سياسي اجتماعي

دارند کشور را به لبه تاريکي سقوط مي‌برند!

رمضان زاده: دارند کشور را به لبه تاريکي
سقوط مي‌برند

 

 

به گزارش ايسنا منطقه خراسان، دكترعبدالله
رمضان زاده درجمع اصلاح طلبان مشهد اظهارداشت: فکر مي کنم نکته اي که درذهن همه ما
مشترک باشد اين است در عين حالي که علاقه مند به شرکت درانتخابات هستيم دغدغه اي
دروني داريم که در شرايطي که به صالحين ما اجازه فعاليت نمي دهند و زماني اجازه مي
دهند كه مردم نتوانند حرف آنها را بشنوند ودر فضايي که دستگاه تبليغات رسمي کشور
به گونه اي لجن پراکني مي کند در زماني که حتي به ما نمي گويند که چه تعداد راي در
يک صندوق ريخته شده است، درشرايطي که به ما مي گويند نباشيد، مي گويند اگر بياييد
هم نمي گذاريم ، اگر حرف از آزادي هم بزنيد مانند آقاي قابل حتي حق پوشيدن لباس
روحانيت را هم نداريد چرا مي آييد ؟ و درآن زمان هم که آمده بوديد و قدرت را
دراختيار داشتيد كه کاري انجام نداديد پس چرا دوباره مي خواهيد بياييد و دراين
شرايط چرا بايد در انتخابات شرکت کنيم؟

 

وي بيان اينکه حضورما براي اين است که
کشوردر خطرمي باشد افزود: عده اي چنگال هاي سياه شان را با قدرت در کشورفرو کرده
اند و دارند کشور را به لبه تاريکي سقوط مي برند .

 

وي با طرح اين سوال كه در چنين شرايطي بايد
چه کارکرد ؟ گفت : نمي شود بنشينيم و دست روي دست بگذاريم چرا که معتقديم کشور
متعلق به اينها نيست و انقلاب مال اينها نبود ه است و سابقه انقلابي گري همين جمع
حاضر را مي توان با تمام طرفداران آنها جمع كرد.

رمضان زاده با بيان اينکه” مي خواهند
که ما نباشيم ” ابرازعقيده کرد: معتقدم دست هايي براي فروش کشور دركاراست که
مي خواهند محرمان که همان مردم ايران باشند در مراکز تصميم گيري حضور نداشته باشند.

وي با بيان اينکه ” نمي خواهند مردم از
انتخابات شرکت کنند ” گفت: دليل اين حرف ما اين است که گفتيم 24 اسفند مردم
مشغول عيد هستند، وقت انتخابات نيست و مردم پاي صندوق هاي راي نمي آيند ، گفتند
شما نمي فهميد، گفتيم براي انتخابات بايد فضاي تبليغاتي فراهم كرد گفتند آدمهاي ما
را همه مي شناسند ، گفتيم براي فضاي انتخاباتي نياز به فضاي بازسياسي و مطبوعات
آزاد است که بتوانند حرف بزنند وبه مردم اطلاع رساني كنند ، گفتند همين چهار
روزنامه اي که داريم كافيست و ما خودمان مي دانيم چه طور با مردم ارتباط برقرار
کنيم.

عضو شوراي مرکزي جبهه مشاركت ايران اسلامي
ادامه داد: ازتمام عوامل حضور مردم جلوگيري کردند و ما نيز تن داديم يعني به اين
بسنده کرديم که روز راي گيري برويم راي بدهيم وبگوييم که ما راي مان را داده ايم
ولي حتي در روز راي گيري براي نظارت برانتخابات و جلوگيري از تخلفات نيرو کم آورد
يم.

وي افزود: کسي که دراين استان مسئول
انتخابات است سابقه راي گرفتنش ازمردم لرستان اين است که مردم 105 درصد واجدين
شرايط راي داده بودند مشخص است که نمي خواهند مردم برانتخابات نظارت كنند.

 

رمضان زاده با ذکرمثالي خاطرنشان کرد: درسه
سالي که از دولت نهم مي گذرد و مجلس و دولت در اختيار اصولگرايان بوده است درآمد
نفتي کشور به 192تا180 ميليارد دلاررسيده است يعني بيش از همه آنچه که در دوران
آقاي خاتمي بوده است اما نتيجه اين شده است که آقاي رييس جمهور مي گويد ما انتظار
تورم 70 درصدي داشتيم اما خيلي خوب شد که تورم را به 20 درصد رسانديم.

وي افزود: زماني كه آقايان دولت را تحويل
گرفتند درحساب ذخيره ارزي 10 ميليارد دلار بود و طبق برنامه چهارم و قانون بودجه
سنواتي از درآمد نفت بخشي صرف هزينه هاي جاري و باقي مانده آن وارد حساب ذخيره
ارزي مي شود که آقايان مي گويند 110 ميليارد دلار هزينه کرديم اما بگويند كه 70
هزار مليارد دلار باقي مانده آن چه شده است.

وي با انتقاد ازسياست خارجي دولت نهم
اظهارداشت: درياي خزردرطول تاريخ متعلق به ايران بود و در سال 1921 که شوروي دومين
قدرت دنيا بوده است قراداد داشتيم که اين دريا بين ما وشوروي مشاع باشد اما بعد از
فروپاشي شوروي اختلافاتي پيش آمد که سهم ايران بايد همان ميزاني باشد كه در
قراردار آمده است كه براين اساس با كشور هاي حاشيه دريا اختلاف نظرهايي داشتيم اما
حالادر دولت نهم فردي که مسئول حمايت از تماميت ارضي کشور در مجامع بين المللي است
مي گويد که سهم ايران نبايد بيشتر از 11 درصد باشد، به من بگوئيد وطن فروشي
بيشتراز اين هم مي شود وهيئت هاي اجرايي اعلام مي كنند كه دليل رد صلاحيت کانديداي
اصلاح طلب نوشتن نامه و انتقاد ازسياست هاي دولت در قبال سهم درياي خزر و در
آمدهاي نفتي بوده است.

سخنگوي دولت اصلاحاات يادآورشد: آقاي رييس
جمهورگفتند که قطعنامه هاي سازمان ملل ورق پاره اي بيش نيست و تاثيري ندارد و چند
بارهم سخنراني کردند اما امروز مي گويند که دشمنان فشار مي آورد و مي خواهند تورم 70
درصدي به مردم تحميل کنند ، مگربا ورق پاره تورم 70 درصدي ايجاد مي شود.

وي افزود: وي بابيان اينكه به مردم وعده
توخالي مي دهند گفت : آغازنصب6هزارسانتريفيوژرا خبرخوش هسته اي اعلام مي كنند در
صورتيكه معلوم نيست چند سال طول خواهيد كشيد حال اينکه فقط براي اين که بتوانيم
سوخت نيروگاه بوشهر را تامين کنيم حدود تا 200 تا150 هزار سانتريفيوژ لازم است اما
از روزي که دولت سر کارآمده است تا به امروز توانسته حدود 1200 سانتريفيوژ توليد
كند.

 

وي افزود: شنيدم كه ديروزآقاي رييس جمهورگفته
اند غير ازمن همه بد هستند؛ من گفتم اقتصاد ، واردات ومسكن را درست كنيد نتوانستند
.روساي بانکها بدهستند و همه بد هستند غير ازايشان .

وي ادامه داد: در اول دولت آقاي خاتمي 19
ميليون ايراني از گاز شهري استفاده مي کردند که درهشت سال دولت اصلاحات به 39/5 ميليون
نفر رسيد چرا که پروژه عظيم پارس جنوبي وعسلويه انجام شد وما توانستيم درسايه يک
سياست خارجي مدبرانه امکانات بين الملي را نيز فراهم کنيم اما زماني که دولت را
تحويل داديم گفتيم 5 فاز را شروع کرديم که سه فاز را به بهره برداري رسانده و شما
مي توانيد تا سال 1390 تعداد اين فازها را با توجه به فراهم بودن امکانات، به 20
فازافزايش دهيد كه اگراين كار صورت گيرد مي توانيم به اندازه درآمد نفتي کشور از
گازو پتروشيمي نيزدرآمد داشته باشيم. با وجود اين کخه ‌آن زمان قيمت نفت خيلي
پايين بود

 

رمضان زاده اضافه كرد: د رنتيجه اين ورق
پاره هايي که نتيجه سياست خارجي ماجراجويانه آقايان مي باشد، کشور با تحريم كشور
شرکت هاي خارجي نيز پروژه را ترک کرده و نتيجه آن درزندگي مردم همان چيزي شد که
زمستان سال گذشته شاهد آن بوديم اما گفتند كه تقصيرتركمنستان ن بوده است.

سخنگوي دولت اصلاحات افزود : معاون رييس
جمهوري در ارديبهشت ماه سال گذشته طي نامه اي گفته بود با داشتن بهترين شرايط
توليدي به دليل اين که نمي توانيم در پارس جنوبي كار كنيم درزمستان كمبود گاز
خواهيم داشت و اين نتيجه درايت و كفايت آقاياني است که نام اصولگرايي بر روي خود
گذاشته اند اما من نمي دانم ، اصولگرايي چگونه با بي اخلاقي جمع مي شود.

رمضان زاده با بيان اينکه کشوردر وضعيت
دشوراي به سر مي برد تاكيد كرد: حتي يک صدا هم که بتواند حرف بزند واز نابساماني
ها جدي را جلوگيري كند ارزشمند است و بايد تلاش کرد افرادي به مجلس راه پيدا كنند
كه براي وطن فروشان بي كيفيت نامحرم باشند چرا که مدرس يک نفر بود اما توانست بدند
درمجلس جلوي حکومت نظامي رضا خان را بگيرد.

 

وي باانتقاد ازكساني كه عنوان مي كنند مردم
ازاصلاح طلبان روي گردان شده اند تصريح كرد : شما كه چنين ادعا مي كنيد اين گوي و
اين هم ميدان ، يک انتخابات آزاد برگزار کنيد، نيروهاي اصلاح طلب را هم رد صلاحيت
نکنيد، صدا و سيما هم ارزاني خودتان باشد اما به ما دو تا روزنامه بدهيد تا ما با
آن حرف هايمان را بزنيم بعد ببينيم مردم به چه کسي راي مي دهند ؟! و ببينيد مشارکت
مردم را به بالاي 60 درصد مي رسانيم يا شما مجبور مي شويد به دروغ بگوييد كه 60
درصد مردم راي داده اند.

وي ادامه داد: اگرمردم ازما روي گردانند پس
چرا شما ترسيده ايد و چرا ليست صندوق ها را بيرون نمي دهيد ، چرا پلاکاردهاي ما را
پاره مي کنيد چراكه مردم خودشان تکليف شان را با ما روشن مي کنند، انتخابات آزاد
نشان مي دهد که چه کسي ازچه كسي روي گردان است.

وي ادامه داد: زماني که فضاي بازانتخاباتي
وجود داشت، نفراول تهران 2 ميليون و 400 هزار راي آورد اما درانتخاباتي كه به
تعبير آقايان پر شور بوده، نفر اول تهران 870 هزارراي آورده است.

رمضان زاده افزود: ما براي اينکه خطرامنيتي
را نيز از کشور رفع کنيم بايد مردم را به پاي صندوق هاي راي بياوريم چرا که اين
دولت نمي خواهد مردم پاي صندوق ها بيايند ونتيجه اش اين شده است که فقط در يک نقطه
از ايران ارزاني است و آن هم محله آقاي رييس جمهوراست.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي
با بيان اينكه آقايان واقعا مردم را عوام فرض كرده اند خاطرنشان كرد: اين که شما
بگوييد يك بانك وضعيت مسکن را اين طور کرده است جز عوام فريبي چيست ؟ چرا که تمام
اقتصاد دانان دنيا حتي ازدکتر خوش چهره كه تبليغات اقتصادي ستاد آقاي احمدي نژاد
را برعهده داشت بپرسيد،مي گويند سياست اشتباهي که آقاي رييس جمهور با دادن وام به
وجودآورده است نتيجه اش غيراز اين نمي شود چرا که علم اقتصاد با رياضي سرو كار
دارد و دو دو تا جواب مي دهد اما متاسفانه اينها با علم هم در ستيزند.

وي افزود: طبق برنامه چهارم، تورم امسال
بايد به زير10 درصد مي رسيد چراكه برنامه بوده و سند چشم انداز بيست ساله است که
به امضاي مقام معظم رهبري هم رسيده است اما چرا آقايان عمل نکرند. حتما منافع عده
اي دركاربوده است!

رمضان زاده گفت : من هم با آقاي رييس جمهور
موافقم که منافع عده اي در كار بوده است اما من هم مي توانم نام ببرم، ايشان هم مي
توانند چرا كه من معتقدم هر کسي که نقدينگي را به جامعه ترزيق کرده منافعي از اين
كار داشته است.

 

سخنگوي دولت اصلاحات در پايان با بيان اينکه
هر كاريا نجام مي دهند تا فضاي انتخاباتي گرم نشود و سرد باقي بماند افزود : اگرمردم
در انتخابات شركت نكنند حق دارند وما بايد برويم دستشان را هم ببوسيم كه بيايند
راي بدهند تا كشورازوضع موجود نجات پيداكند و منتي هم به سر مردم نمي گذاريم و اما
واقعيت اين است كه در هر جايي كه امكان رقابت داشته ايم پيروز شده ايم و برد با ما
بوده است.

منبع : http://www.irnew.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا