به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
جوانان

سخني با دختران جوان

نسل جوان بيداري و مسؤليت ها 2

سخني با دختران جوان

آبتین امیری

خداوند همه ي انسان ها را بر اساس فطرت پاك
واصيل خلق مي كند، ولي تنها عده اي از انسان هاكه به ارزش هاي وجودي خود پي مي
برندوبر اساس اين ارزش ها زندگي مي كنند، راه رستگاري را مي پيمايند.


ما معتقديم كه اسلام زنان را عزت بخشيد واحكام خود را بر اساس نياز ها
وواقعيت هاي فطري آن صادر كرد ودر كنار آن مسؤوليت هاوامانت هايي را به آن ها
سپرد؛ چرا كه تحقق بهترين امورو تربيت بهترين نسل ها جز با مهردستان زنان ومادران
ممكن نيست.


جامعه را مردان بزرگ مي سازند ومردان بزرگ بادستان زنان بزرگ پرورش مي
يابند.در همين جا نقش دختران مسلمان به خوبي مشخص مي شود.زيرا اگر آن ها ارزش
وجودي خود راوآنچه را اسلام در مورد زن مقرر داشته به طور صحيح بشناسند،نه تنها در
عرصه ي ايمان، بلكه حتي در عرصه ي اعمال ورفتار اجتماعي نيز گوي سبقت را از ديگر
زنان خواهد ربود.


خداوند از زنان ودختران نيكوكار، آنان كه ارزش ومسؤوليت هاي خودرابه خوبي
مي شناسند، به نيكي ياد مي كندوخصوصيات آن ها را چنين برمي شمارد:

(…مسلمات مؤمنات قانتات تا ِئبات عابدات سا
ئحات ثيبات وابكارا)تحريم:5

«زنان مسلمان, با ايمان, فروتن, توبه كننده,
عبادتگزار, گردنده وحركت كننده(در راه نيكي وعبادت)دوشيزه وغيره دوشيزه.»


با اين حال بايد گفت: جامعه ي دختران مسلمان در اين شريط با دو مشكل رو به
روست: مشكلي كه به شناخت وضعف معرفت دروني بر مي گرددومشكلي كه حاصل تصور هاي غلط وتحميلي ديگران بر اين جامعه
است.


آنچه به عنوان بي بند وباري وبي قيدي شناخته مي شود واقعيتي است كه جامعه ي
دختران جوان با آن مواجه است. گم كردن ارزش هاي خود، ارزان فروشي وگم كردن راه زندگي سبب شده تا
بسياري از زنان ودختران بيش از اين كه يك انسان ارزشمند وقابل احترام در اجتماعات
باشند، به وسيله اي براي لذت وسرگرمي مردان تبديل شوند.


بدون اين كه وارد بحث هاي مفصل اخلاقي واجتماعي در اين خصوص شويم تنها مي
بايد اين نكته را مد نظر داشت كه اگر زنان ودختران مسلمان مسؤوليت واهميت خود را
به خوبي مي شنا ختند، هرگز تعدادزيادي از آن ها در جامعه حيران وسر گردان نبودند،
بدون اين كه بدانند چه مي خواهند و هرگز سبب حيراني و سرگرداني ديگران نمي شوند.


از طرفي، ما ميدانيم كه امروزه تصورات
غلطي در خصوص زنان وجود دارد كه اين تصورات بر دوش زنان و دخترانبا ايمان ومتعهد
سنگيني مي كند، تا آن جا كه دختران بدون تعهد ميتوانند به پارك وسينما وبازار
بروند، ام دختران متعهد حتي براي رفتن به مسجد هم مشكل دارند؛ زيرا در تصور بسياري
از افراد زن مؤمن ، زن خانه نشيني است كه حتي براي ياد گيري تعا ليم ديني نيز
نبايد از خانه خارج شود.


اين تصوراتي است كه هرگز از ريشه واصالت اسلامي، حداقل در صدر اسلام بر
خوردار نبوده است؛ زيرا خداوند رسالت دعوت و بيداري را رسالت مشترك زنان و مردان
تلقي مي كند و زنان و مردان با ايمان را پشتيبان يكد يگر مي خواند و اگر دختران
جوان مسلمان نتوانند براي بيداري جامعه ي خود گامي در جامعه بر دارند، پس چگونه مي
خواهند اين رسالت الهي را به انجام برسانند؟

(المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأ
مرون بالمعروف وينهون عن المنكر)توبه:71

«مردان وزنان مؤمن ياور يكديگرند؛ به كارهاي
نيك امر ميكنند واز كارها يبد باز مي دارند.»

اسلام آزادي را براي زنان به ارمغان آورده است ،
اما براي رشد وتكامل ونه براي ارزان فروشي وفراهم نمودن زمينه سوء استفاده ي
ديگران .


با اين حا ل وجود مشكلات و تصورات غلط هرگز نمي تواند بهانه ي بي قيدي
اخلاقي باشد. اگر در راه حركت صحيح اجتماعي نسل جوان دختر موانعي وجود داردوعده اي
با نا آگاهي در اين مسير ايجاد اختلال مي كنند، راه نجات هرگز روي آوري به فرهنگ
غربي وابتذال نيست؛ زيرا ما از آزادي متعهدانه صحبت مي كنيم ، نه از راهي كه به
تباهي ختم مي شود .از آزادي كه مبنا واساس آن حيا باشد نه آزادي كه نسبت به هيچ
اصولي احساس تعهد نكند؛ زيرا چنين آزادي جز خودكامگي وايجاد فرصت سوء استفاده و
تجاوز به حقوق ديگران وناديده گرفتن حريم ها چيزي را به ارمغان نخواهد آورد .

اگر
براي فعاليت اجتماعي وحتي تحصيل دختران جوان مسلمان موانعي وجوددارد ، اين موانع
بايد با تلاش وپشتكار وحفظ حيا برداشته شود. تنها رفتار هاي صحيح هستند كه مي
توانندتصورات غلط را نابود كنند.پس اگرفرصتي به دخترجوان مسلمان داده شد، او باحفظ
حجاب وحيا وشؤونات اسلامي وارد جامعه مي شود و در راه علم وكسب معرفت واصلاح جامعه
گام برمي دارد ونسبت به موقعيت خود احساس مسؤوليت مي كند.


بدين ترتيب دختر جوان مسلمان به الگويي براي ديگرزنان ودختران تبديل مي
شود. اوواردجامعه شده است، اما نه براي خود نمايي ونه با آرايش هاي فتنه انگيز .او
با حجاب وحيا وبا هدف رشد خود وديگران وارد جامعه مي شود ؛ وتفاوت دارد با دختراني
كه وارد جامعه مي شوند تا خود را وزيبايي هايشان را عرضه كنند واين كه دل ديگران
را بربايند ودر تباهي وسقوط اخلاقي در جامعه سهيم باشند .


اگر دختر جوان مسلمان با حفظ ارزش هاي اسلامي وارد جامعه شود بهترين دفاع
را از خويش وتفكر اسلامي نموده است.با رفتارش بسياري از ذهنيت هاي غلط را نسبت به
حضور زن در جامعه پاك مي كند وباعث مي شود تا به ديگردختران مسلمان متعهد فرصت
وآزادي عمل داده شود ووحشت ناشي از بد بيني فرو بريزدواين ايده در ميان اذهان شكل
بگيرد كه اگربدي وجود دارد نيكي هم وجود دارد واگر دختران بد رفتار وجود دارند،
دختران نيك رفتار هم وجوددارند.


از طرفي، مشاركت اجتماعي وسياسي دختران متعهد مسلمان سبب مي شود كه اتهامات
زيادي از دامان اسلام زدوده شود.ديگر اسلام مخالف حقوق وحضور اجتماعي زن تلقي نمي
شود وديگر تفكر اسلامي بهانه اي براي الگو برداري از غرب نخواهد بود تا آزادي
وحقوق زن مساوي با بي قيدي وبي حجابي تلقي شود.


اين مسؤوليت سنگين اجتماعي زنان ودختران مسلمان است.آنان پرورش دهنده ي نسل
آينده ي جامعه هستند. سلامت اين نسل، سلامت نسل آينده است وبيماري آن ظهور نسلي
بيمار در آينده ختم خواهد شد.


شايسته است دختران جوان امروز به مسؤوليت هاي ايماني خود آگاه باشند واز
استعدادهاي خود به خوبي استفاده كنند؛
زيرا مسؤوليت ديني دختران مسلمان جدا از مسؤوليت هاي مردان مسلمان نيست.


دختران وزنان نيمي از جمعيت زنان را تشكيل مي دهند.محكوم نمودن زنان به چار
چوب خانه ها معطل نمودن نصف استعداد ها ي جامعه است.همين طور كه اگر زنان به
قصدخودآرايي وارد جامعه شوند، بازهم نصف استعدادجامعه به ميدان نيامده تا در
سازندگي واداي رسالت ديني عمل كند، بلكه براي امور بيهوده وانحراف ديگران به ميدان
آمده است.بنابر اين مسؤوليت ديني دختران مسلمان بسيار مهم تر ووالاتر از رقابت
هايي است كه در آرايش ومد ميان بسياري از دختران امروز رايج است.مسؤوليت ديني
دختران جوان بسيار مهم ترووالاتر از در خانه نشستن، غيبت كردن، چشم وهمچشمي ورقابت
براي تحقق آرزوهاي دنيوي است.


آري، دختر جوان مسلمان هم به ارزش هاي وجودي خودآگاه است وهم مسؤو ليت هاي
خود رابه نيكي مي شناسد.


الگوي او زنان مسلماني است كه در صدر اسلام به خاطر خدا زيستندوشهيد شدند
وهمراه با شوهران خود هجرت كردندوبه خاطر از دست دادن شوهران وپسران خود ترديدي در
ايمان به دل راه ندادند؛ چرا كه آن را رحمتي از از جانب خدا دانستند.


چنين دختراني وارث زنان بزرگ وپاكدامن عصر پيامبر(ص) هستند والگوي آنان،
زناني مثل:ام المؤمنين عايشه وفاطمه دختر پيامبر (ص)هستند كه در اوج پاكدامني نسبت
به امور اجتماعي و ديتي امت اسلامي فعال بوده اند.


زنان مؤمن عصر پيامبر(ص)چنين خصوصياتي داشتند ودر دامن آنان بودكه نسل
تابعين، يعني بهترين نسل بعد از صحابه تربيت شد وظهور كرد .

راهي كه در مقابل دختران جوان مسلمان عصر ما
وجود دارد راهي است كه زنان ودختران مؤمن در كذشته پيموده اند.

آ ن ها مي خواهند باشند با حفظ موجوديت
وكرامت وتمامي حقوقي كه خداوند به عنوان انسان به آن ها عطا كرده است. تحقق اين
حقوق تنها با سلامت روان وحفظ ارزش ها
ودرك رسالت ها ممكن است، تا آن جا كه رحمت خداوند در قالب بيداري اسلامي نمود پيدا
كند و اين بيداري راه درست زيستن و درست انديشيدن را به دختران جوان مسلمان وبه آن
ها كه دلسوزانه به رفتار ايشان مي نگرند، نشان دهد.

————————————–

منبع : بیداری اسلامی و نسل جوان

مولف : آبتین امیری

انتشارات : نشر احسان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن