عقیده

  • وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دا

    وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دارد؟ فتح الله گولن "وحدت الوجود" که معنی لغوی آنرا یگانگی وجود گفته میتوانیم، بیشتر در بین متصوفین مطرح است. با آنکه "وحدت الوجود" از نظر بسیاری یک مسئله ذوقی و حالی است، بازهم عده یی به آن پوشش فلسفی داده و خواسته اند برداشت خاصی از آن داشته باشند. و عده یی دیگر هم هیچ تفاوتی میان وحدت الوجود و وحدت موجود "مونیزم" قایل نیستند.برداشت انسانها از "وحدت الوجود" که جایگاه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا