زن خانواده

۴۰ سفارش به زنان مسلمان

۴۰ سفارش به زنان مسلمان

صلاح الدین محمد بهاءالدین

۱- به شوهرت احترام بگذار و جایگاه او رادرقوامیت و مدیریت خانواده گرامی بدار.

۲- شخصیت خودت راحفظ کن وزیور و زینتت راجز برای شوهرت ظاهرمکن و ازاختلاط با بیگانگان ونامحرمان و خلوت باآنها خودداری کن.

۳- ازمال وثروت شوهرت محافظت کن وبدون اجازۀاودران  دخل وتصرف مکن.

۴- به خانواده خویشاوندان همسرت احترام بگذاروبه حل مشکلا ت اجتماعی آنها و به ویژه مشکلا ت والدین و خواهرانش اهتمام داشته باش.

۵- درحضورشوهرت،قدر و منزلتش را رعایت کن وبا احترام با او رفتار کن وبا او زیاد جر و بحث و مخالفت مکن.

 6- درغیاب شوهرت ازاو به احترام یاد کن ونزددیگران زیادازاوگلایه وشکایت مکن.

۷- وضعیت شوهرت رادرک کن.اورابه آنچه دوست دارد وسبب نافرمانی از

خدا نمی شود شاد گردان.

۸- سعی کن آنچه راکه اونمی پسندد،نپسندی( غیرازامور شرعی)

۹- میزان تو جهّ وپرداختن به امورراباهمسرت تنظیم وهماهنگ کن ودرامور

مورد توافق طرفین برای تشکیل خانواده اسلا می سریعا همکاری کن.

۱۰- محبت وارفاق ودلسوزی متقابل رافراموش مکن.

۱۱- نقش لباسی که عیوب شوهرت رابپوشاندوازاودربرابر سرماوگرمامحافظت

کند،ایفاکن.

۱۲- اطاعت ازشوهر رادرراستای خوشبختی خانواده فراموش مکن.

۱۳- دربرابرکارهای بزرگ(اعم ازمادی یامعنوی) ازاوتشکّر کن.

۱۴- مردرادرنیک تربیت کرذن فرزندانتان،یاری کن ودرطرح ریزی واجرابااوهمراه

باش.

۱۵- به خاطرقدردانی ازشوهرت ورعایت تنظیم واداره خانه ،بعدازخوابیدن شوهرت بخواب وفبل ازاوبیدارشو.

۱۶- اخلاقاَ نزدشوهرت زیباباش چون زیبائی ظاهری تورااززیبائی اخلاقی بی نیازنمی کند.

۱۷- دروقت عصبانیت وغضب به ارامی باشوهرت برخوردکن تااینکه اوارام شود.

۱۸- بادرخواست های زیادخودمسئوولیت شوهرت راسنگین مکن ووضع مالیش رادرنظربگیر.همانگونه که لازم است وقت مناسبی رابرای بیان درخواستهایت درنظربگیری.

۱۹- باحالات روحی وروانی شوهرت هماهنگ باش واورامراعات کن.حقیقت شخصیت واحوالش رابشناس تارفتاردرست ونیکی بااوداشته باشی.

۲۰- ادب سخنان لطیف رادربیان انتقادات وپیشنهادهایت پیش گیر.ونظرات خودت رابراوتحمیل مکن.

۲۱- مانند خادمی بااورفتار مکن تااوهم دررفتارباشمادچارخطانشودومانندکنیزو

کلفت باشمارفتارنکند.

۲۲- ازاقوال وافعال شوهرت بسیارانتقاد وخرده گیری مکن ومخصوصادرانظار

مردمبااوعتاب مکن.

۲۳- نزد خانواده،نزدیکان،همسایگان وشریکان،ازشوهرت به بدی یادمکن.

۲۴- به شادکردن شوهرت باخبرهای خوس علاقمندباش.اخباردرداوررابه

شوهرت اعلام مکن.

۲۵- درهنگام سرزنش هاوشکایت های شوهرت،تسلی وارامش خاطررابه

اوهدیه کن زیرا اعتراف به اشتباه،فضیلت است.

۲۶- رعایت حال شوهرت رابکن ودروقت بیماری تاحصول سلامت،ازاوغافل مباش.

۲۷- وقتی می بینی شوهروفرزندانت به کمک تونیازمندند،بامال شخصی خودت انهارایاری کن.

۲۸- هنگام بازگشت شوهرت به خانه،بامهربانی وچهره ای بشاش وباسلام

ازاواستقبال کن حتی اگر انچه راکه خواسته ای فراهم نیاورده باشد.همچنین

باسلام ازاوخداحافظی کن واورابه خدابسپار.

۲۹- نسبت به انتخاب کلمات لطیف والفاظ زیبادروقت گفتگویامناقشه علاقمند باش وپیوسته بشاش وخندان ونیک اندیش باش.

۳۰- بکوش که شوهرت تورادرمنظروشکلی نازیبا نبیندومواظب نظافت کامل خودوخانه باش.

۳۱- بایدروش زیبارادررفتارباشوهرت پیش گیری.پیوسته بکوش که ان زیبایی

زنانگی راکه شوهرت خواستاران است،به خاطراحترام به اونگه داری.باید

خواسته های خودواورامدنظرداشته باشی وانهارابراورده کنی.

۳۲- بارفتارشیرین وسوسه هاوتوطئه های ضددینی وانچه که منجر به پریشانی واضطراب درخانه است،نجات بده.

۳۳- باخطاواشتباه شوهرت بامداراونیکی وتسامح مقابله کن.وبااحترام عذرهایش رابپذیر ودرتمام اوقات اسرارواخبارش رامحفوظ بدار.

۳۴- ازخانه جزبااجازه شوهرت وجلب موافقت اوبیرون مرو،زیرارضایت شوهراز

هرامرمهم حیاتی دیگر،مهمتراست.

۳۵- فرزندانت رابردوستی خداوپیامبرومؤمنان تربیت کن ودربرابرفسادو معصیت انهارا مواظبت کن.

۳۶- درگیری واختلاف وجدائی را بااصل شادکردن قلب یکدیگر دفع کن.

۳۷- ازاین حقیقت که شوهرت امین رازتوست غافل مباش.

۳۸- جدولی رابرای دیدن برنامه های تلویزیون برای خود وفرزندانت تنظیم کن.

۳۹- درگفتاروکردارت از افراط وتفریط اجتناب کن.

۴۰- ای خواهر فاضلم!دراینکه شوهرت رابه جسم ومال وشخصیت یاری کنی خدیجۀ زمان خودباش تاشوهرت بهترین شوهرورفیق باشدوبه پیلمبر-که درنیکی کردن به خانواده اش بهترین مردم بود- اقتدا کند.

  —————————————————–

منبع:گلستان زندگی

تالیف: صلاح الدین محمد بهاءالدین . مترجم:فاروق فتحی

خلاصه برداروتهیه کننده : معصومه عزت خواه

منبع : بشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا