خانه ---> سياسي اجتماعي ---> آيين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اد

آيين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اد

 آئين
نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري

 هيات وزيران در جلسه مورخه7/5/1368بنابه به
پيشنهاد شماره 16422/م مورخه 10/7/1368 وزارت كشور آئين نامه اجرايي انجمنهاي
اسلامي واحدهاي اداري را بشرح زير تصويب نمودند .

 

آيين
نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري

ماده
1 – تعريف

انجمن
اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام،ولايت فقيه،
قانون اساسي،عامل به احكام اسلام و متقاضي انجام فعاليتهاي ايثارگرانه و مبشر
تفاهم و وحدت به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و
معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل
و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد .

تبصره
1 – واحد اداري عبارتست از وزارتخانه ،سازمان دولتي يا موسسات عمومي و ادارات كل
استاني كه بموجب قانون وظايف خاصي را بعهده دارد .

تبصره
2 –در واحدهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي و سازمانهاي وابسته كه داراي دواير
عقيدتي سياسي يا واحدهاي مشابه هستند انجمن اسلامي تشكيل نمي گردد .

تبصره
3 – تشكيل انجمن اسلامي در واحد هاي اداري خصوصي در صورت وجود داوطلب و شرايط
مندرج در آئين نامه بلامانع است .

 

ماده
2 –اهداف

 

الف
) اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام ناب محمدي و رشد و ترويج ارزشهاي متعالي آن
از طريق :

1-
تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، فرهنگي و سياسي براي اعضاء و علاقمندان

2-
تشكيل كتابخانه ، توزيع كتاب ، نوار و نشريات اسلامي

3-
برگزاري مراسم مذهبي و بر پايي نمازهاي جماعت

4-
تشكيل جلسات وعظ و خطابه بمناسبتهاي گوناگون

5-
تشكيل نمايشگاهها ، اردوها و گردهمايي هاي مذهبي ، فرهنگي، تحقيقاتي و هنري

 

تبصره
–تعيين ائمه جماعات ادارات وسازمان با تاييد مديريت مربوطه انجام خواهد شد

 

ب)
اهتمام در تحقق بخشيدن امر بمعروف و نهي از منكر براي پاسداري از ارزشهاي اسلامي
از طريق :

1-
برخورد اصولي و منطقي و ارشادي با كليه مظاهر فساد و تباهي در جهت ايجاد محيط سالم
و مساعد براي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي

2-
تلاش در جهت كسب بينش و اخلاق اسلامي و شناخت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از
منكر و اهتمام در تحقق آن با توجه به مراتب زير


تماس و مذاكره خصوصي با توجه به مراتب امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب احكام
شرعي


گزارش كتبي مستدل و محرمانه به مقام مسئول


گزارش موضوع به مقامات ذيصلاح نظير حراست , هيئت رسيدگي به تخلفات اداري, كميته
هاي انضباطي و مقامات دستگاه مربوطه و در صورت عدم اخذ نتيجه به مسئولان كشور

ج)
حفظ و حراست از دستاورد هاي انقلاب اسلامي از طريق حضور در صحنه هاي عبادي و سياسي
و حركتهاي مردمي و مقابله با عوامل استكباري شرق و غرب مطابق با مقررات جاري كشور

 

ماده
3 – اركان

اركان
انجمن اسلامي عبارتند از مجمع عمومي و شوراي مركزي.

مجمع
عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري انجمن اسلامي است كه وظايف و اختيارات آن عبارتند
از :

1-
استماع گزارش شوراي مركزي

2-
تايين خط مشي كل انجمن

3-
تغييرات در اساسنامه

4-
انتخابات شوراي مركزي جديد

5-
انحلال انجمن اسلامي

تبصره
1- اولين مجمع عمومي جهت تصويب اساسنامه و انتخاب شوراي مركزي به دعوت هيئت موسس
كه حداقل تعداد آن 5 نفر خواهد بود تشكيل مي شود.

تبصره
2- هيئت موسس ضمن مراجعه به فرمانداري يا بخشداري محل نسبت به تكميل و تحويل مدارك
و فرمهاي مربوط اقدام مي نمايد.

تبصره3-
هيئت موسس بعد از احراز شخصيت حقوقي انجمن كليه امور را به اولين شوراي مركزي
انتقال خواهد داد.

تبصره4-
درمورد انجمن هاي اسلامي موجود شوراي مركزي فعلي بجاي هيئت موسس عمل خواهد كرد.

تبصره
5- رسميت جلسات با دعوت از كليه اعضا و در موارد فوق با حضور 4/3 اعضا معتبر بوده
كه در كليه راي گيريها ملاك اكثريت مطلق اعضا حاضر خواهد بود و در صورت عدم حصول
حد نصاب جلسه دوم يكماه بعد با حضور اعضا حاضر رسميت خواهد يافت.

 

 

ماده
4 – شوراي مركزي

هر
انجمن اسلامي داراي يك شوراي مركزي مي باشدكه ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط
بوده و در مقابل مجمع عمومي و كميسيون ماده 10 قانون احزاب پاسخگو خواهد بود.
حداقل تعداد اعضا آن 5 نفر و حداكثر 9 نفر مي باشد.

تبصره
– شوراي مركزي نمي تواند بدون دليل موجه از عضويت متقاضيان واجد شرايط در انجمن
اسلامي جلوگيري به عمل آورد.

ماده
5 – در هر واحد فقط يك انجمن اسلامي تشكيل مي گردد.

تبصره
1- برگزاري انتخابات شوراي مركزي با تاييد نماينده وزارت كشور و نماينده وزير يا
بالا ترين مقام مسئول سازمانهاي مستقل رسميت خواهد داشت.

تبصره2-
در واحد هايي كه بيش از يك انجمن اسلامي تشكيل شده باشد با رعايت موارد مقرر در
تبصره 1 ماده 5 و همكاري تمامي انجمن هاي اسلامي آن واحد انتخابات شوراي مركزي جهت
تشكيل يك انجمن اسلامي برگزار خواهد شد.

ماده
6- انجمن هاي اسلامي ميتوانند به منظور دستيابي بهتر به اهداف مندرج در اين آيين
نامه و همكاري نزديك با ديگر انجمن هاي اسلامي جلسات مشترك داشته باشند .

ماده
7- انجمن هاي اسلامي در واحد هايي تشكيل مي گردند كه حداقل تعداد كاركنان آن 100
نفر و متقاضيان عضويت حداقل 5 نفر باشند .

تبصره-
اجتماع دو يا چند هم سنخ در يك محدوده جغرافيايي براي احراز حد نصاب مقررجهت تشكيل
انجمن هاي اسلامي با تاييد فرمانداري محل بلا مانع است.

ماده
8- منابع مالي و امكانات

هزينه
هاي انجمن هاي اسلامي ازطريق پرداخت حق عضويت اعضا , اعانات مردمي , وقف , هبه غير
از اعمال تجاري تامين مي شود .

تبصره
– مسئول واحد موظف است امكانات مورد نياز را در حد متعارف جهت فعاليت انجمن اسلامي
در اختيار قرار دهد.

ماده
9- فعاليت انجمن اسلامي نبايد در فعالين جاري واحد ذيربط اختلال به وجود آورد و
برگزاري برنامه در وقت اداري بايد با اجازه مقام مسئول دستگاه باشد .

ماده
10 – كارمندان بخش دولتي نمي توانند به صورت تمام وقت به انجمن اسلامي مامور گردند

ماده
11- اعضاي انجمن اسلامي بايد جزء كاركنان واحد ذيربط بوده و در همان محل شاغل
باشند .

ماده
12- نماينده رئيس جمهور در صورت ضرورت مي تواند در مجامع عمومي انجمن هاي اسلامي
شركت نمايد

ماده
13- به منظور تقويت و رسيدگي به مشكلات انجمن ها و تحقق تفاهم و همكاري انجمن ها و
مديريت هاي اداري دفتري در نهاد رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.

تبصره
– رويه هاي ابلاغي از سوي اين دفتر كه براي اصلاح و هماهنگي كار انجمن ها صادر مي
شود مجري خواهد بود .

ماده
14- انتخابات شوراي مركزي انجمن ها هر دو سال يكبار انجام مي شود .

 

هيات
وزيران در جلسه مورخ 13/2/1368 با توجه به نامه شماره 5374/64 مورخ 31/1/66 رياست
جمهوري تصويب نمودند آيين نامه اجرايي وتحد هاي صنفي موضوع تصويب نامه 11054 مورخ
1/10/65 به شرح زير اصلاح گردد.

 

آيين
نامه اجرايي واحد هاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب مصوب7/6/60 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده
1- در اين آيين نامه منظور از انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي
است كه به وسيله دارندگان كسب , پيشه , حرفه و تجارت معين تشكيل مي گردد و اهداف ,
برنامه و رفتار آن به گونه ايي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف مي باشند . اعم
از اينكه داراي قانون و مقررات خاص باشند يا نباشند مانند پزشكان , وكلاي دادگستري
, روزنامه نگاران , صنعتگران , صاحبان دفاتر اسناد رسمي , جامعه داروسازان و كانون
صنفي فرهنگيان , كانون بازنشستگان و امثال آن كه در يك محدوده جغرافيايي شهري
فعاليت دارند.

تبصره
– صنوف مشمول اين ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زير را رعايت كرده و يك نسخه
از آن را به وزارت كشور تسليم نمايد.

1-
اركان تشكيلات ( تعريف , وظايف و اختيارات هيئت مديره و نحوه انتخابات )

2-
منابع مالي و آيين نامه مربوطه

3-
شرايط عضويت

4-
نحوه انحلال

5-
حوزه فعاليت

ماده
2- كليه صنوف مشمول ماده 1 جهت اخذ پروانه فعاليت موظفند مدارك ذيل را در تهران و
شهرستانها جهت اخذ پروانه فعاليت به فرمانداري محل تسليم نمايند .

الف)
فرم تكميل شده تقاضاي ثبت طبق نمونه وزارت كشور

ب
) فرم مشخصات هر يك از اعضاي هيئت مديره طبق برگه مشخصات وزارت كشور

ج)
تصوير تمام صفحات شناسنامه هر يك از اعضاي هيات مديره

ه)
عكس جديد هر يك از اعضاي هيئت مديره 4 قطعه

ماده
3- اتحاديه و انجمن هاي فوق الذكر موظفند يك نسخه از نشريات خود را مرتبا به وزارت
كشور ارسال نمايند

ماده4-
مسئولين انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي موظفند كه براي برگزاري سمينار و اجتماعات
عمومي در ميادين و پاركها برنامه اجرايي خود را كه خارج از شرح وظايف مندرج در
قانون نظام صنفي مي باشد حداقل 10 روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانيده و مجوز
لازم را كسب نمايد.

ماده
5- انجمن ها و اتحادي هاي صنفي حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب و گروههاي
سياسي به نام انجمن و اتحاديه را ندارند .

ماده
6- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجراي اين قانون تنظيم مي
شود حداكثر ظرف يكماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 قانون احاله و پس از
تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.

منبع
:
http://www.hoqouq.com/law/article286.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@