كردستان

اجمالی از ویژگی های شخصیتی ملت كُرد

اجمالی از ویژگی های شخصیتی ملت كُرد

كیومرث یوسفی

براساس یك طبقه بندی ساده انسانها چهار گروه
اند
: 1- گروه
اول : «می دانند» و می دانند كه « می دانند
» . 2- گروه دوم : « می دانند » ولی نمی دانند كه «
می دانند
» . 3- گروه
سوم : « نمی دانند » ومی دانند كه « نمی دانند
» . 4- گروه چهارم : « نمی دانند » ونمی دانند كه «
نمی دانند
» .

 ما
كردها جزو گروه دوم هستیم ، زیرا «می دانیم» اما نمی دانیم كه« می
دانیم» . به همین
دلیل وقتی شرق شناسی یا یك نفر خارجی در باره ی ما مطلب
« مثبتی » می نویسد ذوق زده شده ودست وپای خودراگم می كنیم
گوئی خود خبر

نداشته ایم كه دارای چنین صفات مثبت و با ارزشی هستیم . به دلیل همین حقیقت كه « كرد» « می
داند » اما نمی داند كه « می داند » دچار سختی ها ودشواری
های بی شماری شده و احساس خودكمتربینی نموده ،دیگر ملت
ها را به چشم برادر

بزرگترخود نگاه كرده وبه همین دلیل فرصت سوزی ها كرده وموقعیت های زیادی را از دست داده است
.

ملت كرد مانند سایر ملل ساكن این كره ی خاكی
در طول تاریخ فجایع زیادی را
از سرگذرانده است . اما اكثر مواقع علت این فجایع رابه
خود ملت كُرد نسبت

می دهند نه به وضعیت و واقعیت های موضوعی ، و همین عامل ضربات درونی مهلكی را تا حد متلاشی
شدن شخصیت به « فرد كُرد » وارد نموده و می نماید . این
درحالی است كه ( شخصیت هرانسان وجمعی عبارت است از مجموع
اعمال ورفتارهایی

مشخص در برابر احوال واوضاع «ذاتی » و«موضوعی » ، یا مجموع صفات ثابت ومشتركی كه «
افراد» هرملت وقومی باآن شناخته می شوند . ) به همین علت
درست است اگر بگوئیم رفتار های آدمی نتیجه ی تأثیر
متقابل خوی و سرشت انسان

بامحیط زندگی اجتماعی اوست . این مسأ له نشان می دهد كه اگر برای « فرد كُرد » مانند هر انسان دیگری – وضعیتی مطلوب و زمینه ای مناسب
فراهم شود به

سرعت مسیر كمال و پیشرفت را طی خواهد كرد .

دراینجا لازم است همانگونه كه به جوانب منفی شخصیت
فرد كٌرد اشاره می شود جوانب مثبت شخصیتی فردِكُرد هم
مورد توجه وبحث قرار گیرد . زیرا اولین قدم درپی ریزی و بنیان
نهادن شخصیت

فرد كٌرد شناخت او توسط خودش می باشد . فردٍكٌرد باید بداند و به جهانیان نیز اعلام كند كه
كردستان گهواره ی دوم

انسانیت بوده و مركز دموگرافی جهانی كوه « جودی » واقع در كردستان می باشد » .

  وقیل یا أرض ابلعی ماءك ، ویا سماء
أقلعی وغیض الماء وقضی الامر
واستوت علی الجودی ». هود/44 ( گفته شد كه : ای زمین آب
خود رافرو خور ،

وای آسمان از باریدن بایست ، وآبها از میان برده شد وفرمان اجراء گردید وكاربه انجام رسید
وكشتی بركوه جودی پهلو گرفت . تفاسیر «الخازن
» ،« النسفی » ، « قصص
الأنبیاء عبدالوهاب النجار » و دیگر منابع تأكید می كنند
كه منظور از « كوه جودی » كوهی است در منطقه «جزیره »
واقع در كردستان

شمالی . او بایستی
هیچگونه محرومیت وفقر ی را قبول نكند. زیرا كردستان او « مٌبارك »
است .

« قیل یا نوح إهبط بسلام منا و بركاتِ علیك
وعلی أمم ممن معك»
 . هود 48

گفته شد : ای نوح ! ازكشتی پیاده شو « وبدان
كه تو و همراهانت
» ازامنیت
ما برخوردارید و سالم و بركنارید و بركات خدا به روی تووگروه های
همراهت است . ملت
ها وگروه های دیگری را از نعمت ها و خوشی ها برخوردارمی كنیم
. كلمه ی « البركة»  یعنی « خیرات »، فزونی روزی و فراوانی در اشیاء  . این مكان مبارك كردستان می باشد ، زیرا « جودی » بخشی از
كردستان است ونوح

علیه سلام فرمود : « رب أنزلنی منزلاً مباركا ً » مؤمنون / 29 ( وبگو پروردگارا مرا به
منزلی مبارك فرود آور وتوبهترین میزبانانی . )

كردستانی سرشار از معادن معدنی و منابع نفتی و منابع آبی و مستعد
كشاورزی ، باعث ایجاد

پیوندهای اجتماعی قوی شده و تأثیرات ایجابی برشخصیت «فردٍكُرد » دارد . فرد كٌرد باید نسبت
به شجاعت و غیرت ملتش یقین داشته باشد ، زیرا این مسأله
حقیقتی است كه خداوند خود به آن اشاره می فرماید :

« قل للمخلفین من الأعراب ستٌدعون الی قوم أولی بأس شدید ، تقاتلونهم أو یسلمون
» الفتح
  16

به بازپس ماندگان عربهای بادیه نشین بگو :
ازشما دعوت خواهد شد كه به

سوی قومی جنگجو و پرقدرت
بیرون بروید ، با آنان پیكار می كنید تا اینكه
مسلمان می شوند . ابن كثیر درباره ی « قوم أولی بأس شدید » در تفسیرالقرآن
العظیم می فرماید
: ( قال إبن
أبی خالد عن ابیه : نزل علینا أبوهریرة ، وقرأنا علیه هذه
الآیة فقال هم الأكراد .)

( ابوهریره برما واردشد ،این آیه رابرایش
قرائت
نمودیم
گفت : این قوم ، قوم كُرد

هستند
، این قوم و ملت شجاع
همیشه شیفته ی آزادی اند و در فكر آزادی خود و دیگرانند ،
برهمین اساس یكی از مشخصه های ملت كُرد این است كه دوست
دارد از اخبار

و احوال دنیا آگاه باشد
.
كُردها شیفته ی استقلال و آزادی اند بانگاهی به تاریخ گذشته متوجه خواهی
شد
كه طوایف
و قبایل و امیرنشین های زیادی داشته است و هرگز در میان ملت های
فارس ،عرب وترك
مستحیل و ذوب نشده است . حتی در دایره خلافت اسلامی هم
ازطریق سیستم میرنشینی ( ایالات و ولایات ) بخش قابل
توجهی از فرمانروائی

اسلامی بوده است
.

در رابطه با «آزادی » هم ، این
ملت كُرد است كه در راه به دست آوردن
و پاسداری آزادی قربانی ها داده آنگونه كه درتاریخ نمونه
و مانندی برای آن

متصور نیست و ‌دراین راه زیان های جبران ناپذیری بر دشمنان آزادی متحمل نموده است . زیرا
فرد كُرد شاید توان تحمل فقر و گرسنگی و شداید سخت زندگی را
داشته باشد ،اما هرگز اسارت و بندگی و زیردست بودن را
تحمل نمی كند . به

همین دلیل همیشه با حكومت های كه خواسته اند آزادیش را پایمال كنند و او رابه اسارت بكشند به
مقابله برخاسته است . فردِكُرد شیفته بروز استعداد
و توانائی هایش بوده به همین علت با فراهم شدن زمینه
مناسب و لازم خیلی زود

می تواند توانائیهایش را درتمام زمینه ها بروز دهد ، به گونه ای كه “كلودیوس ریچ” در یادداشت
هایش می گوید : (كُردها تشنه دانش اندوزی اند و خیلی كم به
خود می بالند ، این در حالی است كه میزان یادگیری ایشان
بسی بیشتر از ترك

ها و فارس ها بوده و خیلی سریعتر مطالب را یاد می گیرند ،
شجاعت و با جرأت بودن جزو صفات ثابت شخصیت كٌردها بوده تاحدی كه آن را غذای روح می دانند . وفای
به عهد نیز درمیان ایشان جزو اصول و ارزشهائی است كه
صفحات تاریخ سرشار از وفای به عهد از جانب فردِكٌرد است
،حتی با دشمنانش
.

 

  جدای از
صفت وفای به عهد
،مهمان نوازی و دستگیری فقرا و بینوایان و… نیز از صفات ممیزه شخصیتی فرد كُرد است كه نقش بسزائی
درانسجام جوامع كردی

داشته است . عشق و علاقه به خاك و میهن و پایبندی به دین مقدس اسلام یكی دیگر از ویژگی های كلی
شخصیتی فردكُرد است
. درحیطه ی
تاریخ شخصیت كُرد دارای صفتی ممیزه ، شاخص و قابل مشاهده می باشد
. او همیشه ی تاریخ
براصل ونسب مستقل خود تأكید می كند . زیرا دشمنان و حتی
دوستانش بسیار تلاش كرده اند كه ریشه نژادی كُرد را به
فارس ها یا اعراب

و گاهی اوقات حتی به جن نیز منتسب نمایند !! هرچند كه نسبت دادن نسب كردها به جن نهایت دوری
از اصول علمی و متد تحقیق است . از سوئی دیگر كردستان
همیشه میدان جنگ و نبردهای سرنوشت ساز و تعیین كننده ی میان
فارس و روم یا

صفوی و عثمانی بوده . این موضوع همیشه به زیان كردها تمام شده و در واقع تلاشی بوده درجهت
زدودن هویت ملی او . به همین جهت كردها تلاش زیادی را
در برابراین هجوم گمراه كننده اشغالگران كردستان درجهت
اثبات استقلال زبان

و نژاد و ملیتش انجام داده و می دهند .

 

درحیطه اكولوژی نیز به علت عقب
ماندگی جامعه كردی از نظر تكنولوژی ،
تأثیرات منفی محیط زیست آثار زیادی بر شخصیت فردكرد برجای
نهاده است . به

همین دلیل « فرد كُرد » همانند محیط زیست سختش ، سریعاً ابراز دوستی نموده و با همان سرعت
دشمنی می ورزد . زود خشمگین می شود و خیلی زود هم آرام می گیرد
. درحیطه اجتماعی نیز
وجود ارتباط محكم و منسجمی بین افراد كرد در خانواده
وعشیره ، آسایش و آرامش درونی را برایش مهیا نموده است .
به خصوص خانواده كه

در جامعه ی كردستان از نوع خانواده ی بزرگ و گسترده است و شامل پدر ، مادر
،
پسران
ودختران با همسرانشان و فرزندانشان ( بجز در شهرهای بزرگ ) را شامل می
شود .

درهمین زمینه شخصیت زن كُرد صفات ممیزه
زیادی را دارا می باشد كه مشخص
ترین آن استقلال شخصیتی و تلاش برای معرفی خود به جامعه
و اطرافیان از طریق

مشاركت در حیطه هایی از زندگی است كه در جوامع همسایه قورق مردان می باشد . این امتزاج
ملتزمانه زن كرد با مردان باعث شده كه زن ومرد كرد با دید
«همكار » به همدیگر نگاه كرده و همكاریشان درحیطه های
مختلف زندگی آشكار

و از شفافیت كامل برخوردار بوده به همین دلیل جامعه ی كردی از پدیده های
زشت
و ناپسند
بین زن و مرد كه در جوامع دیگر مطرح است تهی باشد .خانواده در
جوامع كردی ساختار
مستحكمی دارد ، تاحدی كه میزان طلاق به نسبت سایر جوامع
دربین ایشان بسی كمتر بوده ، در همین رابطه فردكرد
احترام خاصی را برای

ارتباط وپیوند های دوستانه با دیگران قایل شده و مشتاقانه در غم و شادی های دیگران شریك می شود .

درحیطه مسایل سیاسی فرد كُرد
پشتوانه اجتماعی مستحكمی دارد . لذا خیلی
مواقع دیدگاه های سیاسی او از طریق پیوندها و ارتباطات
اجتماعیش ظهور می

یابد . ارزش واحترام بیش ازحدومرز فرد كرد نسبت به رأی و نظر خود باعث شده كه سازمان های سیاسی
در جامعه ی كردی سخنگویان متعددی داشته
و به همین دلیل به آسانی از تكثر و تعدد احزاب استقبال می
كند زیرا این امر

در دایره سیاست نوعی استقلال فكری برایش مهیا و فراهم می نماید .

حیطه ی اقتصادی نیز نقش مهمی درتمییز
برخی از صفات شخصیتی فردی وجمعی كُرد
دارد. از تولید و روشهای آن و چگونگی تقسیم تولیدات و نحوه
ی بكارگیری آنها ،

همه ی این موارد كردار و رفتار مشخصی را به منصه ظهور می رساند . بخش زیادی ازتولیدات در سالهای
پر باران و نوع تولیدات باارزش و تقسیم عادلانه آن میان
همكاران و شركا و… پیوندهای اجتماعی مستحكمی را باعث می
شوند . خلاف این

موضوع پیوندهای اجتماعی را تضعیف نموده و باعث تغییر رفتار «فرد » نیز می شود . كمبود درآمد
و فقر كه نتیجه ی مستقیم تكیه فرد كُرد به كشاورزی متكی
بر باران است و احتمال دارد كه برخی سال ها بارش كم باشد
تأثیرات منفی بر

شخصیت فرد كرد به جای گذاشته و باعث نگرانی وتشویش درونی اوشده است.

 راه
علاج
این موضوع تلاش درجهت صنعتی نمودن جامعه ی كردی است ، وضعیتی
كه
حكومت های
حاكم بركردستان مسؤ ل به وجود آوردنش بوده و هستند . به گونه ای
كه صنایع سنگین در كردستان
وجود ندارد.

 

 ازنظر دینی نیز
اگر دین در جوامع ابتدائی به منظور كم كردن فشارهای درونی ،
در پاسخگویی به سؤالات مختلف انسان و رویدادهای اطرافش ایفای
نقش نموده است
. دین
اسلام درجامعه ی كردی
با مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتی مسائل سیاسی فرد كرد درآمیخته و
تأثیرخود را دارد . با  وجود تفاوت
توپوگرافی مناطق مختلف

كردستان و قبیله و طوایف مختلف كه باعث پیدایش لهجه های گوناگون شده است ، دین اسلام اكثریت
ملت كُرد را متحد نموده و در تمام حیطه های زندگی تأثیرات
مثبتی بر شخصیت فرد كُرد به جای نهاده است كه بیشترما با
آنها آشنا هستیم .

12 /9/84        سنندج /
یوسفی

 منابع :

1- الشخصیه الكردیه / أنماطها السلوكیه وتركیبها
الأجتماعی


 2
الأسس النفسیه والأجتماعیه للقبائل الكوردیه
/ هاشم طه عقراوی

 3– پاراستنی موركی نه ته وایه تیمان له
روانگه ئیسلامه وه / عبدالرحمن
صدیق
.
عبدالرحمن صدیق

 

یک نظر

  1. با سلام و احترام
    من اهل اسدآباد همدان هستم، ترک زبانم و بسیار بسیار کردها، بخصوص کردهای استان کردستان و کردستان عراق رو دوست دارم، آرزویم هم این بود که با یک دختر کردستانی ازدواج کنم، من به موسیقی، زبان و فرهنگ کردی علاقه دارم و از کودکی علاقه بسیار زیاد ی به کردها داشته ام تا اونجا که فکر می کنم علی رغم زبان مادری ام شاید نژادم کردی باشه، ولی به یک چیز دیگری هم اعتقاد دارم و اون اینکه همه ما انسانیم و فرزند آدم و هوا و باید به همدیگر احترام بگذاریم، همدیگر رو نرنجونیم، همدیگرو دوست داشته باشیم، از خطا و گناه همدیگر بگذریم و بدونیم که ان اکرمکم عندالله اتقکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن