مقالات

اسلام در اروپا

اسلام دراروپا

احمد آلتون / مترجم:نایب قدرت گوجار

مدت بسیار کوتاهی قبل ازجنگ جهانی اول،دولت
عثمانی زمینه ی ایجاد یک دولت اسلامی رادراروپا ومتقابلا”،اروپا نیززمینه ی
ایجاد یک دولت اروپایی را درمملکت عثمانی فراهم نمود.چنین امید می رود که روزی
ظواهرتولد این پیوند درمملکتی پدیدارگردد”.

ازبیانات مرحوم بدیع الزمان (سعید نورسی )

 

با مشاهده ی قرائن موجود ،می توان گفت که
این پیش بینی روبه وقوع است.دولت عثمانی درسال۱۹۲۳یک دولت یک دولت اروپایی را
ایجاد نمود، و اکنون نوبت اروپاست تا دولتی اسلامی را از بطن خود به جهان تقدیم
نماید.امکان اینکه درآینده ای نزدیک افزایش جمعیت مسلمان دراروپا سبب تشکیل چنین
دولتی گردد،بسیارزیاد است.زیراحرکتهای کنونی ورویدادهای مشهود دلیل قاطعی برهمین
ادعاست.این دولت نوین ،دربالاترین سطح به اسلام توجه خواهد داد.این دولت هلند با
آلمان خواهد بود یا آمریکا ،وقوع آن را زمان نشان خواهد داد.

اینک برخی رویدادهای اسلامی رادراروپا به
طول اعم ودربعضی ازممالک به طور اخص مورد مطالعه قرارخواهیم داد.

با توجه به جمعیت ۴۰میلیونی مسلمان درسراسر
اروپا (۲۰میلیونی یعنی ۶./.در۱۵کشوراتحادیه اروپا )دین اسلام بعدازایالت متحده ی
آمریکا ،دومین عنوان رادرمیان سایرادیان اروپا به خود اختصاص داده است .

دین اسلام هم اکنون ازسوی تمامی دول اروپائی
به رسمیت شناخته شده است وبعد ازدین مسیح ،به عنوان دومین دین رسمی دراین کشورها
تلقی می گردد.درهیچ یک ازپایتختهای ممالک اروپا ،مشاهده نمی گردد که مسجدی وجود
نداشته وصدای اذان شنیده نشود.جالب اینکه ،قبل ازآغاز تبلیغات درارتباط با ورود
ترکیه به جرگه ی اتحادیه ی اروپا ،اذان دراروپا متجلی شده است.

درژون ۲۰۰۱ نمایندگان یهودی ۳۹ کشور اروپائی
درمادرید گرد هم آمده وطی کنفرانسی مسئله ی گسترش اسلام را مورد بحث وبررسی
قراردادند.آانها با اشارد به این گسترش ،نگرانی خود را ازتغییرات بنیادی درشاخه
های اقتصادی ،سیاسی واجتماعی درپرتو گسترش اسلام ابرازنموده وحتی بیانیه ای رسمی
نیزدراین خصوص منتشر دادند.موضوع ترس ونگرانی یهودیان ازگسترش اسلام درجهان ،آن هم
درسطح بالا درمطبوعات آن روزانگلستان انعکاس یافت.دراین کنفراس ،شرکت کننده گان
همچنین نگرانی خود را از افزایش مسلمانان درسنوات اخیر آشکارا اعلام نمودند .

افزایش جمعیت مسلمانان وگذرازمرز ۲۰میلیون
(در۱۵کشور اروپا )خصوصا”درانگلستان که تا سال ۱۹۶۴ فقط۸۲هزارنفر بوده واکنون
به دو میلیون نفرارتقا یافته ،برنگرانی وتشویش آنها (یهودیان)افزوده است.درحالی که
درفرانسه ۲/۴ مسلمان زندگی می کنند.کل جمعیت یهودی درسراسراروپا فقط ۵/۱ میلیون می
باشد .

اگردراروپا ،مهاجرین مسلمان ویاسایر
مسلمانانی که به نوعی دراین قاره زندگی می کنند ،انطورکه باید ،ویژگیهای بارزدین
اسلام را به بهترین وجه ممکن معرفی کرده ورفتارهای مناسب تر وهماهنگ بادین اسلام
را به بهترین شکل ازخود بروز می دادند،اکنون روند گرایش مردم به دین سریع ترازحالت
موجود می بود واروپائی که اکنون می بینیم صورتی دیگرداشت.اروپائیان اسلام را
اززبان عالمان دینی یهود ومسیحیت شناخته بودند.انگلیسیها مقیم،دین اسلام را
ارزیابی کردند ،فررانسویها با نگاه به رفتارهای مسلمانانی که ازآفریقای شمالی
،تونس وجزایر آمده بودند ایده اسلامی را آموختندودر آلمان نیزترکهائی برای کاربه
آنجا مهاجرت کرده اند اسلام رامعرفی نمودند (که البته هر کدام درمعرفی اسلام سلایق
متفاوتی بکاربردند.)لذا تعدادی ازاروپاییان تنها با مشاهده ی رفتاروعملکرد
مسلمانان،چنین تلقی کردند که اسلام همان کنشها وواکنشها ی آنهاست وبس،آنهاسرد وبی
روح به اسلام نگریستند واسلامیت راخیلی جدی نگرفتند .

مسلمانان اولیه (نسل اول)ازنظرشناسنامه ای
به دلایل مادی وکمیت جمعیتی دربحران بسربردند ،اما بعداز مدتی به دنبال بیداری
اسلامی ،شرایط دگرگون شد.ازسوی دیگربنا به نیاز کاری ، گروههای بیشتری ازمسلمانان
جهت کار به اروپا کشانده شدند تا رفته رفته برجمعیت آنها افزوده گشت.به مرورزمان
،درجای جای ارگانهای اجتماعی (درراس آنها دانشگاهها )نفوذکرده ومشغول کارشدند
.بعدازگذشت زمان حالت شهروند به خود گرفته وصاحب حقوق امتیازات شهروندی گشتند

با افزایش جمعیت مسلمانان ،آرایش کلی جمعیت
کشور تحت تأثیر قرارگرفت ومسلمین دراقتصاد وسیاست صاحب سخن شدند وودرشهرداریها
عضویت یافتند ودرمجلس نیزنمایندگی مردم رابدست گرفتند.ازمیان این توده ی
مسلمین،شخصیتهای متعددی همچون دکتر،دانشمند،قاضی،کارشناس،مأمورو….درمیان جامعه
سربلند کردند وبدین وسیله توانستند برای خود احزایی تشکیل داده وکمیته ها وانجمن
ها وبنیادهایی تأسیس نمایند.

دیگر برای به جا آوردن فرایض دینی وانجام
فعالیتهای خود باهیچ مشکلی برخورد نکردند.نه تنها توانستند کمیت وفقر را ازخود
زدوده ،بلعکس با رفتارهای عادی خود مورد تشویق حکومتهای محلی قرارگرفته ومساعدات
ویاری فراوانی را نیز بدست آوردند. درحالی که در بعضی ازممالک اسلامی زنان
مسلمانان محجبه ازورود به دانشگاه ها وادارات رسمی ومشابه آن منع می شوند !!!
دراروپا حجاب به عنوان الگوی تشکیل وبا فت مجموعه ی باورهای دینی مسلمانان تلقی
گردیده وموانعی بوجود نمی آورد.(مگردرموارد خواص)زنان محجبه دردانشگاهها تحصیل علم
نمودند ودرادارات رسمی صاحب کارووظیفه گشتند.حتی درکشورهائی مثل انگلستان امورات
پلیسی را درمراکزنیروی نظامی وانتظامی بدست گرفتند.

درهلند جمعیت مسلمانان ترک زبان درصد
بالاییرابه خود اختصاص داده است،ازاین طریق توانسته اند هفت نماینده وارد مجلس
هلندنمایند.درانگلستان نیزدرهر مرحله دونماینده ی مسلمان می توانند وارد مجلس
شوند.درآلمان جمعیت بالای مسلمانان،نقش حیاتی را درجامعه ایفا می کند.لذا آنها
نیزقادربه ارسال نمایندگانی ازراه انتخابات ملی به مجلس هستند.دربلغارستان
مسلمانان ترک زبان صاحب احزاب مردمی واحزاب ائتلافی آزادیخواه  می باشند.

این واقعیت که مسلمانان عضوجدائی
ناپذیراروپا می باشند،هیچ گاه باچنین استحکامی ازسوی اروپائیان مورد قبول واقع
نگرفته بود.ازهمین حالا می توان به خوبی آینده یروشن وتابناک اسلام دراروپا وجهان
رابا مراجعه به واقعیتها درک نمود.اروپاتاحدی مشکلات مادی خود راحل کرده اما
بامعضلاتی داخلی دردنیای خود روبروست.اروپا درحالی که قدم درآرایش نوینی نهاده ،ازطرفی
درسایه ی نعمت وسایل ارتباطات جمعی ودستگاه های مواصلاتی ازسوی دیگر بابکارگیری
مسلمانان نسل دوم وسوم علاوه برنسل اول،شاهد فوج عظیمی ازدانشمندان مسلمان درمیان
خود بوده که به تبع دودلیل فوق اسلام را شناخته وسبب گرایش دسته جمعی مردم به دین
اسلام گردیده است.با همت وتلاش نومسلمانان اروپائی الاصل که زیبائیهای دین اسلام
واخلاق ومنش نیکوی آن راعملا”نشان دادند،چهره نورانی اسلام منورترشد وشمارش
گروندگان جدید به این دین الهی به سرعت فزونی یافت.درخصوص این واقعیت که آفتاب دین
اسلام درآینده ای نزدیک درغرب طلوع خواهد کرد،ازسوی کارشناسان واندیشمندان غرب
بارها اذعان شده وانها با نظرمحقق به این مسئله می نگرند.مراد هوفمن
،سیاستمداروفیلسوف آلمانی نویسنده ی کتاب «اسلام راه حل منتخب » که کتاب وی
انعکاسی وسیعی پیدا کرد،روژه گاوردی ،فیلسوف ومدیرکل سابق حزب کمونیست فرانسه،یوسف
اسلام خواننده مشهور انگلیسی ،پروفسوردکتراوا ویتری دومیوتریچ ،نویسنده ی کتاب
«بحران دنیای مدرن» آقای رنه گنون ،آقای مارتین لینگس انگلیسی ،آقای لئوپولدفایس
صاحب تفسیربزرگ قران کریم ومعروف به محمد اسعد وامثال آنها ازشخصیتهای برجسته
وآگاهی هستند که درممالک اروپائی زندگی کرده واسلام را به عنوان یگانه دین الهی
وآخرین دین انتخاب نموده وانصافا”اسلام را خوب ودرست شناخته اند .

 
 
———————————–

منبع:اسلام در دنیا

مؤلف:احمد آلتون

مترجم:نایب قدرت گوجار

انتشارات:حسینی اصل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا