خانه ---> سياسي اجتماعي ---> برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند
قوانین حقوقی

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

برخی قوانین حقوقی که لازم است همه بدانند

آيا مي دانيد ساعات كار كارگران مشمول قانون كارنبايد از 8 ساعت در روز تجاوز نمايد؟

مطابق ماده 51 قانون كار و تبصره (1) آن ،ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو و وقت خود را به منظورانجام كاردراختياركارفرماقرارمي دهد.ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد(مگردر موارد استثنايي كه در قانون ذكر شده است،ازجمله اضافه كاري).البته كارگران يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقررودر ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كنند، بشرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.

آيا مي دانيد بيمه نمودن ساختمان در مقابل آتش سوزي از وظايف مديران ساختمان محسوب مي شود؟

بر اساس ماده 14 قانون تملك آپارتمانها”مدير يا مديران ساختمان مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد،در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند.سهم هريك از مالكان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها،به وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركا أخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد.در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.”

آیا می دانید «دلالی» یک عنوان شغلی محسوب شده و تابع مقررات قانون تجارت است؟

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را به این صورت تعریف نموده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است؛ حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد . قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ بیان می کند: هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره البته لازم به ذکر است که دلالی با آنچه در عرف توسط عموم مردم به برخی افراد که در هر امری واسطه گری می نمایند، اطلاق می شود، متفاوت است.در نتیجه در صورتی که فعالیت شغلی فردی با شرایط فوق منطبق باشد، وی قانوناً دلال محسوب می شود و سایر فعالیتهایی که عرفاً دلالی خوانده می شود، ممکن است اساساً واجد عنوان قانونی نباشد.

آیا می‌دانید مهریه نیز مانندسایر حق هاي مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است؟

كليه حقوق مالي فرد متوفي به ورثه وي منتقل مي شود.مهريه نيز كه از جمله مطالبات زوجه است، در صورت عدم پرداخت آن و بقاي آن بر عهده زوج(شوهر) و فوت زوجه، به وراث زمان فوت وي منتقل مي شود و ايشان مي توانند آن را به عنوان يك طلب از زوج مطالبه نمايند.

آیا می دانید در قراردادها و معاملات، سکوت يكي از طرفين قرارداد، علامت رضا(رضايت) نیست؟

به طور كلي از نظر حقوقي سكوت به مفهوم رضايت نيست.در امور مربوط به حقوق مدني(حقوق خصوصي) به ويژه نمي توان به سكوت افراد در اعمال و اقدامات حقوقي استناد نمود.قانون مدنی در ماده ۲۴۸ بيان مي كند:سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود ) ،اجازه محسوب نمی شود.البته سكوت مي تواند در برخي موارد، داراي مفهوم و معناست؛به عنوان مثال سكوت مالك پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در مورد تداوم آن و دريافت اجاره بها، موافقت ضمني مي تواند قلمداد شود.در دادرسي كيفري، متهم مي تواند سكوت كند، اما سكوت وي مي تواند موجب علم قاضي يا قرينه بر توجه اتهام باشد.

آيا مي دانيد در صورتي كه يكي از مالكين آپارتمان سهم خود را از هزينه هاي مشترك پرداخت ننمايد، مي توان وي را به پرداخت آن الزام نمود؟

طبق ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتی كه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

آيا مي دانيد خيابان و گذر مجاور با اماكن مسكوني و تجاري، در مالكيت اختصاصي مالكين آنها نبوده و متعلق به عموم شهروندان مي باشد؟

مطابق مقررات شهري، اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي خيابان ها ميادين پلها گورستانها سيل برگردان مجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها انهار عمومي اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند چمن كاري گل كاري و امثال آن.بنابراين گذرها و خيابان ها و محل پارك خودروها به عنوان اموال عمومي براي استفاده همه شهروندان بوده و حفاظت از آن بر عهده شهرداري است و مالكين خانه ها يا مغازه هاي مجاور مجاز به استفاده اختصاصي از آنها نبوده و نمي توانند از استفاده سايرين ممانعت به عمل آورند.

آیا می دانید مطابق قانون و مفررات جدید، برای ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی و اراضی کشاورزی و باغاتی که فاقد سند ثبتی اند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؟

با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که در تاریخ 90/9/20 به تصویب رسیده است، برای ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت شرایط مقرر در قانون، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی با تصمیم هیاتی که در قانون فوق پیش بینی شده است، سند مالکیت صادر می شود.براین مبنا طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه در جهت حل مشکل مالکین مشاعی و اشخاصی که املاک دارای سابقه ثبتی رابا مبایعه نامه عادی خریداری نموده اند و به دلیل موانع قانونی موفق به اخذ سند مالکیت ششدانگ نشده اند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهی فاقد سندرسمی وآئین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده و مراتب به واحدهای ثبتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، در این راستا تاکنون نسبت به تعیین اعضاء هیأتها و راه اندازی دبیرخانه هیأت های موضوع قانون در بیشتر از 400 واحد ثبتی اقدام و همچنین دراجرای ماده 4 آئین نامه مذکور تمهیدات لازم به منظور پذیرش تقاضای الکترونیکی ازطریق سامانه صورت گرفته و سامانه مدیریت اینترنتی در خواست صدور سند موضوع قانون مذکور، طراحی و پیاده سازی شده است. نظر به اینکه پذیرش تقاضای ثبت ملک مطابق ماده 4 آئین نامه مذکور مستلزم تهیه وارائه نقشه ملک در هنگام ثبت نام در سامانه می باشد، بنابراین تأکیدمی­گردد متقاضیان محترم از طریق کاشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری یانقشه برداران نظام کاردانی و یامهندسی مشاور نقشه بردار مورد تأ یید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه و تصویرمصدق مدارک خویش را آماده نمایند تا در ثبت نام الکترونیکی با مشکلی مواجه نشوند.

آیا می دانید که هر شخصي پيش از مرگ خود، مي تواند مال غيرمنقول خود را، با حفظ حق استفاده تا پایان عمر، به فرد دیگر منتقل نمايد؟

هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص خاص قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم: آقای علوی می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را به نام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای علوی را از استفاده از اموالش محروم کند. در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد مواردي را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای علوی که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند انتقال قطعي بزنید ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای علوی گفته مي شودو تا زمانی که آقای علوی زنده است، همسرش نمي تواند وي را از استفاده از آن محروم نمايد.

آیا می دانید در حال حاضر فقط 15 روزاز مرخصی استحقاقی کارمندان دستگاههای دولتی قابل ذخیره می باشد؟

با توجه به ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت در هرسال یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی دارند و در صورت عدم استفاده از آن فقط 15 روز آن را می توانند ذخیره کنند.

 

آیا می دانید هیچیک از مالكین آپارتمانها حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند؟

طبق ماده 9 قانون تملک آپارتمانها، هر یک از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.بنابراین مالکیت شما بر قسمت اختصاصی خودتان در یک آپارتمان، به این مفهوم نیست که مجازید هر تغییری را در قسمت اختصاصی خود بدهید.

 

آیا می دانید آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای قضایی محسوب نشده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است؟

با توجه به ترکیب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که متشکل از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر و یک قاضی از سوی قوه قضاییه می باشد و تصمیم نهایی با رای اکثریت صادر می شود، حکم صادره از کمیسیون مذکور رای دادگاه محسوب نمی شود و در نتیجه طبق قانون دیوان عدالت اداری ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

 

آيا مي دانيد هيچ فردي نمي تواند وراث خود را از ارث محروم نمايد؟

طبق قانون مدني وجود ارتباط سببي و نسبي از موجبات ارث است و مورث(هر شخص حقيقي) مجاز نيست كه يك يا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم نمايد.اما هر شخصي مجاز است نسبت به اموال خود تا ثلث تركه(يعني يك سوم اموال حين فوت) وصيت نمايد و وصيت نمودن نسبت به بيشتر از اين مقدار فقط با اجازه وراث اعتبار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@