تاریخسياسي اجتماعيمطالب جدیدمقالات

مهمترین ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا

مهمترین ایستگاهها و نقاط عطف عاشورا

مترجم:محمود خالدی زاده ازمهاباد

این ایام وروزهای اول ماه محرم درحالی برامت اسلامی می گذرد که درعاشوراء ودهمین روز آن واقعه ای مهم وعظیم برامت های گذشته رخ داده است، در این مقاله به زعم خودم مهمترین نقاط عطف این واقعه را با توجه به استنباطی که ازاحادیث نبوی داشته ام،بیان خواهم کرد

۱-روزعاشوراء درحیات بشری یک روز تاریخی وواقعه ای مهم است،آغازتحولی عظیم در برخورد بین کفر وایمان می باشد،تا آنجا که به فرموده ی ام المومنین عائشه صدیقه حتی جامعه جاهلی نیزدر بزرگداشت آن روزه می گرفت،ایشان(رض) میفرمایند:قریش درجاهلیت روز عاشوراء را روزه می گرفتند،بلکه حتی اهل کتاب نیزاین روز را عید می دانستند ودر آن روزه می گرفتند.
۲-روزعاشورا ،علی رغم اختلاف زمان ومکان ونژاد وزبان پل ارتباطی ،بین اهل ایمان درهرسو ازتاریخ وبا یکدیگر می باشد،این واقعه دراصل به حضرت موسی ومومنان همراهش برمی گردد ولی درامتداد تاریخ همه مومنان را با خود همراه می سازد.
۳-عاشورا درقلبهای مومنان محبت وحس همدردی ایجاد میکند،با روزه داری دراین ایام این واقعه تاریخی وآنچه برموسی وبرادران ایمانی از آزارواذیت توسط کافران برمومنان رفته ،یاآوری می شود واحساس همدردی ونصرت حق را درقلب مومنان پرورش میدهد.
۴-روزعاشورا گواه براین است که پیامبران به هم نزدیک ومرتبط هستند،در روایت است که پیامبر فرمودند:من ازشما به موسی نزدیکترم ،این ولایت ونزدیکی ازاتحاد دردین ورسالت ناشی می شود.
۵-روزه عاشورا نشانی ازنزدیکتربودن امت رسول الله به پیامبران ازقومشان است درحالی که امتهایشان آنانرا تکذیب می کردند مسلمانان آنان را تصدیق می کنند،روایت(انتم احق بموسی منهم)(شما ازآنان به موسی نزدیکترید).صحیحین” واین ازویژگیهای امت اسلامی است وامت محمد(ص) در روزقیامت شاهدی بر تبلیغ ادیان ازسوی پیامبران خواهند بود.
۶-روز ومناسبت عاشورا مسلمان را براخوت وبرادری دینی وایمانی پرورش خواهد کرد ومسلمان را با همه موحدان ومومنان برادر خواهد کرد،وقتی رسول الله (ص)می فرماید:شما ازآنان به موسی مستحق تر ونزدیکتر هستید،می خواهد رابطه ایمانی را برنسبی برتری دهد والا از لحاظ نسبی بنواسرائیل به موسی بسیار نزدیکترند.
۷-روز عاشورا به ساکنان زمین این پیام را می دهد که خداوند دوستان ودوستداران خود را یاری ونصرت خواهد داد وهر سال این مناسبت تکرارواین پیام به گوش همه خواهد رسید.
۸-روز عاشورا روزی است که خداوند در این روز دشمنانش را درهم شکسته وهر سال این مناسبت به گوش مظلومان رسیده وبه درهم شکستن ظالمان امیدوار می شوند.
۹-روز عاشورا دلیلی بر تنوع نصرت مسمانان ومومنان ازسوی پروردگاراست ،این نصرت تنها با شکست دشمنانشان خاتمه نمی یابد بلکه هلاکت جمعی دشمنان را نیزدر پی خواهد داشت ،همانگونه که خداوند با هلاکت فرعون ،موسی ومومنان را نصرت داد ودر خندق نیز رسول اکرم(ص)ویاران مومن اورا مفتخر به نصرتی آسمانی کرد.
۱۰-روزعاشورا تاکیدی برمخالفت روش ورسم مشرکان حتی مخالفت در عبادت ازسوی رسول گرامی اسلام می باشد،این مخالفت در دو مورد واضح واشکار است:۱-کسی به پیامبر عرض کرد که یهود ونصاری این روز را عید میگیرند،پیامبر فرمود:شما در این روز روزه بگیرید. ۲-پیامبردر مخالفت مشرکان فرمود:یک روز قبل ویا بعد آنرا روزه باشید.مسند امام احمد
۱۱-هر کس در احادیث مربوط به عاشورا مداقه به عمل آورد در می یابد که اصل ،مخالفت مسلمانان با مشرکان است ویاران نبی اکرم(ص) هرگاه روزه ویا عبادتشان با اهل کتاب همزمان می شد از نبی مکرم سوال میکردند وکیفیت مخالفت با آنان را جویا می شدند.
۱۲-روز عاشورا بیانگر این است که یهود از قدیم مناسبات را عید می گرفتند همانگونه که براساس حدیث ابوموسی اهل خیبر در این روز روزه بودند وآنرا عید میگرفتند وزنانشان لباس نوپوشیده وجواهراتشان را به خود می آویختند ،ولی امت اسلام تنها دو عید رسمی دارد وسومی برای آن نیست.
۱۳-روز عاشورا به وضوح دلیلی بر تناقض و دورویی در بین یهود می باشد چون واجبات دینی خود را رها کرده وبر روزه وعید این روز که مناسبتی بیش نیست دست یازیده اند،در حالی که باید به موسی (ص) اقتدا واصل دین وعبادت الله در اولویت زندگی شان می بود ،ولی راه را بیراهه رفته وبا پیامبر خاتم نیز دشمنی کرده وبه ایشان ایمان نیاوردند وسخت با او دشمنی کردند.
۱۴-روز عاشورا دلیلی بر این است که واجبات دینی را نمیشود با چیزهای دیگر برابردانست ویا آن چیزها را بر واجبات مقدم شمرد، مثلا آنجا که خداوند رمضان را بر امت واجب کرده همان عبادت برترین روزه است وروزه عاشورا عبادتی اختیاری است وتکلیفی برآن وارد نشده است.
۱۵-روزعاشورا دلیلی بر برتری وفضیلت بعضی از نوافل بربعضی دیگر است مثلا:با استناد به احادیث ،روزه ی روز عرفه موجب آمرزش گناه یک سال قبل ویک سال بعد از خود میشود،ولی روزه عاشورا تنها موجب آمرزش گناه یک سال قبل خواهد شد،ومسلمان به دنبال افضل تر وسود بیشتر است.
۱۶- روزه عاشورا دلیلی بر یسروآسان گیری شرع مبین است، چون پیامبرفرمودند:هرکس خواست این روز را روزه بگیرد وهرکس نتوانست آنرا ترک کند.متفق علیه
۱۷-روزه روز عاشورا دلیلی بربزرگی کرم ولطف وسخاوت خداوندی است،چون تنها با روزه یک روز ،گناهان یک سال انسان را می آمرزد وبا عملی کوچک ،سود ونفع بزرگی را عاید مومنان میکند.
۱۸-روزه روز عاشورا دلیلی براین است که شکرراهمانگونه که با زبان باید به جای آورد می توان آنرا با عمل وفعل نیز انجام داد، موسی جهت به جای آوردن شکر خدا روزه گرفت واین راه وروش پیامبران الهی است ،داود نیز چنین کرد ونبی مکرم اسلام نیزدر نماز شب تا آنجا شاکروسر بر آستان الهی می نهاد که پاهایش ورم می کرد، وقتی ام المومنین جویای حال ایشان می شد ،می فرمود:آیا من نباید عبد شاکر وسپاس گذاری باشم.
۱۹-روزه روز عاشورا باز کردن درب مسابقه برای کسب خیروفضایل بیشتربه سوی مسلمانان است وجهت تربیت آنان می باشد ،پیامبر(ص) فضایل این روز را برشمرده سپس آنرا به اختیار مومنان سپرده است.
۲۰-روزه روز عاشورا سرعت اطاعت اوامر خدا ورسولش را توسط مسلمانان محک می زند، رفتن مسلمان به سوی این روزه ،رفتار مسلمان در تطبیق اوامر الهی را به خوبی نشان می دهد.
۲۱-صحابه کرام کودکان خود را برروزه گرفتن این روز تشویق وتربیت می کردند،همانگونه که ربیع دخترمعوذ میگوید:خودمان و فرزندانمان این روز را روزه می گرفتیم.
۲۲-بوسیله روزه عاشورا تربیت ایمانی جدی ازسوی صحابه کرام برفرزندانشان اعمال می شد، تا آنجا که ربیع دختر معوذ میگوید:اگر فرزندانمان از گرسنگی روزه عاشورا می گریستند با آنها بازی میکردیم تا تحمل وصبرشان بیشتر بشود.
۲۳-روز عاشورا دلیلی است برقبول خبر اهل کتاب مادامی که شرع اسلام را انکار نکنند، پس مطابق خبر یهود این روز ،روز نجات موسی(ص)می باشد واحتمال این می رود که نبی مکرم (ص) با وحی نیزاز این موضوع مطلع شده باشند.
۲۴-ما به موسی از اهل کتاب که او را تکذیب کردند مستحق تر ونزدیکتریم،ازجهات زیر ما به او مقربتریم:
۱-ما علی رغم ندیدن ایشان وبرخلاف تکذیب قومش او را تصدیق کرده وبه ایشان ایمان آورده ایم .
۲-همانطور که پیامبرمان مردم را به توحید فراخوانده اند ایشان نیزمردم را به توحید دعوت نموده اند.
۳- ما شهادت می دهیم که موسی دین خدا را تبلیغ کرده و حق رسالت را به جا آورده است.
۴-ما مسلمانان موسی را با بهانه جویی وکلمات درشت آزار واذیت نخواهیم کرد،همانطور که الله درآیه ۶۹ احزاب درشت گویان به موسی را مورد طعن قرار می دهد ومی فرماید:(یا ایها الذین امنوا لا تکونوا کاالذین آذوا موسی فبراه الله مما قالوا)ای مومنان به مانند کسانی مباشید که موسی را مورد آزار واذیت قرار دادند.
۵-ما مسلمانان هرآنچه موسی (ص)در باب عقیده فرموده هر چند بدان دسترسی نداریم ولی به آن مومن هستیم.
۶-ما شهادت می دهیم تمام کسانی که در زمان بعثت رسول اکرم(ص)از امت موسی بوده وبه پیامبر ایمان نیاورده اند حضرت موسی از آنان به دور می باشد.
۷-هر آنچه پیامبر بدان مبعوث شده وآنرا آورده با آنچه موسی بدان مبعوث گشته است به گفته نجاشی نور یک چراغ واحد هستند واز یک منبع نور،سرچشمه گرفته اند.متفق علیه
این موارد مجموعه ای از ایستگاهها ونقاط عطف عاشورا وفوائد آن می باشد که به آن اشاره کردیم امیدواریم مورد استفاده همه مسلمانان واقع شود.

منبع:موقع الاسلام

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا