آداب قضای حاجت دستشویی

  • مهارتهای زندگی

    آداب قضای حاجت

    امام محمد غزالی لازم است شخص به هنگام قضای حاجت در صحرا و بیابان، به دور از دید بینندگان باشد و اگر امکان داشت در پشت حایل و پناهگاهی قرار گیرد و یا خودش را به چیزی بپوشاند و پیش از رسیدن به محل نشستن هیچ چیزی از عورتش بیرون نباشد و آشکار نگردد، لازم است در حین قضای حاجت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا