توحید شرک مشرک کفر خدا الله ایمان دین معبود

  • عقیده

    اصرار عجیب قرآن بر قضیه توحید !

    مهندس مهدی بازرگان در مقابل این بی نیازی و بی اعتنائی عده ای از انسانهای قرن بیستم نسبت به خدا تا دلتان بخواهد در قرآن اصرار و تکرار و تأکید درباره خدا دیده می شود!خیلی بیشتر و شدیدتر از آنچه که حتی فقها و علماء عمل و به ما توصیه می نمایند. آیات قرآن را اگر آمار گیری کنید. یقینا"…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا