الم ودرد فقدان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم می گفت:” رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از دنيا نرفته بلکه دوباره به ميان مردم باز می گردد ومی گفت: هر کس بگويد: رسول اکرم از دنيا رفته است گردنش را با شمشير می زنم”.

ايشان همان طور که با مشرکان سخت گير ودشمن بود با منافقان مزور ورياکار نيز چنان تعاملی داشت،هر گاه می ديدند کسی با حرکت ويا سخن خود قصد اهانت به پيامبر اسلام را دارد می گفت: ای رسول خدا بگذاريد گردن اين منافق را بزنم…

رسول انسانيت سيدنا عمر رضی الله عنه را در شمار جمع ديگری از اصحابش به بهشت بشارت می دهد،همين او را کافی است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در حالی که از ايشان راضی بود از دنيا رفتند.

نقش عمر فاروق رضی الله عنه در زمان خلافت ابی بکر صديق:

عمر رضی الله عنه به عنوان وزيری امين وصادق،همکاری خير خواه وياری مددکار برای حضرت ابو بکر صديق به حساب می رفت.

نقش ايشان هنگام اختلاف اصحاب در سقيفه بنی ساعده مهم وراهگشا بود،اقدام وی را بايد الهامی الهی دانست که در آن شرايط سخت دست به بيعت با ابوبکر رضی الله عنه پيش نمود وبه تعقيب ايشان،اولاً انصار وسپس مهاجرين برای انجام مراسم بيعت اقدام کردند.

آنان در آن شرايط خطير ابوبکر صديق را مناسب ترين گزينه به خلافت رسول خدا تشخيص دادند وخليفه کردن رسول خدا ابوبکر صديق را در نماز سند شاخصه برای تصدی خلافت راشده ايشان دانستند.

عمر رضی الله عنه همان طور که در زمان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سخت گير وشديد بود در زمان حضرت ابوبکر هم رويه اش چنين بود،البته حلم وبردباری وگذشت وعفو ابی بکر ايجاب می کرد تا در کنارش وزيری سخت گير باشد،در ساختار دولت اسلامی پس از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم حلم،صبر وشکيبايی خليفه وهيبت وشدت وقوت وزير او ،باهم در آميخت وآن ساختار مستحکم را ساخت.

در مسند خلافت:

بعد از در گذشت جانشين رسول خدا صلی الله عليه وسلم بنابر وصيت ايشان،وتأييد شورا واخذ بيعت از کافه مردم،عمر فاروق به عنوان « امير المؤمنين» زمام خلافت را بدست گرفت،ايشان در شرايطی جانشين رسول خدا گرديد که مسلمانان با فارسيان وروميان در حال جنگ بودند؛شهرها يکی پی ديگری فتح می شد،بلاد مفتوحه نيازمند کار گزاران خدا ترس،امين،صادق وبا درايتی بود که بايد،در جای پای خليفه پا می گذاشتند وسياست عادلانه که متأثر از تعاليم اسلامی بود را به تبع از امير المؤمنين پی گرفته وبکار می بستند،عرب  های مسلمان وفاتح در برابر سيل مال ومنال وغنايم قرار گرفتند،اين خطر احساس می شد که مبادا مجاهدان فريفته دنيا شوند ومحبت دنيا وشرينی های آن،آنها را از ميدان جهاد ورزم به سرير رفاه وآسايش بکشاند،بدين لحاظ حضرت عمر رضی الله عنه بهترين تدبيرها وبرنامه ريزی ها را طرح کرد،ودر دوران خلافت راشده اش بزرگترين خدمات را در تاريخ مسلمانان بنام خود ثبت نمود.

کارهای نيمه تمام جهادی زمان خليفه اول توسط خليفه دوم رضی الله عنه در جنگ با فارسيان،روميان،مصر وشام و… بپايان رسيد.

ساختار دولت اسلامی منظم،ديوان ها مرتب،حقوق ومستمری برای اصحاب کارکنان دولت اسلامی وازواج مطهرات واهل بيت تعيين،وبا بهترين وجه واتخاذ سياست درست خراج بر اراضی مفتوحه وضع وبرای عرصه های مختلف دولت اسلامی قوانين ومقررات ساخته شد،با شهروندان بلاد مفتوحه بر اساس رأفت اسلامی ،عدل وتسامح رفتار می شد،مسيحی،يهودی ودر مجموع پيروان کتابهای آسمانی آزادانه حق داشتند مراسم عبادی خود را بجای آورند،ايشان در طول زمان خلافت راشده اش کارهای انجام داده که تاريخ نظير آن را کمتر سراغ دارد!

جا دارد به پر توهای تجلی بخش  يکی از اهداف اساسی اسلام که اعطای حريت وآزادی برای مردم بود ودر زمان حکومت حضرت عمر رضی الله عنه با آن همه اقتدار جلوه خاص يافت اشاره کنم،آزادی بيان،نقد وانتقاد واز همه مهمتر نقد حکام کاملاً رسمی وقانونی بود،هر کس می توانست خليفه را نقد کند،ما در تاريخ داريم که زنها خليفه را نقد کردند،داستان آن زنی که به خليفه در باب مهر دختران در داخل مسجد اعتراض کرد را هرگز تاريخ به عنوان يکی از ده ها سند حضور زن در اجتماع وسند آزادی نقد فراموش نمی کند،من در عجبم از کسانی که امروزه بر منبری که روزگاری سيدنا عمر از بالای همان منبر توسط يک خانم مورد انتقاد واقع شد،حضور زن را در مسجد غير شرعی می دانند. وآن روز که خليفه بر منبر خطبه می خواند،يکی از اصحاب فرياد می کشد ای عمر ! گفته هايت را نمی شنويم ونمی پذيريم،گفت: چرا ؟ گفتند: چون تو بايد توضيح دهی که اين پيراهن بلند را از کجا آورده ای؟ ايشان خم بر آبرو نياورد ومخالف خود را منکوب نکرد،بلکه به فرزندش عبد الله گفت: بلند شود وتوضيح دهد بعد از اينکه عبد الله بلند شد وتوضيح داد قناعت اصحاب حاصل گرديد وبعد گفتند: حالا بگو که می شنويم وفرمان می بريم.

لازم است گوشه از عدالت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را ذکر کنم،آورده اند آنگاه که نيروهای لشکر توحيد قدس را در محاصره داشت،متوليان شهر قدس که مسيحی بودند پيشنهاد صلح وتسليم شهر بدون جنگ را نمودند،از طرف مسلمانان اين پيشنهاد پذيرفته شد،جريان به مدينه منوره( دارالخلافه) گزارش گرديد،امير المؤمنين عمر رضی الله عنه با اصحاب رسول خدا در رابطه با فتح بيت المقدس مشوره کرد،سيدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه به سيدنا عمر مشوره داد که چون قدس شهر بسيار مهمی است خود شما شخصاً برای تسليم گرفتن شهر عازم شويد،اين پيشنهاد مورد پذيرش خليفه قرار گرفت،خليفه عادل،سيدنا علی بن اب طالب رضی الله عنه را به جای خويش در مدينه قرار داد وخود به سوی شام حرکت کرد،خليفه که شرق تا غرب را کنترل می کند بدون گارد تشريفات ولشکر وسلاح فقط با غلام خود حرکت کرد،در ميان راه به غلامش گفت: بايد در راه هم عدالت رعايت شود،وسيله سواری شان شتری بود،با تناوب بر شتر سوار می شدند ويک نوبت هم شتر را خالی همراهی می کردند،از نهايت تشدد در عدل چون ساعت در آن زمان نبود،خليفه بر شتر سوار می شد وسوره «يس» را می خواند،وبعد غلام پائين می شد وبه اندازه قرائت يک سوره «يس» شتر را خالی همراهی می کردند،تا اين که به سرزمين سوريه رسيدند،در مناطق خوش آب وهوای سوريه لشکريان توحيد را ديدند که در سايه سار باغ ها وروی چمن ها اردو زده اند،اين وضعيت را که ديدند،فوراً هدايت داند که نيروها بايد از اين منطقه خوش آب وهوا بيرون شود،استدلال شان اين بود که نيروی نظامی لشکر توحيد بايد در سخت ترين شرايط ومناطق سخت ودشوار اردو زند،  وآن نيرو می بايست خود را با نا ملايمات وطاقت فرسا ترين وضعيت وفق دهد.

ارکان حرب نيروی موحد به استقبال امير المؤمنين،عالی ترين رهبر جهان اسلام شتافت،اتفاقاً غلام بر شتر سوار بود،وسيدنا عمر پاهايش با گل وخاک آلوده شده بود،مجموعه ارکان حرب ( عمر وبن العاص،شرحبيل بن حسنه،خالد بن الوليد،يزيد بن ابی سفيان وابو عبيده بن الجراح) اين بی تکلفی خليفه وبا پای به داخل گل ولای آمدن را برای خود کسر شأن دانستند،ولی جرأت نکردند بگويند،برای سيدنا ابو عبيده بن الجراح ( امين اين امت) گفتند،تو برای خليفه بگو که چون می خواهد به نزد بزرگان مسيحيت برای فتح قدس برود اينگونه رفتن مناسب شأن خليفه اسلام نيست. ابو عبيده رضی الله عنه برای امير المؤمنين جريان را گفت:عمر  رضی الله عنه فرمود: « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غيرها أذلنا الله » “خداوند ما را به اسلام عزت داده است اگر عزت را در جای ديگر جستجو کنيم،خداوند ما را خوار می گرداند”.

خليفه راشده با همان وضعيت وارد قدس شد وقدس را تسليم گرفت او پرچم اسلام را در قدس برافراشت ما فرويش انداختيم! او قدس را فتح کرد ما بابی توجهی به دشمنش داديم،خدا يا می دانم که هيچ عذری موجه نيست! پس ما را توفيق عنايت کن.

ويژگی ها:

1ـ در دفاع از عقيده:

عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبل از اسلام آوردن با مسلمانان دشمنی داشت،او می گفت: اينان از کيش آبا و اجداد خود روی گردانيده اند،پس از ايمان آوردن يکی از عساکر لشکر بزرگ توحيد بود،او در دفاع از عقيده ودينش هرگز حاضر به مصالحه نشد،قبل از او مسلمانان در خفا مراسم های عبادی شان را بجای می آوردند،چون سيدنا عمر ايمان آورد مسلمانان از اختفا بدر آمدند،ايشان در داخل حرم کعبه با صدای بلند فرياد می زد: من از دين گذشته به اسلام گرويدم.

2ـ التزام در برابر حق:

در اجرای حق،هيچ گاه ملاحظه خانواده،دوست،و … را نمی نمود،در قضيه اسرای بدر،ايشان شديد بر خورد می کردند،گفتند: اينان زعمای قريش اند بياييد گردن اينها را بزنيم،واين شدت را سزای کسانی می دانست که با خدا ورسول او  ستيز می کردند.

در روز صلح حديبيه هر گز نمی توانست شروطی که کفار وضع کرده وعلی الظاهر به ضرر مسلمانان بود را با رضايت بپذيرد،پيش رسول خدا آمد وگفت: يارسول الله آيا ما بر حق وآنان بر باطل نيستند،رسول خدا فرمودند « چرا» تا حدی پيش رفت که آخر رسول خدا برايش فرمودند:« ای پسر خطاب! من رسول خدايم وهرگز خداوند من را ضايع نمی کند» سپس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قانع شد.

3ـ فرمان برداری از رهبری:

باهمه آن سخت گيری وشدت که ايشان در برابر حق از خودنشان می داد،اما اگر حق را در جانب ديگری می يافت فوراً تسليم می شد وآن را می پذيرفت،در قضيه صلح حديبيه با همه شدت ومخالفت همين که ديد پيامبر شان راضی است در جا تسليم شد،ودر جريان جنگ با مرتدين سيدنا عمر مخالفت کرد،که مبادا با برادران مسلمان جنگ شود اما موقف حضرت ابوبکر او را به خضوع واطاعت واداشت وچون دريافتند که حق به جانب خليفه رسول خداست ايشان اولين کسی بود که لبيک گفت واطاعت کرد.

4ـ ترحم به ملت:

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با آن همه شدتی که داشت ولی به ضعفا، فقراء ومردم چنان ترحم ومهربانی داشت که کمتر در تاريخ ديده ايم،پس از اينکه مردم احساس کردند که عمر رضی الله عنه خليفه گرديده،ايشان به منبر رفته چنين خطبه ايراد کردند:«ای مردم! سخت گيری وشدتی که من داشتم چند برابر شده است،زيرا سخت گيری های من نسبت به ستمگران وکسانی است که بر مسلمانی می تازد وتجاوز می کند،بر عکس من در برابر افراد ديندار وکسانی که بر خط خود استوار اند کاملاً نرم ومهربانم،من به هيچ کس اجازه نخواهم داد به کسی ستم کند اگر کسی را به چنين جرمی بگيرم،او را بر زمين خوابانيده وپای خود را چنان بر صورتش فشار می دهم تا در برابر حق تسليم شود،اما در برابر اهل گذشت وبخشش ونيکان گونه صورتم همچون خاک زير پای شان خواهد بود».

اين است ترحم،عطوفت،مرحمت وگذشت حاکم مشفق وناصح امت او بر اين اساس شب پاسبانی می داد،در حالی که مردم خواب بودند او شب ها گشت می زد تا حال رعيت را دريابد ،ايشان خود را مديون مردم می دانست اما چماق داران جهل،تزوير وزور،مردم را نوکر خود می شمرند،داستان همان زن را حتماً شنيديد،که از فرط گرسنگی فرزندانش ريگ ها در ديگ گذاشته بود وبرای فرزندان خود می جوشانيد وآنها را مصروف می کرد،تااينکه قرار شوند وبخوابند،عمر رضی الله عنه چون اين وضع را ديد،رفت وبر دوش خود آرد وروغن آورد وبا دست خود غذا تهيه کرد وبه پسر ها غذا داد تا سير شدند او امت را غذا می داد تا سير شوند مدعيان حکومت عمری غذا را از ملت می گيرند تا ملت بميرد،فرق از کجاست تا به کجا !

در سال 18 هجری قمری که به ( قحطی مشهور شد) حضرت عمر رضی الله عنه سوگند ياد کرد که هرگز گوشت نخواهد خورد تا شکم اطفال مسلمانان سير نشود معمولاً شتر،گاو وگوسفند در مسجد ذبح،وبرای فقرا توزيع می شد، روزی طباخ قسمتی از جگر،گرده ودل حيوان مذبوحه را بريان وبرای امير المؤمنين تقديم کرد،ايشان گفتند: « اين غذا از آن کيست»؟ طباخ گفت: از شماست ای أمير المؤمنين! فرمود: « بدبخت! مادر به داغت بنشيند – اين غذاها را بردار وبرای فقرای مسلمانان توزيع کن وبرای من همان نان خشک وروغن زيتون ونمک را بياور» حضرت عمر تمام کاروانهای امدادی غذايی را که از شهر ها می آمد بدون اين که  چيزی از آنها بخورد ميان فقرای مسلمانان تقسيم می کرد وغذای خودش همان نمک،روغن زيتون ونان جو بود،ايشان درد امت را با تمام وجود خود لمس می کرد،در خطبه فرمود:« چگونه می توان حال رعيت را در يابم،اگر دردهايی که به آنها می رسد را شخصاً لمس نکنم»

ايشان در رابطه با حفظ،ونحوه مصرف بيت المال نهايت دقت ودغدغه داشت،مردم را صاحب بيت المال می دانستند،ايشان در جای می فرمود: « هيچ کسی از ديگری در اين مال مستحق تر نيست،مال از آن امت،ومن هم فردی از امت می باشم» اهميت موضوع از اينجا مشخص می شود که با درايت وحکمت است که کشتی عدالت اجتماعی که سکان آن در دست سياستمدار،مدبر ومدير بزرگ مسلمانان است از ميان امواج وطوفان ها سالم گذرنمود.

5ـ درايت وخبرگی،عامل مهم در اداره دولت:

حضرت عمر رضی الله عنه کار گزاران خود را شديداً زير نظر داشت،در انتخاب واليان مناطق ملاک های مهمی را مورد دقت قرار داده  وگزينش سختی می نمود،جدای از زهد،تقوی وخا ترسی،توان متولی در انجام مسؤليت را هم از شرايط اساسی يک کار گزار می دانست،او اشخاصی را تعيين می کرد تا سياست عدالت اجتماعی منبعث از اسلام را که او در صدر برنامه کارش قرار داده بود اجرا کنند،بنا به گفته دکترمحمد عماره ( عدالت اجتماعی عصر حضرت عمر رضی الله عنه عدالت محض يک صحابی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  نيست،بلکه عدالت خليفه اسلام،زعيم دولت اسلامی وامير المؤمنين است واين عدل يک موقف فردی ناشی از فکر شخصی،خصوصی و ويژه نيست،بلکه برای اين عدل بستر سازی های لازم انجام شده بود وعدل دولت،قانون وجامعه بود واين عدل تجربه امتی بود که بزرکترين امپراطوری اسلامی را ساخته است).

ايشان پس از انتصاب والی ( استاندار) می فرمود: «من شما را حاکم ستمگر نمی فرستم،بلکه شما را ائمه وقدوه می فرستم،مبادا مسلمانان را تنبيه وخوار کنيد! ومبادا آنان را بيش از حد در جبهه نگهداريد ومرخصی ندهيد که به خانه های خويش برگردند!».

سخنان ماندگار:

 • « در کارهايت با کسانی مشوره نما که از خدا می ترسنند».
 • «بسا نگاه ها شهوت بار است  وهر نگاه شهوت آلود، حزن وانده مزمن در پی دارد»
 • « من در رابطه با بيت المال خود را همانند متولی يتيم می دانم،که اگر نياز نداشتم به مالش دست نمی زنم واگر نياز مبرم پيدا کردم با رعايت تقوی مصرف می کنم».
 • « های مردمان! جايگاه خود را خوب بسازيد،وبه اصلاح امورتان بپردازيد! واز پروردگارتان بترسيد».

در پايان می خواهم،وضعيت بغرنج وذلت باری را که دنيای اسلام در مقابل اشغال گران يهودی با آن روبرو بوده وفعلاً به برکت انتفاضه اقصی شريف که منشأ تقوی وخدا ترسی دارد آنان را از اين حالت نجات داده وبه سوی پيروزی بر اختاپوس ضد بشری ونژاد پرست اسرايل به پيش می برد وبه سفارش حضرت عمر رضی الله عنه متوجه تان سازم که به سعد ابن ابی وقاس نوشت:

گناه لشگريان خطرناک تر از تعرض دشمن:

پس از حمد وثنا،من تو ونيروهای همراهت را در همه حال به تقوای الهی سفارش می کنم،زيرا تقوای الهی بر ترين آمادگی بر دشمن است،وبه تو وهمراهانت دستور می دهم که پرهيز تان از گناه ومعاصی بيشتر از احتياط از دشمنان باشد،چرا که خطر ناشی از گناه لشکريان برای شان مهلک تر از دشمن شان است،وهمواره فلسفه پيروزی مسلمانان،نافرمانبرداری دشمنان شان از خداونداست،اگر چنين نباشدما که نمی توانيم در تجهيزات با آنان برابری کنيم،نه تعداد ما با آن ها برابرست ونه تجهيزات ما! اگر در گناه هم با آن ها برابر شويم آنان با استفاده از امکانات خود بر ما غلبه خواهند کرد،اگر ما با تقوا وفضل بر آنان چيره نشويم قدرت ما کارساز نخواهد بود!

هان بدانيد! محافظين الهی( فرشتگان) شما را کنترل می کنند،پس از آنان حيا کنيد،ودر حالی که در راه خدا بسر می بريد نا فرمانبرداری خدای را نکنيد! مبادا به اين فکر باشيد که دشمن از ما شرورتر وجنايتکار ترست پس اگر ما گناه هم بکنيم بر آنها مسلط می شويم،بسا اقوامی بودند که شرورتر از آنها بر آنان مسلط شده است همانندی که بر بنی اسرايل( به واسطه شرارت های شان) کفار مجوس حاکم شد…

همان طور که برای شما توفيق نصرت وپيروزی را از خدای تعالی می خواهم برای خود هم می خواهم که من را بر نفسم ياری کند،اين است خواسته من از خداوند که برای من وشما عنايت نمايد»!

من هم از خداوند می خواهم که لباس تقوا،زبان تقوا وسلاح تقوا را نصب امت مسلمان گرداند،که اين رمز پيروزی بر دشمن وبه خصوص بر زژيم غاصب اسرايلاست؛آن چيزی که حکام اکثر کشورهای اسلامی چندان بهره از آن نبرده وهر آن از فشار غاصب يهود به دامن غرب می افتند!امت اسلام بايد عرصه را بر حکام خود تنگ کند تا آنان قبل از اينکه با يهوديان وارد کارزار می شوند،که بايد بشوند،با نفسهای خود وارد معرکه شوند وبه تسويه درونی بپردازند که اگر موفق شدند بر يهوديان هم غلبه خواهند کرد.

های زعمای مسلمانان! بدانيد با همان سلاحی که اسلاف تان قيصر وکسری را شکست داد شما هم دشمن را شکست خواهيد داد!

به اميد بهره گيری هر چه بيشتر از رهنمون های بزرگان دين ودر همه عرصه ها.

پس هر گز سلاح تقوی وطاعت را فراموش نکنيد!

بخوانید  :

رد شبهه سوزاندن کتابهای کتابخانه ایران به فرمان عمر بن خطاب

گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) –۱

پی نوشت ها:

1ـ کتاب« اخبار عمر رضی الله عنه» از طنطاويين،ص 363 چاب هشتم مکتب اسلامی.

2ـ «الرياض النضرة في مناقب العشرة» از طبری  1/188.

3ـ تاريخ طبری 4/98-201.

4ـ دکتر عماره،مسلمونثوار بحث عمر بن الخطاب.

5ـ حيات الصحابه 3/450.

6ـ ترمذی،حديث 3683.

7ـ عقد الفريد  2/160.

8ـ جامع الأصول  8/ 558.

برچسب ها

‫۷۲ نظرها

 1. دوستان جهاد فقط کشت کشتار نیست ها جهاد کردن دین رسیده دست ما اگرچه کشتن ولی کشته شدن فکر کن جهاد در دین نبود انسانیت درسته دین گفته به ناحق نزن همه جهان در اون دوران در جنگ بوده جنگ برای خدا پس ببین چه سعادتی هست راه راست راه قرآن و خداو پیامبر و انسانیت و عقل تمام

 2. جانم فدای امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه و یارانش و سپاس فراوان از مدیر که وقت با ارزششان را گزاشتند. خواهش دارم توضیحی درباره عبدالله ابن سبا یهودی بدهید با سپاس فراوان.

 3. سلام من فکر میکنم انسان دخترش را به بهترین .ومقبول ترین و مورد تایید ترین آدم می سپارد. حالا قضاوت با خودمان است… در پناه حق…. موفق وموید…. پیامبر هم همین فکر رو داشته.

 4. اشغال و وتجاوز و قتل و غارت کشورها توسط هر ملیتی که باشد مذموم و محکوم است و حقیقتی انکار ناپذیر است حتی ایرانیان نیز اگر به کشور ی حمله کرده باشند این حمله و تجاوز نمی تواند با کشتار و غارت مردم بیگناه و شهرها همراه نباشد موارد بسیاری از جنایتها و غارتها در زمان حمله ایرانیان به ارمنستان و گرجستان و هندوستان و حتی کشورهای عراق و یمن در گذشته موجود است بنده با وجود ایرانی بودن و عشق به میهن نمی توانم بر انها سرپوش گذشته و انها را نادیده بگیریم لذادر مورد حمله اعراب به ایران و سایر کشور در زمان خلفا نباید به وسعت امپراتوری و فتوحات افتخار کرد و و کشتار و غارت بیرحمانه مردم و کودکان و زنان را نادیده گرفت اعراب قبل از اسلام خوی کشتارو غارتگری داشتند و بعد اسلام هم جنگ های بسیار بر پا شد اکنون نیز شاهد گروههای داعش و القاعده و طالبان و النصره و گروههای فلستینی و غیره که یا عرب هستد و یا با حمایتهای مالی انها فعالیت می کنند میباشیم اعتقادات وادبیات قدیم و جدید انها در مورد ایرانی ها و خارج از دین و واجب القتل بودن شان فرقی نکرده ایرانیان همچنان مجوس و موالی و رافضی و قرمطی اند( همانند یهودی ها و مسیحی ها و زردتشتی و ایزدی ها) ببیند در قرن بیستم چگونه کشتار میکنند و سرها از تن جدا و زنان را وادار به بردگی جنسی و کنیزی میکنند؟ ایم میزان خشونت در زمان خلیفه دوم چگونه بوده؟ ایا سرزمینی بوده که اعراب انجا را اشغال کرده و همچنان غیر مسلمان باقی مانده باشند؟ زبان و فرهنگشان تغییر نکرده باشد؟اگر اعراب خوب بودند چرا هند و چین وشرق دور و اروپا و افریقا و امریکا که اشغال نشدند یکسره مسلمان نیستند ؟چرا نمی خواهیم حقایق را یکبار هم شده با واقع بینی و بدون ترس از تبعات مذهبی و سیاسی قبول کنیم ؟انچه اعراب در ایران در زمان خلیفه دوم انجام دادند یک نوع نسل کشی و در واقع اولین هلوکاست هولناک در تاریخ است که شرح مفصل ان در کتابهای تاریخی تاریخ طبری و تاریخ مسعودی و احسن تاریخ و دو قرن سکوت و تاریخ کمبریج و کتب اروپایی اماده است صرف نظر از جایگاه خلیفه دوم در اسلام باید بپذیریم اعراب در ان زمان شغلی بجز جنگیدن و غارتگری نداشتند و این جنگها سالها ادامه داشته و دلیلی بر خشونت ورزی ذاتی انان است وبا رنگ ولعاب مذهبی حقایق قابل کتمان و پرده پوشی نیست یکی از دلایل شیعه ماندن اکثریت ایرانیان از ان روزگار تا کنون -همین مخالف و مقاومت ذاتی ایرانیان با این میزان از خشونت و تحقییر بوده و بااین مخالفت ها زبان و خط و فرهنگ و هویت وهنر وتاریخ با شکوهشان اعتبارشان را حفظ کردند. از گفتن حقیقت نهراسیم

 5. دوست عزیز
  اختلافات مذهبی صدها سال است که ریشه در زندگی بری از مسلمانان دوانده است و غیر از کینه و نفرت اثری نداشته لذا ما بنا نداریم که این احتلافات را شعله ور کنیم
  پس نظرات حاوی توهین و تکفیرو… را حذف می کنیم
  و حذف نظری دلیل بر حقانیت آن یا نداشتن جواب نیست اساسا…
  ما نمی خواهیم در سایت به این مسائل بپردازیم و وقت خود و دیگران را با این اختلافات تلف کنیم
  موفق باشید در پناه لطف الله

 6. واقعا متآسفم براتون ک صرفآ به اینخاطر ک پیامم به نفعتون نبود حذفش کردین پس لطفآ شعار هم ندین شما فقط نظر کسانی رو میذارید ک سنی مذهبن و به نفع شما پیام میدن من اگه جای شما بودم همه نظرات رو میذاشتم و صادقانه جواب میدادم و شاید میتونستین شک و شبهه بعضی هارو برطرف کنید نه اینکه پیامهامون رو حذف کنید چون جوابی براش ندارین و این کارتون نشون میده ک نظرات ما کاملا منطقیه و حرف حق جواب نداره

 7. خداوند عزوجل فردای قیامت اعمال مارو نگاه میکنه (نگاه خدا به صداقته. انسانیته.درستیه) . کاری به عمر و علی و ابوبکر و … نداره . دوستان به نظرتون میشه ینفر قاتل و جنایتکار و گنهکار باشه و بگه من از پیروان محمد رسول الله هستم و بره به بهشت .
  ما شیعه و سنی داریم که از ۱۰۰۰ یهودی و جنایتکار بدترند و فردای قیامت پیامبر و عمر و علی و زهرا(س) نمیتونن به دادشون برسن .
  درود و سلام و صلوات خدا بر انسانیت.رحم.مروت.پاکی.گذشت .کمک به محرومان

 8. درودفراوان به پیامبربزرگ اسلام واهل بیت پاک ومطهرش ویاران باوفایش به نظرمن اختلاف میان مسلمانان اثلابه نفع اسلام نیست وباعث خوشنودی دشمنان اسلام میباشدماهمه ایرانی هستیم وهموطن هستیم من فقط موافق. بحث علمی به. دورازجنجال هستم چون درباره مذهب بایدتحقیق بشه

 9. من میخاهم به مدیراین گروه انتقادکنم که چرانظراون شیعه روحذف کردیدوبهش گفتیداعتقادتوبراخوت نگه دارمگه دین اسلام ازادی بیان نیست خواننده خودش بایدراهشوانتخاب کنه نه اینکه حقایق وازش مخفی کنید

 10. سلام
  انتخاب خلفا در اسلام یک روش مشخص دینی نیست

  به عقلانیت مسلمانان واگذار شده پس مسلمانان در حد توان شرعی و عقلی خود عمل کرده اند

  و خداوند در هر عصر هم همین را از مسلمانان می خواهد

  عمل در راستی دین با عقلانیت روز خودشان

  البته این مسائل در کشور ما به تعصبات مذهبی اغشته شده
  بنابراین نیاز به مطالعه و بررسی جدی تر دارد برای علاقمندان

 11. با عرض سلام و درود خدمت برادران اهل سنت و اهل تشیع .بعضی ها میگویند در زمان پیامبر (ص)ایران جزء کشورهای ابر قدرت جهان بوده ودر ادامه میگویند یاران پیامبر (ص)به زور شمشیر ایرانیان را مسلمان کردند .موندم که همچنین چیزی چجوری ممکنه.بازهم میشه دلیل اورد که از بعضی روایات که در جنگ ها ی زمان پیامبر (ص)فرشتگان به کمک یاران پیامبر(ص)می امدند .شاید در زمان جنگ با ایران فرشتگان اومدن پایین .و فرشتگان نمیتوانند از خود دستوری صادر کنند تا خدا نخواد اگه خدا خواسته .پس خدا بهتر میداند چه کسی باید به زور شمشیر اسلام را قبول کند و چه کسی با دعوت .ولی بازم اینجوری نیست دین اسلام اجباری نیست .خداوند برای قبول کردن اسلام کسی را مجبور نمیکند.

 12. دوست عزیز خوب متوجه نشدید
  تجاوزی در دین و کشور نبوده
  اگر تجاوز بود و ما یکتاپرست بودیم

  چرا بعد از ۱۵۰۰ سال ما هنوز مسلمانیم
  و چرا هنوز در کشور ما یهودی و مسیحی زرتشتی هستند …

  پس اجباری در کار نیوده …

  و این توهین به اجداد و پدران خودمان هست … که اینقدر سست عقیده و ناچیز بوده اند …

  در حالی که پیداست ایرانیان از جور و ستم حکام به ستوه آمده … و دین اسلام را آزادانه پذیرفته اند …

 13. چرا باید از کسانی تبعیت کنیم که روزی به کشورمون حمله کردن و چه کارها با کشورمون نکردن
  مگر جز این نبود که ما هم یکتا پرست بودیم پس اگر عمر این حقیقت را میدانست پس چرا تجاوز کدر به کشور و ناموس و دینم

 14. باسلام ودرود بر اخرین فرستاده پاک الهی پیامبر گرامی اسلام ویاران واصحاب وفادارشان بالاخص شیخین حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق وصهرین حضرت عثمان دوالنورین وعلی مرتضی اسداله رضی اله تعالی عنهم اجمعین من یک شیعه هستم اما باتمام وجود عاشق پیامبر واصحاب گرامیشان میباشم برادران شیعه وسنی طبق فرموده رسول اله همه ما باهم برادریم پس بیایید به حرمت ایشان هم که شده وحدت وبرادری مان راحفظ کرده وبر دشمنان قسم خورده اسلام بتازیم به امید روزی که اسلام عالمگیر شودوهیچ اختلافی بین ممسلمین نباشد

 15. سلام علیکم
  دوست گرامی هزار ساله داره روی این موضوع بحث میشه … دیگه بسه … برید مطالب این همه سال را مرور کنید …

  واقعا مسلمانان باید به جای جنگ بر سر تاریخ بر سرنوشت خودشان وقت بزارند

 16. شکر برای الله متعال که مذهب اهل سنت و جماعت به دور ار هر تعصبی و به دور از هر گونه توهین به شخص چه صحابه چه امام و… دین را اقامه میدارد و هیچ کژ ی و انحرافی در هزار و اندی سال بعد ار نبی ص نداشته است و جایگاه الله متعال در راس بوده تا قیام قیامت از خدا وند میخواهیم دشمنان این مذهب صحیحه اگر قابل بازگشتن باز گردن ولاغیر نابود شوند از دوستان خواهشمندم به سایت های وصال و شبکه راستی و درستی وصال رجوع کنند و تمام جواب سوالات خود را پیدا کنند

 17. سلام. من به عنوان یک مسلمان برخود واجب میدانم که تماشای شبکه های ماهواره ای جز افزودن کینه و تفرقه میان برادران اهل سنت و تشیع هیچ سودی ندارند.
  من به عنوان یک سنی شافعی مذهب همه شما را به خدا قسم میدهم که دست از توهین به هم دیگر بردارید.
  به خدا قسم با توهین به هم فقط روح رسول الله آزار میبیند.
  از تماشای شبکه های کلمه و وصال و .. جدا خوداری کنید.

 18. سلام من اهل سنت هستم واز کودکی تاکنون که ۴۶ سال دارم درشهری زندگی کردم که اغلب شیعه بودند ودربین آنها افراد با اخلاق ونیک سرشت هم بوده اند ولی متاسفانه در هر مقطعی از زندگیم چه دوران تحصیل وچه سربازی ویا محیط کار با افرادی مواجه شدم که از روی غفلت وجهل نسبت به خلفا ویاران پیامبر به یاوه گوئی پرداخته اند خداوند رحمان در قرآن مجید فرموده است ان اکرمکم عندالله اتقیکم نزد خدا بندگانی گرامی هستند که خداترس هستندوکسی که خداترس باشد برای هر قدمی که برمیدارند ویا هر حرفی که میزنند از خدا میترسند
  پس بیایید از خودمان شروع کنیم وبه اصحاب گرامی نهایت احترام را بگذاریم وبه نیکی از آنان یاد کنیموحتی المقدور به بدی یاد نکرده وموجب رنجش خاطر مسلمانان نباشیم
  ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه (آمین الحمدوالله)

 19. سلام علیکم و رحمه الله
  کاملا حق با شماست ، خداوند ادیان و پیامبران را مبعوث نکرده تا مردم به تکفیر و تفسیق و جنگ علیه هم بپردازند
  بلکه ادیان دیگر و آخرین پیام خدا برای مصلحت بشر و زندگی در سایه ایمان به خدا و آخرت نازل شده اند …

  جنگ مذهبی برای ما هیچ سود و منفعتی ندارد …
  ما باید فرهنگ اختلاف و گفتگو و چگونه زیستن باهمدیگر را تمرین کنیم .

 20. سلام
  ممنونم از این که وقت گذاشتین واین متن ها رو تایپ کردید تا ما بخونیم. من در خانواده شیعی به دنیا آمده ام و اعتقاد دارم به تحقیق و برسی در دین تا به دین و مذهب درست و واقعی که مورد تائید خداوند است، برسم. اما اینکه به اسم شیعه دیگران(حتی مسیحی یهودی بودایی هندو و ..) را تکفیر کنم یا به اسم سنی دیگران را تکفیر کنم و عقیده خود را درست و دیگران را گمراه بدانم، اصلا درست نیست. فرض کنید شما شیعه یا سنی یا هر عقیده ی دیگری دارید و با تحقیق به این نتیجه رسیدید که اعتقاد شما درست ترین اعتقاد می باشد، ایا باید دیگران را تکفیر کنید . ایا این حرکت ما مورد تاید خدا و رسول الله است یا نه؟ بهتر نیست از در دوستی و منطق و عقلانیت که در سرست انسانها است وارد شویم تا اگر دیگران را از هدایت واقعی دور میدانیم انها را هم هدایت کنیم. از طرفی تکفیر جز دشمنی و کینه و دلخوری نتیچه ای ندارد و بعید میدانم مورد تاید خدا و رسولش وحتی صحابه باشد.
  انشالله هرچه زودتر نه تنها شیعه و سنی بلکه تمام مردم دنیا زیر پرچم حق مهدی فاطمه به خوبی خرمی در صلح با یکدیگر زندگی کنیم تا در این دنیا مزه حیات طیبه را بچشیم.

 21. حضذت عمر فاروق وحضرت علی مرتضی وهمه صحابه واهل بیت رسول لله به خدا قسم از برادر به هم نزدیک تر بودن

  به خدا رسول لله ازرده. میشود از چیزهای که مه به یارانش نسبت مدهیم
  بییاد عهد ببندیم تا باعث ناراحتی رسول لله ویاران پاکشان نشویم

 22. سلام به اهل علم
  اگر مطالعه داشته باشیم و در جستجوی حقیقت باشیم از کتاب های که واقعیت ها را بیان کرده است نه اینکه دانسته و یا نادانسته واقعیت را کتمان کرده باشند معلوم میشود خواست پیامبر گرامی(ص) از پروردگار در مورد حضرت عمر فاورق (رض) و قبولی خداوند (ج) با انتخاب عمر فاروق(رض) انتخاب بسیار دقیق و به جا بوده است.

 23. سلام علیکم
  دوست ارجمند افراط و تفریط در دین مذموم و ناپسند است

  ما حتی اجازه غلو و زیاده روی در مورد شخصیت رسول الله -ص – را نداریم .

 24. سلام
  دوست ارجمند همه این شبهات که در ذهن شما ایجاد شده قبلا در کتاب ها مقالاتی که بعضیش هم در سایت موجود هست جواب داده شده .

  دین را با اگاهی قبول کنیم بهتر است . در این موارد بیشتر مطالعه بفرمایید .

  دین اجباری وجود ندارد .

  اسلام زمینه محو برده داری را فراهم نمود .
  و …
  در سایت بیشتر جستجو کنید
  موفق باشید

 25. یک تاریخ شناس حرفه ای از یک روحانی شیعه و سنی اگاه تر و روشنفکتره مردمان مجوس اتش پرست که عمر از انها یاد کرد مثل مرغ سر بریده شدند تا عمر نام ها به مال جمع کرده این سرزمین مفت دست پیدا کنند مگر اسلام زوری میشه مگه در مورد رافت اسلامی چیزی نگفته اند پارسیان گول شعارهای اسلام را خوردند از هم پاشیدن دست جنایتکاران به ظاهر مسلمان عرب افتادند من انسانهای متدین و پارسای عرب جدا میکنم از گروهی که زنهای این سرزمین را برای لذات جنسی به عنوان کنیز به عربستان بردند خدا از سر تقصیرات این قوم نگذره بخدا اگر علاقه و روشنی که در دین اسلام ندیده بودم منکر بعضی از ایه های قران شبیه کنیز داری میشدم پس فرقش با برداری چیه خدایا شاید همین خلفا ایات تورو تغییر دادند همچنان که بعد از سوختن تخت جمشید کتاب اسمانی تو از دین زردشت از بین رفت و دست مایه تغییر شد

 26. خسته نباشید عالی بود من شیعه هستم
  دوستان خواهشن بدون تعصب نظر بدهید‌
  اگر عمروابوبکر نبودند اسلام فراتر ازعربستان نمیرفت خدمات بزرگی کردن به اسلام ..
  درست هست‌اختلافاتی هست بین شیعه وسنی ولی نباید ما به کسی توهین کنیم عمربسیار شخصیت بزرگی بودند

 27. سلام و خسته نباشید از زندگی نامه حضرت علی علیه السلام هم لطفا متن بزارید تا ایشان را هم بشناسیم
  ان شاء الله تعالی همگی با حضرت عمر رضی الله محشور بشوید و در آخرت هم نشینی ایشان نصیبتان گردد
  چه توفیقی است شرف حضور در مقابل چنین کسی…

 28. سلام بنده شیعه هستم، شنیده ام وقتی عمر از بازار میگذشت کسی نمیتوانست اورا از غلامش تمیز دهد، در ساده زیستی وی هیچ شکی نیست و درباره غدیر و… قضاوت و حکم با خداوند مابرعقیده خود و شماهم عقیده خود امروز اتحاد جهان اسلام مهم است و فحاشی من سراسر گناه ب کسی ک صحابه پیامبر بوده فقط گناه است

 29. دین اسلام بوسیله ی یک انسان که تازه ایمان آورده عزت می یابد؟ کسی که تازه از جاهلیت به اسلام رو آورده و خدای واحد را یکبار عبادت نکرده اسلام را عزیز می کند؟ همه ی ما چه شیعه و چه سنی از کودکی ابتدا گفتند مثلا شیعه. مسلمان. خداپرست…. دین را وارونه به ما گفتند و ما را انسان هایی متعصب بار آوردند… همین باعث شد بحث ها با توهین و بی احترامی همراه باشه. و احادیث و روایات دروغ به ما برسد.
  سهراب چه زیبا ميگفت :چشم ها را باید شست. جور دیگر باید دید

 30. سلام علیکم :اگر دقت کنید موقع خواندن زندگی پیامبران و اصحاب یه حسی متفاوت به ما دست میدهد خوشایند و لذت بخش و روح انسان رو سبک مکنه اگر این حس را درک مکنیم یعنی راهی که پشت سر گذاشتیم را صادقانه طی کرده ایم و الا نماز و روزه و تمام اعمال عبادی چیزهای توخالی و تکراری خواهند بود که بعد از مدتی این ذهن و جسم از تکرار آنها خسته شده و در نهایت رهایش میکند و عقل نیز این تکرار و مکررات را نخواهد پذیرفت در این داستان لحظه خواندن سوره یس نامه ای که به فرمانروایان میفرستد و ابتدا سپاه خود را گوشزد میکند و خود را هم از آنها جدا نمیکند و خود را فارغ از یاد آوری نمیبیند اجازه نقد و حتی جواب به نقد را به پسرش واگذار میکند تا نهایت صداقت خود را نشان دهد و خود در جنگ حضور می یابد و موقع جنگ از همه جلوتر و پیش قدم تر است و مال و منالی برای خود جمع نمیکند اگر اندکی فکر کنید از خودتان سوال نمیکنید این فرد برای چه در جنگ جان خود را به خطر می اندازد برای چه وقتی امیر مومنان هست از مال و دارایی و غذا مناسب بهره مند نمبشود برای چه حتی در حق شترش ظلم نمیکند به راستی هدفش از این کارها چه بوده است ؟به چی مخواست برسد آیا تاکنون از خود سوال کرده اید ؟؟؟پس عزیزان این ایمان چیست ؟ آیا تاکنون به ایمانتان متوسل شده اید و بر آن تکیه کرده اید آن هنگام که با مشکلات مواجه بوده اید آیا به ایمانتان اعتماد کرده اید آیا شده که احساس کنید دروغ گفتن به نفع شما بوده و حتی شما را از خطر بزرگ باز بدارد اما بخاطر ایمانتان این کار را نکنید و دروغ نگویید

 31. جان مادرتان و به همان دین و آیینی که می پرستید این متن را تا آخر بخوانید به پروردگار یکتا قسم که شما هرگز ضرر نخواهید کرد. پس بخوان:
  با سلام و عرض ادب خدمت تمام برادران سنی و شیعه. انما المومنون اخوۀ
  با ذکر و ثنای پروردگار جهانیان و درود او بر پیامبرش و جانشین و برگزیده خاتم الانبیا یعنی اهل البیت سلام الله علیهم ….

  ادامه نظر شما به دلیل مغایرت با فعالیت نوگرا حذف گردید و صرفا جهت احترام شما اینگونه پاسخگویی شده است .

  { با سلام
  از طرف مدیریت نوگرا

  دوست ارجمند ممنون از دلسوزی شما
  این مطالب سالهاست تکرار می شود، و هرکس چه شیعه و چه سنی راه و روش خود را برگزیده است …
  بهتر این است ما نگران قیامت خود و جلب رضایت الله باشیم
  تا بفکر این باشیم که مذهب دیگران را تغییر بدهیم … آم هم با دلایل غیر مستدل و غیر علمی …
  موفق باشید }

 32. واقعا عالی بود خوشم امد کار خیلی خوبی کردین ان شالله خداوند بلند مرتبه این دنیا و هم ان دنیا شمارو اباد کند…

 33. شاید هیچ وقت بزرگی روح این حضرات را نتوانیم بفهمیم .کاش صحبت کاندی را هم درباره امیر المومنین حضرت عمر فاروق میزاشتین.

 34. سلام علیکم
  دوست ارجمندم
  نظرات حاوی توهین و تفسق و تکفیر به اشخاص و مذاهب و… را نمی زاریم( نظر نبود شما فوش داده بودید ) … ربطی به شیعه و سنی هم نداره … فضای سایت ما را هم مرور کنید اینجا بحث و جدل مذهبی نداریم و نمی خواعیم داشته باشیم …
  ضمنا نظر شما از طریق ایمیلتان پاسخ دادیم

  موفق باشید

 35. ان شاء الله تعالی همگی با جناب خلیفه دوم محشور بشوید و در آخرت هم نشینی ایشان نصیبتان گردد
  چه توفیقی است شرف حضور در مقابل چنین کسی…

 36. ببین دوست من میدونم همانطور که نظر قبلی منو نذاشتی این رو هم نمی ذاری نظر هیچ یک از شیعیان گذاشته نشده شاید چون جوابی براش نداری و یا شاید چون نمی خوای حقیقت رو قبول کنی .(شاید)

 37. عالی بود.ای کاش میتوانستیم این اطلاعات گرانبها را دراختیار همگان قرار دهیم یعنی همه مسلمانان خیلیها هستند که هنوز عمررضی الله را به درستی نمیشناسند.اگرمسلمین اتحادویکپارچگی را حفظ میکردنداینقدر ظلم کفارازدیاد پیدا نمیکردوشیطان سیطره کریه خود را بر روح انسانهاوعالم هستی پهن نمیکرد.

 38. چه خوش گفت علی رضی الله عنه به نقل از پیامبر که ای عمر شیطان از هر کوچه ایی که تو میگذری هراس دارم واو راهش را از ان کوچه جدا میکند الله اکبر درود بر علی و عمر رضی الله عنهما درود بر عمر داماد علی رضی الله عنه

 39. با سلام
  ببین دوست من

  خوب است این را بدانی قبل از اینکه اون رو بدانی
  پیروان حضرت علی از ایشان پرسیدند چرا در زمان فاروق اعظم حضرت عمر (رض) اسلام وسعت زیادی گرفت ولی در زمان شما اختلافات زیاد شد؟و حضرت علی (رض)
  فرمودند که فاروق اعظم (رض) مشاورانی چون من داشتند ولی من مشاورانی چون شما دارم که دوست من عمر (رض) این را به من گفت : لولا علیٌ لهلک عمر
  و این را نیز بدانید که در حدیث مشهور چون خورشید بر همگان روشن است که پیامبر (ص) فرمودند : لولا نبیٌ بعدی لکانَ عمر .
  والسلام

  Eltemas 2A

 40. قال ابوبكر رضي الله عنه لاابقاني الله لمعظلة ليس فيها ابالحسن
  تاريخ الطبري و قال عمر الفاروق انّ‌بيعت الناس لابي بكر كانت فلته لااعادن الله لمثلها
  قال عمر لولاعلي لهلك عمر

 41. لطفاً‌يك روايت ازرسول الله در مورد حضرت عمر رضي الله عنه كه اورا به عنوان وصي خود معرفي كرده است ذكر فرماييد مواليان رسول الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن