به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
زن خانواده

پیامی به زنان و خواهران مسلمان

پیام به زنان مسلمان محمد بدیعنامه اي به زنان و خواهران  مسلمان

 نوشته  :دكتر محمد بديع، مرشد عام اخوان المسلمین / ترجمه:عبدالسلام رمضاني

نحمدالله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات ، و ملء الأرض، وملء ما بينهما، و مل ء ما شاء  من شي  من بعد، و نصلي  و نسلم علي خير خلق الله ، سيدنا  و إمامنا و قدوتنا محمد صلي الله عليه وسلم، و بعد. .   

السلام عليكم  و رحمة الله  و بركاته. .   

«يا أ يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زمجها  و بث منهما رجالا  كثيرا ونساءا»[نساء/1]

اي مردمان از ‍‍‍‍پروردگارتان بپرهيزيد پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني منتشر ساخت.   

زن مسلمان نيمي از جامعه را تشكيل مي دهد. بلكه نيمه مهمي از جامعه است كه در زندگي تاثير بسزاي دارد و آینده جامعه و همچنين نجات و رسيدن به اهداف و رسيدن به مرزهاي مشخص به زن بستگي دارد و به همين خاطر اسلام توجهي كه به مرد كرده همان توجه را نسبت به زن داشته پس ارزش زن را بالا برده و قدر و جايگاه زن را بزرگ داشته و در تكاليف و مسوليت ها او را شريك مرد كرده است.   

خداوند متعال فرموده است «من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤ من فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا ما يعملون»[نحل/97]

هر كس چه زن و چه مرد كار شايسته اي انجام دهد و مؤمن باشد بدو زندگي پاكيزه  وخوشايندي مي بخشيم وپاداش آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد.   

پيامبرصلي الله عليه وسلم  مي فرمايد:«انماالنساءشقاءق الرجال».     

زنان همپاي مردان اند.   

زن در اصل و مسير و آباداني هستي همپا و شريك مرد است و درايمان و اعتقاد در ثواب ومجازاتهيچ فرقي ميان آنها نيست و شيطان به وسيله قدرت وحشيگري خود دشمن هردوي آنهاست و لازم است  زن و مرد با هم  به يك قدرت واحد در مقابل دشمن واحد قرار بگيرند.   

خداوند مي فرمايد: «يا آدم ان هذاعدولك ولزوجك»[طه/117]

اي آدم اين دشمن تووهمسر تواست.   

وبه همين خاطراست كه تكريم واحترام خداوند به تقوا بستگي دارد.   

خداوند ميفرمايد: «ان اكرمكم عندالله اتقكم»[حجرات/13]

بيگمان گرامي ترين شمادر نزد خدامتقي ترين شما است.   

باز خداوند ميفرمايد: «فاستجاب لهم ربهماني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضهم من بعض»[ال عمران/195]

پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان دادكه من عمل هيچ كسي از شما را كه بكار خواسته باشد خواه زن باشد يا مرد ضائع نخواهم كرد پاره اي ازشما از پاره ديگر هستيد.   

مسؤليت ايماني زن و مرد با هم برابر است پس زن در مقابل ايمان خود نسبت به خدا  و رسولش مسؤل است. هر چند نزديكانش در اين مورد با او مخالفت كنند و به خاطر حكمتي كه خداي حكيم و خبير خواسته براي كافران از دو زن مثالي بيان فرموده كه آنها دو تا از زنان پيامبران الهي بودند. خداوند متعال در مورد بدرفتاری و بد اخلاقي به عنوان بدکاران نسبت به شوهرهايشان مثال آورده است پس اين دو زن بدترين نمونه از زنان بد هستند.    

خداوند ميفرمايد:«ضرب الله مثلا  للذين كفروا امرات نوح و امرات لوط كانتاتحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا ئ و قيل ادخلا النارمع الداخلين»[تحريم-10]

خداوند از ميان كافران زن نوح و زن لوط را مثل زده آنان در حباله نكاح دو تن از بندگان خوب ما بودند به آن دو خيانت كردند وآن دو نتوانستند در پيشگاه الهي كمترين كاري براي ايشان بكنند گفته شد به دوزخ درآييد همراه با همه كساني كه بدان در ميايند.   

و در همان سوره اما در دو آيه جدا از هم احترامي براي دو زن ديگر است زن فرعوني كه ادعاي خدايي ميكرد و كفر فرعون هيچ تاثيري در او نكرد و اين بالاترين مثالي است كه خداوند براي زنان و مردان مؤمن آورده است و مريم دختر عمران بهترين نمونه براي مسلمانان است. او زني عفيف و پاكدامن و صاحب رزق روزانه در محراب مسجد بود.   

خداوند ميفرمايد: «وضرب الله للذين آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظالمين -ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه و كانت من القانتين»[تحريم11-12]

وخدا از ميان مؤمنان زن فرعون را مثل زده است وقتي گفت پروردگارا براي من در بهشت نزد خودت خانه اي بنا كن و مرا ازفرعون وكارهايش رهايي بخش و از اين مردمان ستمكار نجات بده  و همچنين خداوند مريم، دختر عمران را مثل زده است كه دامن به گناه نيالود وخود را پاك نگاه داشت و ما از روح متعلق به خودرا در آن دميديم و اوسخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد واز زمره مطيعان و فرمانبرداران خدا بود.   

براستي آیات قرآني كه به تمام مردان و زنان مؤمن به را همسان و مساوی مورد خطاب قرار می دهند فراوانند:   

خداوند ميفرمايد: «ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصاءمين والصاءمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما-وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم»[احزاب 35-36 ]

مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان با ايمان و زنان باايمان مردان فرمانبردار فرمان خداوزنان فرمانبردار فرمان خدا مردان راستگو و زنان راستگو مردان شكيبا و زنان شكيبا مردان فروتن و زنان فروتن مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر مردان روزه دار و زنان روزه دارمردان پاكدامن و زنان پاكدامن ومرداني كه بسيارخدا را ياد ميكنند وزناني كه بسيار خدا را ياد ميكنند خداوند براي همه آنان آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته است – هيچ مرد و زن مؤمني در كارهايكه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري از خود در آن ندارند.   

اينها همه تاكيد بر اين ميكنند كه اين دو جنس- زن و مرد – براي رسيدن به كمال مادي و معنوي و همچنين براي يافتن زندگي پاك بر پيروي از راه اسلام توانا هستند. وزن و مرد به مقام صديقي رسيده اند و هميشه رقابت بر مساوات براي آنها مهياست تا به اين درجه برسند . پس زن مثل مرد است زندگي آزاد و مستقلي دارد. و اين آزادي در جاي جاي قرآن بيان شده.   

خداوند متعال ميفرمايد: «كل نفس بماكسبت رهينة»[مدثر38]

هركسي در برابركارهاي كه كرده است گروگان ميشودخداوند متعال ميفرمايد: «من عمل صالحا فلنفسه ومن اساءفعليها»[فصلت46]

هركس كه كارنيك بكند به نفع خود ميكند و هركس كه كار بد ميكند به زيان خود ميكندهمينطورمساوي بودن در قوانين عقاب.   

خداوند ميفرمايد: «الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما ماِِِئة جلدة»[نور/2]

هر يك از زن و مرد زناكار را صد ضربه بزنيد.   

اسلام براي زن هر گونه دخل و تصرف مالي را مباح كرده و زن را مالك سرمايه خود قرارداده.   

خداوند متعال ميفرمايد: «للرجال نصيب ممااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن»[نساء32]

مردان نصيبي دارند از آنچه فراچنگ مي آورند و زنان نصيبي دارند از آنچه بدست مياورند.   

همينطور مفهوم  قواميت اين است كه سرورمان آدم و موسي درگذشته انجام دادند به شيوه اي كه آدم مسؤليت اين رابطه زن و شوهري را انجام داد.   

خداوند متعال دراين مورد ميفرمايد:«فلا يخرجنكمامن الجنة فتشقي»[طه117]

پس از بهشت بيرونتان نكند كه به رنج وزحمت خواهي افتاد. يعني سنگيني مسؤليت و محافظت برخانواده بردوش تو ميافتد و تكليف ادامه پيدا ميكند همچنان كه در حرص و نگهباني حضرت موسي عليه السلام اتفاق افتاد خداوند ميفرمايد:وقتي كه موسي آتش را ديد : «فقال لآهله امكثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجدعلي النارهدي»[طه10]

به خانواده خود گفت اندكي توقف كنيد كه آتشي ديده ام اميدوارم از آن آتش شعله اي برايتان بياورم يا اينكه در کنار آتش راهنمايي بيابم. يعني به وسيله آن آتش ضرر را از شما دور كنم و از آن براي استفاده شما  بياورم . پس دفع ضررو بدست آوردن و جذب منفعت يك مسؤليت و قواميت حقيقي است، و همينطور رابطه زناشوي بر دوستي و محبت ادامه پيدا ميكند و به يك كلمه در قرآن «لا تنسواالفضل بينكم»[بقره237 ]

گذشت و نيكوكاري را بين خودفراموش نكنيد.   

چون درميان زن و شوهر فضيلت وجود دارد و فضلت از عدالت بالاتراست و همچنين توزيع و تقسيم مسؤليتها همچنان كه اول سوره ليل خداوند متعال ميفرمايد:

«واليل اذايغشي -وانهاراذاتجلي -وماخلق الذكروالانثي»[ليل1-3]

سوگندبه شب درآن هنگام كه مي پوشاند – و به روز سوگند درآن هنگام كه روشن ميگردد- و به آنكه نر و ماده مي آفريند.   

تكامل شب و روز و تقسيم وظايف و موظف كردن تواناي هر فردي بر اساس خلقتش امكان دارد و اين نگاه علمي استپيرامون دنده كج كه اين مناسبترين حالت براي اداي وظايف و ادامه حيات است و اگر دنده هاي سينه كج نباشند نميتوانند از قلب نگهداري كنند و احاطه بر صداهاي قلب داشته باشند،  و اين كار پرداختن زن و مرد به وظايف مهمشانرا آسان ميكند. اين كجي در اينجا عيب و نقص نيست بلكه اين تناسب با وظيفه محوله است، و اين مهمترینوظيفه اي است كه زن آن را حمل ميكند. پس زن همپا و همسر و دختر  و مادر و مربي مرد است ، و مثال و نمونه مادرموسي عليه السلام و همسر فرعون كه موسي را تربيت كردند بهترين دليل بر اينست نه مريم مادر عيسي عليه السلام و نه هاجر مادر حضرت اسماعيل عليه السلام .

 

وظايف زن مسلمان

خواهر عزيزم بدان كه واجبي بزرگ در مقابل دين توست تا ايمان خود را به خدا در عمل و گفتار اثبات و استوار کنی و اينكه آنچهخداوند به آن دستور داده جامه عمل بپوشاني و از آنچه خدا نهي كرده دوري كني و در كارهايت حق خدا را رعايت كنيو بدان كه تو در مقابل حفظ خود و ناموس و مال و فرزندان وهمچنين شوهرت داراي اجر و پاداش هستي و براي خود از قرآن و سنت پيامبرصلي الله عليه وسلم زاد وت وشه قرار بده.

بر تو واجب است كه به خوبي با شوهرت رفتار كني كه اجرآن مانند جهاد در راه خد و شركت در جمعه و جماعت و تشييع جنازه است، و سعي كن كه رضايت او را حاصل كني و خودت هم راضي باشي اين راه توست؛  و به وسيله اداي واجبات و پذيرفتن نصايح  و همیاری و همكاري در اطاعتخداوند به سوي بهشت خداوند حركت كن تا يك خشت سازنده در جامعه باشي و مانند نوری باشي كه از هر طرف دلهابه سوي او مايل مي شوند.

بدانکه كمك كردن شوهرت بر دعوت و آسانگيري نسبت به او اطاعت خداوند است و تو همبه اندازه او اجر داري، و برشوهرت هم واجب است كه تو را در كارهاي منزل ياري كند همچنان كه پيامبر صلي الله عليه و سلم در منزل به همسرانش كمك ميكرد و مرد بايد و سيله اداي واجبات دعوت را براي تو مهيا كند تا بهترين مردم باشد.

پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: «خيركم خيركم لاهله»

بهترين شما بهترينتان براي خانواده اش است.   

 

1. خانه را بر تقوا بنا کن

بايد خانه ات را براساس تقوي تاسيس كني و آن را کشور كوچك خودت قرار دهي و آن را به بهشت وسيع و خوشبوي خودت  تبديل كني  و باغي براي خوشگزراني خانواده ات ، که آن هم به وسيله اطاعت خدا و نزديك شدن به او بدست ميايد.

خانه اي كه در آن خدا اطاعت شود و سنت پيامبرصلي الله عليه وسلم زنده شود و در آن ذكر و ياد خداوند برپا باشد به يك مناره برايتمام مردم مسلمان و غير مسلمان تبديل می شود.با اين كار يك خشت براي درست شدن امروز و آينده وطنتمیباشی.

فرموده پيامبر صلي الله عليه وسلم را به عمل تبديل کن كه ميفرمايد« زن در خانه شوهرش مسؤل است » و امانت مسؤليت را به طوري كه پروردگارت از تو راضي باشد ادا كن.   

 

2.    فرزندان را اسلامی تربیت کن تا خیرخواه مردم باشند

آنان را بر پايه ها و اساس اسلام پاك  و اخلاق و ازشهاي اسلامي  پرورش كن تا بتواني محبت خدا و رسولش را در آنهابروياني و اين محبت را روشنايی براي هدايت آنها قرار بده  و آنها را طوري تربيت كن تا فرمانده اي بزرگ براي آيندهباشند، و پرچم اسلام را حمل كنند و از اسلام و مقدسات او دفاع كنند، و قضيه فلسطين و نقش آنها را در آن برايشان بيانكن تا به پيامبر و اصحاب وتابعيناقتداكنند  تادرميان آنها دعوتگري بيرون بيايد خداوند پيروزي اسلام و مسلمانان و نشراسلامي كه رحمتي براي جهانيان را بر دست آنها محقق گرداند. پس نقش تو در استحكام خانواده خيلي مهم و اساسي است.

هرگونه كم كاري در اداي مسؤليت درخانواده اثرات آن در آينده بر تمام افراد جامعه انعكاس پيدا مي كند و اين كوتاهيباعث فرار دیگران از دین می شود نه جذب آنهابه اسلام .

بايد بر تربيت فرزندانت بر محبت الله و رسول الله صلي الله عليه وسلم و همچنين بر دوست داشتن مردم و خیرخواهی برای دیگران  تلاش بکنی چون پيامبر مي فرمايد:  «بهترين مردم بامنفعت ترين آنها برايمردم است»

 

3.    جامعه را اصلاح و بازسازی کن

بايد بر درست كردن جامعه  و معالجه كردن دردهای آن به وسيله حكمت و پند و اندرز سهيم باشي . همچنين بر گسترشدادن افكار و منهج درست و پايه هاي محكم در افکار  دختران هم نوع خود از متمدنين و فرهنگيان و غير آنها و از ملتزمين و غير ملتزمو مسلمانان و مسيحيان فعاليت بكني.

باید برای اصلاح و بازسازی جامعه از نظر رفتار و گفتار و اعمال و حرکات یک الگوی مناسب باشی.

ناداني در ميان زنان دردي شايع است پس تو بايد بر از بين بردن اين ننگ از دختران هم جنس خود نقشي مهم داشته باشي . همانطوري كه يك زن بيوه كه كسي غير تو نمي تواند به او سر بزند و خيري به او برساند، و اين را هم بدانكه برآورده كردن نيازهاي ايماني و معنوي از بسياري از نيازهاي مادي كه مردم نهايت اهميت را به آن مي دهند مهمتر است.

همانطوركه تو بر انتقال فضل و خوبي تواناتري در بر طرف نمودن نيازهاي همسايه ات تلاش كن تا خداوند در هنگام نيازمندی تو حاضر شود و تو را بی نیاز گرداند.

فقه زنان (مسائل مربوط به فقه بانوان ) را منتشر كن كه آن هم فقط عباداتنيست، و همينطور در معاملات، و بر درست كردن مخالفتهاي شرعي كه در بين زنان پخش شده با حكمت و موعظه حسنه اقدام كن چون اگر يك زن به وسيله تو هدايت شود براي تو از ثروتی کلان بهتر است.

 

4.    الگوي خوب (درظاهر و باطن) برای زنان دیگر باش

 لازم است كه زن مسلمان در تمام كارهايش يك اسوه و الگوي خوب باشد، و بر او واجب است كه يك شكل و صورتدرست را از اصول دين و دعوتش در حركات و سكناتش بلكه در تمام چيزهاي كه از او صادرمي شود آموزش بدهد به شيوهاي كه با سلوك و رفتار خود يك محيط و جامعه اي خوب و شایسته را به وجود آورد. جامعه اي كه به سوي محبت مردمنسبت به دين خدا و اخلاق اسلامي گام بردارد .   

داستان زني كه از روزه و نماز شب او نزد پيامبرتعريف شد ولي با زبان همسايه اش را آزار مي داد براي ما به عنوان يك درس تربيتي كافي است. اين يك چيز مهمي است يعني همه همسايه ها مسلمان و غير مسلمان برتو حق دارند و از همه مهمتر اذيت فقط اذيت زباني بوده  پس جواب پيامبرصلي الله عليه وسلم در مورد اين زن اين بود كه فرمود جايگاه آن زن درجهنم است.

پيامبر از زني به ما خبر داده كه به سبب زنداني كردن يك گربه به جهنم داخل شده، و اين حديث بيشترين تاثير را از هرقانوني كه براي حفظ حيوانات است دارد. پس نسبت به یک انسان ما باید چطور باشیم؟!

 

5.    مردم را بسوی ایمان و اسلام دعوت کن

امر به معروف و دعوت به خیر بر تو واجب است و اينكه جامعه ات را به آنچه اسلام از خير و محبت خداوند و عدالت و امنيتي كه براي تمام مردم آورده مژده بدهي و همچنين دوستي و برادري در راه اسلام و احساس عزت كردن به اسلام  و شعاير آن را در دل مردم زنده نگه داری که همانا سعادت و رستگاری مردم در ایمان به الله تعالی است . پس چگونه آرام می گیری در حالیکه دیگران را بی نصیب از این خیر و برکتی می بینی؟!

 

6.    خودت را به علوم و فنون جدید مجهز بگردان   

تا در قضاياي مختلفي كه در بين مردم و جامعه اتفاق مي افتد تو هم صاحب راي و نظر باشي و بتوانی سودمند واقع شوی.

از انواع علوم و فنون نافع بهره ببر و خود را به اندازهتواناي از علوم جديد مجهز بگردان تا فرد مفیدی براي تغيير و پيشرفت جامعه باشي .

 

7.    بايد در التزام به تعاليم شرع مقدس اسلام كوتاهي نكني .   

از مهمترين چيزهاي كه شما را در اين مورد خاص مي كند .   

1.    حجاب: چون هدف حجاب زن مسلمان رضايت خداوند متعال است.   

2.    حفظ شخصيت و عدم بد رفتاري و توهين: برخورد با اين فريضه و قبول كردن و احساس عزت كردن و اعتبار بخشیدن به آن وهمچنين خود آراستن به اخلاق و ارزشهاي اسلام در تعامل با مردم خصوصا در ميان مردان و در سفر و محل كار بر تو واجب است.

 

 

8.    توازن ميان واجبات بدون افراط و تفريط.   

نبايد واجبي بر ديگري دستدرازی و سركش شود بايد واجبات را به بهترين شيوه ادا كني تا به اذن خداوند به خير دنيا و آخرت نايلشوي در حقيقت وظيفه دعوت و رسالتی كه بر تو واجب است تا آن را ادا كني وظيفه اي زيادي و تفضلي نيست بلكهواجبي از واجبات  و مسؤليتي از مسؤليات توست و بر توست كه به اين حق ملتزم باشي و آن را حمل كني همانطوري كه پيامبر به دخترش فاطمه فرمود: اي فاطمه براي خودت كار و تلاش بكن و زحمت بكش به خدا قسم نمي توانم در پيشگاه خداوند براي تو كاري بكنم ، پس بر تو واجب است كه براي بالا بردن سطح ايمان ، علم ، فكر ، سياست و فرهنگ خود عنايت و توجه كني تابر موانع و دور كردن آنها بدون خلل وارد كردن بر قواعد شرعي غالب شوي .

 

 

9.    اقتدا كردن به زنان مجاهد.   

مانند مجاهداني بزرگ مثل خنساء، نسيبه، صفيه ، سميه ، اسماء و… باش  و از مجاهدين معاصر مانند زينب غزالي  آمنه قطب لبيبه احمد و حميده قطب و ديگر خواهران از خواهران بیداری اسلامي معاصر درس عبرت بگیر و به ایشان اقتدا کن .   

فعاليتهاي خواهران عزيز نامزد در انتخابات سال 2010  ميلادي بارزترين نمونه در اداي نقش آنها و جلوه ای زیبا از  فكرشانو منظم حركت كردنشان در جامعه بر اساس خدمت كردن به دين و دعوت و ملتشان بود خداوند جزاي خير به آنها بدهد.   

ما يك شخصيت متمايز براي خواهر مسلمان مي خواهيم تا  نمونه اي بي نظير براي زنان باشند که به او اقتدا كنند از نظر عبادت صحیح و شایسته، همسرداری نمونه، تربیت نیکوی فرزندان، خانه داری پسندیده، اصلاح و بازسازی جامعه، دعوتگری به دین، و نقش پذیری در مسائل جامعه و…

اين بود تذكر و ياد آوري من براي شما خواهران و زنان مسلمانو این پیام و حجتی بر شماست!

از خدا مي خواهم شما را كمك كند و خطاهاي شما را در راه دعوت از بين ببرد، و از خداوند اخلاص در گفتار و عمل و ظاهر و باطن را براي شما خواستارم، واز خداوند مي خواهم كه دعوتش را پيش ببرد همانا اوست صاحب و توانا بر اين كار.                                                                                       

       

الله اكبر و لله الحمدو الستقبل للاسلام

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن