خانه ---> مهارتهای زندگی ---> هنر شادي كردن و شاد بود
نويسنده: دکتر عائض / مترجم: محمدگل گمشادزهي يکي از بزرگترين نعمتها، شادي دل و آرامش آن است. هرگاه دل، شاد باشد، ذهن و خاطر استوار مي گردد و چيزهاي زيبايي توليد مي کند و انسان، سر حال و تازه تر مي شود؛ گفته اند: شادماني، هنري اکتسابي و آموختني است. پس هر کس، چگونگي شادماني را فرا بگيرد و به آن دست يابد، از زيباييها و شاديهاي زندگي و از نعمتهاي پيرامون خود بهره مند خواهد شد.

هنر شادي كردن و شاد بود

شادي كردنهنر شادي كردن و شاد بود

نويسنده: دکتر عائض / مترجم: محمدگل گمشادزهي

يکي از بزرگترين نعمتها، شادي دل و آرامش آن است. هرگاه دل، شاد باشد، ذهن و خاطر استوار مي گردد و چيزهاي زيبايي توليد مي کند و انسان، سر حال و تازه تر مي شود؛ گفته اند: شادماني، هنري اکتسابي و آموختني است. پس هر کس، چگونگي شادماني را فرا بگيرد و به آن دست يابد، از زيباييها و شاديهاي زندگي و از نعمتهاي پيرامون خود بهره مند خواهد شد. قاعده اساسي در جستن و بدست آوردن شادماني، تاب و تحمل است؛ کسي که تاب و تحمل دارد، از حوادث و فجايع تکان نمي خورد و به خاطر چيزهاي پيش پاافتاده، پريشان نمي گردد. انسان، متناسب با قوت و صفاي قلب، سرزنده و شادمان مي شود.

اضطراب، سست نهادي و ضعف در پايداري، وسيله هايي هستند که غمها و ناراحتيها، سوار بر آنها به سراغ انسان مي آيند؛ پس هر که خود را به بردباري، شکيبايي و صلابت عادت دهد، مشکلات و بحرانها، برايش آسان خواهند بود.

 

إذا اعتاد الفتي خوض المنايا … فأهون ما تمر به الوحول

 

"هرگاه جوان، خودش را به فرو رفتن در سختيها عادت دهد، آسانترين چيزي که از آن عبور مي کند، باتلاقها هستند".

يکي از دشمنان شادماني، تنگ نظري و کوته بيني است. بدين صورت که انسان، فقط به خودش اهتمام بورزد و جهان و آنچه را که در آن است، فراموش نمايد. خداوند، دشمنانش را چنين توصيف نموده است: { أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ } "برايشان فقط خودشان مهم است".

پس اين کوته نظران، جهان را در درون خود مي بينند و در مورد ديگران نمي انديشند و براي ديگران زندگي نمي کنند و به ديگران توجه نمي نمايند. ما بايد گاهي براي چند لحظه اي از خود دور شويم و به ديگران بپردازيم تا بدين سان غمها و ناراحتيهاي خود را فراموش کنيم؛ با اين کار به دو فايده دست مي يابيم: يکي اينکه خودمان را خوشبخت مي کنيم و ديگري اينکه در خوشبخت کردن ديگران نيز مشارکت مي ورزيم.

يکي از اصول فن شادماني اين است که انسان، فکر و انديشه خود را کنترل نمايد و نگذارد که فکر او، به هر سو بتازد و بي هدف، اين سو و آن سو برود. اگر فکر و انديشه ات را رها کني، سرکشي مي نمايد و از حد مي گذرد و با پرونده اي قطور از ناراحتيها به نزدت باز مي گردد و کتاب غمها را از زماني که به دنيا آمده اي، برايت مي گشايد و مي خواند.

هرگاه فکر و انديشه، رها شود، گذشته اندوهبار و آينده هراسناک را به روي تو ترسيم مي کند و آنگاه آشفته و ناآرام مي شوي و احساساتت، طعمه حريق وحشتناک مي گردد. پس فکر و انديشه خود را با لگام توجه جدي و تمرکز بر کار مفيد، مهار کن. { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ } "و بر خداوندي که هميشه زنده است و نمي ميرد، توکل کن".

يکي از اصول و پايه هاي مهم در زمينه بررسي شادماني، اين است که به زندگي ارزش و جايگاه واقعي آن را بدهيم؛ پس بايد دانست که زندگي بيش از يک سرگرمي نيست و بايد از آن رويگردان شوي و به آن بي اعتنا باشي؛ چون زندگي، مادري است که فراق و جدايي، مهر آن است و پستان فجايع و بلاها را در دهان انسان مي گذارد و حوادث را فراهم مي نمايد؛ پس چگونه مي توان به چنين چيزي توجه نمود و به خاطر امور از دست رفته آن، غم خورد؟

صفاي زندگي، تيرگي است و درخشش آن بيهوده و يأس آور مي باشد؛ نويدهاي زندگي، سرابي در صحرايي خشک و بي آب است. آنچه مي زايد، وجودي ندارد و آنکه در دنيا سرور و آقا است، مورد حسادت و کينه مي باشد و آن کس که در دنيا در ناز و نعمت قراردارد، مورد تهديد است و عاشق دنيا با شمشير بي وفايي آن کشته خواهد شد.

 

أبني أبينا نحن أهل منازل … أبدا غراب البيـن فيها ينعق

 

"ما، درميان منازلي سکونت گزيده ايم که همواره کلاغ جدايي، در آن قارقار مي کند".

 

نبکي علي الدنيا وما من معشر … جمعتهم الدنيــا فلم يتفرقوا

 

"به خاطر دنيا گريه مي کنيم؛ حال آنکه هيچ گروهي نبودند که دنيا آنها را گرد هم آورده باشد و سپس متفرق و پراکنده نشده باشند".

 

أين الجبابرة الأکاسرة الألي … کنزوا الکنوز فلابقين و لابقوا

 

"سر کشان و قدرتمنداني که خزانه ها اندوخته بودند؛آري! نه خودشان باقي ماندند و نه گنجهايشان".

 

من کل من ضاق الفضاء بعيشه … حتي ثوي فحواه لحد ضيـق

 

"هر کس که زندگي، برايش تنگ شده بود، بالاخره روزي وجودش را گور تنگ پوشاند و در خود گرفت".

 

خرس إذا نودوا کأن لم يعلموا … أن الکـلام لهم حلال مطلق

 

"وقتي صدا زده شوند، لال هستند و گويا نمي دانند که سخن گفتن، برايشان جايز است".

در حديث آمده است: "علم با آموختن بدست مي آيد و بردباري با صبر و شکيبايي حاصل مي شود".

در فن آداب بايد گفت که هنر شادماني را بايد ساخت، اسباب آن را فراهم آورد و خود را به آن عادت داد تا اينکه خوي و سرشت انسان بگردد.

زندگي دنيا، سزاوار اين نيست که ما عبوس و گرفته باشيم.

 

حکــم المنية في البرية جاري … ما هذه الدنيــا بدار قرار

 

"حکم مرگ، در ميان مردم جاري است؛ اين دنيا، سراي ماندن نيست".

 

بينا تري الإنسان فيها مخبرا … ألفيــته خبراً من الأخبار

 

"انساني را مي بيني که گزارش مرگ ديگران را مي دهد و ناگهان مي بيني که خودش، به يک خبر تبديل شده است".

طبعت علي کدر وأنت تريدها … صفواً من الأقذار و الأکدار

 

"دنيا، بر ناگواري و تيرگي سرشته شده است و تو مي خواهي که ازآلودگيها و رنجها، پاک و صاف باشد"؟

 

و مکلف الأيام ضد طباعها … متطلب في الماء جذوة نار

 

"کسي که مي خواهد چيزي را به روزگار تحميل کند که بر خلاف طبيعت آنست، مانند کسي است که در ميان آب به دنبال شعله آتش مي گردد".

 

وإذا رجوت المستحـيل فإنما … تبنـي الرجاء علي شفير هار

 

"و هرگاه به امر محال و ناممکن اميدوار باشي، بدان که ساختمان اميد را بر لبه پرتگاه مي سازي".

 

و العيـــش نوم والمنيـة يقظة … و المرء بينهما خيـال ساري

 

"زندگي، خواب است و مرگ، بيداري؛ انسان در ميان اين دو، خيالي است".

 

فاقضوا مآربـکـم عجالاً إنما … أعمار سفر من الأسفار

 

"نيازهايتان را شتابان برآورده سازيد؛ چون عمرهايتان، برقي است که همچون ديگر برقها لحظه اي مي درخشد و از نگاهها پنهان مي شود".

 

وترکضوا خيل الشباب وبادروا … أن تسترد فإنهن عوار

 

"و اسبهاي جواني را بتازيد و بکوشيد تا نفس تازه کنند؛ چون آن اسبها، معيوبند".

 

ليس الزمان وإن حرصت مسالما … طبع الزمان عداوة الأحرار

 

"تو هرچند آزمند باشي، باز هم زمان، از در آشتي در نخواهد آمد؛ سرشت زمان و طبيعت آن، چنين است که با آزادگان دشمني مي نمايد".

اين، يک حقيقت تريدناپذير است که شما نمي توانيد تمام آثار غم و اندوه را از زندگي خود بيرون ببريد؛ چون زندگي، اينگونه آفريده شده است: { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) } "به راستي که ما، انسان را در درد و رنج آفريده ايم". { إِنَّا $sYّ)n=yzالْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ دm‹د=tGِ6¯R} "ما، انسان را از نطفه اي آميخته آفريده ايم و او را مي آزماييم". { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } "تا شما را بيازمايد که کدام يک از شما عمل بهتري انجام مي دهد".

هدف، اين است که از غم و اندوه خود بکاهي، اما اينکه ناراحتي و اندوه، بطور کامل از صفحه زندگي حذف شود، چنين چيزي فقط در باغهاي بهشت، ممکن و ميسر است. از اينروست که بهشتيان، مي گويند: { ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا tbu"utù:$# } "ستايش خداوندي را سزاست که ناراحتي و اندوه را از ما دور کرد". اين، دليلي است بر اينکه اندوه و ناراحتي، فقط در بهشت بطور کامل از حيات انسان رخت بر مي بندد. همانطور که کينه و حسد، فقط در بهشت بطور کامل از بين مي رود. { $uZôمu"tRurمَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ 5eî} "و ما، ناراحتي و کينه اي را که در دلهايشان بود، بيرون مي کشيم".

پس هر کس، حالت و ضعف دنيا را بداند، آن را به خاطر رويگرداني، جفا و بي وفايي اش، معذور مي داند و مي داند که بي وفايي و جفا، سرشت و حالت دنياست.

 

حلفت لنا أن لا تخون عهودنا … فکأنما حلفت لنا أن لا تفي

 

"براي ما سوگند خورد که به پيمانهايي که با ما بسته، خيانت نکند؛ اما گويا سوگند خورده بود که بر سر پيمانش نماند".

با وضع و حالي که از دنيا بيان کرديم، شايسته است که فرد دانا و هوشيار، دنيا را با تسليم شدن در برابر ناگواري و غم و اندوه، عليه خود ياري نکند؛ بلکه با تمام قدرت در برابر اين تلخ کاميها از خود دفاع کند. { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } "و براي (مبارزه با) آنها تا آنجا که مي توانيد نيروي (مادي و معنوي) و (از جمله) اسبهاي ورزيده آماده کنيد تا با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد".

{ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا } "پس آنان از آنچه در راه خدا به آنها رسيد، سست و ضعيف نشدند".

———————

منبع: (لا تحزن) "غم مخور"/  نويسنده: دکتر عائض / مترجم: محمدگل گمشادزهي / انتشارات: سنت احمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@