خانه ---> تربیت، اخلاق و تزکیه ---> حيات طيبه و توسعه شخصيت

حيات طيبه و توسعه شخصيت

حيات طيبه و توسعه شخصيت

نویسنده: استاد محمود ویسی

حيات طيَبه يا به تعبير خودمانی
تر زندگی خوشايند , حاصل و دستاورد يک شخصيت توسعه يافته اعم از زن يا مرد می باشد؛
به استناد آيه ی97 سوره نَحل:(من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثی وهومؤمن فلنحيينه حياهّ
طيبه …) ايمان و ثمره ی آ ن يعنی عمل صالح است که به انسان, توسعه ی شخصيتی پايدارمی
بخشدو در دنيا از حيات طيبه يا زندگی خوشايند بر خوردار می سازد و نهايتاً در آخرت
نيز به نيکوترين و کامل ترين پاداش ها می رساند.

گر نشان زندگی ، جنبندگی است

                                                   خار صحرا هم سراسر زندگی است

هم جُعَل زنده است وهم پروانه ليک

                                                     
فرقـها از زندگی تا زندگی اسـت

زندگی می تواند شيرين و خوشايند
باشد ؛ زيرا نا اميدی و نارضايتی ، زيبنده ی مؤمن نيست.برخورداری از يک زندگی آرام
، شيـرين و رضايت بخـش ، يکی از آرزوهای ارزنده ی هر انسانی است. شما نيز می توانيد
زندگی شيرين و رضايت بخش داشته باشيد ، اگر “روش” آن را بدانيد.زندگی نيز
همچون هر کار ديگری نيازمند “مهارت” است و علت بسياری از ناکامی ها را بايد
در فقدان روش و مهارت جست .

بخش مهم و قابل توجهی از مهارت
های زندگی را “مهارت های شناختی” تشکيل می دهند و بسياری از موفقيت ها و
شکست ها به طرز فکر و نگاه ما به زندگی بر می گردد.

زندگی زيباست ای زيبا پسند

                                            زنده
اند يشان به زيبايی رسند

مطمئن باشيد که اگر شيوه ی فکر
شما اصلاح شود، زندگيتان نيز تغيير خواهد کرد و آنگاه طعم شيرين يک زندگی مزيّن به
آرامش و ايمان را خواهيد چشيد.

در لابه لای آيات قرآن و احاديث
پيامبر (ص) آمو زه های فراوانی درباره ی زندگی خوشايند و ارتباط آن با توسعه ی شخصيت
وجود دارد که مانند آنرا در جای ديگر نمی توان يافت ؛ زيرا آموزه های قرآنی به جهت
اصالت و الهی بودنش به انسان اطمينان و آرامش خاصی می دهد. در اين نوشتار برآنيم که
دست به کاری زنيم که غصه ها سر آيند و چهره ی زيبای زندگی را ديگر بار به آنان که تاکنون
موفق به رؤيتش نگشته اند بنمايانيم تا بدانند که با ورود به شهر ايده آل حيات طيبه
، نشانی از حرمان، تباهی ،يأس ، پوچی و خود باختگی نخواهند يافت.

آنچه در آيينه ی فردای ماست

                                             چهره
ی بی خدشه ی فردای ماست

         زيرا در غم ها و شادی ها با هم هستيم و

نـيش باشد زحـمتش باهـم کشيـم

                                                   
نوش باشد شکـرش با هـم خـوريم

 

باشد که بتوانيم با بيانی ساده
و روان به دور از مجادلات و استدلالا ت گيج کننده و کم فايده حق کلام را به جای آورده
و آن چنان شويم که خوبان بودند و درسر انجام کار ، خدا را از خود خوشـنود ساخته و خود
رستگار شويم.

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

                                                 
ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می کرد

 

از خشنودی تا خوشايندی

شادی و آرامش يا افسردگی و اضطراب
، ناشی از احساسی است که شما به نسبت زندگی داريد. احساس رضايت ، نشاط و آرامش می آفريند
و احساس نارضـايتی منجر به تنش ، تشنج و نهايتاً بحران می شود.

آيا تاکنون با خود انديشيده ايم
که منشأ احساسات ما چيست؟ احساسات ما را افکار و انديشه های ما بر می انگيزد. اين اصل
را فراموش نکنيم که ما :(( آن گونه که می انديشيم زندگی می کنيم)). برای لذت بخش زندگی
کردن ، کافی است که نگاه و نگرش خود را اصلاح کنيم . دشمن زندگی ما افکاری است که در
سر داريم . حادثه ها هر چند تلخ و ناخوشايند باشند، منشأ احساسات ما نيستند، بلکه تلقی
و ارزيابی ماست که احساسات خوب يا بد را توليد می کنند. بنابراين برای رسيدن به آرامش
و کاهش فشارهای روانی و زودودن تنش ها، تشنج ها و بحران ها، نخست بايد ديد افکار ما
تا چه اندازه ((صحيح و منطقی)) است.

ای برادر تو هـمان انـديشـه ای

 

                                            ما بقی خود استخوان
و ريشه ای

گر گل است انديشه ی تو گلشنی

 

                                             ور
بود خاری تو هيمه ی گلخنی

                                                      
دفتر دوم 277- 278

 

بـــياييد واقع گرا بــاشيم و واقع
گرا بينديشيم!

شناخت منطقی آن است که مطابق واقعيت
ها و حقايق باشد؛ زيرا هم تفکرات خيالی و رؤيايی نادرست است و تفکرات منفی و تلخی که
واقعيت ندارند . مثبت انديشی نياز عصر و نسل ماست. لازم نيست اگـردر شرايط دشوار قرار
گرفتيم خيال کنيم که بهترين وضعيت را داريم؛ بلکه واقعيت شرايطی را که در آن قرار داريم
بشناسيم و بدانيم که حوادث و پديده های تلخ زندگی آن قدر پيچيده نيستند که قابل حل
و يا تحمل نباشند . در کنار همين مشکلات و با پذيرفتن آن ها می توانيم زندگی خوش و
همواری داشته باشيم. برای رسيدن به آرامش نه لازم است به مواد مخدر روی آوريم ونه به
تحليل های مخرب مطمئن باشيم . با ((واقعی کردن انديشه ها)) می توانيم به آرامش دست
يابيم . چشم خود را بر روی حوادث نبنديم و آن هارا انکار ننماييم ؛ بلکه چشم خود را
خوب باز کنيم و آن هارا خوب نظاره کنيم و بشناسيم . زندگی آسان و هموار در گرو شناخت
صحيح دنيا و حوادث تلخ و شيرين آن است. انتظارات و توقعات خود را با واقعيت ها هماهنگ
کنيم. تفکر منطقی و واقع گرا منجر به ((انتظارات)) واقع گرايانه می شود .راستی ما از
دنيا چه انتظارتی داريم؟! آيا می دانيم که يکی از عوامل فشارهای روحی و روانی ، ناهماهنگی
و عدم تناسب ميان انتظارات و ، واقعيت ها است. ما ممکن است انتظاری از دنيا داشته باشيم
، اما حوادث، زندگی را به گونه ی ديگری رقم زند؛آنچه خواسته ايم رخ نداده وآنچه رخ
داده خواسته ی ما نبوده است . يعنی آنچه می بينيم نمی خواهيم و آنچه را می خواهيم ،
نمی بينيم.اين تضاد موجب فشار روانی می گردد؛ بنابراين اگر انتظاراتمان را از دنيا
با واقعيت ها تنظيم نمائيم، دچار تضاد نخواهيم شد.پس در اولين قدم ، بايد در صدد اصلاح
انتظارات غير واقعی از دنيا بر آييم و به همين مناسبت لازم است که به پاره ای از واقعيت
های دنيا اشاره ای داشته با شيم.

 

دنيا جای تن آسانی نيست!

ايها الناس !جهان جای تن آسانی
نيست

 

                                                         
مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نيست

همان گونه که از يک ليوان چای داغ
انتظار يک نوشيدنی خنک را نداريم ، نبايد از دنيا نيز انتظار آسايش و راحتی بودن اندوه
داشته باشيم، زيرا گل بی خار کجاست؟!

دنيا محل آسودگی مطلق نيست . آنجا
که سراسر راحتی و آسودگی است بهشت است. طلب کردن ونيافتن، موجب احساس ناکامی می شود
و احساس ناکامی منشأ فشار روحی و روانی است . ما ازآن جهت غمگين و افسرده می شويم که
آنچه را طلب کرده ايم به دست نياورده ايم. ممکن است ما خيلی چيزها نداشته باشيم، اما
فقدان آن ها موجب رنج و عذاب هم نشود ؛ زيرا آن ها را نمی خواسته ايم. تنها زمانی دچار
فشار روحی می گرديم که آنچه را که می خواستيم به دست نياورده باشيم .

دنيا عرصه ی تلاش و امتحان است،
نه پاداش و آرامش . يک کشاورز هنگام برداشت لذت کار خود را می چشد نه هنگام کاشت، دنيا
مزرعه ی آخرت و ميدان تلاش و فعاليت است، نه جای آسايش و تنبلی . اين جا دنياست نه
بهشت که هر چه می خواهيم اتفاق افتد و هرچه اراده کنيم آماده شود. ما به دنيا نيامده
ايم تا آنگونه که می خواهيم زندگی کنيم؛ بلکه به دنيا آمده ايم تا هنر ومهارت خود را
در هماهنگ شدن با فراز و نشيب های دنيا نشان دهيم .دنيا کارگاه امتحان است. سؤالات
امتحان و مواد آزمون را ما طراحی نمی کنيم؛ بلکه بايد به امتحانات پاسخ دهيم تا شيرينی
کارنامه ی توفيق و موفقيت را بچشيم. هميشه به ياد داشته باشيم که دنيا را ما تنظيم
نمی کنيم و در عين حال سعادت و خوشبختی مانيز در همين است! اگر سؤالات آزمون به انتخاب
دانش آموزان وبود ونبود امتحان به خواست آنان باشد، آيا هيچ دانش آموزی رشد خواهد کرد
و به درجات عالی خواهد رسيد؟! لذا امتحان، مزاحم نيست؛ بلکه رشددهنده و تعالی بخش است.
پس بهتر است به جای تغيير امتحان، در صدد پاسخ مناسب برآييم و اگر چنين شد هم توان
مقابله با سختی ها را پيدا خواهيم کرد و هم در بستر آرامش خواهيم خفت.

 

معنای زندگی را دريابيم!

نويسنده ی آمريکايی کتاب روان شناسی
شادی – آن گونه که خود نقل می کند- وقتی در بيست ودو سالگی به همه ی آن چه که می خواهد
مي رسد، احساس پوچی و تيره روزی می کند و هيچ لزومی به ادامه ی زندگی نمی بيند و زندگی
او دچار بحران هويت و بی معنايی رنج آوری می شود و حتی تصميم به خود کشی می گيرد !
اگررفاه و آسودگی کامل ، ستون فقرات خوشبختی است ، چرا انسان با داشتن همه ی آنهاگريبان
خود را از پوچی نمی رهاند؟

يکی از عوامل تنش و فشار روانی
((بی معنا بودن زندگی)) است نه مرفه نبودن . علت احساس ناکا می ، فقدان مال و ثروت
نيست ؛ بلکه ناکامی در معنايا بی است و در صورت بی معنا شدن زندگی انسان،به يک باره
همه چيز تيره و تار خواهد شد. مال و رفاه  کم
تر از آن است که به زندگی ما معنا و ارزش ببخشد . معنای زندگی را در يابيد تا بتوانيد
از آن لذت ببريد! شناخت هستی و معنای زندگی ، يکی از عوامل مؤثر رضايت از زندگی است.
امروزه در اروپا روان شناسان و روان پزشکان آشکارا ازفرويد، که ناکامی جنسی را خاستگاه
ناراحتی های روانی می داند، روی برگردانده وبه((هستی درمانی))روی آورده اندکه مکتب
مهنا درمانی يکی از آنها است.

به اين پرسشها پاسخ دهيد:((من از
کجا آمده ام؟ چرا آمده ام؟ به کجا خواهم رفت؟))

يافتن پاسخ برای اين پرسش هايکی
از عوامل مهم در شادابی و شادمانی شما خواهد بود و خواهيد ديد که بسياری از تنش های
روحی شما جای خود را به انبساط روانی خواهد داد.

روزها فکر من اين است و همه شب
سخنم

 

                                                               که
چرا غافل از احـوا ل دل خويشتنم

از کـجا آمــده ام آمدنـم بـهر
چـه بـود

 

                                                            
بـه کـجا مـی ر وم آخـر نـنمايی وطـنم

((خدا)) روح و معنای زندگی است
. معنای زندگی يعنی آن چيزی که برای آن زندگی می کنيم. چه چيزی ارزشمند تر از خدا وجود
دارد که بتوان برای او و با او زندگی کرد؟ اين که می گويند همه ی کارهايتان را برای
خدا انجام دهيد برای معنا بخشی به زندگی است و اين که درقرآن آمده انسان ((ازخدا))
است و ((به سوی خدا)) باز می گردد، يعنی زندگی بی معنا نيست. خدا عالی ترين معنای زندگی
است که با رسيدن به آن هرگز احساس پوچی نخواهيم کردو به همين جهت است که قرآن کريم
می فرمايد: ( اَلا بِذِکر اللهِ تَطمَئِنُّ القُلوب ) آگاه باشيد که تنها ياد خدا آرام
بخش دلهاست.

 

مديريت آرزوها!

{آرزوهايتان را مديريت کنيد} زيرا
مؤمن با اگر و ای کاش گفتن و افسوس خوردن زندگی نمی کند. آرزو همچون مواد مخدری است
که در آغاز انسان را مست و سرخوش می کند ودر پايان ، سيه روز و نگون بخت. از يک سو
تاريخ زندگی ما در اين دنيا محدود است و از سوی ديگر آمال و آرزوهايمان نامحدود و رو
به گسترش.

وقتی دامنه ی آرزوها  فراتر از ظرفيت عمر ما و گنجايش دنيا باشد، بسياری
از آنها بر آورده نخواهد شد؛ چون امکان آن وجود ندارد و اين خود يکی از عوامل مهم افزايش
فشارهای روانی و سرخوردگی است. لذا کسی که آرزوهايش بسيار زياد است رضايتش از زندگی
نيز اندک است؛ پس برای اين که زندگی بهتری داشته باشيد، آرزوهای خودرا محدود و معقول
سازيد. آويختن و دل بستن به آرزوهای دست نيافتنی، زندگی را سخت تر و تلخ تر می کند.

به دنيا دل نبنديد!

وقتی يک کشتی بخواهد در ساحل پهلو
بگيرد، لنگر می اندازد. يکی از راه های آرامش اين است که زندگيتان را به چيزی پايدار
و تغيير ناپذير پيوند زنيد. دلبستگی يعنی پيوند زدن. به ياد داشته باشيد که آنچه نبايد،
دلبستگی را نشايد. يکی از واقعيت های دنيا ناپايداری آن است. دنيا به شدت متغير و دگرگون
شونده است؛ از اين رو دلبستگی به آن تنش های فراوان در پی دارد. آن که به دنيا دل ببندد،
نگران فردای خود، اندوهگين امروز و درحسرت ديروز خود است.

از آنچه داريد لذت ببريد!

برخی همواره خوشبختی را درچيزی
می دانند که ندارند و در دست ديگران است. اين يک قالب فکری است. کسی که فکر او چنين
قالبی داشته باشد، هرچه به او داده شود، کم است و بی ارزش. اين گونه افراد، همواره
در آنچه ندارند زندگی می کنند و بديهی است که زندگی در آنچه نيست، دشوار است. شما هم
داشته های خود را ناديده بگيريد و خوشبختی را در نداشته هايتان ببينيد، هيچ گاه به
رضايت خاطر نخواهيد رسيد؛ چون به آنچه داريد نمی انديشيد، بلکه به آنچه نداريد می انديشيد.

ممکن است از خيلی چيزها محروم باشيد،
اما بدون شک چيزهای بسياری داريد که می توانيد از آنها لذت ببريد و احساس خوشبختی کنيد.
مشکل اينجاست که شما آنچه را داريدنمی بينيد. يکی از علل چنين حالتی آرزوهای دور و
دراز است که پيش از اين درباره ی آن سخن گفتيم. علت ديگر مقايسه کردن زندگی خود با
زندگی ديگران است. اگر زندگی خود را با زندگی های بهتر مقايسه کنيد، آنچه را داريد
نمی بينيد و آنچه را گه نداريد بزرگ می شماريد. آن کوچک سازی و اين بزرگ نمايی، همانند
دو لبه ی قيجی، برای تکه تکه کردن زندگی شمابه کار خواهند افتاد.

چنين قياس های ناروايی شما را از
لذت آنچه داريد محروم می سازد. به همين جهت خداوند متعال  راهکاری را نشان داده و فرموده است: به آنچه ما
به گروه هايی  از مردم داديم چشم مدوز و غمگين
مباش.(سوره حجر/88) پس بياييد آنچه را که داريم بشناسيم و لذت ببريم.

مرا در خانه سروی هست کاندر سايه
ی قدش

 

                                                                     
فراغ ازسـرو بسـتانی و شـمشاد و چـمن دارم

 

بر خود سخت نگيريد!

گاهی سخت بودن زندگی، محصول سخت
گيری ما است. زندگی آن قدر که می پنداريد سخت و دشوار نيست. هميشه واقعيت، تحمل پذير
است. اين ما هستيم که نسبت به سختی های آن اغراق می کنيم و درجه ی دشواری آن را بالا
می بريم.

گفت آسان گير بر خود کارها کز روی
طبع

 

                                                                 سخت می گيرد
جهان بر مردمان سخت کوش

تلاش کنيد و نگران نباشيد!

رزق و روزی يکی از نگرانی ها و
دغدغه های زندگی ما است. اين نگرانی تاوقتی که در حد معقول و معمول خود باشد، مشکلی
در زندگی ما پديد نمی آورد. نگرانی معمول آن است که مارا به تحرک و تلاش برای کسب روزی
وادارد. کسی که اين نگرانی را نداشته باشدسست و تنبل خواهد شد. برای رسيدن به روزی
تلاش کنيد و مطمئن باشيد که خدا روزی شمارا خواهد رساند.

فراموش نکنيد که نه خدا جای تلاش
را می گيرد و نه تلاش جای خدا را ! قانون روزی، حرکت از شما برکت از خداست. نه اينکه
همه چيز را از تلاش خود بدانيم و توکل را فراموش کنيم؛ پس در انديشه ی روزی باشيد و
برای آن بکوشيد. اين مقدار از نگرانی و بيمناکی، زيان روانی نخواهد داشت. مشکل از آن
جا آغاز می شودکه در عين کار کردن، پيوسته و به صورت فزاينده نگران و مضطرب فردا باشيداين
نوع نگرانی فشار روانی فراوانی بر شما تحميل می کند و آينده ای تيره و تار در برابر
چشمانتا ظاهر می کند و شمارا يا به نااميدی يا به حرص می کشاند. لذا با ايمان به مقدَّر
بودن روزی، احساس آرامش شکل خواهد گرفت واز زندگی لذت بيشتری خواهيد برد.

نکته ی ديگر اينکه روزی شما بر
گذر زمان توزيع شده است. انتظار نداشته باشيد روزی تمام عمرتان را در لحظه ی حال در
چنگ خود داشته باشيد. ما عمری طولانی تر از آنجه هست برای خود تصورمی کنيم و درعين
حال نيز انتظار داريم در حال حاضر، روزی تمام عمرمان حاضر و آماده باشد. تصور می کنيم
آماده نبودن روزی آينده مساوی است با تيره روزی و ناکامی امروز. همان گونه که يک کارمند،
کار تمام سی سال را در يک روز انجام نمی دهدو حقوق تمام سی سال را نيز در يک روز دريافت
نمی کند، شما هم روزی عمرتان را يک جا دريافت نخواهيد کرد. حال اگر شما اندوه تمام
عمر را امروز بر خود وارد سازيد، بدون شک وضعيت شکننده ای بر خود تحميل خواهيد کرد.

هان توکل کن مار زان پـا و دست

 

                                                  
رزق تو از تو به تـو عـاشق تر است

حرص چرا؟!

خداوند ذوالجلال روزی را بر اساس
مصلحت انسان تنظيم کرده است؛ اما انسان بسياری از گرفتاري های خود رابه کم بودن روزی
نسبت می دهد. او تصور می کند افزايش مال، يعنی افزايش خوشبختی؛ بر همين اساس به تلاش
فزاينده و پايان ناپذيری برای کسب دارايی بيشتر خواهد افتاد. اين جا است که رذيلت حرص
سر بر خواهد آورد و هيچ تأثيری نيز در روزی انسان ندارد. حرص و طمع نه تنها بر خوشبختی
نمی افزايد، بلکه رضايت ما ار زندگی می کاهد و بر فشار روحی روانی خواهد افزود؛ بنابراين
بر خدا توکل کنيد و حريص مباشيد تا آسوده زندگی کنيد.

بخل هرگز!

اگر مال، محور خوشبختی شود، حريص
می شويم تا بيشتر جمع کنيم و بخيل می شويم تا کمتر مصرف کنيم. همه ی اينها برای اين
است که مال بيشتری نزد خود نگه داريمغافل از آنکه شخص بخيل به سوی فقر می شتابد. ترساز
فقر، انسان را به بخل می کشاند و انسان بخيل همچون فقرا زندگی می کند؛ زيرا هم

از آينده مضطرب است و هم در اندوه
مال وهم در اجتماع جايگاه پسنديده ای نخواهد داشت.

خزانه دار ديگران نباشيم!

آنچه گاه شما را می آزارد، نداشتن
اموال ذخيره شده است.وجود پشتوانه ی مالی در حد معقول، پسنديده است؛ اما اگر ذخيره
ی قابل انتظارتان را نداريد و ياحتی هيچ ذخيره ای نداريد، نگران نباشيد؛ بدانيد که
فقط آنچه را مصرف می کنيد، مال شماست نه آنچه را که ذخيره می کنيد.آنچه جمع می شود
در حقيقت برای ديگران ذخيره شده است. دراين صورت شما خزانه دار ديگران شده ايد. با
زحمت فراوان وبا تحمل محروميت های بسيار، مالی را جمع می کنيم تا ديگران بدون زحمت
آن را مصرف کنند؛ پس نبايد از فراوان نبودن مال رنجيد، بلکه بايد خرسند بود که زحمت
جمع کردن و نگهداری مال ديگران را برخود هموار نکرده ايم!

گنج قناعت!

اکنون به خوبی می توان حکمت قناعت
را فهميد.اگر رزق و روزی، تضمين وتقسيم شده است و اگر حريص بودن بر آن نمی افزايدو
اگر فقط آنچه را مصرف می کنيم روزی ما است، بهتر آن است به آنچه خداوندمی فرستدرضايت
دهيم و گره از جبين بگشائيم. کليد رضايت در زندگی، قناعت است.قناعت موجب کم شدن روزی
نمی گردد، همانگونه که حرص برآن نمی افزايد و قانع بودن نيز از آن نمی کاهد. در اين
صورت اگر به آنچه تعيين شده راضی باشيد، آرامش خواهيد يافت. صفای زندگی شما در قناعت
است؛ اگر از زندگی رنج می بريد، ببينيد آيا فردی قانع هستيد يا نه؟!

کيميای سعادت!

تنهايی، تلخ و آزاردهنده است. انسان
دوست دارد با ديگران و در کنار آنان باشد و با آنان رابطه برقرار کند. دوستی و اختلاط
با ديگران يک نياز عاطفی است؛ زيرا انسان در تنهايی، احساس خلأ می کند؛ احساس دردآوری
که هيچ چيز از قبيل ثروت و شهرت و رياست و مدرک آن را پر نخواهد کرد.

يکی از لذت های زندگی معاشرت با
دوستان و آشنايان است. کسانی که ارتباط های سالم و سازنده ای با ديگران دارند از نشاط،
شادابی و آرامش بيشتری برخوردارند. لذا آنچه معاشرت با ديگران را لذت بخش می سازد((
انس و همدلی )) است. انس و الفت، زندگی شما را از خشکی و شکنندگی می رهاند و به آن
گرما و لطافت خاصی می بخشد.بخش مهمی ازآرامش 
زندگی شما در اين است که با خانواده، دوستان و فاميل خود، رابطه ی خوبی داشته
باشيد.

خداوند ميان همسران مودت و رحمت
قرار داه است(سوره روم /21). بنابراين همسر مايه ی آرامش است. ارتباط با فاميل (صله
رحم) نيز نـقش مؤثری در تأمين بهداشت روانی شـما خواهد داشت. مسأله ی ارتباط با يگران
و معاشرت سالم از جايگاه ويژه ای برخوردار است؛ نگوييد مشکل دارم و نمی توانم،زيرا
يکی از راه های حل مشکلات شما همين است.

لذت انس و نعمت قرب!

آيا تاکنون به ناله ی نی گوش سپرده
ايد؟

بشـنو از نـی چـون حکـايت مـی کند

 

                                                        وز جــدايـی
ها شکــايت مــی کند

کــز نـيـستان تــا مــرا بـبريـده
انـد

 

                                                     
درنـــفيـرم مــرد و زن نـــالـيده انــد

سـيـنه خـواهـم شرحه شرحه از فراق

 

                                                        تـــابگــويـم
شـرح درد اشــــتياق

هـرکسـی کو دورمانـد از اصل خويش

 

                                                       
بـاز جـويد روزگار وصـل خـويش

ناله ی نی، شکوائيه جدايی و فراق
است؛ ناله ی غريبی و تنهايی است. وطن نی ، نيستان است. وطن ما کجاست؟ ما از ديار خاک
نيستيم و تنها رها نشده ايم. گاهی چنين بی قرار می شويم که هيچ نعمت يا لذتی ما ارضاء
نمی کند و باز هم بهانه می گيريم، چرا؟! دل آدمی تا به اصل خودش وصل نشود آرام نمی
گيرد. خدا، وطن ما و مهم ترين و اساسی ترين نياز ماست. اگر خدا نباشد زندگی سرد و آزار
دهنده خواهد بود. خداوند در بيان اين حقيقت می فرمايد: هر کس از ياد من  روی گرداند، زندگی سختی خواهد داشت(طه/ 124).

و دل ها تنها با ياد او آرامش خواهند
يافت. اينجاست که فلسفه ی راز و نياز با خدا مشخص خواهد شد؛ زيرا خدا بهترين مونس،
و همراز انسان است. روح جدا افتاده ی ما، نياز به ارتباط با اصل خود دارد؛ بدون اين
ارتباط، پژمرده و افسرده می گردد و نماز بهترين جلوه ی اين ارتباط است .

ای خدا! ای پـاک و بی انـباز و
يار

 

                                                   دست گير و جرم مـا را در گـذر

ای خدا! ای قادر بی چند و چـون

 

                                                 
واقــفی بـر حــال بـيرون و درون

 

ای خدا! ای فضل تو حاجت روا

                                               بــا
تــو يـاد هـيچ کـس نــبود روا

منبع : وبلاگ مجمع قرآن سنندج

۲ نظر:

  1. پیام

    البته ببخشید من پیرامون مقاله ای با نام منتقد جماعت که حقیقتا هم انتقاد داشتم نظر گذاشتم ولی با نام کاربری پیام نظر می دم.

  2. منتقد جماعت

    ممنون مقاله زیبایی بود بنظرم قرآن کریم در دو تعبیر سعادت را تعریف کرده و البته در قالب دعایی مشهور : ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه …. یعنی حسن دنیا و حسن آخرت مکمل هم هستند و سعادتمند کسی است که زندگی این دنیاییش لبریز از آرامش و رضا و قناعت و پیشرفت و فرزانگی باشد و هنگامی هم که در محضر پروردگار حاضر می شود با نفسی مطمئنه و کارنامه ای لبریز از اعمال صالحه حضور می یابد. خداوندا سعادت دنیا و حسن عابت و همچنین روسفیدی آخرت را نصیب ما و هرکه طالب آن است بگردان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@