دعوت و داعی

اخلاق و عادات قرآنی دعوتگران

اخلاق و عادات قرآنی دعوتگران

۱ – حسن خلق ،گرم رویی،نرم خویی ۰

فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظاّ غلیظ القلب لانفضو من حولک فا عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامرفاِِِِِِِذا عزمت فتوکل علی الله ان لله یحب المتوکلین       آل عمران ۱۵۹

ازپرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی ۰واگر درشتخوی وسنگ دل بودی ازپیرامون تو پراکنده می شدند ، پس ازآنان درگذر وبرایشان طلب آمرزش نما ودر کارها با آنان مشورت ورایزنی کن ۰وهنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی بر خدا توکل کن چرا که خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد ۰

وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن۰۰۰۰ اسراء۵۳

(ای پیام بر ) به بندگانم بگو :سخنی بگویند که زیباترین سخنها  باشد ۰۰۰

۲-تواضع وفروتنی ،نرمی وملایمت .

وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناَ واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاماَ      فرقان   ۶۳     و      لقمان ۱۸

وبندگان(خوب خدای )رحمان کسا نیندکه آرام روی زمین راه میروند(وتواضع وفرو تنی در حرکات وسکنات ایشان وحتی در راه رفتن  آنان آشکار است) وهنگامی که نادانان ایشان را مخاطب قرار می دهند از آنان روی می

گردانند وبه روی گردانی ایشان می گویند ۰

۰۰۰واخفض جناحک للمومنین      حجر۸۸

وبرای مومنان بال (مهربانی)خودرا بگستران

۳ – چهره ای  گشا د  وبا ز ۰

واذا حییتم بتحیه فحیو ا باٌحسن منها او ردوها ۰۰۰۰نساء  ۸۶

هرگاه شما را درودی دادند  بگونهزیبا تر وبهتر از آن یا همانند ان ،آن را پاسخ گوئید

۴ – نرمی در گفتار ،رعایت حال مخاطب ،لطافت وظرافت گفتار۰

اذهبا الی فرعون انه طغی (۴۳)فقولا له قولاً لیناًلعله یتذکر اویخشی  طه  ۴۳-۴۴

بسوی فرعون بروید که سرکشی کرده است –سپس به نرمی با اوسخن بگوئید، شاید(غفلت خود عظمت خدا را ) یادکندوبهراسد

۵- صبر وبردباری ،پرهیز از تعصب وتنگ نظری وقضاوت زود رس  ۰

   واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلاً   مزمل   ۱۰

ودر برابر چیزهای که می گویند شکیبایی کن ،وبگونه پسندیده از ایشان دوری کن ۰

۶ – عفو وگذشت تغافل واغماض

۰۰۰ فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین  مائده ۱۳

۰۰۰پس ازآنان درگذر ونا دیده بگیر ،که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد۰

۰۰۰ و لیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم  نور  ۲۲

۰۰۰باید عفو کنند وگذشت نما یند ،مگر دوست نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد؟وخدا آمرزگار ومهربان است۰

۰۰۰وان تعفو ا وتصفحوا وتغفروا  فان الله غفور رحیم    تغابن ۱۴

اگر عفو کنید وچشم پوشی نمائید وببخشید (خدا هم شما را مورد عفو ومرحمت  خود قرار می دهد )چرا که خداوند بخشاینده مهربان است۰

۷- پرهیز از خشم وخشونت

الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین   آل عمران   ۱۳۴

آن کسانی که در حال خوشی وناخوشی وثروتمندی  وتنگدستی فبه احسان وبذل وبخشش می یازند وخشم خود را فرو میخورند ،وا ز مردم گذشت میکنند ،وخداوند (هم)نیکو کاران را دوست می دارد۰

۸- پرهیز از خودستایی ۰

۰۰۰فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی   نجم  ۳۲  و نساء  ۴۹

۰۰پس از پاک بودن خود سخن مگوئید ف زیرا که او پرهیز کاران را (از همه )بهترمی شناسد۰

۹-پای بندی به عهد وپیمان۰

واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و۰۰۰نحل  ۹۱

به پیمان خدا وفا کنید هرگاه که بستید،وسوگندها را پس از تاکید (آنها باقسم به نام ذات خدا )نشکنید ۰۰

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ۰۰مائده  ۱    و  مومنون  ۸

ای مومنان به پیما نها وقرار دادها وفا کنید۰۰۰

۱۰- پای بندی به شورا ومشورت در کارها ۰

۰۰وامرهم شوری بینهم و ۰۰۰   شوری  ۳۸  و     آل عمران ۱۵۹

وکارشان را به شیوه رایزنی وبرپایه مشورت با یکدیگراست،و۰۰

۱۱-پرهیز از عیب جویی وتمسخر ۰

یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونواخیراًمنهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیراًمنهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فا ولائکهم الظالمون  حجرات  ۱۱

ای کسانی که ایمان آورده اید !نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری استهزا کنند فشایدآنان بهتر از اینان باشند ، ونبایدزنانی زنان دیگری را استهزاء کنندزیرا چه بسا آنان ازاینان خوبتر باشند وهمدیگر را طعنه نزنید ومورد عیبجوئی قرار ندهید ،ویکدیگر را با القاب زشت ونا پسند مخونید ومنامید ۰برای مسلمان چه بداست،بعد ازایمان آوردن فسخنان نا گوا روگناه آلود گفتن وبر زبان راندن !کسانی که دست بر ندارند وتوبه نکنند ،ایشان ستمگرند۰

۱۲-میانه روی در رفتار ۰

۰۰۰واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ۰۰۰لقمان   ۱۹

ودر راه رفتنت اعتدال را رعایت کن ،و(در سخن گفتنت )از صدای خود بکاه (وفریاد مزن )چرا که زشت ترین صداها ،صدای خران است۰

۱۳-حسن استماع :

      فبشر عبا د <>    الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک        الذین هدیهم الله واولئک هم اولو الالباب   ۰زمر  ۱۷-۱۸

مژده بده به بندگانم .آن کسا نی که به همه سخنان گوش فرا می دهند واز نیکو ترین وزیباترین آنها پیروی می کنند . آنان کسا نیند که خدا هدا یتشان بخشیده است .وایشان واقعا" خردمند ند  

۱۴- صداقت در گفتار وکردار:

      یا ایها الذین آمنوا اتقواالله و قولوا قولاًسدیداً  احزاب  ۷۰   وبقره  ۴۲ 

          ای مومنان !از خدا بترسید وسخن حق ودرست بگوئید۰

       یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله  وکونوا مع الصادقین    توبه   ۱۱۹

        ای مومنان!از خدا بترسید وهمگام با راستان باشید۰

۱۵- پرهیز از گفتار بدون عمل ۰

    یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون    صف  ۲   و     بقره  ۴۴

      ای مومنان چرا سخنی (به دیگران ) می گوئید که خودتان برابر آن عمل نمی کنید ۰

۱۶-      آراستگی۰

وثیابک فطهر والرجز فاهجر۰  مدثر ۴-۵

  وجامه خویش را   پا کیزه دار  > واز چیزهای کثیف وپلید دوری کن ۰

۱۷- سعه صدر وسهولت قول :

۰۰ رب اشرح لی صدری> ویسرلی امری <> واحلل عقده من لسانی <> یفقهوا قولی     طه  ۲۵-۲۸

پروردگارا سینه ام را فراخ  وگشاده دار وکار مرا بر من اسان گردانئوگره از زبانم بگشای  تا اینکه سخنان مرا بفهمند ۰

۱۸- سادگی در برخورد ودوری از تکلف ۰

وما انا من المتکلفین 

ونیستم ازآنان که به دروغ چیزی بر خود می بندند ۰

۱۹-بدی را با نیکی پاسخ دادن :

ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع با لتی هی احسن ۰۰۰ فصلت  ۳۴ و  مومنون ۹۶  و رعد  ۲۲ 

نیکی وبدی یکسان نیست با زیبا ترین طریقه وبهترین شیوه پاسخ بده ۰۰ 

۲۰- روش یاد آوری وراهنمای ۰

۰۰فذکر انما انب مذکر لست علیهم بمسیطر  غا شیه۲۱ – ۲۲

تو پند واندرز بده و(مردمان را به وظا یفشان)یاد آوری کن .چرا که تو تنها پند دهنده ویاد آوری کننده ای وبس ۰تو بر آنان چیره ومسلط نیستی ۰

۲۱- بشارت وانذار ۰

انا ارسلناک شا هداً ومبشرا ونظیرا  فتح ۸  و  بقره ۱۱۹  و  انعام ۴۸  واسراء  ۱۰۵

ما تورا به عنوان گواه  ومژده رسان وبیم دهنده فرستاده ایم۰

 

منبع : کوسار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا