خانه ---> مقالات ---> ای تارک نماز!!

ای تارک نماز!!

ای تارک نماز!!

ترجمه: ابوعامر

اي تارك نماز !! چگونه سخنم را آغاز كنم در
حالي كه تو همه پل هاي بين من و خود را خراب كرده اي؟! و چه دارم كه به تو بگويم؟!
و چگونه بگويم؟ از راه تشويق وارد شوم؟… و يا تو را از عاقبت كارت بترسانم؟…

اي تارك نماز !! فكر مي كني كه هستي؟

آيا تا اين حد خود را از پروردگارت بي نياز
مي داني كه از سجده براي او خودداري مي كني؟

آيا غرور و تكبر تو را به آنجا رسانده كه از
ايستادن خاشعانه در برابر پرورگارت ابا مي كني؟ { اي انسان! چه چيز تو را در برابر
پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است …
O پروردگاري كه تو
را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسب كرده است
O
و آنگاه به هر شكلي كه خواسته است تو را در آورده است و تركيب بسته است. } [انفطار:
8 ـ 6 ]

اي تارك نماز !! آيا نمي داني نماز آخرين
چيزي است كه انسان مسلمان به آن پايبند خواهد ماند و اگر آن را ضايع كند تمام دين
خود را زير پا نهاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم مي فرمايد: «گره هاي
اسلام يكي پس از ديگري باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهي باز شد مردم به گره بعدي
چنگ خواهند زد. اولين آنها حكم است و آخرين آنها نماز.» [ابن حبان در صحيح خود
روايت نموده و آلباني آن را صحيح دانسته است]

اي تارك نماز !! مگر نمي داني هر كس عمدا
نماز را ترك كند از حفظ و مراقبت الهي محروم خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و
سلم مي فرمايد: « به الله شرك مورز حتي اگر شكنجه شوي و سوزانده شوي، از پدر و
مادرت اطاعت كن حتي اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچه از آن توست، و
نماز را عمدا ترك مكن كه هركس نماز را عمدا ترك گويد از حفظ و مراقبت الله محروم
خواهد شد» [طبراني آن را روايت كرده و آلباني آن را حسن لغيره دانسته است]

اي تارك نماز !! اگر نماز را ترك كني چه چيز
از اسلام برايت باقي خواهد ماند؟ آيا نمي داني نماز ستون اسلام و خيمه ايمان است؟

اي تارك نماز !! آيا نمي داني ترك نماز كفر
و شرك و گمراهي است؟

رسول الله صلی الله علیه و سلم مي فرمايد: «
فاصله ميان انسان و شرك و كفر، ترك نماز است» [روايت مسلم]

همچنين رسول الله صلی الله علیه و سلم مي
فرمايد: «پيمان بين ما و آنها نماز است، هر كه آن را ترك گويد كفر ورزيده است» [احمد
و ترمذي روايت كرده اند و آلباني آن را صحيح دانسته است]

عمر بن الخطاب رضی الله عنه مي فرمايد: همانا
هر آنكه نماز را ضايع كند سهمي از اسلام ندارد.

ابن مسعود رضی الله عنه مي فرمايد: هر آنكه
نماز را ترك كند دين ندارد.

عبدالله بن شقيق رحمه الله مي گويد: اصحاب
رسول الله صلی الله علیه و سلم ترك هيچ عملي جز نماز را كفر نمي دانستند.

ابراهيم نخعي رحمه الله مي گويد: هر كس نماز
را ترك كند كفر ورزيده است.

امام ذهبي رحمه الله مي گويد: آنكه نماز را
از وقت آن به تاخير مي اندازد مرتكب گناه كبيره شده است و هركس آن را كاملا ترك
گويد مانند آن است كه زنا و دزدي كند. و ترك هر نماز يا از دست دادن آن گناه كبيره
است پس اگر اين كار را چند بار تكرار كند او از اهل كبائر است مگر اينكه توبه
نمايد، اما اگر ترك نماز را ادامه دهد او از زيانكاران و اشقياء و مجرمان خواهد
بود.

اي تارك نماز !! آيا نمي داني ترك نماز و
سهل انگاري در آن «نفاق» است؟ { بيگمان منافقان خدا را گول مي زنند! در حالي كه
خداوند ايشان را گول مي زند. منافقان هنگامي كه براي نماز بر مي خيزند، سست و بي
حال به نماز مي ايستند و با مردم ريا مي كنند و خداي را كمتر ياد مي كنند و جز
اندكي به عبادت او نمي پردازند }

[نساء : 142]

و رسول الله صلی الله علیه و سلم مي فرمايد:
«سنگين ترين نماز براي منافقان نماز عشاء و نماز صبح است و اگر آنها مي دانستند در
اين نمازها چه چيزي است حتي سينه خيز براي اداي آنها [در مسجد] حاضر مي شدند» [متفق
عليه]

دوست بي نماز من! مي بيني! حتي منافقان نماز
مي خواندند… اما براي ريا… اما تو هرگز نماز نمي خواني!!…

اي تارك نماز !! تمام موجودات براي پروردگار
خود سجده مي كنند به جز تو!! : { آيا نديده اي و ندانسته اي كه تمام كساني كه در
آسمان ها بوده و همه كساني كه در زمين هستند، و خورشيد و ماه و ستاره ها و كوه ها
و درختان و جانوران و بسياري از مردمان، براي الله سجده مي برند و بسياري از
مردمان هم عذابشان حتمي است و الله هر كه را بي ارزش كند، هيچكسي نمي تواند او را
گرامي دارد، الله است كه هر چيزي را كه بخواهد انجام مي دهد } [حج : 18]

و اگر تو نماز را بر پا نداري از آنهايي
خواهي بود كه عذاب بر آنها حتمي شده است.

اي تارك نماز !! آيا راضي مي شوي كه جمادات
و حيوانات و ديگر مخلوقات بهتر و عاقلتر از تو باشند؟

اي تارك نماز !! آيا نمي داني تارك نماز در
روز قيامت دچار ذلت و ترس و خواري خواهد شد؟ الله سبحانه و تعالي مي فرمايد:

{ روزي، هول و هراس به اوج خود مي رسد و كار
سخت و دشوار مي شود. در اين هنگام از كافران و مشركان خواسته مي شود كه سجده كنند
اما آنها نمي توانند چنين كنند
O اين در حالي است
كه چشمانشان به زير افتاده است، و خواري و پستي وجود ايشان را فراگرفته است. پيش
از اين نيز (در دنيا) بدانگاه كه سالم و تندرست بودند به سجده بردن خوانده مي شدند
} [قلم : 43 ـ 42]

چه حسرت شديدي اگر در حالي كه تارك نماز
هستي مرگت فرا رسد…

چه مصيبت عظيمي اگر در اين حال در روز قيامت
برانگيخته شوي…

و تا چه اندازه ـ اي تارك نماز ـ با ترك
نماز جرمت بزرگ خواهد بود…

اي تارك نماز !! آيا نمي داني ترك نماز باعث
غفلت و قسوت قلب خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم مي فرمايد: «حتما گروه
هايي از ترك نمازهاي جمعه خودداري خواهند كرد و يا اينكه حتما الله بر دلهايشان
مهر خواهد زد و سپس از جمله غافلان خواهند بود.» [روايت مسلم]

اي تارك نماز !! آيا نمي داني تارك نماز به
همراه كافران و بدكاران در دوزخ عذاب داده خواهد شد؟ به پاسخ اهل آتش هنگامي كه از
آنها سوال شد چرا به جهنم وارد شده اند توجه كن: { چه چيزهايي شما را به دوزخ
كشانده و بدان انداخته است؟
O مي گويند: (در
دنيا) از زمره نمازگزاران نبوده ايم. } [مدثر : 43 ـ 42]

و همچنين الله سبحانه و تعالي مي فرمايد: { بعد
از آنان فرزندان ناخلفي جايگزين شدند كه نماز را هدر دادند و به دنبال شهوات راه
افتادند و گمراهي خواهند ديد. } [مريم : 59]

اي تارك نماز !! آيا نمي داني ترك نماز موجب
تاريكي و هلاكت و گمراهي در دنيا و آخرت خواهد بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم
مي فرمايد : «هر آنكه بر نماز محافظت كند، نماز در روز قيامت براي او نور و برهان
و نجات خواهد بود، و هر آنكه بر آن محافظت ننمايد نماز براي او نور و برهان و باعث
نجات نخواهد شد و در روز قيامت به همراه قارون و فرعون و ابي بن خلف خواهد بود.» [احمد
آن را با سند خوب (جيد) روايت نموده است و همچنين منذري]

پس ـ اي بي نماز ـ آيا دوست داري به همراه
رهبران كفر و سران ظلم و گمراهي محشور شوي؟

اي تارك نماز !! آيا مي داني ترك نماز از
بزرگترين مصيبتها و بلاهايي است كه بر سر تو آمده است؟ رسول الله صلی الله علیه و
سلم مي فرمايد: «كسي كه نماز عصر را از دست بدهد مانند اين است كه خانواده و
اموالش را از دست داده باشد» [روايت بخاري]

يعني تمام خانواده و خويشاوندان و مال و
ثروتش از دستش برود… اين فقط در مورد نماز عصر است… حال در مورد كسي كه تمام
نمازهايش را از دست بدهد چگونه خواهد بود؟!

اي تارك نماز !! آيا مي داني ترك نماز يعني
نگراني و اضطراب؟ يعني افسردگي؟ يعني تنگي در زندگي؟ الله جل جلاله مي فرمايد: { و
هركه از ياد من روي بگرداند زندگي تنگ خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا گرد مي
آوريم
O خواهد گفت: پروردگارا چرا مرا نابينا جمع آورده اي؟ من كه قبلا
بينا بودم
O مي گويد: همين است، آيات من به تو رسيد و تو
آنها را ناديده گرفتي همانگونه هم تو امروز ناديده گرفته مي شوي } [طه : 126 ـ 124]

پس تاسف و حسرت براي تو اي بي نماز! چگونه
زمان مي گذرد و عمر به پايان مي رسد در حالي كه قلب تو از پروردگارت غافل است؟

چگونه از دنيا خواهي رفت در حالي كه از
بهترين آنچه در آن است بي بهره مانده اي؟ و بهترين نعمت دنيا عبادت الله و ذكر و
شكر و نماز براي اوست…

اي تارك نماز !! چه چيز دينت براي تو با
ارزش خواهد بود اگر نماز برايت بي اهميت باشد؟ آيا نمي داني هر كه نماز را بي ارزش
بدارد امور ديگر برايش بي ارزشتر خواهد بود؟ حسن رضی الله عنه مي فرمايد: اي فرزند
آدم! اگر نمازت براي تو بي ارزش شد پس ديگر چه چيز برايت ارزش خواهد داشت؟!

بسوي پروردگارت برگرد قبل از آنكه مرگ در
اين حالت به سراغت بيايد..

بسوي پروردگارت توبه كن قبل از آنكه بگويي {
… پروردگارا مرا به دنيا بازگردانيد
O تا اينكه كار
شايسته اي بكنم و فرصتهايي را كه از دست داده ام جبران نمايم } و در جواب به تو
گفته شود: { نه } [مؤمنون : 100 ـ 99]

بسوي پروردگارت بازگرد قبل از آنكه بگويي: {
كاش براي زندگي خود پيشاپيش (خيرات و حسناتي) مي فرستادم } [الفجر : 24]

بسوي پروردگارت برگرد قبل از آنكه بگويي: { پروردگارا
!! بيرونمان بياور تا كارهاي شايسته اي انجام دهيم كه جداي از كارهايي باشد كه
قبلا مي كرديم } [فاطر : 37]

و بسوي پروردگار توبه كن پيش از آنكه بگويي:
{ كاش من خاك مي بودم } [النبأ : 40]

منبع : بیداری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@