به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
رمضانمطالب جدید

45 حکم و فتوای رمضان

45 حکم و فتوای رمضانی

ترجمه : عبدالسلام رمضاني

1 -آيا تلفظ کردن نيت واجب است؟

ج:نيت عملي از اعمال قلب است و در آن تلفظ کردن يا به زبان آوردن شرط نيست و کافي است که انسان در ذهنش بر روزه گرفتن قصد کند و هر چند که براي او تلفظ کردن نيست سنت است تا قلب همراهي زبان را بکند.

2-آيا روزه صحيح است زماني که نيت کردم و قبل از فجر طعام و نوشيدني خوردم؟

ج:تا وقتي که نيت روزه کرده اي و بعداً قبل از فجر طعام خوردي يا چيزي نوشيدي روزه ات صحيح است چون با قصدت که بر افطار در آن روز بوده نيت را باطل نکردي.

3-عادت کرده ام به روزه گرفتن بدون سحري نظر دين در اين مورد چيست؟

ج:فقها هم نظر و متفق بوده اند بر مستحب بودن سحري و کسي که آن را ترک کند بر او گناهي نيست با توجه به چيزي که امام بخاري از انس بن مالک روايت کرده که پيامبر (ص) فرمود:«سحري بخوريد چون در سحري خوردن برکت است و اين هم به اين خاطر است که سحري جسم را قوي و شاد مي کند و روزه بر او سهل مي شود».

4-کسي که در شب رمضان به علت مسافرت نيت افطار کند سپس از سفر منصرف شده و روزه گرفته آيا روزه اش درست است؟

ج:نظر به اينکه آن شخص در شب نيت سفر کرد و نيت روزه نياورد بعداً صبح از سفر منصرف شده و عملاً روزه اش را تمام کرد.بر اوست روزه ي آن روز را قضا کند چون از شب تا روز نيت نداشته است.همان طور که امامان سه گانه شافعي و مالک و احمد بن حنبل فرموده اند کسي که قبل از فجر نيت را با روزه جمع نکرده باشد روزه اي براي او نيست.

?-شخصي مريض است و هر 6ساعت يکبار با تزريق کردن خود را درمان ميکند آيا بر او افطار کردن درست است يا خير؟

ج:براي مريضي که اميد سلامتي او هست بعد از شفاي کامل بر او قضا واجب است.چون خداوند مي فرمايد:«کساني که مريض اند يا مسافر هستند مي توانند روزهايي ديگر روزه بگيرند.» و بيماري اي که سبب مباح بودن روزه است بيماري است که شخصي با آن ضرر مي بيند يا سلامتي و شفايش همراه با روزه به تأخير مي افتد و زماني که همراه با سختي هم روزه گرفت روزه اش صحيح است و بهتر هم آن است که از رخصت پشت نکند.

6-روزه داري در اثناء روزه قي کرد يا بالا آورد. آيا روزه اش باطل مي شود يا نه؟

ج:راويان پنجگانه از ابي هريره روايت کرده اند که پيامبر(ص)فرمود:«کسي که قيء يا استفراغ او را ناتوان و خسته کرد بر او گناهي نيست و اما کسي که خود قيء کند بر او قضاي روزه اش واجب است.»

7-زماني که زني بعد از فجر از حيض پاک شود، آيا مي تواند امساک کند و آن روز را روزه بگيرد؟

ج:زماني که خون قبل از فجر قطع شود و بعد از فجر به وسيله ي غسل پاک شود مي تواند آن روز را روزه بگيرد و روزه اش صحيح است.اما زماني که بعد از فجر خون از او خارج شود براي او درست نيست روزه بگيرد چون او قبل از فجر پاک نشده يعني خون از او قطع نشد.

8-قبل از رمضان وضع حمل کردم و در نهمين روز رمضان خون قطع شد.آيا قبل از 40 روز روزه بر من واجب است؟

ج:حداکثر مدت براي نفاس چهل روز است و براي حداقل حد مشخصي نيست.پس ممکن است که بعد از تولد خون يک روز ادامه پيدا کند يا کمتر پس به مجرد قطع شدن خون زن هر چه از رمضان مانده روزه مي گيرد و منتظر 40 روز نشود.

9-مردي در روز رمضان با زنش خلوت کرد و تا وارد شدن رمضان آينده کفاره نداد نظر و رأي چيست؟

ج:کسي که عمداً در روز رمضان با زنش خلوت کند(جماع)روزه اش باطل و بر او قضا و کفاره که آزاد کردن برده اي است واجب است و اگر از اين مورد ناتوان شد روزه دو ماه پش ت سر هم يا طعام دادن به شصت مسکين.پس اگر چشم پوشي کرد تا رمضان آينده بر او قضا واجب است و بعضي از فقها گفته اند به سبب تأخيري که کرد فديه هم بر او واجب است.

10-آيا سفر کردن به وسيله ي هواپيما در روز رمضان و روزه سخت نباشد، روزه شکسته مي شود يا نه؟

ج:شرعاً روزه نگرفتن براي مسافر مباح است.فرقي نمي کند در اين مسافرت روزه دار با پاي پياده يا با سواري بر اسبي يا بر کشتي يا هواپيما يا هر وسيله اي ديگر  اينها براي او مشقتي پيش آيد يا نه.شرعاً زماني که روزه دار مسافر باشد به فرموده خداوند:«کساني که مريض اند يا مسافر هستند مي توانند روزهايي ديگر روزه بگيرند.»

11-نظر اسلام در مورد باز کردن رستورانها و قهوه خانه ها براي کساني که روزه نمي گيرند چيست؟

ج:بزرگداشت و احترام ماه مبارک رمضان واجب است.و به همين خاطر براي صاحبان رستورانها و قهوه خانه ها لازم است که حق اين ماه را ادا کنند.پس غذاخوري را تا وقت نماز عصر ببندند و تا فاصله اي براي آماده کردن غذا براي کساني بعد از غروب خورشيد که آنجا افطار مي کنند و همين طور بر صاحبان چاي خوري ها باز نبودن آن در روزهاي رمضان.

12-آيا روزه رمضان گناهان ماقبل را پاک مي کند؟

ج:اما مسلم از ابوهريره روايت کرده که پيامبر(ص)فرمود:«نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان ديگر پاک کننده گناهان در اين بين و فاصله هستند زماني که از گناهان کبيره دوري شده باشد».و ابن جعاله از ابي سعيد الخدري(رض)روايت کرده که پيامبر(ص)فرمود:«کسي که رمضان روزه گرفت و حدودهايش را شناخت و حفظ کند آنچه که بايد حفظ کند گناهان ماقبل را پاک مي کند».

13-حکم کسي که روزه مي گيرد اما نماز نمي خواند  چيست؟ آيا روزه اش قبول مي شود؟

ج:خداوند سبحان تمام بندهايي خود را بر حسب اندازه اش محاسبه مي کند يعني کسي که روزه گرفت و نماز خواند روزه اش درست است.به خاطر فرموده ي خداوند:«کسي که به اندازه ذره اي خير انجام دهد آن را مي بيند و بر عکس.(سوره ي زلزال آيه 8)اما چون نمازهايي که مرتبط با غير خودش از عبادات است از حيث ثواب را ندارد ثوابي براي روزه اش نيست.

14-روزه داري سر درد شديدي را احساس مي کند و خون داده است آيا روزه اش درست است يا نه؟

ج:جمهور علما بر جايز بودن خون دادن در روز رمضان هستند به خاطر حديثي که امام بخاري از ابن عباس روايت کرد که پيامبر در حالي که در احرام بود خون داد و همين طور زماني که روزه بود خون داد.

15-پدرم فوت کرد و چند روزي از رمضان بر او بود آيا من مي توانم براي او روزه بگيرم؟

ج:امام بخاري و مسلم در صحيحشان از حضرت عايشه(رضي الله عنها)روايت مي کنند که پيامبر(ص)مي فرمايد:«کسي که بميرد و بر او روزه مي باشد ولي او به جاي او روزه بگيرد در اين حديث دليلي است براي اينکه مرد از ثواب روزه اي که مولي او برايش مي گيرد در حالي که بر او روزه واجب بوده باشد به او داده مي شود.

16-چه چيزي براي روزه دار مستحب است؟

ج:براي روزه دار تلاوت آنچه براي او ميسر شود در شب و روز مستحب است.و بايد ذکر خداوند و صلوات بر پيامبر را زياد کند و اينکه در انجام کارهاي خير و عمل نيک و صدقه کردن تلاش کند.

17-حکم استشمام و بوئيدن بوهاي پخش شده از عطر و شکوفه ها و صابون و بوهاي ديگر چيست؟

ج:بو کردن اين بوها و براي هر صاحب بويي پاک روزه را نمي شکنند و روزه را باطل نمي کند.چون نهي اينها از طرف خداوند حکيم وارد نشده است و بعضي از فقها اين کار را مکروه دانسته اند.

18-حکم روزه کسي که از او براي ديگري که احتياج به خون دارد خون گرفته شود چيست؟

ج:حقيقتاً اين کار به حجامه ملحق مي شود و صحيح آن است که پيامبر(ص)خون داد در حالي که روزه بود و خون داد در حالي که در احرام بود.و در لفظي ديگر هم آمده که پيامبر (ص) خون داد در حالي که هم روزه داشته و در احرام بود.بر اين اساس خون دادن روزه را باطل نمي کند.

19- زماني که زني در رمضان به حيض افتاد و افطار نکرد، حکم روزه اش چيست؟

ج:زماني که زن در حيض باشد نماز و روزه از او ساقط ميشود و روزه بر او حرام است.پس اگر روزه بگيرد روزه اش باطل است.

20-پيامبر(ص)فرمود:«کسي که شب قدر از روي ايمان و اخلاص بيدار بماند.تمام گناهان گذشته اش پاک ميشود پس آيا خداوند تمام گناهان هر چه که باشد را مي بخشد براي کسي که اين شب را بيدار بماند؟»

ج:زماني که خداوند بنده اش را قبول کند تمام گناهانش را مي بخشد و اين کار بر فضل و بزرگي خداوند سخت و مشکل نيست و اما خداوند از حق الناس که چيزهايي مادي که از کسي ظلم شده تا به صاحبش پس ندهد نمي گذرد مادامي که بر ادا کردن چيزي که بر گردنش است توانايي داشته باشد.

21-آيا خواندن نماز تراويح در منزل جايز است؟ و آيا زياد کردن آن از بيست رکعت درست است؟ و آيا به جاي نماز شب کفايت مي کند؟

ج:نماز تراويح سنت است و به نماز شب هم نام برده مي شود. چون تراويح هم نماز شب است و قيام الليل يا نماز شب بر هر عبادتي که بعد از نماز عشاء تا فجر درست است نماز تراويح در منزل يا مسجد، به تنها يا جماعت درست است زياد کردنش از بيست رکعت چون سنت است و به اندازه توانايي انسان ادا مي شود.

22-آيا به کار بردن شياف يا پماد از ناحيه مقعد به خاطر بيماري بواسير و همچنين ترزيق زير پوست روزه را باطل مي کند؟

ج:امام ابن حزم و شيخ الاسلام ابن تيميه گفته اند تزريق و قطره چکاندن و رسيدن دارو به شکم از راه جراحي روزه را نمي کشنند و اين مذهب شافعيه و عطاء و حسن و ابوحنيفه و از ابن عمر و ابي اوفي و بعضي از علما کساني هم که آن را مکروه دانسته اند و بعضي از آنها گفتند که بايد پرهيز شود و به همين خاطر بهتر آن است که اينها استعمال نشوند مگر در وقت ضرورت و اگر بتواند صبر کند تا اينها را بعد از افطاري به کار گيرد اين بهتر و سالم تر است.

23-زناني که در حال حيض و نفاس هستند آيا در روز رمضان طعام و نوشيدني بخورند يا امساک کنند؟

ج:هيچ مانعي نيست در اين مورد که حائض يا نفساء در روز رمضان چيزي بخورند يا بنوشند مگر اينکه آنها اين کار را در حضور ديگران نکنند و همچنين در جلو کودکان تا از آنها تقليد نکنند.

24-عادت ماهانه 3 روز وارد مي شود و بعداً 2 روز قطع مي شود سپس بار ديگر شروع مي شود.پس حکم نماز و روزه در زمان قطع شدن چيست؟

ج:فاصله ي قطع شدن تابع حيض شمرده مي شود تا وقتي که اين فاصله در وقت حيض واقع شده باشد و در اينجا زن از روزه و نماز منع کرده مي شود.

25-آيا خوردن از سفره هاي بخشيده مشکوک درست است در صورتي که شايد در اطراف منبع رزق و روزي صاحبان آن سفره ها باشد؟

ج:مسلمان روزه داري که در برابر خداوند خاشع است بر او واجب است که در تمام چيزها در جستجوي حلال خالص باشد در حديث آمده «هر جسدي که از حرام پرورش شده باشد پس آتش به او سزاوارتر است.»و هر چند در تمام چيزها دقت لازم نشود و خوردن از سفره هايي مشکوک همه چيز را ضايع مي کند و روزه اش بر او حجت است.و براي او 1000 بار بهتر است با چند خرما يا جرعه اي آب افطار کند تا شکمش را از اين مال که منبعش را نميداند پر کند.

26-در اثناي  سحري اذان صبح داده ميشود و کمي غذا داخل شکم شده حکم شرعي چيست؟

ج:زماني که طعام به شکم انسان رسيد زماني که در خوردنش عمدي نباشد بر او حرجي نيست و بر اوست که امساک کند و آن روز را قضا کند.

27-آيا درست است که سفره هاي بخشش را از اموال زکات تأمين کنيم؟

ج:اموال زکات مصارفشان مشخص است همان طور که قرآن و سنت آن را قرار داده اند و در فريضه مشخص شده و عبادت مالي به ملک در آوردن براي فقير است.پس انفاق زکات بر سفره هايي بخشش به ملک فقير در نمي آيد اولاً و دوماً قرار دادن غير منظم آنها.پس جائز نيست تأمين سفره هاي بخشيدني با اموال زکات.

28-حکم بوسيدن زن از طرف شوهرش در روز رمضان؟

ج:بوسيدن در روز رمضان از مباح هاي روزه است.از پيامبر (ص)ثابت شد که وقتي روزه دار بود بوسه کرد و امام ابوحنيفه و شافعي گفته اند براي کسي که شهوتش تحريک شود کراهت دارد و براي ديگران نه.اما بهتر آن است که اين کار ترک نشود تا روزه دار پروژه اش را در معرض باطل شدن قرار ندهد.

29-منظور گفته پيامبر(ص)که فرمود :«کسي که دروغ و عمل به آن ترک نکند پس خدا نيازي به آن ندارد که فرد طعام و شرابش را ترک کند»چيست؟

ج:امام بخاري در صحيحش از ابي هريره روايت کرده که پيامبر(ص)فرمود «کسي که دروغ و عمل به آن و ناداني و سفهي را تر ک نکند پس خدا به اين نياز ندارد که آن شخص طعام و شرابش را ترک کند »منظور اين است که روزه اش قبول نيست و هيچ ثوابي در روزه اش نيست.

30-پدرم پول هاي زکات فطره را به من داد تا بر کساني که مستحق آن هستند توزيع کنم.آن پول ها را براي خودم برداشتم سپس پشيمان شدم.حالا چکار کنم؟

ج:به راستي عملت را درک کرده اي سپس پشيمان شده اي.بدان که زکات مال براي فقراء از ثروتمند نمي افتد مگر با اداي آن.و پدرت تو را امين کرد بر رساندن اين حق براي اصحابش.پس بهتر است که ذمه خود را پاک گرداني.اينکه يکي از اين دو کار را انجام دهي:1-يا به پدرت خبر بده تا خودش زکات را بدهد.2-يا خودت از مال حلالي که کسب مي کني آن را اداء کن.براي اين دو امر سومي نيست.

31-آيا به کار بردن آب پخش کن يا سرنگ براي بيماري که تنگي نفس دارد روزه اش را باطل مي کند؟

ج:روزه را باطل نمي کند چون آن شخص نميتواند نفس بکشد مگر به وسيله اين سرنگ.پس اگر او را در طول روز منع کنيم در اين سخت است چون به کار بردنش داخل ضرورت ميشود.

32-آيا معاينه بيماري هاي زنانه در روز رمضان به نسبت پزشک يا بيمار روزه را باطل مي کند؟ و آيا وضوي آن ها را نيز باطل مي کند؟

ج:بهتر است که معاينه با دست پزشک زن تمام شود مگر در حالت هايي ضروري که پزشک زن نباشد. همين طور بهتر است که معاينه زن روزه دار شب بعد از افطار انجام شود مگر در حالت ضروري دور بودن پزشک و معاينه پزشک در روز روزه را باطل نميکند.اما وضوي پزشک و مريض باطل مي شود و اين قول راجح از اقوال قفهاست.

33-وقتي که شخصي رمضان را روزه گرفت و زکات فطر نداد چون کسي را پيدا نکرد که مستحق زکات فطر باشد تا صبح روز عيد و معتقد بود که خارج کردن زکات فطر بعد از اين وقت درست ميست چاره چيست؟

ج:به اتفاق فقهاي چهار مذهب بر آن شخص خارج کردن زکات فطر واجب است چون به صورت دين بر گردن اوست و ظاهر سؤال اين است که تأخير آن شخص در دفع زکات به مستحقش کم بود پس از خدا مي خواهيم در اين مورد دچار گناه نشود.

34-پايان وقت براي اداي زکات فطر کي است؟

ج:جايز است ادا کردن آن قبل از جشن يک يا دو روز و نزد شافعيه درست است خارج کردن آن در هر روزي از روزهاي رمضان از اولش تا آخر.و آخرين وقتش رفتن مردم براي نماز عيد.

35-آيا خارج کردن زکات فطر به جاي پسري که در سن بلوغ است واجب است؟

ج:زماني که پسر تونايي کار کردن داشت بر او خارج کردن زکات فطر خودش و مالش واجب است.

36-آيا درست است خارج کردن زکات فطر به صورت نقدي؟

ج:اما ابوحنيفه و حسن بصري و سفيان ثوري و بخاري و عمربن عبدالعزيز و عطاء و بعضي از علماء خارج کردن زکات به صورت نقد را جايز دانسته اند براي مصلحت فقير و اين صورت هم منصوص است.بعضي وقتها نقد از زيادي طعام نزد فقير بهتر است.براي خريد آنچه که لازم دارد از گوشت و لباس و سائر نيازهاي خود و خانواده اش.

37-آيا اعتکاف در منزل براي زن درست است؟

ج:درست نيست چون اعتکاف ماندن در خانه اي از خانه هاي خداوند است (مساجد)براي عبادت و اين کار هم با نيت و ماندن در مسجد تحقق پيدا ميکند.اما بر تمام عبادت هايي که در منزل انجام ميدهد ثواب داده ميشود.

38-آيا استفاده کردن از بوي خوش براي روزه دار درست است؟

ج:استفاده کردن از بوي خوش خوب نيست و حرام هم نيست و روزه را باطل نميکند.پس استعمالش با بودن روزه دار در امساک منافات دارد به دليل فرمايش پيامبر(ص)«بوي دهان روزه دار نزد خداوند از بوي مسک خوشتر است».

39-وقتي که کودکي در اثناء رمضان بالغ شود و کافري مسلمان شود آيا بر آنها روزه آنچه از رمضان گذشته واجب است يا روزه گرفتن باقيمانده رمضان برايشان کافي است؟

ج:علما اختلاف نظر دارند در مورد کودکي که بالغ شد و کافري که مسلمان شد که در نيمه رمضان ابوحنيفه و يارانش و مالک بن انس در موطأ و شافعي و ليث که اينها باقيمانده رمضان را روزه مي گيرند و قضايي آنچه از رمضان گذشته بر آنها نيست و نه آن روزي که بلوغ در اسلام اتفاق افتاد.و اوزاعي در مورد پسري که در نيمه رمضان بالغ شد گفته که آنچه از رمضان که گذشته بايد قضا کند چون او ناتوان از روزه بود و قول اول صحيح است چون شرط مکلف بودن به روزه بلوغ و اسلام است.و کودک و کافر مکلف به روزه قبل از بلوغ و اسلام نيستند.پس الزام کردن آنها به روزه معني ندارد اينکه کافر زماني که مسلمان شد از تعاليم گذشته معاف است.پس اسلام ماقبلش را ميبخشد.(سوره انفال 38)

40-روزهايي که اسلام در آنها از روزه گرفتن نهي کرد کدام اند؟

ج:امام بخاري و مسلم در صحيحشان از ابي سعيد خدري روايت کرد که رسول الله (ص)از روزه روز عيد فطر و عيد قربان نهي کرد.پس روزه عيد فطر و قربان حرام است.و همچنين روزه ايام التشريق، سه روز بعد از عيد قربان حرام دانسته شده به خاطر فرموده پيامبر (ص)که فرمود: «ايام التشريق روزهاي خوردن و نوشيدن و ذکر خداوند است».و ابن عمر هم فرمود:«پيامبر بر افطار روزهاي ايام التشريق امر کرد.و از روزه در آنها نهي ميکرد.»

41- وقتي روزه داري به علت بمياري سرمه را به چشمش کرد آيا روزه اش باطل ميشود؟

ج: علما در مورد سرمه روزه دار اختلاف دارند.بعضي آن را مکروه ميدانند. و آن قول امام احمد و اسحاق و بعضي سرمه را براي روزه دار اجازه داده اند. به اين فرموده حضرت عائشه (رضي الله عنها) استدلال کرده اند که فرمود:«پيامبر (ص)در رمضان در حالي که روزه بود سرمه زد». پس سرمه براي روزه دار مباح دانسته ميشود هر چند طعمش را در گلو احساس کند.چون چشم منفذ به سوي شکم نيست.پس وقتي انسان پاهايش را با حنا يا حنظل يا مانند اينها رنگ کرد و طعمش را در دهان احساس کرد که روزه را نميشکند چون به معده نرسيده است.

42-آيا شياف روزه را باطل ميکند؟

ج:شياف داخل کردن ماده اي روان به مقعد تا روده ها يا به منظور خارج کردن زياديها و يا به منظور آماده کردن جسم يا غذا يا دارو و در تمام حالتها روزه را ميشکند به اتفاق فقها. چون اينها از راه طبيعي داخل شده و به شکم مي رسد. چون حديث فرموده (شکنند روز آن کس که داخل شد)منظور از داخل شدن از راه هاي معروف و مشهور است.

43-نظر دين در مورد قطره اي که به بيني و گوش انداخته ميشود به نسبت روزه دار چيست؟

ج:تمام آن چيزهايي که به حلق مي رسد از آب يا دارو روزه را باطل ميکند. و از چيزهايي که شکي در آن نيست قطره است که به بيني ريخته ميشود و به بيني ميرسد و همچنين گوش. پس استفاده از اينها در روز رمضان شرعاً جايز نيست.پس اگر اين کار را کرد و به اثر آن در حلق فهميد و او روزه بود روزه اش باطل شد. و بقيه روزه را امساک کرد و بعداً هم قضا ميکند.

44-بعضي از روزه داران افطار نميکنند تا ستارگان را مي بينند آيا اينها بر ثواب هستند يا خطا؟

ج:کسي که تأخير ميکند تا ستارگان را ببيند آن کس خطا کرده و مخالف آن چيزي است که اسلام راهنمايي کرد و همين طور کسي که سحري نمي خورد و به افطار اکتفا مي کند بي هيچ ضرورتي. در احاديث وارد شده که روزه داران را به عجله کردن در افطار بعد از اطمينان از غروب شمس و حريص بودن بر خوردن سحري چون در اينها تقويت بدن است و کم کردن آثار گرسنگي از اين احاديث آنکه بخاري ومسلم روايت کرده اند که پيامبر (ص)فرمود:«محبوب ترين بندگان پيش من کساني هستند که در افطار عجله ميکنند »و فرمود:«سحري بخوريد چون در سحري خوردن برکت است.»

45-وقتي که عذر مباح کننده فطر در تمام ماه رمضان دوام پيدا کرد آيا تمام رمضان را قضا ميکند يا همراه با قضا فديه هم ميدهد آيا گرفتن روزه پشت سر هم واجب است؟

ج:کسي که قضاي تمام ماه رمضان بر او است پس بر او قضا واجب است.پس وقتي رمضاني که در آن روزه را گرفته 29 روز بود، 29 روز روزه ميگيرد و اگر 30 روز بود، 30 روز روزه را ميگيرد و همراه قضا فديه بر او واجب است زماني که رمضاني ديگر بر او وارد شد و او قبل از وارد شدن رمضان دوم اقدام به قضا نکرده بود و اگر اين طور نباشد فديه بر او واجب نيست. و اگر کسي روزه چند روز رمضان بر او بود گرفتن پشت سر هم روزه ها واجب نيست چون از پيامبر (ص) روايت شده که از او در مورد قطع کردن روزه سؤال شد فرمود:«اين به خودافتاد». اگر ديدي که بر کسي از شما قرضي بود و يکي در هم ياد و در هم را پس داد آيا اين قضا نيست پس خداوند بر حق تر از آن است که عفو کند و ببخشد.

——————————————————-

منبع : إخوان أون لاين

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن