تربیت فرزندانمطالب جدید

هفت مرحله تربیت ایمانی برای فرزندانمان

هفت مرحله تربیت ایمانی برای فرزندانمان

نویسنده : دکترجاسم المطوع/ مترجم:محمود خالدی زاده از مهاباد

هرپدر ومادری آرزو دارند که فرزندانش برنمازمحافظت ومداومت کرده ،وارتباط محکمی با خداوند وپیامبرش داشته باشند واینگونه در تربیت ایمانی فرزندان موفقیت بدست بیاورند، لذا با تولد اولین فرزندشان عشق وعلاقه زیادی به تربیت اوبر اساس ایده خود نشان میدهند ولی به تدریج این عشق فروکش کرده وحتی امید چنین تربیتی را از دست رفته میبینند.

ابتداء باید هدف خود را ازتربیت ایمانی وهرآنچه را از این نوع تربیت میطلبیم،مشخص کنیم، هر پدرومادری آرزو دارند فرزندشان برنمازحریص باشد،وایمانی قوی وارتباطی مداوم وزنده با خالق داشته باشد،قران یاد بگیرد وبرتلاوت آن وآراستن به اخلاق قرانی محافظت داشته باشد،ولکن قبل ازرسیدن به این اهداف سه گانه ازنتایج تربیت عملی ،باید هفت مرحله تربیتی ازمراحل تربیت ایمانی را برای رسیدن به اهداف مذکورمدنظر ویا حتی طی کرده باشیم،آنوقت انتظار رسیدن به نتایج مطلوب ومورد نظررا بنماییم.

هفت مرحله تربیت ایمانی به شرح زیر می باشد:

اول: مرحله قبل ازازدواج والدین ،چنانچه والدین دراین مرحله ازتربیت ایمانی بهره برده باشند بسیاری ازسختی ها ومشکلات پیش روی تربیت اولاد برای والدین میسور وآسان خواهد گشت ،که این خود درتربیت فرزندان نقش مهمی را ایفا میکند وراه را برای توفیق درتربیت فرزندانی صالح هموارمی کند.

دوم:مرحله دوم درمراحل تربیت ایمانی مرحله ی جنینی فرزند می باشد،دراین مرحله به مادر توصیه میشود که بیشتربه تلاوت و تدبردر قران کریم مشغول شود وجنین را درمعرض شنیدن قران قراربدهد،ووالدین قبل از تولد فرزند ،آموزشهای لازم را برای تربیت ایمانی واخلاقی فرزندشان ببینند وتدریجا خود را آماده این امرمهم بنمایند وروشهای تربیت ایمانی فرزندان را یاد بگیرند.

سوم:مرحله سوم ازمراحل تربیت ایمانی اولاد ازابتدای ولادت شروع وتا پایان دوسالگی ادامه خواهد داشت،دراین دوسال اغازین زندگی ،شخصیت ایمانی وفردی هرانسانی به تدریج شروع به شکل گرفتن خواهد کرد،لذا والدین باید ذکر ویاد خدا را درمقابل فرزند نوزادشان بیشتر انجام داده وبه گوش او برسانند ونوزاد حرص ومداومت آنان را برادای نماز مشاهده کند،وهر روزقران را تلاوت کنند وفضای عبادی وایمانی را درحضورنوزاد بیشترنمایند.

چهارم: مرحله چهارم از دوسالگی کودک شروع و تا شش سالگی ادامه می یابد و از مهمترین مراحل تربیتی در زندگی هرکودکی به شمار می آید چون این دوران مرحله تقلید کودک است وبه شدت درایجاد وشکل گیری شخصیت او تاثیر خواهد گذاشت،والدین دراین مرحله برحفظ آیات قرانی و سوره ها و ادعیه و سرودهای مذهبی توسط فرزند همت گمارند و نهال محبت خدا و رسولش را درقالب حکایت داستانها درحین خواب ویا سرسفره در قلب و جان فرزندشان جای دهند و غرس کنند.

پنجم: مرحله پنجم تربیت ایمانی فرزند ازشش سالگی شروع وتا ده سالگی ادامه می یابد، دراین مرحله معنی بندگی خدا را برایش تشریح وبنده بودن انسان وخالق بودن خداوند را برایش توضیح دهیم، وهمزمان به اوبیاموزیم که به جا آوردن شکر خداوند برما واجب و بدینگونه باید طاعات و عبادات او را انجام دهیم،او را بر روزه داری تشجیع و یادگیری و تلاوت قران را برایش میسر سازیم ،و زمینه رفت وامد وصحبت با صالحان واهل مسجد را برایش فراهم آوریم.

ششم:مرحله ششم تربیت ایمانی از ده سالگی فرزند شروع وتا دوران بلوغ ادامه می یابد،دراین مرحله فرزند بیشتر هرزمان دیگری به دوستانش متکی و وابسته می باشد،در این مرحله وشرایط باید به او فهماند که خداوند بهترین یاروباوفاترین دوست میباشد،وقران بهترین همدم اوست وپیامبر(ص)بهترین رفیق وهمراه او می باشد،اورا به ادای نمازها تشویق باید کرد طوری که انها رامواظبت کند،خاطره وداستان یاران نبی اکرم(ص) را برایش بازخوانی کنیم تا به مدل رفتاری فرزندمان تبدیل شوند، همزمان بعضی ازلغزش هایش را نادیده انگاریم وبا نرمی ومهربانی اورا ارشاد وتوجیه کنیم، درپرداخت زکات اموال خانواده وبذل وبخشش به دیگران اورا مشارکت دهیم،واخلاق وروابط اجتماعی را به او آموزش داده واحترام به بزرگترها و به جای آوردن صله رحم وارج نهادن به والدین وهمچنین عطوفت به کوچکترها را به فرزندمان بیاموزیم،واسماء وصفات خدایی را برایش تشریح واو را بدانها آشنا کنیم.

هفتم: مرحله آخر از مراحل تربیت ایمانی که می تواند فرزندی با سلوک و رفتار ایمانی را باعث شود مرحله بعداز بلوغ است،دراین مرحله محبت عمره وحج را درقلبش بکاریم وادای نماز را به او گوشزد کرده واگرکوتاهی کرد با نرمی ومتانت به اومتذکر شویم تا ازدین وارزشهای دینی گریزان نشود،با فرزندانمان ازابتلا وازمایشات الهی دردنیا وشیوه برخورد حکمت امیزبا انرا به انان بیاموزیم ویادشان دهیم در سختی ها چگونه با خداوند ارتباط برقرارکنند.

والدین همراه با این مراحل هفتگانه میتوانند با افکارخود موارد وتفصیلات دیگری را نیزبه تربیت فرزند بیافزایند به شیوه ای که فرزند رنجیده خاطرنشود وطوری اورا پرورش کنند که هرلحظه خدا را با خود همراه ببیند و هرگاه محروم از نعمتی را دید نعمت های خدادادی را به او یادآور شوند وهرگاه مبتلا به سختی را دید لطف خدا را به یاد او بیاندازند واگر منظره زیبایی را دید عظمت خداوندی را به اوگوشزد کنید واگر مریض شد بیاموزید که شفادهنده خداوند می باشد، وبا خواندن این ایه قرانی زندگی را برایش معنا ببخشیم (قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لاشریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین) بگوبراستی نماز وعبادتم ورفتارم وزندگی ومرگم همگی برای پروردگارجهانیان است،همتایی برای اونیست به این امر شده ام ومن ازاولین تسلیم شدگانم. انعام۱۶۲

پس اصل درتربیت ایمانی رساندن فرزندانمان به درجه ای است که برنماز وعباداتش حرص ومداومت داشته واخلاق وسلوکش برگرفته ازایمان وعبادتش باشد،اما معنی دیگرتربیت ایمانی یعنی هرلحظه وهرجا با خدا زیستن وبه یاد خدا وتامل در خلقت خدا وناظر دانستن الله(جل جلاله)واین مرحله ای پیشرفته است که انسان بعد ازگذر ازمرحله پیش بدان دست می یابد،درهردو مرحله هدفی که ذکرشد را قلبی زنده فرماندهی میکند واصل درتربیت ایمانی همین است که اگرلغزید ویا کوتاهی کرد فورا به سوی خداوند بازمی گردد وتوبه میکند واین همان میوه ونتیجه تربیت ایمانی می باشد.

باید به والدین مژده بدهیم که تربیت ایمانی ودینی بهتر ازهرنوع عمل وتربیت دیگری می تواند فرزندمان رابه خداوند نزدیکتر سازد،از رسول الله(ص) سوال شد:چه عملی افضل وبهترین اعمال میباشد؟ فرمودند:ایمان به خدا ورسولش. کسی پرسید سپس چه عملی بهتراست؟ فرمود:جهاد در راه خدا. دوباره پرسیدند بعد از آن چه چیزی بهتر است؟ فرمود:حجی که مورد قبول واقع شده است.

بنا به حدیث فوق هرآنچه والدین در راه رسیدن فرزندان به تربیت ایمانی انجام می دهند عملی بس بزرگ ودارای ثوابی عظیم میباشد وبرجهاد وحج برتری دارد،پس نسبت به تربیت ایمانی فرزندانمان دریغ نورزیم وهر درچنته داریم رو کنیم تا زمینه سعادت دنیا واخرت خانواده را فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا