بنیاد گرایی اسلامی اسلام دین میانه و پیشرفت

  • اندیشه

    بنیاد گرایی اسلامی (اسلام دین میانه و پیشرفت )

    محمّد سعید عشماوی/مترجم: امیر رضایی این اصطلاح که از بستر فکری و اجتماعی امریکای شمالی وام گرفته شده و به بستر عربی _ اسلام بی قید و شرط انتقال یافته است، تفاوت های مهم بین مسیحیت نخستین و اسلام را _ آن چنان که مسلمانان اولیه می زیستند _ نادیده می کیرد. مسیحیان سه قرن اول، چنانکه خوانش انجیل ها…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا