به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
اندیشه

صلح و آرامش در خانه

صلح و آرامش در خانه

شهید شید قطب

 خانه؛ مأوي و مسكن انسان است و در سايه آن دوران
كودكي و كوچكي به سر مرسد، و هر كودكي، خواهي نخواهي راه و روش آينده خود را از
“خانه” ياد ميگيرد و برنامه زندگي وي در هواي هر خانه اي كه تنفس ميكند،
شكل ميگيرد. و چه بسيار بوده اند حوادث و وقايعي، كه در پرده سينماي زندگي به
نمايش گذاشته شده و در تاريخ نيز تاثيراتي نيز كرده كه انگيزه هاي ناپيداي آن از
عوامل خانه وي سرچشمه گرفته است.

بدون شك فردي كه در
خانه خود از صلح و آرامش بهره مند نشود، ارزش واقعي صلح را درك نخواهد كرد و طعم آنرا
نخواهد چشيد و هرگز فردي كه در اعصابش ناراحتي، و در روحش تشويش، و در جانش نگراني
است، هوادار صلح نخواهد بود.

اسلام، به موازات توجه
به روح و درون فرد و….و محيط اجتماع بين المللي، ميكوشد كه بذر صلح را در خانه
بپاشد و ريشه آنرا در آنجا محكم سازد زيرا همه آنها به مثابه زنجير بهم پيوسته اي
هستند كه در بين آنان اتحاد و پيوند ناگسستني وجود دارد.

پيوند مقدس

اسلام نخست رابطه
خانوادگي و داخلي را به صورت روشن و درخشاني تصوير ميكند كه از آن اشعه: مهرباني،
عاطفه، محبت و همكاري ميتابد و بوي عطر مي آيد:

روم 21 از جمله آيه
هاي وي اين است كه برايتان از خودتان همسران آفريده، تا بدانها آرام گيريد و در
ميان شما دوستي و مهرباني نهاد.

بقره 187آنها پوشش
شمايند و شما پوشش آنهاييد…

پس اين پيوند مقدس
پيوند دلها، عامل آرامش و سكون رابطه مهرباني و دوستي است كه شما در الفاظ آنهم نرمي
و مودت و عاطفه و مهرباني احساس ميكنيد و اين مسئله، تعبير كاملي از حقيقت ارتباطي
است كه اسلام براي اين پيوند انساني محكم و دوستانه لازم ميدارد، و اين درست
هنگاميست كه همه هدفهاي اين پيوند را نيز در نظر ميگيرد كه چگونه امتداد زندگي با
به دنيا آمدن فرزندان، بسته به آن است، و اين هدفها، شكل پاك و بي آلايش به آن
ميدهد و اسلام به پاكي و صميمي بودن آن اعتراف ميكند و روشها و خواستهاي آنرا با
همديگر يكسان ميكند و از اينجاست كه خداوند ميفرمايد:

بقره 223 زنان شما كشت
شمايند ….

و در واقع به چگونگي
ازدياد و اكثار، و توليد مثل توجه دارد. اسلام، اين خلاء؛ يا اين پناهگاه و مسكن
را با تمام قوا مراعات ؛ و با تمام نيرو و ضمانت ها احاطه ميكند و طبق طبيعت و روش
كلي اسلام، فقط به پرتو افكني هاي روحي، و امور معنوي اكتفا نميكند. بلكه براي
پشتيباني آن، برنامه هاي قانوني و ضمانت هاي تشريعي هم به پا ميخيزند!

اولا: ضروري است كه
اين پيوند از روي رضا رغبت و اجازه باشد،

زن را بدون اجازه و
رضاي خود وي نميتوان به همسري انتخاب كرد و بايستي كه طرفين _ اگر بخواهند_ همديگر
را ببينند تا اين رضايت و رغبت : جدي، پايدار، حقيقي، ريشه دار بوده و از واقعيت و
ادراك، برخاسته باشد : ” به زني كه ميخواهيد به همسري انتخاب كنيد، نگاه
كنيد، و اين براي ادامه زناشويي وسيله خوبي است”.

ثانيا: بايستي اين امر
، بطور آشكار و علني باشد و روي اين حساب در گوشه و كنار و بطور مخفيانه، مانند
جرم و گناه! نبايد انجام پذيرد و بايستي ” ايجاب و قبول” صريح و روشن هر
دو طرف، در بين گروهي از شاهدان، بر زبان جاري شود، تا هيچگونه پرده ابهام و
تاريكي در بر پا داشتن اين پيوند در ميان نماند، تا آنجا كه براي اعلان عمومي،
ميتوان از “طبل” هم استفاده كرد تا همه مطلع شوند.

ثالثا: اين عقد نكاح
بايد دايمي باشد! و اگر در قصد انسان اين باشد كه اين ازدواج موقتي است، عقد منعقد
نميشود!. براي اينكه اين پيوند براي ايجاد راحتي و استقرار است و براي آن است كه
هر دو طرف بتوانند يك زندگي سالمي داشته باشند و در سايه آن بناي زندگي كنند.

براي آنكه اسلام محيط
خانه را، محيط مساعد و آماده اي براي تشكيل خانواده و تربيت كودك بسازد، مخارج زن
را به عهده مرد گذاشته و اين امر را بر او واجب كرده است، تا به “مادر”
امكان كوشش كافي، وقت لازم، فراغت خاطر داده شود، و او بتواند “كودك”
اين جوجه كوچك را بزرگ كند و بتواند نظم داخلي خانه را آماده سازد و سرو صورتي به
آن بدهد.

مادري كه تحت فشار كار
بوده و مشكلات آنرا بعهده دارد و مقيد به حضور سر ساعت، در اداره و كارخانه باشد و
نيروهايش پراكنده شود، هرگز نميتواند كه روح سالمي در خانه ايجاد كند و فرصتي نمي يابد
كه حقوق تربيت كودك خرد سال را رعايت كند و علاوه خانه هاي زنان كارگر و كارمند،
همانند كاباره ها و كافه ها روح سليم خود را از دست ميدهد و در آن نسيم روحبخش خانگي!
نميوزد، زيرا حقيقت “خانه” بوجود نمي آيد مگر آنكه آنرا “زن”
ايجاد كند، و نسيم خانه در محيط خانه نميوزد، مگر آنكه بهار “زن” فرا
رسد! و  روح و روح مهرباني و مودت خانه
پيدا نميشود مگر آنكه “مادر” سرپرست امور خانه گردد.

زن يا همسر يا مادري
كه وقت و كوشش و نيروي روحي و جسمي خود را در “كار” بيرون از منزل، صرف
ميكند و در فضاي خانه، چيزي جز ملال، خستگي و سهل انگاري در كار هاي داخلي، بوجود
نمي آورد .

بيرون رفتن زن براي
كار و براي بدست آوردن معاش شكست دردناكي براي خانه است كه البته در صورت ضرورت و
ناچار بايد بدان تن در داد، ولي در روزگاري كه نيازمنديهاي ضروري براي آن نباشد و
مردم بتوانند از آن پرهيز و دوري كنند، و در عين حال از روي تقليد بدان تن در دهند…
اين انجماد و لعنتي است كه دلها و عقلها و وجدانها در دوران گمراهي و ماديگري و سرنگوني
و سقوط، بدان دچار ميشوند!؟

 

 

مسئوليت كارها؟

در راه استقرا كامل و برقراري
نظم خانگي و از بين بردن كشمكش و هرج و مرج داخلي، اسلام “مرد” را به
سرپرستي امور برگزيده است و اين فقط براي ايجاد ديسپلين و نظمي است كه اسلام شديداً
به آن علاقمند است، تا آنجا كه پيامبر اكرم امر ميكرد: “وقتي دو نفر از شما
توده مسلمان، براي انجام كاري ميروند بايد يكي از آنان سرپرست و مسئول كار شناخته
شود”.

بدون شك توحيد و وحدت
رهبري، براي سلامت “كشتي” ضروري است و “كشتي خانه” هم بايد
رهبري صحيحي داشته باشد تا ساكنين خود را در درياي اجتماع، سالم نگه دارد و ترتيب
و نظم آن را از هم پاشيدگي باز دارد.

البته در اينجا
نميتوان گفت كه اسلام جانب مرد را نگه داشته و رهبري خانه را به او سپرده است،
براي اينكه بايد قدري تامل كرد و انصاف داد و ديد كه : عقل و منطق سليم به چه كسي
اجازه رهبري ميدهد؟ به زني كه به حكم وظيفه اولي خود در رعايت كودك و بسط روح مودت
در محيط خانه، داراي عواطف و احساسات بي آلايش و رقيقي است! يا به مردي كه اسلام
او را مامور پرداخت مخارج خانه ساخته، تا زن بتواند مسايل داخلي و مشكلات خانه را
حل كند و نيرو و كوشش خود را در آن را صرف نمايد؟

اسلام به طور كلي،
رهبري براي ايجاد نظم و ترتيب در عمل را، لازم ميداند و مرد را براي اينكار انتخاب
ميكند، زيرا كه مرد، در خلقت و تجربه هاي روزمره خود، براي انجام اين وظيفه باريك
و سنگين، بهتر از شريك زندگي خود ميباشد.

وقتي ما مسئله را به
اين سادگي و روشني مطرح سازيم، حقيقت سروصدا هاي بي جا و غير معقولي را كه گروهي
در اين زمان، زبانزد عام و خاص كرده اند، و مدعي شده اند كه آزاد فكري! و آزاد
انديشي موجب پيدايش اين “سروصدا” شده و آنرا موضوع اساسي بحث و بررسي قرار
داده است، كاملا روشن ميشود.

در واقع هيچگونه
مبارزه اي بين زن و مرد، عليه همديگر نيست و نبايد باشد و اين رژيمي است كه اسلام
بوسيله آن ميخواهد حلقه اي از حلقه هاي صلح و آرامش را در خانه پديد آورد و در
حقيقت ضامن استقرار و امنيت خانه است، ولي متاسفانه در دورانهاي سقوط و انحطاط
اجتماعي و در عصر آزادي، از مسائل جدي و اساسي انساني، براي اجتماع جز پرچم شعار!
و پوسته ظاهري! چيزي باقي نميماند.

آميزش و آرايش!

در راه آرامش خانه و
خانواده، و بسط و توسعه اطمينان و اعتماد و يقين به همديگر در محيط خانه، اسلام از
آرايش و تجمل براي ديگران و از آميزش آزاد با اجنبي، منع كرده و حتي زنان پيامبر
را به عفت و پاك دامني و خود نشان ندادن و تحفظ امر ميكند:

احزاب 59 :اي پيامبر
به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو، روپوشهايشان را به خودشان بپوشانند…

نور 30-31 به مردان
مؤمن بگو: ديدگان خويش باز گيرند و فروج خويش نگهدارند، اين براي ايشان پاكيزه تر
است كه خدا از كارهايي كه ميكنند آگاه است. و به زنان مؤمن بگو: ديدگان
خويش بازگيرند و فروج خويش حفظ كنند و زينت خويش نمايان نكنند، جز آنچه آشكار است،
و سرپوشهايشان را به گريبان ها كنند و زينت خويش نمايان نسازند مگر براي شوهرانشان
يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسر شوهرانشان يا برادرانشان يا
برادر زادگانشان يا خواهر زادگانشان يا زنانشان يا آنچه مالك آن شده اند، يا مردان
بي تمنا كه مستقل نيستند، يا كودكاني كه از نگفتني هاي زنان خبر ندارند و پاي
نكوبند كه آنچه از زينتشان نهان شده معلوم شود، اي گروه مؤمنان بسوي خدا باز گرديد
شايد رستگار شويد.

از حقوق مرد وزن، هر دو
اين است كه هر كدام از يكديگر مطمئن باشند و مرتكب كارهايي نشوند كه احساسات و
عواطف همسر خود را جريحه دار ميسازد و فكر او را از راه راست منحرف ميكند و اگر چه
اين انحراف و ناراحتي منجر به سقوط و جرم هم نشود! ولي چون رابطه “پيوند
مقدس” را  سست و متزلزل ميكند و
اعتماد و اطمينان كامل را از بين ميبرد، بايستي از آن پرهيزكرد و دوري جست. اين
انحراف در عواطف و احساسات، و سپس سقوط گناه، تا آخرين مرحله آن همه روز و در هر
ساعت در اجتماعات و محيط هايي كه زنان با اجنبي آميزش و روابط دارند و خود را زينت
كرده و آرايش نموده نشان ميدهند، بوقوع ميپيوندد و خانواده ها را بر باد ميدهد.

——————————————-

منبع : اسلام و صلح
جهانی

مولف : شهید شید قطب

مترجم : هادی خسرو
شاهی /زین العابدین قربانی

انتشارات: دفتر نشر
1372

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن