فقر فکری

  • جوانان

    گرسنگی و فقر فکری

    احمدجاويدصالحي ازينكه اساسي ترين مشكل جوانان افتاده در شهوات و ماديات، عدم داشتن فكر درست و مناسب قلمداد ميشود، بنابراين موضوع گرسنگي فكر ازاهمترين موضوعات محسوب ميشود كه ازان درين چند سطرسخن رفته و براي تهيه اين مطلب از مقالات منتشره مرتبط به اين موضوع نيز استفاده گرديده است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا