دخل و خرج

  • مهارتهای زندگی

    سی راه برای کنترل دخل و خرج و وضعیت مالی شما

    چگونخ صحیح هزینه و صرفه جویی کنیم هرچند با افزایش گرانی در سالهای اخیر کمتر شخصی است که بتواند براحتی با تبعات آن کنار بیاید و زندگیش را براحتی سامان ببخشد ولی از آنجا که نمیتوان دست روی دست گذاشت، شاید بتوانیم با بکارگیری برخی ابتکارات، تا اندازه ای هرچند جرئی فشار و تاثیر این تورم افسارگسیخته را کاهش دهیم.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا