مقالات

ای تارک نماز!!

ای تارک نماز!!

ترجمه: ابوعامر

ای تارک نماز !! چگونه سخنم را آغاز کنم در
حالی که تو همه پل های بین من و خود را خراب کرده ای؟! و چه دارم که به تو بگویم؟!
و چگونه بگویم؟ از راه تشویق وارد شوم؟… و یا تو را از عاقبت کارت بترسانم؟…

ای تارک نماز !! فکر می کنی که هستی؟

آیا تا این حد خود را از پروردگارت بی نیاز
می دانی که از سجده برای او خودداری می کنی؟

آیا غرور و تکبر تو را به آنجا رسانده که از
ایستادن خاشعانه در برابر پرورگارت ابا می کنی؟ { ای انسان! چه چیز تو را در برابر
پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است …
O پروردگاری که تو
را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است
O
و آنگاه به هر شکلی که خواسته است تو را در آورده است و ترکیب بسته است. } [انفطار:
۸ ـ ۶ ]

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی نماز آخرین
چیزی است که انسان مسلمان به آن پایبند خواهد ماند و اگر آن را ضایع کند تمام دین
خود را زیر پا نهاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «گره های
اسلام یکی پس از دیگری باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهی باز شد مردم به گره بعدی
چنگ خواهند زد. اولین آنها حکم است و آخرین آنها نماز.» [ابن حبان در صحیح خود
روایت نموده و آلبانی آن را صحیح دانسته است]

ای تارک نماز !! مگر نمی دانی هر کس عمدا
نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و
سلم می فرماید: « به الله شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و
مادرت اطاعت کن حتی اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچه از آن توست، و
نماز را عمدا ترک مکن که هرکس نماز را عمدا ترک گوید از حفظ و مراقبت الله محروم
خواهد شد» [طبرانی آن را روایت کرده و آلبانی آن را حسن لغیره دانسته است]

ای تارک نماز !! اگر نماز را ترک کنی چه چیز
از اسلام برایت باقی خواهد ماند؟ آیا نمی دانی نماز ستون اسلام و خیمه ایمان است؟

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز کفر
و شرک و گمراهی است؟

رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «
فاصله میان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است» [روایت مسلم]

همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم می
فرماید: «پیمان بین ما و آنها نماز است، هر که آن را ترک گوید کفر ورزیده است» [احمد
و ترمذی روایت کرده اند و آلبانی آن را صحیح دانسته است]

عمر بن الخطاب رضی الله عنه می فرماید: همانا
هر آنکه نماز را ضایع کند سهمی از اسلام ندارد.

ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید: هر آنکه
نماز را ترک کند دین ندارد.

عبدالله بن شقیق رحمه الله می گوید: اصحاب
رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک هیچ عملی جز نماز را کفر نمی دانستند.

ابراهیم نخعی رحمه الله می گوید: هر کس نماز
را ترک کند کفر ورزیده است.

امام ذهبی رحمه الله می گوید: آنکه نماز را
از وقت آن به تاخیر می اندازد مرتکب گناه کبیره شده است و هرکس آن را کاملا ترک
گوید مانند آن است که زنا و دزدی کند. و ترک هر نماز یا از دست دادن آن گناه کبیره
است پس اگر این کار را چند بار تکرار کند او از اهل کبائر است مگر اینکه توبه
نماید، اما اگر ترک نماز را ادامه دهد او از زیانکاران و اشقیاء و مجرمان خواهد
بود.

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز و
سهل انگاری در آن «نفاق» است؟ { بیگمان منافقان خدا را گول می زنند! در حالی که
خداوند ایشان را گول می زند. منافقان هنگامی که برای نماز بر می خیزند، سست و بی
حال به نماز می ایستند و با مردم ریا می کنند و خدای را کمتر یاد می کنند و جز
اندکی به عبادت او نمی پردازند }

[نساء : ۱۴۲]

و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید:
«سنگین ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است و اگر آنها می دانستند در
این نمازها چه چیزی است حتی سینه خیز برای ادای آنها [در مسجد] حاضر می شدند» [متفق
علیه]

دوست بی نماز من! می بینی! حتی منافقان نماز
می خواندند… اما برای ریا… اما تو هرگز نماز نمی خوانی!!…

ای تارک نماز !! تمام موجودات برای پروردگار
خود سجده می کنند به جز تو!! : { آیا ندیده ای و ندانسته ای که تمام کسانی که در
آسمان ها بوده و همه کسانی که در زمین هستند، و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها
و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان، برای الله سجده می برند و بسیاری از
مردمان هم عذابشان حتمی است و الله هر که را بی ارزش کند، هیچکسی نمی تواند او را
گرامی دارد، الله است که هر چیزی را که بخواهد انجام می دهد } [حج : ۱۸]

و اگر تو نماز را بر پا نداری از آنهایی
خواهی بود که عذاب بر آنها حتمی شده است.

ای تارک نماز !! آیا راضی می شوی که جمادات
و حیوانات و دیگر مخلوقات بهتر و عاقلتر از تو باشند؟

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی تارک نماز در
روز قیامت دچار ذلت و ترس و خواری خواهد شد؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید:

{ روزی، هول و هراس به اوج خود می رسد و کار
سخت و دشوار می شود. در این هنگام از کافران و مشرکان خواسته می شود که سجده کنند
اما آنها نمی توانند چنین کنند
O این در حالی است
که چشمانشان به زیر افتاده است، و خواری و پستی وجود ایشان را فراگرفته است. پیش
از این نیز (در دنیا) بدانگاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن خوانده می شدند
} [قلم : ۴۳ ـ ۴۲]

چه حسرت شدیدی اگر در حالی که تارک نماز
هستی مرگت فرا رسد…

چه مصیبت عظیمی اگر در این حال در روز قیامت
برانگیخته شوی…

و تا چه اندازه ـ ای تارک نماز ـ با ترک
نماز جرمت بزرگ خواهد بود…

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز باعث
غفلت و قسوت قلب خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «حتما گروه
هایی از ترک نمازهای جمعه خودداری خواهند کرد و یا اینکه حتما الله بر دلهایشان
مهر خواهد زد و سپس از جمله غافلان خواهند بود.» [روایت مسلم]

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی تارک نماز به
همراه کافران و بدکاران در دوزخ عذاب داده خواهد شد؟ به پاسخ اهل آتش هنگامی که از
آنها سوال شد چرا به جهنم وارد شده اند توجه کن: { چه چیزهایی شما را به دوزخ
کشانده و بدان انداخته است؟
O می گویند: (در
دنیا) از زمره نمازگزاران نبوده ایم. } [مدثر : ۴۳ ـ ۴۲]

و همچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید: { بعد
از آنان فرزندان ناخلفی جایگزین شدند که نماز را هدر دادند و به دنبال شهوات راه
افتادند و گمراهی خواهند دید. } [مریم : ۵۹]

ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز موجب
تاریکی و هلاکت و گمراهی در دنیا و آخرت خواهد بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم
می فرماید : «هر آنکه بر نماز محافظت کند، نماز در روز قیامت برای او نور و برهان
و نجات خواهد بود، و هر آنکه بر آن محافظت ننماید نماز برای او نور و برهان و باعث
نجات نخواهد شد و در روز قیامت به همراه قارون و فرعون و ابی بن خلف خواهد بود.» [احمد
آن را با سند خوب (جید) روایت نموده است و همچنین منذری]

پس ـ ای بی نماز ـ آیا دوست داری به همراه
رهبران کفر و سران ظلم و گمراهی محشور شوی؟

ای تارک نماز !! آیا می دانی ترک نماز از
بزرگترین مصیبتها و بلاهایی است که بر سر تو آمده است؟ رسول الله صلی الله علیه و
سلم می فرماید: «کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند این است که خانواده و
اموالش را از دست داده باشد» [روایت بخاری]

یعنی تمام خانواده و خویشاوندان و مال و
ثروتش از دستش برود… این فقط در مورد نماز عصر است… حال در مورد کسی که تمام
نمازهایش را از دست بدهد چگونه خواهد بود؟!

ای تارک نماز !! آیا می دانی ترک نماز یعنی
نگرانی و اضطراب؟ یعنی افسردگی؟ یعنی تنگی در زندگی؟ الله جل جلاله می فرماید: { و
هرکه از یاد من روی بگرداند زندگی تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا گرد می
آوریم
O خواهد گفت: پروردگارا چرا مرا نابینا جمع آورده ای؟ من که قبلا
بینا بودم
O می گوید: همین است، آیات من به تو رسید و تو
آنها را نادیده گرفتی همانگونه هم تو امروز نادیده گرفته می شوی } [طه : ۱۲۶ ـ ۱۲۴]

پس تاسف و حسرت برای تو ای بی نماز! چگونه
زمان می گذرد و عمر به پایان می رسد در حالی که قلب تو از پروردگارت غافل است؟

چگونه از دنیا خواهی رفت در حالی که از
بهترین آنچه در آن است بی بهره مانده ای؟ و بهترین نعمت دنیا عبادت الله و ذکر و
شکر و نماز برای اوست…

ای تارک نماز !! چه چیز دینت برای تو با
ارزش خواهد بود اگر نماز برایت بی اهمیت باشد؟ آیا نمی دانی هر که نماز را بی ارزش
بدارد امور دیگر برایش بی ارزشتر خواهد بود؟ حسن رضی الله عنه می فرماید: ای فرزند
آدم! اگر نمازت برای تو بی ارزش شد پس دیگر چه چیز برایت ارزش خواهد داشت؟!

بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنکه مرگ در
این حالت به سراغت بیاید..

بسوی پروردگارت توبه کن قبل از آنکه بگویی {
… پروردگارا مرا به دنیا بازگردانید
O تا اینکه کار
شایسته ای بکنم و فرصتهایی را که از دست داده ام جبران نمایم } و در جواب به تو
گفته شود: { نه } [مؤمنون : ۱۰۰ ـ ۹۹]

بسوی پروردگارت بازگرد قبل از آنکه بگویی: {
کاش برای زندگی خود پیشاپیش (خیرات و حسناتی) می فرستادم } [الفجر : ۲۴]

بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنکه بگویی: { پروردگارا
!! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته ای انجام دهیم که جدای از کارهایی باشد که
قبلا می کردیم } [فاطر : ۳۷]

و بسوی پروردگار توبه کن پیش از آنکه بگویی:
{ کاش من خاک می بودم } [النبأ : ۴۰]

منبع : بیداری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا