خانه ---> زن خانواده ---> 40 سفارش به زنان مسلمان
خانواده

40 سفارش به زنان مسلمان

40 سفارش به زنان مسلمان

صلاح الدین محمد بهاءالدین

1- به شوهرت احترام بگذار و جایگاه او رادرقوامیت و مدیریت خانواده گرامی بدار.

2- شخصیت خودت راحفظ کن وزیور و زینتت راجز برای شوهرت ظاهرمکن و ازاختلاط با بیگانگان ونامحرمان و خلوت باآنها خودداری کن.

3- ازمال وثروت شوهرت محافظت کن وبدون اجازۀاودران  دخل وتصرف مکن.

4- به خانواده خویشاوندان همسرت احترام بگذاروبه حل مشکلا ت اجتماعی آنها و به ویژه مشکلا ت والدین و خواهرانش اهتمام داشته باش.

5- درحضورشوهرت،قدر و منزلتش را رعایت کن وبا احترام با او رفتار کن وبا او زیاد جر و بحث و مخالفت مکن.

 6- درغیاب شوهرت ازاو به احترام یاد کن ونزددیگران زیادازاوگلایه وشکایت مکن.

7- وضعیت شوهرت رادرک کن.اورابه آنچه دوست دارد وسبب نافرمانی از

خدا نمی شود شاد گردان.

8- سعی کن آنچه راکه اونمی پسندد،نپسندی( غیرازامور شرعی)

9- میزان تو جهّ وپرداختن به امورراباهمسرت تنظیم وهماهنگ کن ودرامور

مورد توافق طرفین برای تشکیل خانواده اسلا می سریعا همکاری کن.

10- محبت وارفاق ودلسوزی متقابل رافراموش مکن.

11- نقش لباسی که عیوب شوهرت رابپوشاندوازاودربرابر سرماوگرمامحافظت

کند،ایفاکن.

12- اطاعت ازشوهر رادرراستای خوشبختی خانواده فراموش مکن.

13- دربرابرکارهای بزرگ(اعم ازمادی یامعنوی) ازاوتشکّر کن.

14- مردرادرنیک تربیت کرذن فرزندانتان،یاری کن ودرطرح ریزی واجرابااوهمراه

باش.

15- به خاطرقدردانی ازشوهرت ورعایت تنظیم واداره خانه ،بعدازخوابیدن شوهرت بخواب وفبل ازاوبیدارشو.

16- اخلاقاَ نزدشوهرت زیباباش چون زیبائی ظاهری تورااززیبائی اخلاقی بی نیازنمی کند.

17- دروقت عصبانیت وغضب به ارامی باشوهرت برخوردکن تااینکه اوارام شود.

18- بادرخواست های زیادخودمسئوولیت شوهرت راسنگین مکن ووضع مالیش رادرنظربگیر.همانگونه که لازم است وقت مناسبی رابرای بیان درخواستهایت درنظربگیری.

19- باحالات روحی وروانی شوهرت هماهنگ باش واورامراعات کن.حقیقت شخصیت واحوالش رابشناس تارفتاردرست ونیکی بااوداشته باشی.

20- ادب سخنان لطیف رادربیان انتقادات وپیشنهادهایت پیش گیر.ونظرات خودت رابراوتحمیل مکن.

21- مانند خادمی بااورفتار مکن تااوهم دررفتارباشمادچارخطانشودومانندکنیزو

کلفت باشمارفتارنکند.

22- ازاقوال وافعال شوهرت بسیارانتقاد وخرده گیری مکن ومخصوصادرانظار

مردمبااوعتاب مکن.

23- نزد خانواده،نزدیکان،همسایگان وشریکان،ازشوهرت به بدی یادمکن.

24- به شادکردن شوهرت باخبرهای خوس علاقمندباش.اخباردرداوررابه

شوهرت اعلام مکن.

25- درهنگام سرزنش هاوشکایت های شوهرت،تسلی وارامش خاطررابه

اوهدیه کن زیرا اعتراف به اشتباه،فضیلت است.

26- رعایت حال شوهرت رابکن ودروقت بیماری تاحصول سلامت،ازاوغافل مباش.

27- وقتی می بینی شوهروفرزندانت به کمک تونیازمندند،بامال شخصی خودت انهارایاری کن.

28- هنگام بازگشت شوهرت به خانه،بامهربانی وچهره ای بشاش وباسلام

ازاواستقبال کن حتی اگر انچه راکه خواسته ای فراهم نیاورده باشد.همچنین

باسلام ازاوخداحافظی کن واورابه خدابسپار.

29- نسبت به انتخاب کلمات لطیف والفاظ زیبادروقت گفتگویامناقشه علاقمند باش وپیوسته بشاش وخندان ونیک اندیش باش.

30- بکوش که شوهرت تورادرمنظروشکلی نازیبا نبیندومواظب نظافت کامل خودوخانه باش.

31- بایدروش زیبارادررفتارباشوهرت پیش گیری.پیوسته بکوش که ان زیبایی

زنانگی راکه شوهرت خواستاران است،به خاطراحترام به اونگه داری.باید

خواسته های خودواورامدنظرداشته باشی وانهارابراورده کنی.

32- بارفتارشیرین وسوسه هاوتوطئه های ضددینی وانچه که منجر به پریشانی واضطراب درخانه است،نجات بده.

33- باخطاواشتباه شوهرت بامداراونیکی وتسامح مقابله کن.وبااحترام عذرهایش رابپذیر ودرتمام اوقات اسرارواخبارش رامحفوظ بدار.

34- ازخانه جزبااجازه شوهرت وجلب موافقت اوبیرون مرو،زیرارضایت شوهراز

هرامرمهم حیاتی دیگر،مهمتراست.

35- فرزندانت رابردوستی خداوپیامبرومؤمنان تربیت کن ودربرابرفسادو معصیت انهارا مواظبت کن.

36- درگیری واختلاف وجدائی را بااصل شادکردن قلب یکدیگر دفع کن.

37- ازاین حقیقت که شوهرت امین رازتوست غافل مباش.

38- جدولی رابرای دیدن برنامه های تلویزیون برای خود وفرزندانت تنظیم کن.

39- درگفتاروکردارت از افراط وتفریط اجتناب کن.

40- ای خواهر فاضلم!دراینکه شوهرت رابه جسم ومال وشخصیت یاری کنی خدیجۀ زمان خودباش تاشوهرت بهترین شوهرورفیق باشدوبه پیلمبر-که درنیکی کردن به خانواده اش بهترین مردم بود- اقتدا کند.

  —————————————————–

منبع:گلستان زندگی

تالیف: صلاح الدین محمد بهاءالدین . مترجم:فاروق فتحی

خلاصه برداروتهیه کننده : معصومه عزت خواه

منبع : بشري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@