خانه ---> دعوت و داعی ---> اخلاق و عادات قرآني دعوتگران
دعوت جمعی

اخلاق و عادات قرآني دعوتگران

اخلاق و عادات قرآني دعوتگران

1 – حسن خلق ،گرم رویی،نرم خویی 0

فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظاّ غلیظ القلب لانفضو من حولک فا عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامرفاِِِِِِِذا عزمت فتوکل علی الله ان لله یحب المتوکلین       آل عمران 159

ازپرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی 0واگر درشتخوی وسنگ دل بودی ازپیرامون تو پراکنده می شدند ، پس ازآنان درگذر وبرایشان طلب آمرزش نما ودر کارها با آنان مشورت ورایزنی کن 0وهنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی بر خدا توکل کن چرا که خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد 0

وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن0000 اسراء53

(ای پیام بر ) به بندگانم بگو :سخنی بگویند که زیباترین سخنها  باشد 000

2-تواضع وفروتنی ،نرمی وملایمت .

وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناَ واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاماَ      فرقان   63     و      لقمان 18

وبندگان(خوب خدای )رحمان کسا نیندکه آرام روی زمین راه میروند(وتواضع وفرو تنی در حرکات وسکنات ایشان وحتی در راه رفتن  آنان آشکار است) وهنگامی که نادانان ایشان را مخاطب قرار می دهند از آنان روی می

گردانند وبه روی گردانی ایشان می گویند 0

000واخفض جناحک للمومنین      حجر88

وبرای مومنان بال (مهربانی)خودرا بگستران

3 – چهره ای  گشا د  وبا ز 0

واذا حییتم بتحیه فحیو ا باٌحسن منها او ردوها 0000نساء  86

هرگاه شما را درودی دادند  بگونهزیبا تر وبهتر از آن یا همانند ان ،آن را پاسخ گوئید

4 – نرمی در گفتار ،رعایت حال مخاطب ،لطافت وظرافت گفتار0

اذهبا الی فرعون انه طغی (43)فقولا له قولاً لیناًلعله یتذکر اویخشی  طه  43-44

بسوی فرعون بروید که سرکشی کرده است –سپس به نرمی با اوسخن بگوئید، شاید(غفلت خود عظمت خدا را ) یادکندوبهراسد

5- صبر وبردباری ،پرهیز از تعصب وتنگ نظری وقضاوت زود رس  0

   واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلاً   مزمل   10

ودر برابر چیزهای که می گویند شکیبایی کن ،وبگونه پسندیده از ایشان دوری کن 0

6 – عفو وگذشت تغافل واغماض

000 فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین  مائده 13

000پس ازآنان درگذر ونا دیده بگیر ،که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد0

000 و لیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم  نور  22

000باید عفو کنند وگذشت نما یند ،مگر دوست نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد؟وخدا آمرزگار ومهربان است0

000وان تعفو ا وتصفحوا وتغفروا  فان الله غفور رحیم    تغابن 14

اگر عفو کنید وچشم پوشی نمائید وببخشید (خدا هم شما را مورد عفو ومرحمت  خود قرار می دهد )چرا که خداوند بخشاینده مهربان است0

7- پرهیز از خشم وخشونت

الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین   آل عمران   134

آن کسانی که در حال خوشی وناخوشی وثروتمندی  وتنگدستی فبه احسان وبذل وبخشش می یازند وخشم خود را فرو میخورند ،وا ز مردم گذشت میکنند ،وخداوند (هم)نیکو کاران را دوست می دارد0

8- پرهیز از خودستایی 0

000فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی   نجم  32  و نساء  49

00پس از پاک بودن خود سخن مگوئید ف زیرا که او پرهیز کاران را (از همه )بهترمی شناسد0

9-پای بندی به عهد وپیمان0

واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و000نحل  91

به پیمان خدا وفا کنید هرگاه که بستید،وسوگندها را پس از تاکید (آنها باقسم به نام ذات خدا )نشکنید 00

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود 00مائده  1    و  مومنون  8

ای مومنان به پیما نها وقرار دادها وفا کنید000

10- پای بندی به شورا ومشورت در کارها 0

00وامرهم شوری بینهم و 000   شوری  38  و     آل عمران 159

وکارشان را به شیوه رایزنی وبرپایه مشورت با یکدیگراست،و00

11-پرهیز از عیب جویی وتمسخر 0

یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونواخیراًمنهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیراًمنهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فا ولائکهم الظالمون  حجرات  11

ای کسانی که ایمان آورده اید !نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری استهزا کنند فشایدآنان بهتر از اینان باشند ، ونبایدزنانی زنان دیگری را استهزاء کنندزیرا چه بسا آنان ازاینان خوبتر باشند وهمدیگر را طعنه نزنید ومورد عیبجوئی قرار ندهید ،ویکدیگر را با القاب زشت ونا پسند مخونید ومنامید 0برای مسلمان چه بداست،بعد ازایمان آوردن فسخنان نا گوا روگناه آلود گفتن وبر زبان راندن !کسانی که دست بر ندارند وتوبه نکنند ،ایشان ستمگرند0

12-میانه روی در رفتار 0

000واقصد فی مشیک واغضض من صوتک 000لقمان   19

ودر راه رفتنت اعتدال را رعایت کن ،و(در سخن گفتنت )از صدای خود بکاه (وفریاد مزن )چرا که زشت ترین صداها ،صدای خران است0

13-حسن استماع :

      فبشر عبا د <>    الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک        الذین هدیهم الله واولئک هم اولو الالباب   0زمر  17-18

مژده بده به بندگانم .آن کسا نی که به همه سخنان گوش فرا می دهند واز نیکو ترین وزیباترین آنها پیروی می کنند . آنان کسا نیند که خدا هدا یتشان بخشیده است .وایشان واقعا" خردمند ند  

14- صداقت در گفتار وکردار:

      یا ایها الذین آمنوا اتقواالله و قولوا قولاًسدیداً  احزاب  70   وبقره  42 

          ای مومنان !از خدا بترسید وسخن حق ودرست بگوئید0

       یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله  وکونوا مع الصادقین    توبه   119

        ای مومنان!از خدا بترسید وهمگام با راستان باشید0

15- پرهیز از گفتار بدون عمل 0

    یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون    صف  2   و     بقره  44

      ای مومنان چرا سخنی (به دیگران ) می گوئید که خودتان برابر آن عمل نمی کنید 0

16-      آراستگی0

وثیابک فطهر والرجز فاهجر0  مدثر 4-5

  وجامه خویش را   پا کیزه دار  > واز چیزهای کثیف وپلید دوری کن 0

17- سعه صدر وسهولت قول :

00 رب اشرح لی صدری> ویسرلی امری <> واحلل عقده من لسانی <> یفقهوا قولی     طه  25-28

پروردگارا سینه ام را فراخ  وگشاده دار وکار مرا بر من اسان گردانئوگره از زبانم بگشای  تا اینکه سخنان مرا بفهمند 0

18- سادگی در برخورد ودوری از تکلف 0

وما انا من المتکلفین 

ونیستم ازآنان که به دروغ چیزی بر خود می بندند 0

19-بدی را با نیکی پاسخ دادن :

ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع با لتی هی احسن 000 فصلت  34 و  مومنون 96  و رعد  22 

نیکی وبدی یکسان نیست با زیبا ترین طریقه وبهترین شیوه پاسخ بده 00 

20- روش یاد آوری وراهنمای 0

00فذکر انما انب مذکر لست علیهم بمسیطر  غا شیه21 – 22

تو پند واندرز بده و(مردمان را به وظا یفشان)یاد آوری کن .چرا که تو تنها پند دهنده ویاد آوری کننده ای وبس 0تو بر آنان چیره ومسلط نیستی 0

21- بشارت وانذار 0

انا ارسلناک شا هداً ومبشرا ونظیرا  فتح 8  و  بقره 119  و  انعام 48  واسراء  105

ما تورا به عنوان گواه  ومژده رسان وبیم دهنده فرستاده ایم0

 

منبع : كوسار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@