ارکان چهارگانه ی عبادت

  • عبادات

    ارکان چهارگانه ی عبادت

    ارکان چهارگانه ی عبادت «ایاک نعبد» بر چهار اصل استوار است و شخص باید در این چهار مورد  رضایت و خشنودی خدا و رسولش را محقق سازد: 1- سخن دل   2- قول و  سخن زبان  3- اعمال قلب 4- اعمال جوارح. عبودیت اسمی است که مراتب چهارگانه ی مذکور را شامل می شود و اصحاب «ایاک نعبد» حقیقتاً اصحاب این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا