دعوت و داعی

گفته ها ورهنمودهائي از استاد مودودي

گفته ها ورهنمودهائي از استاد مودودي

 

 

 

اگر زندگي صاحبان فكر چراغ راهي براي توده هاست، سخنان آنان نيز نشان منزل است.به همين جهت در ميان ملل گفته هاي مردان بزرگ به عنوان سخنان جاودانه مورد توجه خواص وعموم قرار مي گيرند ودر گفتگوي علمي و محاوره اي وحتي در ادبيات هر ملتي مورد استفاده قرار مي گيرند و بدينسان جاويدان مي مانند.

مودودي انساني نابغه بود.هدف زندگي او دعوت به دين بود.سرمايه بسيار ارزشمندي از دانش علمي داشت .زبان وادبيات شيوايش بهترين سلاح او بود.خشك ترين موضوعات علمي را بسيار شيوا و رسا بيان مي كردو قشر دانشگاهي را مسحورخود مي ساخت .قشر جوان كه به مقتضاي شرايط سني دلداده ي افسانه ها وداستانهاي مخرب اخلاق است ،نوشته هاي شيواي مودودي،آنان را در حصار قال الله وقال الرسول قرار داد .موارد زيادي پيش آمده كه خواننده با مطالعه چندجمله از كتاب او دگرگون شده واشراق به او دست داده است.در مورد اعجاز ادبي مودودي ،مي توان چند كتاب نوشت.واقعيت اين است كه اين اعجاز در اثر مطالعه عميق قرآن و غوطه خوردن در درياي بيكران سنت رسول الله(ص)نسيب وي شده است .

چند جمله از گفته ها و رهنمودهاي او به عنوان نمونه ذكر مي شود:

 

  1. .پنهان شدن از تمام مردم دنيا ممكن است اما از خداوند هيچ گاه  .

  2. از آسمان تا زمين همه بنده خدا هستند .رب و مولا فقط يكي است .

  3. هر كس دچار اين سوء تفاهم شود كه انساني كامل و از هر حيث بي عيب است ،در واقع به نقص خود اقرار كرده است .

  4. ترس از معصيت خدا ،انسان را از هر عيب نجات مي دهد و محبت به خاطر خدا سرچشمه تمام خوبيهاست.

  5. آرامش در هيچ جاي دنيا ديده نمي شود .هر آرامشي ،نا آرامي ،هر اصلاح ،تخريب وهر بهار ،خزان وهر عروج،زوالي به دنبال دارد.

  6. دويدن به دنبال دنيا كار ما نيست بلكه كشيدن دنيا وآن را تابع اصول وضوابط خود قرار دادن كار ما ست.

  7. اگر دنيا به خاطر اينكه ما به دنبال آن نمي رويم ارزشي برايما قائل نيست،چنين دنيايي را بايد پشت سر انداخت.

  8. ما بايد براي حق كار كنيم ولازم است خود را در اين راه براي تحمل هر گونه رنج ومحروميت آماده كنيم .

  9. بدي را بد دانستن وبراي از بين بردن آن اقدام نكردن كار شيطان است.

10.  تسليم شدن در برابر حق و تر جيح مرگ به باطل ،ويژگي ملت شريف است.

11.مذهب واقعي آن است كه روح ونيروي دانش راهگشاي آن باشد.

12.در گير شدن و طبعيت از قانون خداوند در انجام امور دنيوي ،عبادت است.

13.با گسستن از امور دنيوي ،عقايد وعبادات ارزش واقعي خود را از دست خواهند داد.

14.مسلمانان درحق اسلام انصاف را رعايت نكردند ،آنان به جاي تلقي نهضت جهاني از اسلام از آن به عنوان يك ميراث ياد كردند.

15.شما اگر مسلمان هستيد با قران مخالفت نكنيد و اگر مي خواهيد با قران مخالفت كنيد ،نخست از حوزه اسلام بيرون رفته آنگاه به مخالفت با آن بر خيزيد.

16.دو چيز نشانه جدايي ميان مسلمانان و كافر است ،يكي علم،دوم عمل.

17.محبت ونفرت به خاطر خدا عبادت است.

18.متاثر شدن ودگرگون شدن توانايي نيست،متاثر ودگرگون كردن ،توانايي است.

19.حكومت وقدرت اگر در راه غلط به كار گرفته شودلعنت است واگر در راه درست به كار گرفته شود نعمت.

20.فساد دستگاه حكومت منشاء تمام مفسده هاست.

21.تنها شكل صحيح و درست حكومت اين است كه انسان به عنوان خليفه خدا در زمين،آن را اداره كند.

22.با از دست دادن آزادي ،مسلمانان قادر به انجام خدمات ارزنده اي كه براي آن آفريده شده اند،نخواهند بود.

23.آنجا كه مفاسد و خرابيها زياد شوند،مردم دامنه صبر  و تحمل را از دست خواهند داد.

24.نيرو وتوان واقعي هر ملت عبارتند از :اخلاق پاكيزه،سيرت نيكو،صحت معاملات،و بلندي افكار.

25.ناسيوناليسم انسانها را به پرتگاه حيوانيت سوق داده است.

26.اسلام،همه مردم را به عنوان انسان ياد ميكند.

27.هر عملي كه خلاف حق باشد،دروغ نام دارد.

28.حضرت محمد(ص) بزرگترين رهبر انقلابي جهان بود.

29.با جان ومال ،عليه قدرتهاي طاغوتي جهاد كنيدتا طغيان و سركشي از دنيا بر چيده وقانون خدا در زمين حاكم شود.

30.سواي طوق بندگي خدا،طوق غلامي هيچ كس در گردن  مسلمان نيست .مسلمان غلام خداوند و آقاي ديگران است .

31.او كه تورا آفريده است ،حاكم و مالك توست.

32.محبت ومهرباني موجود درسينه مادر ،شير موجود در پستان گاو وآب چشمه در دل سنگها،مظهر ربوبيت خداوند هستند.

33.روح اصلي حكومت اسلامي ،اداره كردن سياست بر مبناي خدا ترسي وپرهيزگاري است.

34.خلافت راشده نيابت كامله نبوت بود.

35.حكام ستمكار براي حفظ حكومت و قدرت خود ،از پايمال كردن و هتك حرمت هيچ حريمي ابا ندارند.

36.هر دين براي تحقق خود نياز به حكومت دارد.

37.انسان ،دو دين نمي تواند داشته باشد.

38.خلوص،ايمان،قرباني وفداكاري براي اقامه ي هر ديني ضروري هستند.

39.لازم نيست كه هر شخص همه سخنان مرا پذيرفته باشد.

40.هر كس خودش فكر كند كه چرا از رحمت هاي خداوند محروم است.

41.فرزندان هم ،نعمت الهي هستند و هم امانت او ،شكر نعمت را به جاي بياوريد واز مسئوليت امانت غافل نمانيد .

42.كساني كه به ديانت و صداقت توجه ندارند و خوف خداوند در آنها ديده نمي شود ،به ايرادات وتهمت ها يشان جواب نمي دهم.

43.هيچ ترس و واهمه اي از خشم وغضب مردم ندارم ،نه دشنام آنها را پاسخ مي دهم و نه از موضع بر حق خود عقب نشيني مي كنم.

44.من در زندگي خودم بارها مورد دشنام قرار گرفته ام ولي به لطف وكرم الهي هرگز كسي را دشنام نداده ام.

45.تجربه من اين است كه خداوند هرگز دروغ را رونق نمي دهد .

46.درست جلوه دادن كار خطا وگناه وتوجيه آن ناداني است.

47.مبعوض دوست شوم بهتر ازاين است كه محبوب دشمن شوم.

48.كساني كه به دروغ مرا متهم كرده اند،آنان را به خدا سپرده ام ،لذا تمام نوشته و سخنان آنان را مي خوانم وآنها را به ديوان عدالت حضرت حق  سپرده به كارم ادامه مي دهم.

49.قصيده گويي وتعريف وتمجيداز حكام در سرشت من نيست .

50.من نه تنها غير مسلمانان،بلكه مسلمانان را نيز به سوي اسلام دعوت مي كنم.

51.خانه كعبه در مركز جهان اسلام مانند قلب در بدن انسان است.

52.زبان من توانايي آن را ندارد كه تمام منافع اسلام را بيان كند.

53.مسلمانان موروثي ،مانند نوزادي است كه در دكان طلا متولد شده باشد.

54.چشم ها را بسته تقليد كور كورانه نكنيد.

55.شمابر اين قناعت نكنيد كه نام شما در ليست مسلمانان قرار گرفته است،بلكه در اين فكر باشيد كه نرد خداوند در رديف چه كساني هستيد.

56.انسان به هر روشي كه عمل مي كند بايد باصق واخلاص عمل كند.

57.اگر كاري رضايت تمام مردم دنيا را همراه دارد ولي خداوند ا زآن خشنود نيست،بايد از آن اجتناب كرد.

58.به راهي بايد رفت كه خشنودي خداوند در آن است.

59.تمام مسلمانان بايد متحد شده براي يك هدف تلاش كنند.

60.دين خداوندو منفعت امت اسلامي ،از هر پيوند ديگري بيشتر ارزش دارد.

61.واجب ما اين است كه كه عليه حكومت غير خدا،در سرتاسر دنيا قيام كنيم.

62.عنصر سمع و طاعت در امت اسلامي بايد وجود داشته باشد.

63.محك تجربه،نقص هر چيزدرخشان را فاش مي كند.

64.ماده پرستي ،نهايت خود محوري را در مردم بوجود مي آورد.

65.مذهب از ديدگاه اسلام ،قانون زندگي  واز ديدگاه غربيها يك گونه اعتقاد شخصي است.

66.تمدن وفرهنگ غرب از نخستين روز پيدايش خود،جنگ عليه مذهب را شروع كرده است.

67.توقع ساختن يك عمارت به شيوه هاي اسلامياز معماران غربي ،مانند اين است كه كسي توقع خوشه انگور را از هندوانه ابوجهل داشته باشد.

68.اسلام معتقد به توزيع ثروت به طور مساوي نيست بلكه معتقد به توزيع بر اساسعدالت است.

69.كساني كه بر قدرت هاي مادي تكيه مي كنند،در واقع آنان به چيزهايي دل بسته اند كه هيچ قدرتي از خود ندارند.

70.دلدادگان فرهنگ وتمدن غرب ،خدا پرست نيستند بلكه هوا پرستند.

71.از زيان مال خود خبر داريد اما از زيان غفلت از دين اطلاعي نداريد؟ا

72.ثروتمندان زير بار سنگين ابزار عيش وعشرت هستنداما دردلهايشان كوره هاي آتش روشن است.

73.علمي كه انسان را با يقين همگام نكندبدتر از ناداني است.

 74.ملي كردن وسايل توليد با روح وسرشت اسلام همخواني ندارد.

75.افراط وتفريط هر دو قابل اجتناب هستند.

76.تحرك وپويايي رانمي توان با جمود مقايسه كرد.

77.رهبر ومصلح واقعي،متناسب با مقتضاي زمان و مكان تدابير لازم را تدارك مي بيند.

78.فرهنگ وادبي كه محرك خير واصلاح باشد،بهترين و پاكيزه ترين ادب است.

79.هر تخيل وانديشه اي ،الفاظ وكلام را همراه خود مي آورد.

80.الفاظ به وسيله معاني خود، اثر مي گذارد.

81.هر گاه زمان مرگ فرا رسد،هيچ قدرتي نمي تواند او را نجات دهد .

82.تلقين صبر در برابر مرگ كسي مترادف با مشورت جنگ با طبيعت است.اما در واقع چنين حالتي غير از صبر ،كار ديگري از انسان ساخته نيست.

83.مرگ يك نفر ،راه زندگي چند نفر را هموار مي كند.

84.اگر ده هزار متر مربع زمين كه در آن اجراي حاكميت خدا برايم ميسر شود،از تمام سرزمين هند برايم بيشتر ارزش دارد.

85.تمام خوبيها و نيكي هاي يك شخص نمي توانند جوابگوي قتل يك مومن باشند.

86.هر شخصي كه با خدا وخلق خدا راست باشد،خداوندهرگز با وي با بدي رفتار نمي كند.

87.تقاضاي ارفاق از ستمكاران مورد قبول من نيست.

88.دوري از عرصه هاي پيكار و پنهان شدن در پناه قلعه ها ،نشاني روشن و آشكار از بزدلي است.

89.هيچ چيز به نفع شما نيست مگر اينكه مسلمان راستين باشيد.

90.فرماندهي كه از نقاط ضعف سربازان خود غفلت مي ورزدبه نظر من،كودك ونادان است.

91.شما درهر موقعيت وزماني به روشنايي علم نياز داريد.

92.جاهل وبي سواد هرگز نمي تواند دوست دانايان وفرزانگان باشد.

93.بر سردار طايفه واجب است،وقتي شايستگي سرداري اش را از دست مي دهد،جايش را براي شايستگان خالي كند.

94.بزرگترين ذلت وپستي براي يك انسان آزاده اين است كه در برابر قدرت باطل تسليم شودوبه غلامي خود اعتراف كند.

95.قبل از بردگي جسمي ،روح به اسارت برده مي شود.

96.ماده پرستي ،دانش را به ابزار نابودي انسان مبدل ساخته است.

97.با بودن اختلاف در اصل،بحث پيرامون فروع به نتيجه اي نمي رسد.

98.منظور از حيا،اين است كه انسان گناه را طبعا" مكروه وناپسند بدارد.

99.فساد در عمل واعتقاد،مانند بيماري واگير است.

100.تفحص در نظام كائنات بدون در نظر گرفتن وجود خداوند،انسان را به ماديت،بي ديني والحاد سوق مي دهد.

101.فضاي صلح در دنيا وقتي برقرار مي شود كه انسانها با يكديگر به عدالت وانصاف رفتار كنند.

102.خوي عبادت در انسان طبيعي است.

103.تمام باختنها وبردنها در اين دنيا صورت نمي گيرد.

104.اگر شما قدرت وعمل نداشته باشيد،در دنيا صاحب عزت نخواهيد شد.

105.هر ملتي كه در عرصه تفكر به مسابقه نپردازد،همراه با انحطاط فكري به فقرمادي نيز گرفتار مي شود.

106.نود درصد مردان طراز اول در خانواده هاي مستضعف وفقير متولد شده اند.

107تمدن وفرهنگ سالم،انسان را به شايستگي واطاعت خداوند  وبندگي  وا مي دارد.

——————————————-

منبع : زندگي نامه ابوالاعلي مودودي  مؤلف : سعيد اسعد گيلاني  كترجم : استاد نذير احمد اسلامي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا