زن خانواده

پیامی به زنان و خواهران مسلمان

پیام به زنان مسلمان محمد بدیعنامه ای به زنان و خواهران  مسلمان

 نوشته  :دکتر محمد بدیع، مرشد عام اخوان المسلمین / ترجمه:عبدالسلام رمضانی

نحمدالله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، ملء السموات ، و ملء الأرض، وملء ما بینهما، و مل ء ما شاء  من شی  من بعد، و نصلی  و نسلم علی خیر خلق الله ، سیدنا  و إمامنا و قدوتنا محمد صلی الله علیه وسلم، و بعد. .   

السلام علیکم  و رحمه الله  و برکاته. .   

«یا أ یها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زمجها  و بث منهما رجالا  کثیرا ونساءا»[نساء/۱]

ای مردمان از ‍‍‍‍پروردگارتان بپرهیزید پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت.   

زن مسلمان نیمی از جامعه را تشکیل می دهد. بلکه نیمه مهمی از جامعه است که در زندگی تاثیر بسزای دارد و آینده جامعه و همچنین نجات و رسیدن به اهداف و رسیدن به مرزهای مشخص به زن بستگی دارد و به همین خاطر اسلام توجهی که به مرد کرده همان توجه را نسبت به زن داشته پس ارزش زن را بالا برده و قدر و جایگاه زن را بزرگ داشته و در تکالیف و مسولیت ها او را شریک مرد کرده است.   

خداوند متعال فرموده است «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤ من فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا ما یعملون»[نحل/۹۷]

هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته ای انجام دهد و مؤمن باشد بدو زندگی پاکیزه  وخوشایندی می بخشیم وپاداش آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد.   

پیامبرصلی الله علیه وسلم  می فرماید:«انماالنساءشقاءق الرجال».     

زنان همپای مردان اند.   

زن در اصل و مسیر و آبادانی هستی همپا و شریک مرد است و درایمان و اعتقاد در ثواب ومجازاتهیچ فرقی میان آنها نیست و شیطان به وسیله قدرت وحشیگری خود دشمن هردوی آنهاست و لازم است  زن و مرد با هم  به یک قدرت واحد در مقابل دشمن واحد قرار بگیرند.   

خداوند می فرماید: «یا آدم ان هذاعدولک ولزوجک»[طه/۱۱۷]

ای آدم این دشمن تووهمسر تواست.   

وبه همین خاطراست که تکریم واحترام خداوند به تقوا بستگی دارد.   

خداوند میفرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقکم»[حجرات/۱۳]

بیگمان گرامی ترین شمادر نزد خدامتقی ترین شما است.   

باز خداوند میفرماید: «فاستجاب لهم ربهمانی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضهم من بعض»[ال عمران/۱۹۵]

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان دادکه من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خواسته باشد خواه زن باشد یا مرد ضائع نخواهم کرد پاره ای ازشما از پاره دیگر هستید.   

مسؤلیت ایمانی زن و مرد با هم برابر است پس زن در مقابل ایمان خود نسبت به خدا  و رسولش مسؤل است. هر چند نزدیکانش در این مورد با او مخالفت کنند و به خاطر حکمتی که خدای حکیم و خبیر خواسته برای کافران از دو زن مثالی بیان فرموده که آنها دو تا از زنان پیامبران الهی بودند. خداوند متعال در مورد بدرفتاری و بد اخلاقی به عنوان بدکاران نسبت به شوهرهایشان مثال آورده است پس این دو زن بدترین نمونه از زنان بد هستند.    

خداوند میفرماید:«ضرب الله مثلا  للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط کانتاتحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلن یغنیا عنهما من الله شیئا ئ و قیل ادخلا النارمع الداخلین»[تحریم-۱۰]

خداوند از میان کافران زن نوح و زن لوط را مثل زده آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند به آن دو خیانت کردند وآن دو نتوانستند در پیشگاه الهی کمترین کاری برای ایشان بکنند گفته شد به دوزخ درآیید همراه با همه کسانی که بدان در میایند.   

و در همان سوره اما در دو آیه جدا از هم احترامی برای دو زن دیگر است زن فرعونی که ادعای خدایی میکرد و کفر فرعون هیچ تاثیری در او نکرد و این بالاترین مثالی است که خداوند برای زنان و مردان مؤمن آورده است و مریم دختر عمران بهترین نمونه برای مسلمانان است. او زنی عفیف و پاکدامن و صاحب رزق روزانه در محراب مسجد بود.   

خداوند میفرماید: «وضرب الله للذین آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین -ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه و کانت من القانتین»[تحریم۱۱-۱۲]

وخدا از میان مؤمنان زن فرعون را مثل زده است وقتی گفت پروردگارا برای من در بهشت نزد خودت خانه ای بنا کن و مرا ازفرعون وکارهایش رهایی بخش و از این مردمان ستمکار نجات بده  و همچنین خداوند مریم، دختر عمران را مثل زده است که دامن به گناه نیالود وخود را پاک نگاه داشت و ما از روح متعلق به خودرا در آن دمیدیم و اوسخنان پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد واز زمره مطیعان و فرمانبرداران خدا بود.   

براستی آیات قرآنی که به تمام مردان و زنان مؤمن به را همسان و مساوی مورد خطاب قرار می دهند فراوانند:   

خداوند میفرماید: «ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصاءمین والصاءمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظیما-وما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم»[احزاب ۳۵-۳۶ ]

مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان با ایمان و زنان باایمان مردان فرمانبردار فرمان خداوزنان فرمانبردار فرمان خدا مردان راستگو و زنان راستگو مردان شکیبا و زنان شکیبا مردان فروتن و زنان فروتن مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر مردان روزه دار و زنان روزه دارمردان پاکدامن و زنان پاکدامن ومردانی که بسیارخدا را یاد میکنند وزنانی که بسیار خدا را یاد میکنند خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است – هیچ مرد و زن مؤمنی در کارهایکه خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از خود در آن ندارند.   

اینها همه تاکید بر این میکنند که این دو جنس- زن و مرد – برای رسیدن به کمال مادی و معنوی و همچنین برای یافتن زندگی پاک بر پیروی از راه اسلام توانا هستند. وزن و مرد به مقام صدیقی رسیده اند و همیشه رقابت بر مساوات برای آنها مهیاست تا به این درجه برسند . پس زن مثل مرد است زندگی آزاد و مستقلی دارد. و این آزادی در جای جای قرآن بیان شده.   

خداوند متعال میفرماید: «کل نفس بماکسبت رهینه»[مدثر۳۸]

هرکسی در برابرکارهای که کرده است گروگان میشودخداوند متعال میفرماید: «من عمل صالحا فلنفسه ومن اساءفعلیها»[فصلت۴۶]

هرکس که کارنیک بکند به نفع خود میکند و هرکس که کار بد میکند به زیان خود میکندهمینطورمساوی بودن در قوانین عقاب.   

خداوند میفرماید: «الزانیه والزانی فاجلدواکل واحد منهما ماِِِئه جلده»[نور/۲]

هر یک از زن و مرد زناکار را صد ضربه بزنید.   

اسلام برای زن هر گونه دخل و تصرف مالی را مباح کرده و زن را مالک سرمایه خود قرارداده.   

خداوند متعال میفرماید: «للرجال نصیب ممااکتسبوا وللنساء نصیب ممااکتسبن»[نساء۳۲]

مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می آورند و زنان نصیبی دارند از آنچه بدست میاورند.   

همینطور مفهوم  قوامیت این است که سرورمان آدم و موسی درگذشته انجام دادند به شیوه ای که آدم مسؤلیت این رابطه زن و شوهری را انجام داد.   

خداوند متعال دراین مورد میفرماید:«فلا یخرجنکمامن الجنه فتشقی»[طه۱۱۷]

پس از بهشت بیرونتان نکند که به رنج وزحمت خواهی افتاد. یعنی سنگینی مسؤلیت و محافظت برخانواده بردوش تو میافتد و تکلیف ادامه پیدا میکند همچنان که در حرص و نگهبانی حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد خداوند میفرماید:وقتی که موسی آتش را دید : «فقال لآهله امکثوا انی انست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجدعلی النارهدی»[طه۱۰]

به خانواده خود گفت اندکی توقف کنید که آتشی دیده ام امیدوارم از آن آتش شعله ای برایتان بیاورم یا اینکه در کنار آتش راهنمایی بیابم. یعنی به وسیله آن آتش ضرر را از شما دور کنم و از آن برای استفاده شما  بیاورم . پس دفع ضررو بدست آوردن و جذب منفعت یک مسؤلیت و قوامیت حقیقی است، و همینطور رابطه زناشوی بر دوستی و محبت ادامه پیدا میکند و به یک کلمه در قرآن «لا تنسواالفضل بینکم»[بقره۲۳۷ ]

گذشت و نیکوکاری را بین خودفراموش نکنید.   

چون درمیان زن و شوهر فضیلت وجود دارد و فضلت از عدالت بالاتراست و همچنین توزیع و تقسیم مسؤلیتها همچنان که اول سوره لیل خداوند متعال میفرماید:

«والیل اذایغشی -وانهاراذاتجلی -وماخلق الذکروالانثی»[لیل۱-۳]

سوگندبه شب درآن هنگام که می پوشاند – و به روز سوگند درآن هنگام که روشن میگردد- و به آنکه نر و ماده می آفریند.   

تکامل شب و روز و تقسیم وظایف و موظف کردن توانای هر فردی بر اساس خلقتش امکان دارد و این نگاه علمی استپیرامون دنده کج که این مناسبترین حالت برای ادای وظایف و ادامه حیات است و اگر دنده های سینه کج نباشند نمیتوانند از قلب نگهداری کنند و احاطه بر صداهای قلب داشته باشند،  و این کار پرداختن زن و مرد به وظایف مهمشانرا آسان میکند. این کجی در اینجا عیب و نقص نیست بلکه این تناسب با وظیفه محوله است، و این مهمترینوظیفه ای است که زن آن را حمل میکند. پس زن همپا و همسر و دختر  و مادر و مربی مرد است ، و مثال و نمونه مادرموسی علیه السلام و همسر فرعون که موسی را تربیت کردند بهترین دلیل بر اینست نه مریم مادر عیسی علیه السلام و نه هاجر مادر حضرت اسماعیل علیه السلام .

 

وظایف زن مسلمان

خواهر عزیزم بدان که واجبی بزرگ در مقابل دین توست تا ایمان خود را به خدا در عمل و گفتار اثبات و استوار کنی و اینکه آنچهخداوند به آن دستور داده جامه عمل بپوشانی و از آنچه خدا نهی کرده دوری کنی و در کارهایت حق خدا را رعایت کنیو بدان که تو در مقابل حفظ خود و ناموس و مال و فرزندان وهمچنین شوهرت دارای اجر و پاداش هستی و برای خود از قرآن و سنت پیامبرصلی الله علیه وسلم زاد وت وشه قرار بده.

بر تو واجب است که به خوبی با شوهرت رفتار کنی که اجرآن مانند جهاد در راه خد و شرکت در جمعه و جماعت و تشییع جنازه است، و سعی کن که رضایت او را حاصل کنی و خودت هم راضی باشی این راه توست؛  و به وسیله ادای واجبات و پذیرفتن نصایح  و همیاری و همکاری در اطاعتخداوند به سوی بهشت خداوند حرکت کن تا یک خشت سازنده در جامعه باشی و مانند نوری باشی که از هر طرف دلهابه سوی او مایل می شوند.

بدانکه کمک کردن شوهرت بر دعوت و آسانگیری نسبت به او اطاعت خداوند است و تو همبه اندازه او اجر داری، و برشوهرت هم واجب است که تو را در کارهای منزل یاری کند همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در منزل به همسرانش کمک میکرد و مرد باید و سیله ادای واجبات دعوت را برای تو مهیا کند تا بهترین مردم باشد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: «خیرکم خیرکم لاهله»

بهترین شما بهترینتان برای خانواده اش است.   

 

۱. خانه را بر تقوا بنا کن

باید خانه ات را براساس تقوی تاسیس کنی و آن را کشور کوچک خودت قرار دهی و آن را به بهشت وسیع و خوشبوی خودت  تبدیل کنی  و باغی برای خوشگزرانی خانواده ات ، که آن هم به وسیله اطاعت خدا و نزدیک شدن به او بدست میاید.

خانه ای که در آن خدا اطاعت شود و سنت پیامبرصلی الله علیه وسلم زنده شود و در آن ذکر و یاد خداوند برپا باشد به یک مناره برایتمام مردم مسلمان و غیر مسلمان تبدیل می شود.با این کار یک خشت برای درست شدن امروز و آینده وطنتمیباشی.

فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عمل تبدیل کن که میفرماید« زن در خانه شوهرش مسؤل است » و امانت مسؤلیت را به طوری که پروردگارت از تو راضی باشد ادا کن.   

 

۲.    فرزندان را اسلامی تربیت کن تا خیرخواه مردم باشند

آنان را بر پایه ها و اساس اسلام پاک  و اخلاق و ازشهای اسلامی  پرورش کن تا بتوانی محبت خدا و رسولش را در آنهابرویانی و این محبت را روشنایی برای هدایت آنها قرار بده  و آنها را طوری تربیت کن تا فرمانده ای بزرگ برای آیندهباشند، و پرچم اسلام را حمل کنند و از اسلام و مقدسات او دفاع کنند، و قضیه فلسطین و نقش آنها را در آن برایشان بیانکن تا به پیامبر و اصحاب وتابعیناقتداکنند  تادرمیان آنها دعوتگری بیرون بیاید خداوند پیروزی اسلام و مسلمانان و نشراسلامی که رحمتی برای جهانیان را بر دست آنها محقق گرداند. پس نقش تو در استحکام خانواده خیلی مهم و اساسی است.

هرگونه کم کاری در ادای مسؤلیت درخانواده اثرات آن در آینده بر تمام افراد جامعه انعکاس پیدا می کند و این کوتاهیباعث فرار دیگران از دین می شود نه جذب آنهابه اسلام .

باید بر تربیت فرزندانت بر محبت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین بر دوست داشتن مردم و خیرخواهی برای دیگران  تلاش بکنی چون پیامبر می فرماید:  «بهترین مردم بامنفعت ترین آنها برایمردم است»

 

۳.    جامعه را اصلاح و بازسازی کن

باید بر درست کردن جامعه  و معالجه کردن دردهای آن به وسیله حکمت و پند و اندرز سهیم باشی . همچنین بر گسترشدادن افکار و منهج درست و پایه های محکم در افکار  دختران هم نوع خود از متمدنین و فرهنگیان و غیر آنها و از ملتزمین و غیر ملتزمو مسلمانان و مسیحیان فعالیت بکنی.

باید برای اصلاح و بازسازی جامعه از نظر رفتار و گفتار و اعمال و حرکات یک الگوی مناسب باشی.

نادانی در میان زنان دردی شایع است پس تو باید بر از بین بردن این ننگ از دختران هم جنس خود نقشی مهم داشته باشی . همانطوری که یک زن بیوه که کسی غیر تو نمی تواند به او سر بزند و خیری به او برساند، و این را هم بدانکه برآورده کردن نیازهای ایمانی و معنوی از بسیاری از نیازهای مادی که مردم نهایت اهمیت را به آن می دهند مهمتر است.

همانطورکه تو بر انتقال فضل و خوبی تواناتری در بر طرف نمودن نیازهای همسایه ات تلاش کن تا خداوند در هنگام نیازمندی تو حاضر شود و تو را بی نیاز گرداند.

فقه زنان (مسائل مربوط به فقه بانوان ) را منتشر کن که آن هم فقط عباداتنیست، و همینطور در معاملات، و بر درست کردن مخالفتهای شرعی که در بین زنان پخش شده با حکمت و موعظه حسنه اقدام کن چون اگر یک زن به وسیله تو هدایت شود برای تو از ثروتی کلان بهتر است.

 

۴.    الگوی خوب (درظاهر و باطن) برای زنان دیگر باش

 لازم است که زن مسلمان در تمام کارهایش یک اسوه و الگوی خوب باشد، و بر او واجب است که یک شکل و صورتدرست را از اصول دین و دعوتش در حرکات و سکناتش بلکه در تمام چیزهای که از او صادرمی شود آموزش بدهد به شیوهای که با سلوک و رفتار خود یک محیط و جامعه ای خوب و شایسته را به وجود آورد. جامعه ای که به سوی محبت مردمنسبت به دین خدا و اخلاق اسلامی گام بردارد .   

داستان زنی که از روزه و نماز شب او نزد پیامبرتعریف شد ولی با زبان همسایه اش را آزار می داد برای ما به عنوان یک درس تربیتی کافی است. این یک چیز مهمی است یعنی همه همسایه ها مسلمان و غیر مسلمان برتو حق دارند و از همه مهمتر اذیت فقط اذیت زبانی بوده  پس جواب پیامبرصلی الله علیه وسلم در مورد این زن این بود که فرمود جایگاه آن زن درجهنم است.

پیامبر از زنی به ما خبر داده که به سبب زندانی کردن یک گربه به جهنم داخل شده، و این حدیث بیشترین تاثیر را از هرقانونی که برای حفظ حیوانات است دارد. پس نسبت به یک انسان ما باید چطور باشیم؟!

 

۵.    مردم را بسوی ایمان و اسلام دعوت کن

امر به معروف و دعوت به خیر بر تو واجب است و اینکه جامعه ات را به آنچه اسلام از خیر و محبت خداوند و عدالت و امنیتی که برای تمام مردم آورده مژده بدهی و همچنین دوستی و برادری در راه اسلام و احساس عزت کردن به اسلام  و شعایر آن را در دل مردم زنده نگه داری که همانا سعادت و رستگاری مردم در ایمان به الله تعالی است . پس چگونه آرام می گیری در حالیکه دیگران را بی نصیب از این خیر و برکتی می بینی؟!

 

۶.    خودت را به علوم و فنون جدید مجهز بگردان   

تا در قضایای مختلفی که در بین مردم و جامعه اتفاق می افتد تو هم صاحب رای و نظر باشی و بتوانی سودمند واقع شوی.

از انواع علوم و فنون نافع بهره ببر و خود را به اندازهتوانای از علوم جدید مجهز بگردان تا فرد مفیدی برای تغییر و پیشرفت جامعه باشی .

 

۷.    باید در التزام به تعالیم شرع مقدس اسلام کوتاهی نکنی .   

از مهمترین چیزهای که شما را در این مورد خاص می کند .   

۱.    حجاب: چون هدف حجاب زن مسلمان رضایت خداوند متعال است.   

۲.    حفظ شخصیت و عدم بد رفتاری و توهین: برخورد با این فریضه و قبول کردن و احساس عزت کردن و اعتبار بخشیدن به آن وهمچنین خود آراستن به اخلاق و ارزشهای اسلام در تعامل با مردم خصوصا در میان مردان و در سفر و محل کار بر تو واجب است.

 

 

۸.    توازن میان واجبات بدون افراط و تفریط.   

نباید واجبی بر دیگری دستدرازی و سرکش شود باید واجبات را به بهترین شیوه ادا کنی تا به اذن خداوند به خیر دنیا و آخرت نایلشوی در حقیقت وظیفه دعوت و رسالتی که بر تو واجب است تا آن را ادا کنی وظیفه ای زیادی و تفضلی نیست بلکهواجبی از واجبات  و مسؤلیتی از مسؤلیات توست و بر توست که به این حق ملتزم باشی و آن را حمل کنی همانطوری که پیامبر به دخترش فاطمه فرمود: ای فاطمه برای خودت کار و تلاش بکن و زحمت بکش به خدا قسم نمی توانم در پیشگاه خداوند برای تو کاری بکنم ، پس بر تو واجب است که برای بالا بردن سطح ایمان ، علم ، فکر ، سیاست و فرهنگ خود عنایت و توجه کنی تابر موانع و دور کردن آنها بدون خلل وارد کردن بر قواعد شرعی غالب شوی .

 

 

۹.    اقتدا کردن به زنان مجاهد.   

مانند مجاهدانی بزرگ مثل خنساء، نسیبه، صفیه ، سمیه ، اسماء و… باش  و از مجاهدین معاصر مانند زینب غزالی  آمنه قطب لبیبه احمد و حمیده قطب و دیگر خواهران از خواهران بیداری اسلامی معاصر درس عبرت بگیر و به ایشان اقتدا کن .   

فعالیتهای خواهران عزیز نامزد در انتخابات سال ۲۰۱۰  میلادی بارزترین نمونه در ادای نقش آنها و جلوه ای زیبا از  فکرشانو منظم حرکت کردنشان در جامعه بر اساس خدمت کردن به دین و دعوت و ملتشان بود خداوند جزای خیر به آنها بدهد.   

ما یک شخصیت متمایز برای خواهر مسلمان می خواهیم تا  نمونه ای بی نظیر برای زنان باشند که به او اقتدا کنند از نظر عبادت صحیح و شایسته، همسرداری نمونه، تربیت نیکوی فرزندان، خانه داری پسندیده، اصلاح و بازسازی جامعه، دعوتگری به دین، و نقش پذیری در مسائل جامعه و…

این بود تذکر و یاد آوری من برای شما خواهران و زنان مسلمانو این پیام و حجتی بر شماست!

از خدا می خواهم شما را کمک کند و خطاهای شما را در راه دعوت از بین ببرد، و از خداوند اخلاص در گفتار و عمل و ظاهر و باطن را برای شما خواستارم، واز خداوند می خواهم که دعوتش را پیش ببرد همانا اوست صاحب و توانا بر این کار.                                                                                       

       

الله اکبر و لله الحمدو الستقبل للاسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا