سياسي اجتماعيمقالات ارسالی

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

آیا می دانید ساعات کار کارگران مشمول قانون کارنباید از ۸ ساعت در روز تجاوز نماید؟

مطابق ماده ۵۱ قانون کار و تبصره (۱) آن ،ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو و وقت خود را به منظورانجام کاردراختیارکارفرماقرارمی دهد.ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید(مگردر موارد استثنایی که در قانون ذکر شده است،ازجمله اضافه کاری).البته کارگران یا نمایندگان قانونی آنها می توانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقررودر دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کنند، بشرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

آیا می دانید بیمه نمودن ساختمان در مقابل آتش سوزی از وظایف مدیران ساختمان محسوب می شود؟

بر اساس ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها”مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد،در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها،به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا أخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.”

آیا می دانید «دلالی» یک عنوان شغلی محسوب شده و تابع مقررات قانون تجارت است؟

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را به این صورت تعریف نموده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است؛ حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد . قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ بیان می کند: هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره البته لازم به ذکر است که دلالی با آنچه در عرف توسط عموم مردم به برخی افراد که در هر امری واسطه گری می نمایند، اطلاق می شود، متفاوت است.در نتیجه در صورتی که فعالیت شغلی فردی با شرایط فوق منطبق باشد، وی قانوناً دلال محسوب می شود و سایر فعالیتهایی که عرفاً دلالی خوانده می شود، ممکن است اساساً واجد عنوان قانونی نباشد.

آیا می‌دانید مهریه نیز مانندسایر حق های مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است؟

کلیه حقوق مالی فرد متوفی به ورثه وی منتقل می شود.مهریه نیز که از جمله مطالبات زوجه است، در صورت عدم پرداخت آن و بقای آن بر عهده زوج(شوهر) و فوت زوجه، به وراث زمان فوت وی منتقل می شود و ایشان می توانند آن را به عنوان یک طلب از زوج مطالبه نمایند.

آیا می دانید در قراردادها و معاملات، سکوت یکی از طرفین قرارداد، علامت رضا(رضایت) نیست؟

به طور کلی از نظر حقوقی سکوت به مفهوم رضایت نیست.در امور مربوط به حقوق مدنی(حقوق خصوصی) به ویژه نمی توان به سکوت افراد در اعمال و اقدامات حقوقی استناد نمود.قانون مدنی در ماده ۲۴۸ بیان می کند:سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود ) ،اجازه محسوب نمی شود.البته سکوت می تواند در برخی موارد، دارای مفهوم و معناست؛به عنوان مثال سکوت مالک پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در مورد تداوم آن و دریافت اجاره بها، موافقت ضمنی می تواند قلمداد شود.در دادرسی کیفری، متهم می تواند سکوت کند، اما سکوت وی می تواند موجب علم قاضی یا قرینه بر توجه اتهام باشد.

آیا می دانید در صورتی که یکی از مالکین آپارتمان سهم خود را از هزینه های مشترک پرداخت ننماید، می توان وی را به پرداخت آن الزام نمود؟

طبق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

آیا می دانید خیابان و گذر مجاور با اماکن مسکونی و تجاری، در مالکیت اختصاصی مالکین آنها نبوده و متعلق به عموم شهروندان می باشد؟

مطابق مقررات شهری، اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی خیابان ها میادین پلها گورستانها سیل برگردان مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها انهار عمومی اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند چمن کاری گل کاری و امثال آن.بنابراین گذرها و خیابان ها و محل پارک خودروها به عنوان اموال عمومی برای استفاده همه شهروندان بوده و حفاظت از آن بر عهده شهرداری است و مالکین خانه ها یا مغازه های مجاور مجاز به استفاده اختصاصی از آنها نبوده و نمی توانند از استفاده سایرین ممانعت به عمل آورند.

آیا می دانید مطابق قانون و مفررات جدید، برای ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی و اراضی کشاورزی و باغاتی که فاقد سند ثبتی اند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؟

با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که در تاریخ ۹۰/۹/۲۰ به تصویب رسیده است، برای ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت شرایط مقرر در قانون، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی با تصمیم هیاتی که در قانون فوق پیش بینی شده است، سند مالکیت صادر می شود.براین مبنا طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه در جهت حل مشکل مالکین مشاعی و اشخاصی که املاک دارای سابقه ثبتی رابا مبایعه نامه عادی خریداری نموده اند و به دلیل موانع قانونی موفق به اخذ سند مالکیت ششدانگ نشده اند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهی فاقد سندرسمی وآئین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده و مراتب به واحدهای ثبتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، در این راستا تاکنون نسبت به تعیین اعضاء هیأتها و راه اندازی دبیرخانه هیأت های موضوع قانون در بیشتر از ۴۰۰ واحد ثبتی اقدام و همچنین دراجرای ماده ۴ آئین نامه مذکور تمهیدات لازم به منظور پذیرش تقاضای الکترونیکی ازطریق سامانه صورت گرفته و سامانه مدیریت اینترنتی در خواست صدور سند موضوع قانون مذکور، طراحی و پیاده سازی شده است. نظر به اینکه پذیرش تقاضای ثبت ملک مطابق ماده ۴ آئین نامه مذکور مستلزم تهیه وارائه نقشه ملک در هنگام ثبت نام در سامانه می باشد، بنابراین تأکیدمی­گردد متقاضیان محترم از طریق کاشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری یانقشه برداران نظام کاردانی و یامهندسی مشاور نقشه بردار مورد تأ یید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه و تصویرمصدق مدارک خویش را آماده نمایند تا در ثبت نام الکترونیکی با مشکلی مواجه نشوند.

آیا می دانید که هر شخصی پیش از مرگ خود، می تواند مال غیرمنقول خود را، با حفظ حق استفاده تا پایان عمر، به فرد دیگر منتقل نماید؟

هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص خاص قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم: آقای علوی می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را به نام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای علوی را از استفاده از اموالش محروم کند. در اینجا قانون مدنی ایران در مواد ۴۰ به بعد مواردی را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای علوی که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند انتقال قطعی بزنید ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای علوی گفته می شودو تا زمانی که آقای علوی زنده است، همسرش نمی تواند وی را از استفاده از آن محروم نماید.

آیا می دانید در حال حاضر فقط ۱۵ روزاز مرخصی استحقاقی کارمندان دستگاههای دولتی قابل ذخیره می باشد؟

با توجه به ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت در هرسال یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی دارند و در صورت عدم استفاده از آن فقط ۱۵ روز آن را می توانند ذخیره کنند.

 

آیا می دانید هیچیک از مالکین آپارتمانها حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند؟

طبق ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها، هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.بنابراین مالکیت شما بر قسمت اختصاصی خودتان در یک آپارتمان، به این مفهوم نیست که مجازید هر تغییری را در قسمت اختصاصی خود بدهید.

 

آیا می دانید آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای قضایی محسوب نشده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است؟

با توجه به ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که متشکل از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر و یک قاضی از سوی قوه قضاییه می باشد و تصمیم نهایی با رای اکثریت صادر می شود، حکم صادره از کمیسیون مذکور رای دادگاه محسوب نمی شود و در نتیجه طبق قانون دیوان عدالت اداری ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

 

آیا می دانید هیچ فردی نمی تواند وراث خود را از ارث محروم نماید؟

طبق قانون مدنی وجود ارتباط سببی و نسبی از موجبات ارث است و مورث(هر شخص حقیقی) مجاز نیست که یک یا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم نماید.اما هر شخصی مجاز است نسبت به اموال خود تا ثلث ترکه(یعنی یک سوم اموال حین فوت) وصیت نماید و وصیت نمودن نسبت به بیشتر از این مقدار فقط با اجازه وراث اعتبار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا