تکفیر دعوت کفر

  • دعوت و داعی

    تکفیر کردن دیگران یک انحراف خطرناک

    استاد مصطفی مشهور / مترجم : عبدالواحد لشکر زهی در راه دعوت همیشه انحراف فکری خطرناکتر از انحراف استراتژیکی است چون هنگامی که تفکر و ایدئو لوژی صحیح با شد، می توانیم بوسیله آن استراتژی را تصحیح نماییم ولی اگر انحراف در عقیده باشد موجب می شود که حرکت از همان ابتدا غلط آغاز  شود و چون خطا در عقیده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا