نظرات مخالفین منتقدین سروش

  • اندیشه

    برخی از دیدگاه و نقطه نظرات مخالفین و منتقدین سروش

    حسین امانیان    مخالفین و منتقدین سروش را باید به دو گروه عمده تقسیم نمود. اغلب مخالفین وی گروههای افراطی مذهبی از یک سو و مارکسیسم از سوی دیگر هستند که اندیشه های سروش را در قالب قشری گری و مبانی تفکر خود یکسره رد (نه نقد) می کنند. این عده بر این اعتقادند که اندیشه های سروش، ترویج کننده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا