خانه ---> كردستان ---> اجمالی از ویژگی های شخصیتی ملت كُرد

اجمالی از ویژگی های شخصیتی ملت كُرد

اجمالی از ویژگی های شخصیتی ملت كُرد

كیومرث یوسفی

براساس یك طبقه بندی ساده انسانها چهار گروه
اند
: 1- گروه
اول : «می دانند» و می دانند كه « می دانند
» . 2- گروه دوم : « می دانند » ولی نمی دانند كه «
می دانند
» . 3- گروه
سوم : « نمی دانند » ومی دانند كه « نمی دانند
» . 4- گروه چهارم : « نمی دانند » ونمی دانند كه «
نمی دانند
» .

 ما
كردها جزو گروه دوم هستیم ، زیرا «می دانیم» اما نمی دانیم كه« می
دانیم» . به همین
دلیل وقتی شرق شناسی یا یك نفر خارجی در باره ی ما مطلب
« مثبتی » می نویسد ذوق زده شده ودست وپای خودراگم می كنیم
گوئی خود خبر

نداشته ایم كه دارای چنین صفات مثبت و با ارزشی هستیم . به دلیل همین حقیقت كه « كرد» « می
داند » اما نمی داند كه « می داند » دچار سختی ها ودشواری
های بی شماری شده و احساس خودكمتربینی نموده ،دیگر ملت
ها را به چشم برادر

بزرگترخود نگاه كرده وبه همین دلیل فرصت سوزی ها كرده وموقعیت های زیادی را از دست داده است
.

ملت كرد مانند سایر ملل ساكن این كره ی خاكی
در طول تاریخ فجایع زیادی را
از سرگذرانده است . اما اكثر مواقع علت این فجایع رابه
خود ملت كُرد نسبت

می دهند نه به وضعیت و واقعیت های موضوعی ، و همین عامل ضربات درونی مهلكی را تا حد متلاشی
شدن شخصیت به « فرد كُرد » وارد نموده و می نماید . این
درحالی است كه ( شخصیت هرانسان وجمعی عبارت است از مجموع
اعمال ورفتارهایی

مشخص در برابر احوال واوضاع «ذاتی » و«موضوعی » ، یا مجموع صفات ثابت ومشتركی كه «
افراد» هرملت وقومی باآن شناخته می شوند . ) به همین علت
درست است اگر بگوئیم رفتار های آدمی نتیجه ی تأثیر
متقابل خوی و سرشت انسان

بامحیط زندگی اجتماعی اوست . این مسأ له نشان می دهد كه اگر برای « فرد كُرد » مانند هر انسان دیگری – وضعیتی مطلوب و زمینه ای مناسب
فراهم شود به

سرعت مسیر كمال و پیشرفت را طی خواهد كرد .

دراینجا لازم است همانگونه كه به جوانب منفی شخصیت
فرد كٌرد اشاره می شود جوانب مثبت شخصیتی فردِكُرد هم
مورد توجه وبحث قرار گیرد . زیرا اولین قدم درپی ریزی و بنیان
نهادن شخصیت

فرد كٌرد شناخت او توسط خودش می باشد . فردٍكٌرد باید بداند و به جهانیان نیز اعلام كند كه
كردستان گهواره ی دوم

انسانیت بوده و مركز دموگرافی جهانی كوه « جودی » واقع در كردستان می باشد » .

  وقیل یا أرض ابلعی ماءك ، ویا سماء
أقلعی وغیض الماء وقضی الامر
واستوت علی الجودی ». هود/44 ( گفته شد كه : ای زمین آب
خود رافرو خور ،

وای آسمان از باریدن بایست ، وآبها از میان برده شد وفرمان اجراء گردید وكاربه انجام رسید
وكشتی بركوه جودی پهلو گرفت . تفاسیر «الخازن
» ،« النسفی » ، « قصص
الأنبیاء عبدالوهاب النجار » و دیگر منابع تأكید می كنند
كه منظور از « كوه جودی » كوهی است در منطقه «جزیره »
واقع در كردستان

شمالی . او بایستی
هیچگونه محرومیت وفقر ی را قبول نكند. زیرا كردستان او « مٌبارك »
است .

« قیل یا نوح إهبط بسلام منا و بركاتِ علیك
وعلی أمم ممن معك»
 . هود 48

گفته شد : ای نوح ! ازكشتی پیاده شو « وبدان
كه تو و همراهانت
» ازامنیت
ما برخوردارید و سالم و بركنارید و بركات خدا به روی تووگروه های
همراهت است . ملت
ها وگروه های دیگری را از نعمت ها و خوشی ها برخوردارمی كنیم
. كلمه ی « البركة»  یعنی « خیرات »، فزونی روزی و فراوانی در اشیاء  . این مكان مبارك كردستان می باشد ، زیرا « جودی » بخشی از
كردستان است ونوح

علیه سلام فرمود : « رب أنزلنی منزلاً مباركا ً » مؤمنون / 29 ( وبگو پروردگارا مرا به
منزلی مبارك فرود آور وتوبهترین میزبانانی . )

كردستانی سرشار از معادن معدنی و منابع نفتی و منابع آبی و مستعد
كشاورزی ، باعث ایجاد

پیوندهای اجتماعی قوی شده و تأثیرات ایجابی برشخصیت «فردٍكُرد » دارد . فرد كٌرد باید نسبت
به شجاعت و غیرت ملتش یقین داشته باشد ، زیرا این مسأله
حقیقتی است كه خداوند خود به آن اشاره می فرماید :

« قل للمخلفین من الأعراب ستٌدعون الی قوم أولی بأس شدید ، تقاتلونهم أو یسلمون
» الفتح
  16

به بازپس ماندگان عربهای بادیه نشین بگو :
ازشما دعوت خواهد شد كه به

سوی قومی جنگجو و پرقدرت
بیرون بروید ، با آنان پیكار می كنید تا اینكه
مسلمان می شوند . ابن كثیر درباره ی « قوم أولی بأس شدید » در تفسیرالقرآن
العظیم می فرماید
: ( قال إبن
أبی خالد عن ابیه : نزل علینا أبوهریرة ، وقرأنا علیه هذه
الآیة فقال هم الأكراد .)

( ابوهریره برما واردشد ،این آیه رابرایش
قرائت
نمودیم
گفت : این قوم ، قوم كُرد

هستند
، این قوم و ملت شجاع
همیشه شیفته ی آزادی اند و در فكر آزادی خود و دیگرانند ،
برهمین اساس یكی از مشخصه های ملت كُرد این است كه دوست
دارد از اخبار

و احوال دنیا آگاه باشد
.
كُردها شیفته ی استقلال و آزادی اند بانگاهی به تاریخ گذشته متوجه خواهی
شد
كه طوایف
و قبایل و امیرنشین های زیادی داشته است و هرگز در میان ملت های
فارس ،عرب وترك
مستحیل و ذوب نشده است . حتی در دایره خلافت اسلامی هم
ازطریق سیستم میرنشینی ( ایالات و ولایات ) بخش قابل
توجهی از فرمانروائی

اسلامی بوده است
.

در رابطه با «آزادی » هم ، این
ملت كُرد است كه در راه به دست آوردن
و پاسداری آزادی قربانی ها داده آنگونه كه درتاریخ نمونه
و مانندی برای آن

متصور نیست و ‌دراین راه زیان های جبران ناپذیری بر دشمنان آزادی متحمل نموده است . زیرا
فرد كُرد شاید توان تحمل فقر و گرسنگی و شداید سخت زندگی را
داشته باشد ،اما هرگز اسارت و بندگی و زیردست بودن را
تحمل نمی كند . به

همین دلیل همیشه با حكومت های كه خواسته اند آزادیش را پایمال كنند و او رابه اسارت بكشند به
مقابله برخاسته است . فردِكُرد شیفته بروز استعداد
و توانائی هایش بوده به همین علت با فراهم شدن زمینه
مناسب و لازم خیلی زود

می تواند توانائیهایش را درتمام زمینه ها بروز دهد ، به گونه ای كه “كلودیوس ریچ” در یادداشت
هایش می گوید : (كُردها تشنه دانش اندوزی اند و خیلی كم به
خود می بالند ، این در حالی است كه میزان یادگیری ایشان
بسی بیشتر از ترك

ها و فارس ها بوده و خیلی سریعتر مطالب را یاد می گیرند ،
شجاعت و با جرأت بودن جزو صفات ثابت شخصیت كٌردها بوده تاحدی كه آن را غذای روح می دانند . وفای
به عهد نیز درمیان ایشان جزو اصول و ارزشهائی است كه
صفحات تاریخ سرشار از وفای به عهد از جانب فردِكٌرد است
،حتی با دشمنانش
.

 

  جدای از
صفت وفای به عهد
،مهمان نوازی و دستگیری فقرا و بینوایان و… نیز از صفات ممیزه شخصیتی فرد كُرد است كه نقش بسزائی
درانسجام جوامع كردی

داشته است . عشق و علاقه به خاك و میهن و پایبندی به دین مقدس اسلام یكی دیگر از ویژگی های كلی
شخصیتی فردكُرد است
. درحیطه ی
تاریخ شخصیت كُرد دارای صفتی ممیزه ، شاخص و قابل مشاهده می باشد
. او همیشه ی تاریخ
براصل ونسب مستقل خود تأكید می كند . زیرا دشمنان و حتی
دوستانش بسیار تلاش كرده اند كه ریشه نژادی كُرد را به
فارس ها یا اعراب

و گاهی اوقات حتی به جن نیز منتسب نمایند !! هرچند كه نسبت دادن نسب كردها به جن نهایت دوری
از اصول علمی و متد تحقیق است . از سوئی دیگر كردستان
همیشه میدان جنگ و نبردهای سرنوشت ساز و تعیین كننده ی میان
فارس و روم یا

صفوی و عثمانی بوده . این موضوع همیشه به زیان كردها تمام شده و در واقع تلاشی بوده درجهت
زدودن هویت ملی او . به همین جهت كردها تلاش زیادی را
در برابراین هجوم گمراه كننده اشغالگران كردستان درجهت
اثبات استقلال زبان

و نژاد و ملیتش انجام داده و می دهند .

 

درحیطه اكولوژی نیز به علت عقب
ماندگی جامعه كردی از نظر تكنولوژی ،
تأثیرات منفی محیط زیست آثار زیادی بر شخصیت فردكرد برجای
نهاده است . به

همین دلیل « فرد كُرد » همانند محیط زیست سختش ، سریعاً ابراز دوستی نموده و با همان سرعت
دشمنی می ورزد . زود خشمگین می شود و خیلی زود هم آرام می گیرد
. درحیطه اجتماعی نیز
وجود ارتباط محكم و منسجمی بین افراد كرد در خانواده
وعشیره ، آسایش و آرامش درونی را برایش مهیا نموده است .
به خصوص خانواده كه

در جامعه ی كردستان از نوع خانواده ی بزرگ و گسترده است و شامل پدر ، مادر
،
پسران
ودختران با همسرانشان و فرزندانشان ( بجز در شهرهای بزرگ ) را شامل می
شود .

درهمین زمینه شخصیت زن كُرد صفات ممیزه
زیادی را دارا می باشد كه مشخص
ترین آن استقلال شخصیتی و تلاش برای معرفی خود به جامعه
و اطرافیان از طریق

مشاركت در حیطه هایی از زندگی است كه در جوامع همسایه قورق مردان می باشد . این امتزاج
ملتزمانه زن كرد با مردان باعث شده كه زن ومرد كرد با دید
«همكار » به همدیگر نگاه كرده و همكاریشان درحیطه های
مختلف زندگی آشكار

و از شفافیت كامل برخوردار بوده به همین دلیل جامعه ی كردی از پدیده های
زشت
و ناپسند
بین زن و مرد كه در جوامع دیگر مطرح است تهی باشد .خانواده در
جوامع كردی ساختار
مستحكمی دارد ، تاحدی كه میزان طلاق به نسبت سایر جوامع
دربین ایشان بسی كمتر بوده ، در همین رابطه فردكرد
احترام خاصی را برای

ارتباط وپیوند های دوستانه با دیگران قایل شده و مشتاقانه در غم و شادی های دیگران شریك می شود .

درحیطه مسایل سیاسی فرد كُرد
پشتوانه اجتماعی مستحكمی دارد . لذا خیلی
مواقع دیدگاه های سیاسی او از طریق پیوندها و ارتباطات
اجتماعیش ظهور می

یابد . ارزش واحترام بیش ازحدومرز فرد كرد نسبت به رأی و نظر خود باعث شده كه سازمان های سیاسی
در جامعه ی كردی سخنگویان متعددی داشته
و به همین دلیل به آسانی از تكثر و تعدد احزاب استقبال می
كند زیرا این امر

در دایره سیاست نوعی استقلال فكری برایش مهیا و فراهم می نماید .

حیطه ی اقتصادی نیز نقش مهمی درتمییز
برخی از صفات شخصیتی فردی وجمعی كُرد
دارد. از تولید و روشهای آن و چگونگی تقسیم تولیدات و نحوه
ی بكارگیری آنها ،

همه ی این موارد كردار و رفتار مشخصی را به منصه ظهور می رساند . بخش زیادی ازتولیدات در سالهای
پر باران و نوع تولیدات باارزش و تقسیم عادلانه آن میان
همكاران و شركا و… پیوندهای اجتماعی مستحكمی را باعث می
شوند . خلاف این

موضوع پیوندهای اجتماعی را تضعیف نموده و باعث تغییر رفتار «فرد » نیز می شود . كمبود درآمد
و فقر كه نتیجه ی مستقیم تكیه فرد كُرد به كشاورزی متكی
بر باران است و احتمال دارد كه برخی سال ها بارش كم باشد
تأثیرات منفی بر

شخصیت فرد كرد به جای گذاشته و باعث نگرانی وتشویش درونی اوشده است.

 راه
علاج
این موضوع تلاش درجهت صنعتی نمودن جامعه ی كردی است ، وضعیتی
كه
حكومت های
حاكم بركردستان مسؤ ل به وجود آوردنش بوده و هستند . به گونه ای
كه صنایع سنگین در كردستان
وجود ندارد.

 

 ازنظر دینی نیز
اگر دین در جوامع ابتدائی به منظور كم كردن فشارهای درونی ،
در پاسخگویی به سؤالات مختلف انسان و رویدادهای اطرافش ایفای
نقش نموده است
. دین
اسلام درجامعه ی كردی
با مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتی مسائل سیاسی فرد كرد درآمیخته و
تأثیرخود را دارد . با  وجود تفاوت
توپوگرافی مناطق مختلف

كردستان و قبیله و طوایف مختلف كه باعث پیدایش لهجه های گوناگون شده است ، دین اسلام اكثریت
ملت كُرد را متحد نموده و در تمام حیطه های زندگی تأثیرات
مثبتی بر شخصیت فرد كُرد به جای نهاده است كه بیشترما با
آنها آشنا هستیم .

12 /9/84        سنندج /
یوسفی

 منابع :

1- الشخصیه الكردیه / أنماطها السلوكیه وتركیبها
الأجتماعی


 2
الأسس النفسیه والأجتماعیه للقبائل الكوردیه
/ هاشم طه عقراوی

 3– پاراستنی موركی نه ته وایه تیمان له
روانگه ئیسلامه وه / عبدالرحمن
صدیق
.
عبدالرحمن صدیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@