سياسي اجتماعي

اساسنامه خانه احزاب ايران

اساسنامه خانه احزاب ايران

 
فصل اول : كليات : 

 
ماده 1: به منظور ايجاد فضاي سياسي در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و
فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي خانه احزاب
ايران تشكيل مي گردد .

 ماده
2: (خانه احزاب ) نهادي است مدني , غيردولتي , داراي شخصيت حقوقي مستقل , متشكل از
نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار است كه درخواست خود را جهت عضويت كتبا
اعلام نموده باشند .

 ماده3:
(خانه احزاب ) از زمان تاسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .

 ماده
4: مركز اصلي (خانه احزاب ) در تهران مي باشد .

ماده 5: ( خانه احزاب ) تابعيت جمهوري
اسلامي ايران راداشته و حوزه جغرافيايي آن نيز كشور جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

 فصل
دوم :

 اهداف
و وظايف :

ماده 6 : ( خانه احزاب ) براي تحقق اهداف
زير تاسيس مي گردد :

1- تلاش در جهت ايجاد فضاي سالم سياسي و
تعميق بينش سياسي .

2- ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت
گروهي در جامعه در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

3- اهتمام جهت تامين امنيت فعاليت سياسي و
نهادينه كردن آن در كشور .

4- تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين
احزاب و گروههاي سياسي .

5- اهتمام جهت تقويت بنيه مالي احزاب و
گروههاي سياسي در چهارچوب قوانين و مقررات .

6- دفاع از حقوق قانوني احزاب و گروههاي
سياسي .

7- حمايت هاي علمي , آموزشي و اطلاع رساني
از احزاب و گروههاي سياسي

8- تلاش در جهت حاكميت ضوابط قانونمند بررقابت
هاي سياسي و پذيرش داوري بين احزاب و گروههاي سياسي .

9- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههاي
سياسي با مجامع بين المللي و احزاب ديگر كشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب
قوانين و مقررات .

 ماده
7: (خانه احزاب ) وظايف زير را برعهده دارد :

1- ايجاد مراكزي جهت انجام مطالعات و
تحقيقات كاربردي مورد نياز احزاب و گروههاي سياسي .

2- برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت
رشد و ارتقاء دانش احزاب و گروههاي سياسي .

3- برپايي جلسات , همايش ها , جشنواره ها و
نمايشگاههاي مرتبط با فعاليت احزاب و گروههاي سياسي .

4- ايجاد مراكز اطلاع رساني مورد لزوم

5- تهيه برنامه ها و راهكارهاي اجرايي مناسب
جهت ايجاد فضاي سالم سياسي در كشور .

6- برپايي نشست هاي مشترك بين احزاب و
گروههاي سياسي به منظور تفاهم و همكاري بيشتر و كسب تجارب متقابل .

7- برنامه ريزي جهت تامين امنيت فعاليت هاي
سياسي از طريق حمايت هاي قانوني و اتخاذ تدابير مناسب و تبيين راهكارهاي اجرايي و
اصلاح و تدوين قوانين مورد نياز .

8- اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه
درباره طرح ها , لوايح , تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با امور سياسي به
مراجع ذيصلاح .

9- نظارت بر انجام انتخابات از طريق معرفي
نماينده يا نمايندگان به مراجع ذيصلاح.

10-بررسي راههاي تقويت بنيه مالي احزاب و
گروههاي سياسي و ارائه خدمات مشاوره اي و حمايتي به آنها .

11-توزيع يارانه هاي مصوب و كمك هاي اشخاص
(حقيقي و حقوقي ) اعم از دولتي و غير دولتي كه به صورت هديه , هبه , صلح , در
اختيار خانه احزاب قرار مي گيرد بين احزاب و گروههاي سياسي بر اساس آيين نامه مصوب
شوراي مركزي .

12-انجام داوري بين احزاب و گروههاي سياسي
عنداللزوم و پذيرش حكميت در صورت تقاضاي آنها .

13-جلوگيري از تضييع حقوق قانوني احزاب و
گروههاي سياسي و حمايت هاي قانوني از آنها .

14-تهيه و تدوين آيين نامه مورد نياز ,
تنظيم نحوه ارتباط احزاب و گروههاي سياسي و مجامع با مجامع بين المللي و احزاب
ساير كشورها در چارچوب قوانين و مقررات .

15-برنامه ريزي جهت تحقق اهداف مقرر شده در
ماده 6 اين اساسنامه .

 فصل
سوم : اركان

 ماده
8 : اركان ( خانه احزاب ) به شرح زير است ,

1- مجمع عمومي

2- شوراي مركزي

3- هيات رئيسه

4- بازرسان

5- كميته ها

 

ماده 9 : مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم
گيري در خانه احزاب بوده و متشكل از دبيران كل و نمايندگان تام الاختيار از كادر
رهبري احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار خواهد بود كه به صورت عادي و فوق العاده
تشكيل مي گردد .

 ماده
10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل خواهد شد . جلسات مجمع عمومي با حضور نصف
به علاوه يك اعضا رسميت مييابد . چنانچه در اولين جلسه حدنصاب لازم كسب نگردد جلسه
دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعدادي رسميت خواهد يافت . تصميمات مجمع عمومي
با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود .

تبصره : مجمع عمومي عادي در صورت ضرورت بنا
به تشخيص دوسوم اعضاء شوراي مركزي مي تواند با همان شرايط و وظايف در فاصله بين دو
مجمع عمومي عادي تشكيل گردد .

 ماده
11: وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

1- انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان

2- استماع گزارش شوراي مركزي و بازرسان و
رسيدگي به آنها .

3- تعيين خط مشي كلي (خانه احزاب ايران ) .

4- بررسي و تصويب پيشنهادات شوراي مركزي .

5- تعيين ميزان عضويت سالانه و تصويب
ترازنامه بودجه .

6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي
ها و دعوت نامه ها .

 تبصره
: تصويب اساسنامه خانه احزاب ايران برعهده اولين مجمع عمومي عادي خواهد بود .

ماده 12: مجمع عمومي فوق العاده براي انجام
وظايف مقرر در ماده 13 مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

 1-
با درخواست شوراي مركزي

2- با درخواست يك سوم از اعضاي (خانه احزاب
ايران ).

3- با درخواست حداقل دونفر از بازرسان .

 تبصره
1:دعوت از اعضا جهت شركت در مجامع عمومي كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از
تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد .

 تبصره
2: جلسات مجمع عمومي فوق العاده براي بار اول با حضور دوسوم اعضا و براي بار دوم
با حضور نصف به علاوه يك و براي بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي يابد ,
فاصله بين دعوت بار اول و باردوم و سوم هريك , يك ماه خواهد بود مگر اينكه بحث
انحلال خانه احزاب مطرح باشد كه در اين صورت فاصله دعوت بين نوبت دوم و سوم سه ماه
خواهد بود .

 ماده
13: وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است :

1- تصويب تغييرات مورد لزوم در اساسنامه .

2- تكميل اعضاي شوراي مركزي .

3- انحلال (خانه احزاب ).

4- انجام ساير وظايفي كه در اختيار مجمع
عمومي عادي نمي باشد .

 تبصره
1: كليه مصوبات مجامع عادي و فوق العاده جهت اطلاع وزارت كشور ارسال مي گردد .

 

ماده 14: مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي
مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .

تبصره1 : اعضاي هيات رئيسه با اعلام قبولي
نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد .

تبصره2 : تاقبل از انتخابات هيات رئيسه ,
اداره جلسه مجامع به عهده شوراي مركز ي است .

 ماده
15: شوراي مركزي :

شوراي مركز ي خانه احزاب مركب از 15 نفر عضو
اصلي و 6 نفر عضو علي البدل است كه براي مدت دوسال توسط مجمع عمومي انتخاب خواهند
شد , انتخاب مجدد اعضاي شوراي مركز ي براي دوره هاي بعد بلامانع است .

 تبصره
1: نحوه اداره جلسات و تصميم گيري هاي شوراي مركزي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه
توسط دو سوم اعضاي حاضر در جلسه رسمي شوراي مركزي تصويب مي گردد .

تبصره 2: شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات
الزامي است و غيبت هريك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي , در سه جلسه
متوالي و يا 5 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود , تشخيص موجه بودن
عذر بر عهده شوراي مركزي خواهد بود , هيات رئيسه موظف است ميزان تاخير يا غيبت
نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي عضو شورا را كتبا به حزب يا گروه سياسي مربوطه
منعكس نمايد

تبصره 3: هيات منتخب اعضا و گروههاي سياسي
تا قبل از برگزاري انتخابات اولين شوراي مركزي , وظايف اين شورا را عهده دار خواهد
بود .

 ماده
16: اعضاي شوراي مركزي حداقل يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين
خود هيات رئيسه اي مركب از رئيس , دونايب رئيس , يك منشي و يك خزانه دار انتخاب
خواهند نمود , حدود وظايف و اختيارات هريك از آنها را آيين نامه داخلي مشخص مي
نمايد .

 ماده
17: هيات رئيسه خانه احزاب وظايف زير را بر عهده دارد :

1- اجراي مصوبات شوراي مركزي .

2- نظارت بر حسن انجام امور اجرايي كميته ها
و واحدهاي تابعه .

3- پيشنهاد عزل و نصب (دبير اجرايي )مسئولان
كميته ها و مراكز واحدهاي تابعه به شوراي مركزي و صدور احكام آنها پس از تصويب در
شوراي مركزي .

4- تشكيل , تنظيم دستور جلسات و اداره شوراي
مركزي .

5- تهيه برنامه هاي اجرايي شوراي مركزي .

6- تهيه دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز .

7- انجام كليه مكاتبات اداري .

 تبصره
1: مكاتبات فوق با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نواب رئيس (به ترتيب اول و
دوم ) و با مهر خانه احزاب صورت مي گيرد .

 ماده
18 : در صورت استعفاء, فوت يا سلب شرايط عضويت هريك از اعضاء شورا ي مركزي , عضو
علي البدل به ترتيب آراء ماخوذه براي مدت باقي مانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه
خواهد كرد .

 ماده
19 : شوراي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه قبل از پايان تصدي دوره خود , با
اطلاع وزارت كشور انتخابات شوراي مركزي جديد را برگزار و نتيجه را تا دو ماه قبل
از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد .

 تبصره
1: در صورتي كه بنا بر عللي انتخابات شوراي مركزي به تاخير بيفتد , شوراي مركزي
قبلي به كار خود ادامه خواهد داد . اين مدت نبايد بيش از يك ماه به طول بيانجامد .

 ماده
20 : وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است :

1- تهيه و تدوين سياست ها و خط مشي كلي (
خانه احزاب ).

2- برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي
سياست ها و برنامه هاي مصوب ( خانه احزاب )

3- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه
وگزارش حساب عملكرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومي .

4- تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي خانه
احزاب و افتتاح حساب در بانك هاي جمهوري اسلامي ايران .

5- برگزاري مجامع عمومي طبق مقررات اين
اساسنامه .

6- انجام معاملات , اخذ اعتبار و قبول هدايا
, كمكهاي نقدي و غير نقدي و ساير موارد مندرج در اين اساسنامه .

7- اقامه دعوي و پاسخ به دعاوي له يا عليه
(خانه احزاب ) در كليه مراجع قانوني و نيز انتخاب و عزل وكيل عنداللزوم .

8- انتخاب و معرفي نمايندگان (خانه احزاب )
مورد نياز به مراجع رسمي كشور و مجامع خارجي .

9- برنامه ريزي جهت تحقق اهداف و وظايف مقرر
در موارد 6و7 اساسنامه .

10-تصويب و اصلاح ساختار و نمودار سازماني
خانه احزاب و شرح وظايف و اختيارات كميته ها و دبير اجرايي .

11-تصويب , نصب و عزل دبير اجرايي و مسئولان
كميته ها و مراكز و واحدهاي تابعه .

12-انجام ساير وظايفي كه در اساسنامه مقرر
شده است و يا مجمع عمومي برعهده شوراي مركزي خواهد گذاشت .

 تبصره
: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خانه احزاب در چهارچوب مصوبات شوراي مركزي
با امضاي خزانه دار, رئيس و در غياب رئيس , امضاي نواب رئيس (به ترتيب اول و دوم )
معتبر مي باشد .

 ماده
21: كميته هاي (خانه احزاب ) عبارتند از :

1- كميته اطلاع رساني

2- كميته حقوق قضايي

3- كميته مطالعات و تحقيقات

4- كميته داوري

5- كميته پشتيباني و مالي

6- كميته روابط بين الملل

7- كميته نظارت بر انتخابات

 تبصره
1: مسئوليت هريك از كميته ها با يكي از اعضاي شوراي مركزي خواهد بود مگر در مواردي
كه شوراي مركزي صلاح بداند اين مسئوليت بر عهده يكي از اعضاي (خانه احزاب ) واگذار
نمايد .

تبصره 2: حدود وظايف و اختيارات هريك از
كميته ها توسط شوراي مركزي تهيه و ابلاغ مي گردد .

ماده 22: بازرسان :

1- (خانه احزاب ) داراي سه نفر بازرس اصلي و
دو نفر بازرس علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال از ميان اعضاء
براي نظارت بركليه امور (خانه احزاب ) انتخاب مي شوند . در صورت فوت و استعفا هريك
از بازرسان اصلي , بازرسان علي البدل به ترتيب آراء ماخوذه به جاي آنها انجام
وظيفه خواهند كرد . انتخاب مجدد هريك از بازرسان اصلي و علي البدل بلامانع است .

2- وظايف بازرسان به شرح زير است :

الف ) اظهار نظر نسبت به گزارشات عملكرد
سالانه شوراي مركز ي و ارائه به مجمع عمومي همراه با پيشنهادات اصلاحي .

ب ) گزارش بازرسي هاي دوره اي (حداقل هر شش
ماه يك بار ) به شوراي مركزي .

ج ) گزارش هرگونه تخلف اعضاي شوراي مركزي از
مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .

 3-
بازرسان مي توانند براي انجام وظايف خود به مدارك و اسناد مورد نياز در ( خانه
احزاب ) مراجعه و كسب اطلاع نمايند ولي حق مداخله در امور اجرايي (خانه احزاب ) را
ندارند .

 فصل
چهارم : شرايط و نحوه عضويت و انواع آن :

 ماده
23 : اعضاي خانه احزاب متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار مي
باشند كه اساسنامه خانه احزاب را پذيرفته اند .

 ماده24
: هر حزب و گروه سياسي تنها يك نماينده در خانه احزاب معرفي خواهد نمود و از اين
حيث احزاب و گروههاي سياسي امتياز ويژه اي نخواهند داشت .

 ماده
25 : چنانچه عضوي از (خانه احزاب ) استعفا دهد , مراتب جهت معرفي نماينده جديد در
مجمع عمومي به گروه ذيربط اعلام مي گردد . در هر حال تا زمان نماينده جديد , عضو
مستعفي به وظايف خود ادامه خواهد داد .

 ماده
26: خروج عضو از خانه احزاب در موارد زير امكان پذير است :

1- تقاضاي كتبي حزب يا گروه سياسي مربوطه

2- انحلال و ابطال پروانه فعاليت حزب و گروه
سياسي

3- عدم پايبندي به اساسنامه (خانه احزاب )
با تصويب دوسوم اعضاي شوراي مركزي.

 

ماده 27 : كليه مدارك و اسناد رسمي (خانه
احزاب ) در دفتر مركزي نگهداري مي شود .

 ماده
28 : مصوبات و صورتجلسات شوراي مركزي در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ثبت به امضا
خواهد رسيد .

 ماده
29 : خانه احزاب داراي مهر و آرم مخصوصي خواهد بود كه شكل و متن آن به تصويب شوراي
مركزي خواهد رسيد .

 فصل
پنجم : انحلال

 ماده
30 : (خانه احزاب )با پيشنهاد شوراي مركزي يا يك و نيم اعضاي خانه احزاب و راي
موافق حداقل نصف به علاوه يك كل اعضا خانه احزاب در مجمع فوق العاده امكان پذير
است .

 ماده
31 : در صورت انحلال , مجمع عمومي فوق العاده هيات تصفيه اي را مركب از 3 نفر از
بين خود انتخاب خواهد نمود هيات مذكور پس از اداء ديون و وصول مطالبات نسبت به
واگذاري اموال و املاك به يكي از مؤسساتي كه مجمع عمومي فوق العاده موضوع اين ماده
مشخص مي نمايد اقدام مي كند . اين هيات موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت
اطلاع كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارسال دارد .

 فصل
ششم : امور مالي

ماده 33: بودجه (خانه احزاب )از طريق يارانه
هاي مصوب , جمع آوري هدايا , اعانات , قبول وصيت , وقف صلح , هبه و كسب درآمدهاي
مشروع و نيز حق عضويت اعضاء تامين مي گردد .

 ماده
34: سال مالي (خانه احزاب ) منطبق با سال هجري شمسي است كه منتهي به 29 اسفند هر
سال مي گردد .

 

ماده 35: اسناد مالي و اعتباري (خانه احزاب
)با امضاء رئيس و يا يكي از نواب رئيس (ه ترتيب اول و دوم ) و خزانه دار و مهرخانه
احزاب معتبر خواهد بود .

 ماده
36: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 36 ماده و 15 تبصره در اولين نشست اعضاي مجمع
عمومي مؤسس در تاريخ 22/12/79 به تصويب رسيد و هرگونه تغيير در آن با رعايت مفاد
اين اساسنامه امكان پذير است .

 

اساسنامه و آئين نامه تشكيل خانه احزاب
استانها

بسمه تعالي

 آئين
نامه تشكيل , شرح وظايف و اختيارات و نحوه كار خانه احزاب استانها

 

ماده 1- خانه احزاب ايران ميتوانند بنا به
درخواست استاندار استان يا مسئولين حداقل 5 تشكل سياسي , شعبه خانه احزاب در استان
را تاسيس نمايد .

تبصره : شعبه خانه احزاب در استاني تاسيس مي
گردد كه در آن استان حداقل 15 حزب و گروه سياسي محلي يا نماينده گروه هاي سياسي
سراسري , دفترداشته باشند .

 ماده
2- خانه احزاب استان توسط شوراي اجرائي مركب از 7 نفر اداره خواهد شد كه اعضاء آن
از بين داوطلبين و با راي نسبي مجمع نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي استان براي
مدت يكسال انتخاب ميگردند . انتخاب مجدد آنها براي سالهاي بعد بلااشكال است .

تبصره 1: هريك از احزاب و گروههاي سياسي ,
محلي و نمايندگي هاي احزاب و گروه هاي سياسي سراسري در استان بنا به درخواست خانه
احزاب ايران يك نفر را از كادر رهبري به عنوان نماينده حزب و گروه سياسي مربوطه
بمدت يكسال به خانه احزاب معرفي خواهند نمود .

تبصره 2: مجمع عمومي خانه احزاب استان بنا
به دعوت هيئت رئيسه خانه احزاب ايران تشكيل و نسبت به انتخاب شوراي اجرائي خانه
احزاب استان اقدام مينمايد .

تبصره 3: نماينده استاندار استان و نماينده
شوراي مركزي خانه احزاب ايران در جلسه مجمع عمومي خانه احزاب استان حضور خواهند
داشت و بر نحوه برگزاري انتخاب اعضاء شوراي اجرائي خانه احزاب نظارت خواهند داشت .

تبصره 4: اعتبار نامه منتخبين شوراي اجرائي
خانه احزاب استان توسط شوراي مركزي خانه احزاب ايران و با امضاهاي مجاز مقرر شده
در اساسنامه خانه احزاب ايران صادر و تحويل منتخبين خواهد شد .

 

ماده 3- شوراي اجرايي خانه احزاب استان در
اولين جلسه خود پس از انتخاب شدن يك نفر را از بين خود به عنوان رئيس , يك نفر را
بعنوان نايب رئيس , و يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان منشي
براي مدت يكسال انتخاب مي كند .

تبصره1: اداره جلسات , ابلاغ مصوبات , شركت
در مجامع و جلساتي كه از خانه احزاب استان دعوت به عمل آمده , مكاتبه با مراجع و
دستگاههاي مختلف بعهده رئيس و در غياب وي برعهده نايب رئيس خواهد بود .

تبصره 2: اداره امور مالي و نظارت بر حساب
ها و دفاتر اسناد (هزينه و درآمد) بر عهده منشي خواهد بود .

تبصره3: ثبت و ضبط مذاكرات جلسات و تنظيم
صورتحساب و حضور غياب اعضاء برعهده منشي خواهد بود .

تبصره 4: جلسات شوراي اجرائي خانه احزاب
استان با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و تصميمات متخذه با راي اكثريت معتبر
خواهد بود .

ماده 4- خانه احزاب استان در چهارچوب
اساسنامه خانه احزاب ايران و سياستها و خط مشي هاي كلي ابلاغ شده از سوي شوراي
مركزي وظايف زير را در سطح استان مربوطه برعهده دارد .

1- برنامه ريزي جهت ايجاد فضاي سالم سياسي
در سطح استان مربوطه .

2- برنامه ريزي جهت گسترش فرهنگ حزبي و
فعاليت هاي گروهي در سطح استان مربوطه.

3- تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين
احزاب و گروههاي سياسي استان .

4- برنامه ريزي جهت حاكميت ضوابط قانونمند
بررقابتهاي سياسي در استان .

5- برپايي جلسات همايش ها و نمايشگاههاي
مربوط با فعاليت احزاب و گروههاي سياسي استان .

6- برگزاري نشست هاي مشترك بين مسئولين
احزاب و گروهها و فعالان سياسي استان مربوطه جهت تفاهم و همكاري بيشتر .

 7-
همكاري با كميته نظارت برانتخابات خانه احزاب ايران در انتخابات مختلف در استان
مربوطه .

8- كمك به حل مشكلات پيش آمده براي احزاب و
گروههاي سياسي استان و دفاع از حقوق قانوني آنها .

9- اجرا مصوبات شوراي مركزي خانه احزاب
ايران و ارسال مصوبات خانه احزاب استان به شوراي مركزي خانه احزاب ايران .

10- كمك به خانه احزاب ايران در جهت نحقق
اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آن .

تبصره 1- خانه احزاب استان نمي تواند
فعاليتي را انجام دهد كه برخلاف سياستها و خط مشي هاي كلي خانه احزاب ايران باشد .

تبصره 2- موضع گيري خانه احزاب استان برله
يا عليه جريان سياسي خاص ممنوع است .

 

ماده 5: خانه احزاب استان مي تواند حسب
ضرورت كميته هايي را مشابه كميته هاي خانه احزاب ايران تشكيل دهد , نحوه تشكيل و
شرح وظايف و اختيارات آنان را شوراي اجرائي خانه احزاب استان تدوين و به مرحله
اجرا درخواهد آورد .

 ماده6:
خانه احزاب استان مي تواند يك حساب جاري در يكي از بانكهاي مركز استان داشته باشد
, برداشت از حساب مذكور با امضاء ثابت خزانه دار و يكي از دو امضاء رئيس يا نايب
رئيس و مهر خانه احزاب استان امكان پذير است .

تبصره 1: اعتبار مورد نياز خانه احزاب استان
از محل حق عضويت , كمكهاي اشخاص خير و نيكوكار و كمكهاي استانداري و شوراي مركزي
خانه احزاب ايران تامين مي گردد .

تبصره 2 : خزانه دار خانه احزاب استان موظف
است گزارش عملكرد سال مالي ( درآمد – هزينه ) خانه احزاب استان را در خرداد سال
يعد هر سال از طريق خزانه داري كل در مركز به اطلاع شوراي مركزي خانه احزاب ايران
برساند .

ماده 7- شوراي مركزي خانه احزاب ايران مجاز
است در صورت تخلف خانه احزاب استان و يا عدول آن از خط مشي هاي ابلاغ شده راسا و
يا بنا به پيشنهاد استاندار استان و موافقت شوراي مركزي , خانه احزاب استان را
منحل كند .

ماده 8- اين آئين نامه در 8 ماده و 13 تبصره
در جلسه مورخه 8/12/80 شوراي مركزي خانه احزاب به تصويب رسيد و هرگونه تغيير در
مفاد آن منوط به پيشنهاد هيئت رئيسه خانه احزاب ايران و تصويب شوراي مركزي آن است .

 شوراي مركزي خانه احزاب ايران

منب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا