حکمت داستان های قرآنی

  • قرآن

    اهداف‌ قصص و داستان ها در قرآن‌ کریم‌ چیست؟

    اهداف‌ قصص و داستان ها در قرآن‌ کریم‌ چیست؟ عبدالروف مخلص به‌ نقل‌ از تفسیر «الاساس‌«، اهداف‌ قصص و داستان ها در قرآن‌ کریم‌ را به‌ اجمال‌ بیان‌ کنیم‌: ۱ ـ یکی‌ از هدفهای‌ بیان‌ داستانها در قرآن‌ خبر دادن‌ از تواریخ‌ برخی‌ از امتهای ‌گذشته‌ و روشنی‌ افگندن‌ بر حوادث‌ غیبی‌ مهمی‌ است‌ که‌ رسول‌اکرمص و هیچ‌یک‌ از قومشان‌، از…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا