حسن ظن مخالف فكري حركي

  • دعوت و داعی

    حسن ظن به مخالفان فکری و حرکی

    نويسنده: يوسف قرضاوی / ترجمه: عمر قادری يکی از مبادی مهم اخلاقی در برخورد کارگذران ودعوت گران اسلامی با يکد يگر عبارت از حسن ظن به ديگران  وبرداشتن عينک بد بينی از روی چشمهای خود نسبت به اعمال آنان می باشد ونبايد اخلاق مسلمان چنين باشد که در وقت موازنه کردن اعمال ديگران وموضعگيريهای شان هميشه آنان را متهم وکار…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا