سياسي اجتماعي

اساسنامه خانه احزاب ایران

اساسنامه خانه احزاب ایران

 
فصل اول : کلیات : 

 
ماده ۱: به منظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و
فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب
ایران تشکیل می گردد .

 ماده
۲: (خانه احزاب ) نهادی است مدنی , غیردولتی , دارای شخصیت حقوقی مستقل , متشکل از
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار است که درخواست خود را جهت عضویت کتبا
اعلام نموده باشند .

 ماده۳:
(خانه احزاب ) از زمان تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد .

 ماده
۴: مرکز اصلی (خانه احزاب ) در تهران می باشد .

ماده ۵: ( خانه احزاب ) تابعیت جمهوری
اسلامی ایران راداشته و حوزه جغرافیایی آن نیز کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .

 فصل
دوم :

 اهداف
و وظایف :

ماده ۶ : ( خانه احزاب ) برای تحقق اهداف
زیر تاسیس می گردد :

۱- تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و
تعمیق بینش سیاسی .

۲- ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت
گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۳- اهتمام جهت تامین امنیت فعالیت سیاسی و
نهادینه کردن آن در کشور .

۴- تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین
احزاب و گروههای سیاسی .

۵- اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و
گروههای سیاسی در چهارچوب قوانین و مقررات .

۶- دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای
سیاسی .

۷- حمایت های علمی , آموزشی و اطلاع رسانی
از احزاب و گروههای سیاسی

۸- تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت
های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروههای سیاسی .

۹- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای
سیاسی با مجامع بین المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب
قوانین و مقررات .

 ماده
۷: (خانه احزاب ) وظایف زیر را برعهده دارد :

۱- ایجاد مراکزی جهت انجام مطالعات و
تحقیقات کاربردی مورد نیاز احزاب و گروههای سیاسی .

۲- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت
رشد و ارتقاء دانش احزاب و گروههای سیاسی .

۳- برپایی جلسات , همایش ها , جشنواره ها و
نمایشگاههای مرتبط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی .

۴- ایجاد مراکز اطلاع رسانی مورد لزوم

۵- تهیه برنامه ها و راهکارهای اجرایی مناسب
جهت ایجاد فضای سالم سیاسی در کشور .

۶- برپایی نشست های مشترک بین احزاب و
گروههای سیاسی به منظور تفاهم و همکاری بیشتر و کسب تجارب متقابل .

۷- برنامه ریزی جهت تامین امنیت فعالیت های
سیاسی از طریق حمایت های قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب و تبیین راهکارهای اجرایی و
اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز .

۸- اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه
درباره طرح ها , لوایح , تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور سیاسی به
مراجع ذیصلاح .

۹- نظارت بر انجام انتخابات از طریق معرفی
نماینده یا نمایندگان به مراجع ذیصلاح.

۱۰-بررسی راههای تقویت بنیه مالی احزاب و
گروههای سیاسی و ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی به آنها .

۱۱-توزیع یارانه های مصوب و کمک های اشخاص
(حقیقی و حقوقی ) اعم از دولتی و غیر دولتی که به صورت هدیه , هبه , صلح , در
اختیار خانه احزاب قرار می گیرد بین احزاب و گروههای سیاسی بر اساس آیین نامه مصوب
شورای مرکزی .

۱۲-انجام داوری بین احزاب و گروههای سیاسی
عنداللزوم و پذیرش حکمیت در صورت تقاضای آنها .

۱۳-جلوگیری از تضییع حقوق قانونی احزاب و
گروههای سیاسی و حمایت های قانونی از آنها .

۱۴-تهیه و تدوین آیین نامه مورد نیاز ,
تنظیم نحوه ارتباط احزاب و گروههای سیاسی و مجامع با مجامع بین المللی و احزاب
سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات .

۱۵-برنامه ریزی جهت تحقق اهداف مقرر شده در
ماده ۶ این اساسنامه .

 فصل
سوم : ارکان

 ماده
۸ : ارکان ( خانه احزاب ) به شرح زیر است ,

۱- مجمع عمومی

۲- شورای مرکزی

۳- هیات رئیسه

۴- بازرسان

۵- کمیته ها

 

ماده ۹ : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم
گیری در خانه احزاب بوده و متشکل از دبیران کل و نمایندگان تام الاختیار از کادر
رهبری احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار خواهد بود که به صورت عادی و فوق العاده
تشکیل می گردد .

 ماده
۱۰ : مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل خواهد شد . جلسات مجمع عمومی با حضور نصف
به علاوه یک اعضا رسمیت مییابد . چنانچه در اولین جلسه حدنصاب لازم کسب نگردد جلسه
دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت . تصمیمات مجمع عمومی
با اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود .

تبصره : مجمع عمومی عادی در صورت ضرورت بنا
به تشخیص دوسوم اعضاء شورای مرکزی می تواند با همان شرایط و وظایف در فاصله بین دو
مجمع عمومی عادی تشکیل گردد .

 ماده
۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

۱- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان

۲- استماع گزارش شورای مرکزی و بازرسان و
رسیدگی به آنها .

۳- تعیین خط مشی کلی (خانه احزاب ایران ) .

۴- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی .

۵- تعیین میزان عضویت سالانه و تصویب
ترازنامه بودجه .

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
ها و دعوت نامه ها .

 تبصره
: تصویب اساسنامه خانه احزاب ایران برعهده اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود .

ماده ۱۲: مجمع عمومی فوق العاده برای انجام
وظایف مقرر در ماده ۱۳ مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 ۱-
با درخواست شورای مرکزی

۲- با درخواست یک سوم از اعضای (خانه احزاب
ایران ).

۳- با درخواست حداقل دونفر از بازرسان .

 تبصره
۱:دعوت از اعضا جهت شرکت در مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از
تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید .

 تبصره
۲: جلسات مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول با حضور دوسوم اعضا و برای بار دوم
با حضور نصف به علاوه یک و برای بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد ,
فاصله بین دعوت بار اول و باردوم و سوم هریک , یک ماه خواهد بود مگر اینکه بحث
انحلال خانه احزاب مطرح باشد که در این صورت فاصله دعوت بین نوبت دوم و سوم سه ماه
خواهد بود .

 ماده
۱۳: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :

۱- تصویب تغییرات مورد لزوم در اساسنامه .

۲- تکمیل اعضای شورای مرکزی .

۳- انحلال (خانه احزاب ).

۴- انجام سایر وظایفی که در اختیار مجمع
عمومی عادی نمی باشد .

 تبصره
۱: کلیه مصوبات مجامع عادی و فوق العاده جهت اطلاع وزارت کشور ارسال می گردد .

 

ماده ۱۴: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای
مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

تبصره۱ : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی
نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره۲ : تاقبل از انتخابات هیات رئیسه ,
اداره جلسه مجامع به عهده شورای مرکز ی است .

 ماده
۱۵: شورای مرکزی :

شورای مرکز ی خانه احزاب مرکب از ۱۵ نفر عضو
اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل است که برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند
شد , انتخاب مجدد اعضای شورای مرکز ی برای دوره های بعد بلامانع است .

 تبصره
۱: نحوه اداره جلسات و تصمیم گیری های شورای مرکزی طبق آیین نامه ای خواهد بود که
توسط دو سوم اعضای حاضر در جلسه رسمی شورای مرکزی تصویب می گردد .

تبصره ۲: شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات
الزامی است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی , در سه جلسه
متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود , تشخیص موجه بودن
عذر بر عهده شورای مرکزی خواهد بود , هیات رئیسه موظف است میزان تاخیر یا غیبت
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی عضو شورا را کتبا به حزب یا گروه سیاسی مربوطه
منعکس نماید

تبصره ۳: هیات منتخب اعضا و گروههای سیاسی
تا قبل از برگزاری انتخابات اولین شورای مرکزی , وظایف این شورا را عهده دار خواهد
بود .

 ماده
۱۶: اعضای شورای مرکزی حداقل یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین
خود هیات رئیسه ای مرکب از رئیس , دونایب رئیس , یک منشی و یک خزانه دار انتخاب
خواهند نمود , حدود وظایف و اختیارات هریک از آنها را آیین نامه داخلی مشخص می
نماید .

 ماده
۱۷: هیات رئیسه خانه احزاب وظایف زیر را بر عهده دارد :

۱- اجرای مصوبات شورای مرکزی .

۲- نظارت بر حسن انجام امور اجرایی کمیته ها
و واحدهای تابعه .

۳- پیشنهاد عزل و نصب (دبیر اجرایی )مسئولان
کمیته ها و مراکز واحدهای تابعه به شورای مرکزی و صدور احکام آنها پس از تصویب در
شورای مرکزی .

۴- تشکیل , تنظیم دستور جلسات و اداره شورای
مرکزی .

۵- تهیه برنامه های اجرایی شورای مرکزی .

۶- تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز .

۷- انجام کلیه مکاتبات اداری .

 تبصره
۱: مکاتبات فوق با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و
دوم ) و با مهر خانه احزاب صورت می گیرد .

 ماده
۱۸ : در صورت استعفاء, فوت یا سلب شرایط عضویت هریک از اعضاء شورا ی مرکزی , عضو
علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه
خواهد کرد .

 ماده
۱۹ : شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پایان تصدی دوره خود , با
اطلاع وزارت کشور انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار و نتیجه را تا دو ماه قبل
از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید .

 تبصره
۱: در صورتی که بنا بر عللی انتخابات شورای مرکزی به تاخیر بیفتد , شورای مرکزی
قبلی به کار خود ادامه خواهد داد . این مدت نباید بیش از یک ماه به طول بیانجامد .

 ماده
۲۰ : وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است :

۱- تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی کلی (
خانه احزاب ).

۲- برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی
سیاست ها و برنامه های مصوب ( خانه احزاب )

۳- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه
وگزارش حساب عملکرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومی .

۴- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای خانه
احزاب و افتتاح حساب در بانک های جمهوری اسلامی ایران .

۵- برگزاری مجامع عمومی طبق مقررات این
اساسنامه .

۶- انجام معاملات , اخذ اعتبار و قبول هدایا
, کمکهای نقدی و غیر نقدی و سایر موارد مندرج در این اساسنامه .

۷- اقامه دعوی و پاسخ به دعاوی له یا علیه
(خانه احزاب ) در کلیه مراجع قانونی و نیز انتخاب و عزل وکیل عنداللزوم .

۸- انتخاب و معرفی نمایندگان (خانه احزاب )
مورد نیاز به مراجع رسمی کشور و مجامع خارجی .

۹- برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و وظایف مقرر
در موارد ۶و۷ اساسنامه .

۱۰-تصویب و اصلاح ساختار و نمودار سازمانی
خانه احزاب و شرح وظایف و اختیارات کمیته ها و دبیر اجرایی .

۱۱-تصویب , نصب و عزل دبیر اجرایی و مسئولان
کمیته ها و مراکز و واحدهای تابعه .

۱۲-انجام سایر وظایفی که در اساسنامه مقرر
شده است و یا مجمع عمومی برعهده شورای مرکزی خواهد گذاشت .

 تبصره
: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خانه احزاب در چهارچوب مصوبات شورای مرکزی
با امضای خزانه دار, رئیس و در غیاب رئیس , امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و دوم )
معتبر می باشد .

 ماده
۲۱: کمیته های (خانه احزاب ) عبارتند از :

۱- کمیته اطلاع رسانی

۲- کمیته حقوق قضایی

۳- کمیته مطالعات و تحقیقات

۴- کمیته داوری

۵- کمیته پشتیبانی و مالی

۶- کمیته روابط بین الملل

۷- کمیته نظارت بر انتخابات

 تبصره
۱: مسئولیت هریک از کمیته ها با یکی از اعضای شورای مرکزی خواهد بود مگر در مواردی
که شورای مرکزی صلاح بداند این مسئولیت بر عهده یکی از اعضای (خانه احزاب ) واگذار
نماید .

تبصره ۲: حدود وظایف و اختیارات هریک از
کمیته ها توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد .

ماده ۲۲: بازرسان :

۱- (خانه احزاب ) دارای سه نفر بازرس اصلی و
دو نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال از میان اعضاء
برای نظارت برکلیه امور (خانه احزاب ) انتخاب می شوند . در صورت فوت و استعفا هریک
از بازرسان اصلی , بازرسان علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه به جای آنها انجام
وظیفه خواهند کرد . انتخاب مجدد هریک از بازرسان اصلی و علی البدل بلامانع است .

۲- وظایف بازرسان به شرح زیر است :

الف ) اظهار نظر نسبت به گزارشات عملکرد
سالانه شورای مرکز ی و ارائه به مجمع عمومی همراه با پیشنهادات اصلاحی .

ب ) گزارش بازرسی های دوره ای (حداقل هر شش
ماه یک بار ) به شورای مرکزی .

ج ) گزارش هرگونه تخلف اعضای شورای مرکزی از
مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

 ۳-
بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به مدارک و اسناد مورد نیاز در ( خانه
احزاب ) مراجعه و کسب اطلاع نمایند ولی حق مداخله در امور اجرایی (خانه احزاب ) را
ندارند .

 فصل
چهارم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن :

 ماده
۲۳ : اعضای خانه احزاب متشکل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار می
باشند که اساسنامه خانه احزاب را پذیرفته اند .

 ماده۲۴
: هر حزب و گروه سیاسی تنها یک نماینده در خانه احزاب معرفی خواهد نمود و از این
حیث احزاب و گروههای سیاسی امتیاز ویژه ای نخواهند داشت .

 ماده
۲۵ : چنانچه عضوی از (خانه احزاب ) استعفا دهد , مراتب جهت معرفی نماینده جدید در
مجمع عمومی به گروه ذیربط اعلام می گردد . در هر حال تا زمان نماینده جدید , عضو
مستعفی به وظایف خود ادامه خواهد داد .

 ماده
۲۶: خروج عضو از خانه احزاب در موارد زیر امکان پذیر است :

۱- تقاضای کتبی حزب یا گروه سیاسی مربوطه

۲- انحلال و ابطال پروانه فعالیت حزب و گروه
سیاسی

۳- عدم پایبندی به اساسنامه (خانه احزاب )
با تصویب دوسوم اعضای شورای مرکزی.

 

ماده ۲۷ : کلیه مدارک و اسناد رسمی (خانه
احزاب ) در دفتر مرکزی نگهداری می شود .

 ماده
۲۸ : مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت به امضا
خواهد رسید .

 ماده
۲۹ : خانه احزاب دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که شکل و متن آن به تصویب شورای
مرکزی خواهد رسید .

 فصل
پنجم : انحلال

 ماده
۳۰ : (خانه احزاب )با پیشنهاد شورای مرکزی یا یک و نیم اعضای خانه احزاب و رای
موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضا خانه احزاب در مجمع فوق العاده امکان پذیر
است .

 ماده
۳۱ : در صورت انحلال , مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را مرکب از ۳ نفر از
بین خود انتخاب خواهد نمود هیات مذکور پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به
واگذاری اموال و املاک به یکی از مؤسساتی که مجمع عمومی فوق العاده موضوع این ماده
مشخص می نماید اقدام می کند . این هیات موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت
اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد .

 فصل
ششم : امور مالی

ماده ۳۳: بودجه (خانه احزاب )از طریق یارانه
های مصوب , جمع آوری هدایا , اعانات , قبول وصیت , وقف صلح , هبه و کسب درآمدهای
مشروع و نیز حق عضویت اعضاء تامین می گردد .

 ماده
۳۴: سال مالی (خانه احزاب ) منطبق با سال هجری شمسی است که منتهی به ۲۹ اسفند هر
سال می گردد .

 

ماده ۳۵: اسناد مالی و اعتباری (خانه احزاب
)با امضاء رئیس و یا یکی از نواب رئیس (ه ترتیب اول و دوم ) و خزانه دار و مهرخانه
احزاب معتبر خواهد بود .

 ماده
۳۶: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۳۶ ماده و ۱۵ تبصره در اولین نشست اعضای مجمع
عمومی مؤسس در تاریخ ۲۲/۱۲/۷۹ به تصویب رسید و هرگونه تغییر در آن با رعایت مفاد
این اساسنامه امکان پذیر است .

 

اساسنامه و آئین نامه تشکیل خانه احزاب
استانها

بسمه تعالی

 آئین
نامه تشکیل , شرح وظایف و اختیارات و نحوه کار خانه احزاب استانها

 

ماده ۱- خانه احزاب ایران میتوانند بنا به
درخواست استاندار استان یا مسئولین حداقل ۵ تشکل سیاسی , شعبه خانه احزاب در استان
را تاسیس نماید .

تبصره : شعبه خانه احزاب در استانی تاسیس می
گردد که در آن استان حداقل ۱۵ حزب و گروه سیاسی محلی یا نماینده گروه های سیاسی
سراسری , دفترداشته باشند .

 ماده
۲- خانه احزاب استان توسط شورای اجرائی مرکب از ۷ نفر اداره خواهد شد که اعضاء آن
از بین داوطلبین و با رای نسبی مجمع نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی استان برای
مدت یکسال انتخاب میگردند . انتخاب مجدد آنها برای سالهای بعد بلااشکال است .

تبصره ۱: هریک از احزاب و گروههای سیاسی ,
محلی و نمایندگی های احزاب و گروه های سیاسی سراسری در استان بنا به درخواست خانه
احزاب ایران یک نفر را از کادر رهبری به عنوان نماینده حزب و گروه سیاسی مربوطه
بمدت یکسال به خانه احزاب معرفی خواهند نمود .

تبصره ۲: مجمع عمومی خانه احزاب استان بنا
به دعوت هیئت رئیسه خانه احزاب ایران تشکیل و نسبت به انتخاب شورای اجرائی خانه
احزاب استان اقدام مینماید .

تبصره ۳: نماینده استاندار استان و نماینده
شورای مرکزی خانه احزاب ایران در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب استان حضور خواهند
داشت و بر نحوه برگزاری انتخاب اعضاء شورای اجرائی خانه احزاب نظارت خواهند داشت .

تبصره ۴: اعتبار نامه منتخبین شورای اجرائی
خانه احزاب استان توسط شورای مرکزی خانه احزاب ایران و با امضاهای مجاز مقرر شده
در اساسنامه خانه احزاب ایران صادر و تحویل منتخبین خواهد شد .

 

ماده ۳- شورای اجرایی خانه احزاب استان در
اولین جلسه خود پس از انتخاب شدن یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس , یک نفر را
بعنوان نایب رئیس , و یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی
برای مدت یکسال انتخاب می کند .

تبصره۱: اداره جلسات , ابلاغ مصوبات , شرکت
در مجامع و جلساتی که از خانه احزاب استان دعوت به عمل آمده , مکاتبه با مراجع و
دستگاههای مختلف بعهده رئیس و در غیاب وی برعهده نایب رئیس خواهد بود .

تبصره ۲: اداره امور مالی و نظارت بر حساب
ها و دفاتر اسناد (هزینه و درآمد) بر عهده منشی خواهد بود .

تبصره۳: ثبت و ضبط مذاکرات جلسات و تنظیم
صورتحساب و حضور غیاب اعضاء برعهده منشی خواهد بود .

تبصره ۴: جلسات شورای اجرائی خانه احزاب
استان با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت معتبر
خواهد بود .

ماده ۴- خانه احزاب استان در چهارچوب
اساسنامه خانه احزاب ایران و سیاستها و خط مشی های کلی ابلاغ شده از سوی شورای
مرکزی وظایف زیر را در سطح استان مربوطه برعهده دارد .

۱- برنامه ریزی جهت ایجاد فضای سالم سیاسی
در سطح استان مربوطه .

۲- برنامه ریزی جهت گسترش فرهنگ حزبی و
فعالیت های گروهی در سطح استان مربوطه.

۳- تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین
احزاب و گروههای سیاسی استان .

۴- برنامه ریزی جهت حاکمیت ضوابط قانونمند
بررقابتهای سیاسی در استان .

۵- برپایی جلسات همایش ها و نمایشگاههای
مربوط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی استان .

۶- برگزاری نشست های مشترک بین مسئولین
احزاب و گروهها و فعالان سیاسی استان مربوطه جهت تفاهم و همکاری بیشتر .

 ۷-
همکاری با کمیته نظارت برانتخابات خانه احزاب ایران در انتخابات مختلف در استان
مربوطه .

۸- کمک به حل مشکلات پیش آمده برای احزاب و
گروههای سیاسی استان و دفاع از حقوق قانونی آنها .

۹- اجرا مصوبات شورای مرکزی خانه احزاب
ایران و ارسال مصوبات خانه احزاب استان به شورای مرکزی خانه احزاب ایران .

۱۰- کمک به خانه احزاب ایران در جهت نحقق
اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آن .

تبصره ۱- خانه احزاب استان نمی تواند
فعالیتی را انجام دهد که برخلاف سیاستها و خط مشی های کلی خانه احزاب ایران باشد .

تبصره ۲- موضع گیری خانه احزاب استان برله
یا علیه جریان سیاسی خاص ممنوع است .

 

ماده ۵: خانه احزاب استان می تواند حسب
ضرورت کمیته هایی را مشابه کمیته های خانه احزاب ایران تشکیل دهد , نحوه تشکیل و
شرح وظایف و اختیارات آنان را شورای اجرائی خانه احزاب استان تدوین و به مرحله
اجرا درخواهد آورد .

 ماده۶:
خانه احزاب استان می تواند یک حساب جاری در یکی از بانکهای مرکز استان داشته باشد
, برداشت از حساب مذکور با امضاء ثابت خزانه دار و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب
رئیس و مهر خانه احزاب استان امکان پذیر است .

تبصره ۱: اعتبار مورد نیاز خانه احزاب استان
از محل حق عضویت , کمکهای اشخاص خیر و نیکوکار و کمکهای استانداری و شورای مرکزی
خانه احزاب ایران تامین می گردد .

تبصره ۲ : خزانه دار خانه احزاب استان موظف
است گزارش عملکرد سال مالی ( درآمد – هزینه ) خانه احزاب استان را در خرداد سال
یعد هر سال از طریق خزانه داری کل در مرکز به اطلاع شورای مرکزی خانه احزاب ایران
برساند .

ماده ۷- شورای مرکزی خانه احزاب ایران مجاز
است در صورت تخلف خانه احزاب استان و یا عدول آن از خط مشی های ابلاغ شده راسا و
یا بنا به پیشنهاد استاندار استان و موافقت شورای مرکزی , خانه احزاب استان را
منحل کند .

ماده ۸- این آئین نامه در ۸ ماده و ۱۳ تبصره
در جلسه مورخه ۸/۱۲/۸۰ شورای مرکزی خانه احزاب به تصویب رسید و هرگونه تغییر در
مفاد آن منوط به پیشنهاد هیئت رئیسه خانه احزاب ایران و تصویب شورای مرکزی آن است .

 شورای مرکزی خانه احزاب ایران

منب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا