شوهر عاشق

  • مهارتهای زندگیعزیز صادقی

    فقط یک زن کافی نیست…!

    م.بیگرد هورامی / ترجمه : عزیز صادقی یکدفعه  با گریه و زاری وارد شد،با صدای بلند و لرزان و افکاری  آشفته فریاد می زد...بهش گفتم : آرام و درست حرف بزن ، ببینم چه می گویی، اما فایده ای نداشت ، فریاد می کشید و می گفت: ای نامرد بعد از آن همه عشق و محبت؟!  بعد از آن همه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا